תווצמה תריחב תלאשל
ןרודיסו אצת יכ תשרפב תולולכה

ןמינייה ףסוי ברה

ד-ב תומש / ב"כ תישארב

ז"טשת ,'ה הארוהו ךוניח ינינעל ףסאמ - "תוניעמ" ךותמ

:ןכות
םינשרפה תכובמ
היעבה ןורתפל םיכרדה
השרפה הנבמ
השרפה תארוהל תורעה

:תיצמת
תשרפב תועיפומה תווצמל ףתושמה הנכמה תא ארוקה ינפב ריאהל הסנמ רמאמה
.הינשל תחאה תורושק ןניאש תוכלה ץבוקכ תוארנ ינושאר טבממ רשא אצת יכ

םינשרפה תכובמ

רפסמ וא ירקיעה אשונה תא הרותבש םינושה "םיקוחה יצבק"ב תולגל ללכ ךרדב רבדה השק אל
,םיטפשמ תשרפב .ץבוקה ותואב תולולכה תווצמה ורדסנו ורחבנ םביבסמ רשא ,םיישאר םיאשונ
תרוש תאצמנ האר תשרפב ;תושפנ ינידבו תונוממ ינידב םיידוסיה םיקוחה רקיעב םילולכ ,לשמל
היתודסומ לע הנידמה "תקוח" העבקנ םיטפוש תשרפב ;"וב 'ה רחבי רשא םוקמ"ל םיעגונה םיקוח
"ןפוד תואצוי" הרואכל ןהש תודחא תווצמ וא תחא הוצמ ולא תוישרפב תואצמנו שי .היתונוטלשו
ןיינעל תוכיישה תווצמה ןתוא וליפאש ,המדנ ףא םיתעל .ישארה אשונל ימינפ רשק ןהל ןיאשו
תמייוסמ הווצמ םימעפלש דע ,יתטיש ןפואב ןלוכ תורודס ןניא ,ןהל יוארה "ץבוק"ב תואצמנהו
םיווהמ םניא ,םיבורמ םניאש ןויכ ,ולא םירקמ ךא .םיאתמה םוקמב הניאו םיקבדה ןיב הדירפמ
טלובהו טלושה ינויגהה רדסה תא לטבלו רותסל ידכ םהב ןיא .תינשרפ היעב אלא תינורקע היעב
ךותמ רודיס םא יכ ,הבשחמ-תרסח הכירעו יתורירש ףסוא ןאכ ןיאש ,רבדה רורב ,הלוכ השרפב
.םימייוסמ תונורקעו םיללכ יפלו תעדה לוקיש
ןאכ שי ארקמה תרוקיב תטיש ילעבמ דחא לש וירבד יפל .אצת יכ תשרפב ןכ רבדה ןיא הרואכל
רודיס" תועצמאב קרו
(1)"תיעבט הקולח םושל םינתינ םניאש ,םיקוחה יצבק לש םייריש" ונינפל
;םיילילפ םיקוח .1 :תואבה תוצובקה עבראל םקלחל תורשפא רבחמ ותוא האור "שדחמ
.ללכ ךרדב רשויל םיעגונה םיקוח .4 ;החפשמ ינינעב םיקוח .3 ;המחלמ ינינעב םיקוח .2
םיימעפ םיעיפומ "םיליבקמ םיקוח"ש ,"תוליפכ" לש םיטלוב םירקמ אוה אצומ ןיידע ,יכה וליפא
רבכש םינינע לע "תורזח"ו ,הזב הז םירושקה םיקוח ןיב "הדרפה" לש םירקמ ,םינוש תומוקמב
.רחא םוקמב ונודינ
םיסנמש הלא .וז השרפבש הריחבה תונורקע תאו רדסה תא וריהבה אל לארשי ישרפמ ףא
יקוח ,םיילילפ םיקוח :ןוגכ
(2) םיבורמ םיעטקל הקלחל םיצלאנ ,השרפה הנבמ תא חתנל ללכב
ענמיהל םילוכי םניא ,רבד לש ופוסב ,ןיידעו .'וכו םידסח תולימג יקוח ,החפשמ יקוח ,המחלמ
ללכ וקיפסה אל ןהב ,תוצובק רמולכ ,"םינוש םיקוח" לש תולודג תוצובק יתש תוחפל עובקלמ
ןתוא לכ וסנכוה המ םושמ ,ריבסהל ןויסנ לכ ןיא - ןכ לע רתי .ינויגה רדסו יזכרמ אשונ תולגל
"םיילילפ םיקוח"ל "המחלמ יקוח" ןיב והשלכ ימינפ רשק שי םאו ,דחא "ץבוק"ל תונושה תוצובקה
.םידסח תולימג תווצמל "החפשמ יקוח" ןיב וא
,םיטפוש 'פב המחלמ יקוח :ןוגכ ,הל יוארה םוקמב תחא לכ ולא תוצובק ורדוס אל תמאב עודמ
,הארנכ ,שאייתה ארזע-ןבא םהרבא 'ר ?ןלוכ ןכו ,תומ-ירחא 'פב וא םישודק 'פב החפשמ יניד
קפתסהו ,ןתקולחלו ןרודיסל ,וז השרפבש תווצמה תריחב םצעל םיקומינ אוצמל תורשפאה ןמ
רדס תולגל ןיאש" ,הדומ
(3)ושוריפב ןמפוה דוד םג .הל תמדוקל הוצמ לכ ןיב ףפור רשק תאיצמב
החפשמהו טרפה ייחל תועגונה תווצמ תללוכ תאזה השרפהש ,םנמא עבוק אוה ."ולא תווצמב
הריחבל ,ותעד יפל ,תופצל ןיא ךא ;(תונוטלשל םיעגונה םיקוחה םירודס הב ,םיטפוש 'פל דוגינב)
קיפסה םרטש תווצמה ןתוא לכ לא ונבר השמ עבק הבש ןויכ ,וז השרפב קהבומ רדסלו תינינע
וזל וז ךימסה אוה ןלוכ תא ;המ-םושמ ןהילע רוזחל ךרוצ הארש ולא ףאו ,רחא םוקמב בותכל
"תוכימס" יוליגב ןאכ קפתסהל ןשרפה לע ןכ לע .הנמדזנש "איהש-לכ תינויער היצאיצוסא יפל"
.ארזע-ןבא םהרבא 'ר תטישכ ,התרבחל הוצמ ןיב


היעבה ןורתפל םיכרדה

ןיב תופיצרהו רשקה תלאש הניא ,ונתעדל ,תירקיעה היעבה .תעדה תא םיחינמ םניא ולא תונורתפ
ךא ."םיכומס" שרדמב םיקפתסמש םישרפמה םיקדוצ וז הלאש יבגלש ןכתיו ,תודדובה תווצמה
השרפה לש ידוסיה אשונהו הריחבה ןורקע םצע םה המ ,עובקל ןויסנה ןמ ךכב םירוטפ ונא ןיא
היהש ,תווצמה ג"ירת לש "םייריש" וא "האפו החכש ,טקל" ןיעמ ןאכ שיש ,חינהל רשפא-יא .הלוכ
ללכ הווהמ הניא וז השרפ ירה ,ןכ םאש ;ןמוקמ תא ואצמ אלש ינפמ קרו ךא דחי ןפרצל ךרוצ
תולעהל ןיא .ימינפ רשק לכ םהיניב ןיאש ,םינוש םינינע לש ירקמ ףסוא אלא תינאגרוא הביטח
אשונ היתורבחב ומכ וז השרפב םג תולגל שי יאדו .הרותה תכירעב הזכ ןונכת רסוח תעדה לע
םאו .הרותה ישמוח השמח לש יללכה הנבמב תדחוימ היצקנופ שי הל ףאש קפס ןיאו ,יזכרמ
רתוי םוקמ ןהל אצמנ אלש ינפמ קר ונתשרפל ופרוצ תודדוב תווצמ ולא-יאש ,תודוהל ךרטצנ םג
.היתווצמ תורשע לע השרפה לכ יבגל וז הבושת לבקל ןיא ,םיאתמ
טשפומ-ינויגה רדסו הקולח ןאכ םשפחב ,וננמז ינב םישרפמה ועט .השרפל יזכרמ אשונ שי ןכאו
תוטישב תוגוהנה תוקולחה תמגוד ,'וכו "המחלמ יקוח" ,"החפשמ יקוח" ןוגכ תוירוגיטק יפל
תשרפב ,לשמ ךרד ,ונא םיאצומ .הזכ ינוציח-ילאמרופ חותינל הטונ הרותה ןיא .תוינרדומ טפשמ
סוטאטס"ל םיעגונה םיקוח ,ןיעקרקמ יקוח :ןוגכ ,וננמז יגשומ יפל ,םינוש םיחטשמ םיקוח רהב
וז השרפש שיחכהל ןיא ךא .(ץראה תבש) תויתד תווצמ ,רכמימו חקימ ינינע ,(תודבע) "ישיאה
אוה ,דחא יזכרמ ןויערל ביבס םיזכורמ היפיעס לכ יכ ;דחא רועמ איה תונושה היתווצמ לכ לע
,אופיא ,תופצל ןיא .תונוש תורוצב תישונאה תולעבה םוצמיצב אטבתמה ,'ה תונדא לש ןויערה
םיקוחל שי דוע לכ ,םינוש םייח יחטשל םיעגונה םיקוחה לכ תא םידרפנ םיאתל סינכת הרותהש
.דחא יזכרמ אשונ וא ףתושמ דוסי הלא


השרפה הנבמ

טרפה :ונא וניפב רתוי רוגשה חוסינב ,וא "ץוחבו ותיבב םדאה" :אוה ונתשרפ לש ידוסיה אשונה
.יח אוה הב הרבחל וסחיבו ותחפשמלו ותיבל וסחיב
המחלמ יניד תחא הפיפכב ןאכ םיאצומ ונאש אלפתהל דוע ןיא ,יזכרמה ןויערה םנמא אוה הז םא
סרוהו ויבאב דרומה ןבה ןינע) םיילילפ םיניד .(ותיב ךותל סינכמ םדאש ,ראותה-תפי ,היובשה ןינע)
ןיד תא ןאכ בותכל הרותה הפידעה המל ןבומ תעכ .החפשמ ינידו (החפשמה-תיבה ירדס תא
םמוקמ ןיא ,םה "המחלמ יניד" םהינשש פ"עא יכ ;(י ,גכ) הנחמה תשודק ןיד תאו "ראות-תפי"
המחלמב טרפה תוגהנתהב תונד ולא תווצמ וליאו ;תונוטלשה תובוחב הלוכ תקסועה ,םיטפוש 'פב
.הרבחב טרפה םוקמ תא תעבוקה ונתשרפל ןה תוכייש ןכ לעו
הזב הז םירושקה םיגשומ לש המילש הרושב השרפה תשמתשמ יזכרמה האשונ תטלבה םשל
הוושהו ;ה ,הכ ;אי ,דכ ;די ,גי ,אי ,גכ האר) ץוח-תיב :םעפב םעפ ידמ הב םירזוחהו ינאגרוא רשק
- תיבב ;רעש (ה לא) ,(אבה) אב - (איצוה) אצי ;(ט ,חי ארקיו ;ומ ,בי תומש ;אל ,דכ תישארב :םג
םיליבקמהו הז תא הז םימילשמה ,ולא םיגשומ לע תדמתמה הרזחה םצע .'וכו 'וכו ךרדב-ריע (ב)
בשוי אוהשכ טרפל עגונש המ לע ןאכ רבודמ .השרפה לש תימינפה תודחאה לע הדיעמ ,הזל הז
יללכ יפל .המחלמל ,ךרדל ,רז תיבל ,םיברה-תושרל הנממ אצוי אוהשכו תמצמוצמה ותושרב
םיטרפ םא יכ ,םינושמו םינוש םינינע לש יתורירש ףוריצ ןאכ ןאש ,רורב
(4) "תינאגרואה הבישח"ה
םינתונ םינשנו םירזוחה םייוטיבהו םילימה .םלשו דיחא רבדל יעבט ןפואב םלוכ םיפרטצמה םינוש
.השרפה לש תימינפה התודחאל יוטיב
תטיש לש הריתיה תובישחל בל םישל ונילע ,השרפה הנבמ לש טרופמ חותינל שגינש ינפל
אלא ,היצאיצוסא לע היונב ונתשרפש ,ורמאב ןמפוה קדצ .(ללכב ך"נתבו) הרותב היצאיצוסאה
שיש" ,ךכ לע ונתוא דימעהש אוה וטוסאק רוספורפ .וז הטיש לש התועמשמ לכ תא הצימ אלש
לע ףא תולוע ןניאו ןומדקה חרזמה ינב לש םהיניעב תונוכנו תויעבט תוארנה רודיס לש תוטיש
בושח םוקמ תוספותה רודיסה תוטישמ תחא ...תיברעמה הבישחה יכרדב ליגרה שיא לש ותעד
היצאיצוסאה קר אל ,היצאיצוסאה תטיש איה ,שארב םוקמ וליפא םידחא םירפסבו ,ארקמה ירפסב
הדבועה לע עיבצמ אוה בגא
(5)."םייוטיבהו םילמה לש היצאיצוסאה רקיעבו םג אלא תונויערה לש
יבגל תערכמה התובישח הרכוה םרטש אלא ,הפ-לעבש הרותה תורפסב ףא הגוהנ הטיש התואש
.ארקמה ירפסמ תצקמ לש םרודיס תנבה
םימעפלש ,ךכל בל םישב ,ונתשרפ לש םיירקיעה הבשחמה יווק תא ונמצעל טטרשל לכונ התעמ
הטוס איה םימעפלו ,הלש ירקיעה אשונל רישי רשק רושק אוהש ינפמ םייוסמ רמוחב תרחוב איה
הניחבמ םא ,ןויערה תניחבמ םא .דבלב יביטאיצוסא רשק םהל שיש םינינע תפרצמו הז אשונמ
.תילולימ-תינושל
דחוימה וניינע ךא ,(כ קרפ) םיטפוש 'פ לש םיאשונה םע רשקתמה ראות-תפי ןידב תחתופ ונתשרפ
שיאב קסוע אוה ףאש (וט ,אכ) ינשה ןיינעל רבעמה ןאכמ .תיבה ךותל (הרז) השא תאבה :אוה
השאה ,תיבה לע רבודמשכ .תיבה ןמ ואיצוהל ךירצש ןבב ןדה ,(חי ,אכ) ישילשלו ,וינבו וישנ ,ותיבו
;ה-א ,בכ) הלמשו רומח ,הש ,רוש :םדאה לש וינינק ראשל היצאיצוסאה ךרדב םירבוע ,םינבהו
םינוש תומוקמב ולא םינינע לש םרושיק תמגוד ,(!"ךתיב ךות לא ותפסאו" םילמל ףא בל םיש
רשק איה ףא תרשקתמ רופיצ ןק תוצמ .(דועו ;טי ,טי ארקיו ;די ,םש ;חי ,ה םירבד :ןוגכ) הרותב
םיווהמה םירבדה םתוא תינש םירזוח בי-ח םיקוספבו ,(םינב-םא) ירקיעה אשונה םע יביטאיצוסא
.תוסכ-רומחו רוש-(הדש) םרכ-תיב :םדאה לש ושוכר תא
גכ קרפב ןכו ;ותשא וז ,ותיבו םדא :ישארה אשונב בוש בותכה קסוע קרפה ףוס דע ןאכמ
יתלב תושיא יסחי דחוימב ושיגדהב ,ותשאו םדא :אשונה ותואב ןודל אוה ףיסומ (ט קוספ דע)
יואר ימ ןודל ךירצו ;לוכיבכ ותיב ךפוה הנחמה זאו ,המחלמל ותיבמ אצוי םדאש שיו .םייואר
.(וט-י ,גכ) הנחמל ץוחמ תאצל ךירצ ימו הנחמב תויהל
השא חקלש לעבבו (ב ,דכ) הלעב לש ותיבמ תאצויה השאב ןד אוהו תושיא יסחיל רזוח דכ קרפ
:וחרכ לעב ותיבמ אצומש ימ לא םירבוע ןאכמ .(ה ,םש) ותיבל היהי יקנ אלא אבצב אצוי ונניאו
שי אסיג ךדיאמ .(ט ,םש) הנחמה ןמ ףאו ,ותיבמ אצומ אוה ףאש ערוצמה לאו ,ורכמו שפנ בנוג
םירזוח בושו .(וט-די ,םש) ץוחב דומעל השונה לע ;תושר אלל והער תיב לא אובל םדאל ול רוסאש
םדאה תבוח לאו טפשמל םירושקה םירחא םינינעל ןאכמ ;(םינב-תובא ;זט ,םש) החפשמה יסחיל
השאה ,(אי-ה ,הכ) המביה ןידב םייתסמ השרפה ןיינע רקיע .(!תיב ירסוחמ) הנמלאו םותי ,רג יפלכ
;תילולימ היצאיצוסא ןהיניב שיש ,תורצק תווצמ רפסמבו ,רז שיאל הצוחה הלעב תיבמ תאצויה
.(םכתאצב-ךרדב :זי ,םש ;ךתיבב :די ,םש ;ה קוספ הוושה ,ויחאו שיא-וידחי :אי ,םש)
רשפאש ינוציח וא ימינפ רשקל םיזמרה לכ תאו תויצאיצוסאה לכ תא תוצמל תואב ולא תורעה ןיא
םג שי .ףיסוהלו םילשהל עדי ןייעמהו תוירקיעה תואמגודה לע עיבצהל יד .וז השרפב תולגל
ישארה אשונל הרושקה ןקה חוליש תווצמב ןוגכ :םדקש המל שלושמו לופכ רשק שי םהב םירקמ
רכש םולשת תווצמ ןכו ."ךרדב" הלמה ידי-לע הל ומדקש םיקוספלו "םינבו םא" ביטומה ידי-לע
הניחבמ םגו קשוע תעינמ לש יללכה ןויערה תניחבמ טובעה תבשה תווצמ םע תרשקתמ ריכשה
.("שמשה וילע אובת אלו" - "שמשה אוב") תינושל
הזל הז םרושיק ףאו ישארה אשונל םתקיזש ('וכו זט ,גכ) םידדוב םיקוספ רפסמ לע ונגליד
רשק אוצמל רשפא ולא םירקמב םגש קפס ןיאו ,טעומ םרפסמ ךא .ךכ-לכ םיריהב םניא
;הטישו רדס תרסח וז השרפ ןיאש ,תעכ רורב םוקמ לכמ .םירכזנה םיגוסה דחאמ יביטאיצוסא
תופרטצמו וזל וז תוקוקז ונתשרפב תורדוסמה תווצמה .רמוחה תריחבב רורב וק הב שי אלא
.םלש ןיינעל


השרפה תארוהל תורעה

איה ,הנודינה היעבה תא רתוי הובג ליגב םידימלתל וז השרפ תארוהב טילבהל יאדכש המדנ
דוע הלוכ השרפה תא אורקל וידימלת לע הרומה ליטי ךכ םשל .ןרושיקו תווצמה תריחב תייעב
דימעהל וילע ,טרופמה דומילל תמדוק איה ףאש ,רוריב תחישב .התיכב דומילה תלחתה ינפל
תבורעת" הרואכל ןאכ שיש ,וריעי םמצע םידימלתהש קפס ןיא ;רדסהו רחבמה תלאש תא ןוידל
םינינע לש םרושיק תא עובקל םילוכיש םינושה םימרוגה םהמ :הלאשה רוריבל ןאכמ ."תירקמ
םג םא) היצאיצוסאה תובישח לע ועיבצי םמצע םידימלתהש תופצל שי ;תוצובקל םפוריצו םינוש
הרותה תורפס יבגל המצע הלאשה התוא ררועל הרומה לכוי - אלו ;(הז םשב הל אורקל ועדי אל
םיכרד יתש שיש ,ריבסהל ךירצ .שקובמה לא ועיגי ךכ ךותמו (ארמגהו הנשמה :דחוימב) הפ-לעבש
תא רידגהל ןויסנ תושעל ךירצ וז הנכה תחיש לש ןורחאה בלשב .תינושלו תינויער :היצאיצוסא לש
.םיטפוש 'פ םע ךכ םשל התוושהל בטומ ;השרפה לש ירקיעה אשונה
:קוספל קוספמ טעמכ תורזוחה תולאש ןורתפב התיכה תא ליעפהל הרומה לוכי וז הנכה דוסי לע
רשק ןיא םא ?ירקיעה אשונה םע ול שי רשק הזיא ?הז םוקמב אקוד הז קוספ בתכנ המ םושמ
.'וכו ?ןאכ ומוקמ תעיבק ידיל איבה םרוג הזיא ,הזכ
םייוסמ ןמז ךשמב וקסעיש ,םידימלתה לש הליעפ תיתבשחמ הדובעש תורשפא וז השיגב שי
תנווכמה הליגרה תינשרפה הדובעה לע ףסונ ,וז הדובע .תחא תידוסי היעב לש תונוש תוניחבב
ףאו תיתבשחמה תואמצעה תא חתפל ,דומילל ןיינע ףיסוהל הלוכי ,רקיעב השרפה לש הנכתל
.םירחא תומוקמב ףא כ"חא שמתשהל עדיי םהב ,םילכו םיגשומ דימלתל תונקהל


:תורעה


רוזח  .אצת יכ תשרפל אובמב ;The Century Bible, Deuteronomy .1
רוזח  .Dr. J. H. Herts, Commentary to Pentateuch, on 21, 20 f.f.:ןוגכ .2
רוזח  .David Hoffman, Deutetonomium II, p. 1. Ff. .3
רוזח   .ךליאו 8 'מע ,י"שת םילשורי ,הדגאה יכרד ,ןמנייה קחצי .4
.תודהיה יעדמל ימלועה סוניכה ,ארקמה ירפסב ןרדיסו תוישרפה תוכימס ,וטוסאק .ד .מ .5
רוזח  .ךליאו 165 'מע א ךרכ ,ב"ישת םילשורי ,ז"שת ץיק