הירכז רפסב תוחיש

גרבנזור עשוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


:'ה הירכז
..."םהיפנכב חורו תואצוי םישנ םיתש הנהו"
.ונוזחבש םיכאלמה םלוע לא בל םישל אלש לוכי אל הירכז לש תוארמה תואובנ תביטח תא ארוקה

,איבנל ןתוא שרפמו תוארמה לכ תא הוולמה "יב רבודה ךאלמה"
,'א קרפב - "םיסדהה ןיב דמועה שיאה"
,'ב קרפב- יב רבודה ךאלמה תארקל אצויה רחא ךאלמ
.'ג קרפב - ונטשל ונימי לע דמועה ןטשהו ,לודגה ןהכה עשוהי דמוע וינפלש ךאלמה
:םישנ תומדב םיכאלמ םיעיפומ ונקרפב
,םהיפנכב חורו תואצוי םישנ םיתש הנהו"
,הדיסחה יפנככ םיפנכ הנהלו
."םימשה ןיבו ץראה ןיב הפיאה תא הנאשתו
שמשמה ,ןוילע ינחור רוצי אוה ךאלמה .םיאיבנה לצא םג םיעפומ םהו ,הרותב רבכ םייוצמ םיכאלמ
םדאה שרוגש רחאל .םילארא ,םיבורכ ,םיפרש :ומכ םיבר םייוניכ םיכאלמל .'ה רבד עוציבל חילש
:בותכה רפסמ ןדע-ןגמ
".תכפהתמה ברחה טהל תאו םיבורכה תא ןדע ןגל םדקמ ןכשיו"
:ושרד הבר תישארב שרדמב
רשא היחה איה' ('י קרפ לאקזחיב) ביתכד אוה אדה ,םיכאלמה וארבנ ןדע ןגל םדוק - םדקמ"
.'המה םיבורכ יכ עדאו ,רבכ רהנב לארשי יהולא תחת יתיאר
,'טהול שא ויתרשמ' םש לע - טהל תאו
."םיכאלמ םימעפ ,תוחור םימעפ ,םישנ םימעפ ,םישנא םימעפ ,םיכפהתמ םהש - תכפהתמה
:ה"כ השרפ הבר תומשב שרדנ "ורכז 'ה תואבצה יהולא 'הו" :עשוהב קוספה לע
ךאלמ אביו' :רמאנש ,םיבשוי םתוא השוע אוה שקבמ אוהשכ ,ויכאלמב ונויבצ השוע אוהש"
'םידמוע םיפרש' רמאנש ,םידמוע ןתוא השוע םימעפו ,(אי 'ו םיטפוש) 'הלאה תחת בשיו 'ה
,םישנ תומדב ןתוא השוע םימעפו ,(ז 'ג הירכז) 'הלאה םידמועה ןיב םיכלהמ ךל יתתנו' :ביתכו
םישנא תומדב םימעפו ,(ט 'ה הירכז) 'םהיפנכב חורו תואצוי םישנ םיתש הנהו' :רמאנש
השוע' :רמאנש, תוחור ןתוא השוע םימעפו ,(ב ח"י תישארב) 'םישנא השולש הנהו' :רמאנש
.(ד ד"ק םילהת) 'טהול שא ויתרשמ' :רמאנש ,שא םימעפו ,(ד ד"ק םילהת) 'תוחור ויכאלמ
:ם"במרה עבוק 'ב הכלה 'ב קרפ הרותה ידוסי תוכלהב
ךרדו האובנה הארמב לכה ,םיפנכ לעבו שא ךאלמה וארש םירמוא םיאיבנהש הז והמו"
'אוה הלכוא שא ךיהולא 'ה' :רמאנש ומכ ,םידבכה תופוגכ דבכ וניאו ףוג וניאש רמול ,הדיח
".'תוחור ויכאלמ השוע' :רמאנש ומכו ,לשמ אלא שא וניאו
וצר אלש ןוויכמ אלא ,ומצעבו ודובכב 'הל הנווכה ,םיכאלמ לע ך"נתב רבודמשכ ,םיבר תומוקמב
.ךאלמל דיקפתה תא וריבעה ארובה תא םישגהל
- ונרכזהש הבר תישארב שרדמ ירבד תיצמת תא ם"במרה איבמ ט"מ קרפ 'א קלח םיכובנ הרומב
:םשרפמו "םיכאלמ םימעפ ,תוחור םימעפ ,םישנ םימעפ ,םישנא םימעפ :םיכפהתמ םהש"
לכ אלא .הבשחמל ץוחמ עובק ימשג ראות םהל ןיאו רמוח ילעב םניאש הז ןושלב וראב הנה"
םרמא לבא .האובנה תתימא ןיינעב ריכזנש יפכ ,המדמה חכה תלועפ יפכו האובנה הארמב הז
זמור ,םישנ תרוצ האובנה הארמב םיכאלמה תא םיאור םימעפ םיאיבנהש 'םישנ םימעפ'
" 'וכו 'םהיפנכב חורו תואצוי םישנ םיתש הנהו' ה"ע הירכז ירבדל
יכ ישחומ ףוג אוהש הזיאכ טשפומה ךאלמה רייטצמ םדאה לש ונוזחב קר ,ם"במרה לש ושוריפ יפל
.ףוג םיכאלמל ןיא תואיצמב ךא ,ירמגל םיטשפומ םירבד סופתל תלגוסמ םדאה תשיפת ןיא
עברא תומד איבנה האור לאקזחי לש הבכרמה השעמב .הדיסח יפנככ םיפנכ הירכז הארש םישנל
ראתמ ןוזחה ךשמהבו ."םהל תחאל םיפנכ עבראו תחאל םינפ העבראו" םדא תומד ןהלש תויח
,הנחמ לוקכ הלומה לוק םתכלב ידש לוקכ םיבר םימ לוקכ םהיפנכ לוק תא עמשאו" :לאקזחי
: םיכובנ הרומב ם"במרה ריעמו ."ןהיפנכ הניפרת םדמעב
םהשו ,םהיתועונתו םיכאלמה תומשג םטושפמ ןיבהל רשפאש תונושלב םיאיבנה ירפס ורבד"
אלו ...םתואיצמ לע הבשחמה תא ךירדהל ידכ הז לכ 'וכו 'ה תאמ םיווצמ םהשו ,םדא תרוצ
םיפנכ אלל הפועת ראתל ןיא יכ ,םיפנכה םא יכ םינפה תא םייחה ילעב יראתמ םהל ופריצ
תורוהל הפועתב ראותמ דאמ הריהמ העונת ענ לכש עדו ...םילגר אלל הכילה ראתל ןיאש ומכ
תופועה לכמ השיטו הפועת ריהמ רשנה יכ ,'רשנה האדי רשאכ' רמא ,העונתה תוריהמ לע
."וב םילשממ ךכיפל
הדבכה הפיאה תא תאשל אוה ןדיקפת רקיע ןכש ,הדיסחה יפנככ םיפנכ הירכז ןוזחבש םישנל
.תויוחילש יתש השוע דחא ךאלמ ןיאו ותוחילשל םיאתמ ךאלמ לכ .רענש ץרא לא הכילוהלו

ומש חמצ - שיא הנה :ו הירכז