י השרפ

:השרפה ןכות
ךלמה תנש הדדנ אוהה הלילב
ול ןיכה רשא ץעה לע יכדרמ תא תולתל
'וגו ךלמה ול רמאיו ןמה אביו
סוסה תאו שובלה תא ןמה חקיו סוסה תאו שובלה תא חק רהמ
ךלמה רעש לא יכדרמ בשיו
שאר יופחו לבא ותיב לא ףחדנ ןמהו
ותשא שרזל ןמה רפסיו
ןתיבה תנג לא ןייה התשממ ותמחב םק ךלמהו
ךלמה םשב םכיניעב בוטכ םידוהיה לע ובתכ םתאו
םהירעב םידוהיה ולהקנ
תוכלמ שובלב ךלמה ינפלמ אצי יכדרמו


א
ךלמה תנש הדדנ אוהה הלילב

שי יכו .הרצב לארשי תא הארש ,אוה ךורב שודקה םיכלמה יכלמ ךלמ לש ואסכ .םימש ודדנ
.לארשי רמוש ןשיי אלו םוני אל הנה (א"כק םילהת) רמאנ רבכ אלהו ,םוקמה ינפל הניש
ןשית המל הרוע (ד"מ םש) רמאנ ךכל ,הולשב םלועה תומואו רעצב ןייורש לארשיש ןמזב אלא
.'ה
.ותנשמ ץיקהו להבנו .וגרהל ףייס לטנש ןמה תא ומולחב הארש ,שורושחא ךלמה תנש הדדנו
.וילע רבעש המ תוארלו תורקל תונורכזה רפס ואיבה :וירפוסל רמאו
.שרתו אנתגב לע יכדרמ דיגהש רבדה תא ואצמו ,םירפסה וחתפו
.ימולחב יתיארש רבדה תמא :ךלמה רמא ,רצחב דמוע ןמה הנה ךלמל ורמאש ןוויכו
.ינגרהל אלא וז העשב הז אב אל


ב
ול ןיכה רשא ץעה לע יכדרמ תא תולתל

.לעפי םיקלודל ויצח ,תומ ילכ ןיכה ולו ('ז םש) רמאנ וילעו ,ןיכה ול :אנת
.לעפי תחשב לופיו והרפחיו הרכ רוב


ג
'וגו ךלמה ול רמאיו ןמה אביו

- ובלב ןמה רמאיו
.םבל תושרב םיעשרה
.ובלב ושע רמאיו (ז"כ תישארב)
.ובלב לבנ רמא (ד"י םילהת)
.ובלב םעברי רמאיו (ב"י א"מ)
.ובלב ןמה רמאיו

:םתושרב םבל םיקידצה לבא
.הבל לע תרבדמ איה הנחו ('א 'א לאומש) :ביתכד אוה אדה
ובל לע לאינד םשיו ('א לאינד)
.ובל לא דוד רמאיו (ז"כ א"ש)
:ובל לא 'ה רמאיו ('ח תישארב) ןארובל ןימודו


ד
סוסה תאו שובלה תא חק רהמ
סוסה תאו שובלה תא ןמה חקיו

וידימלתו בשוי היהו ,דאמ דע ארייתנ ,אב אוהש יכדרמל ודיגהש ןוויכ .יכדרמ לצא ול ךלה
.וינפל
אב עשרה ןמה ירהש ,יתלחגב ווכת אלש ,ןאכמ ולדבהו וצור ינב :וידימלתל םהל רמא
.ינגרהל
.ךמע תומנ תומת םא :ורמא
.ןוהתולצ ןולסחו .הלפתה ךותמ רטפינו ,הלפתב דומענ ןכ םא :םהל רמא
,היה ןסינב ז"ט םויה ותוא ירהש ,רמועה תוצמ תוכלהב ןיקסעו ןובתי
.םייק שדקמה תיבש ןמזב רמוע ןיבירקמ ויה םויה ותואבו
?ןיקסע ןותא המב :ןול רמא ,ןוהיבגל ןמה אתא
.רמועה תוצמב :ול ורמא
.'וגו 'הל םירוכב תחנמ בירקת םאו ('ב ארקיו) :ביתכד אוה אדה
.רמועה ןמ ןיצמוק ויהש דחא רבדו ,היל ווחא הצימק תוכלה ירמא ןמת
ףסכד וא בהדד והמ ארמוע ןידהו :ןוהל רמא

.ןירועשד אלא ןיטיחד אלו ףסכד אלו בהדד אל :היל ירמא
.ןירטנק הרשעב הוה הידיד הימיט אוה המכב :ןול רמא
.ןינמ הרשעב ןייגס :היל ןירמא
.יליד ףסכד ןירטנק יפלא הרשעל ןוכנמ הרשע ןוחצנד ,ומוק :ןול רמא
:םוגרת
םיבירקמ ויהש ןטק דחא רבדו .ןמהל ול וארה הצימק תוכלה ,םירמוא ויה ,לבבב ,םש
.ונממ
?ףסכמ וא בהזמ ,והמ הזה רמועה :ןמה םהל רמא
.םירועשמ אלא םיטיחמ אלו ,ףסכמ אלו בהזמ אל :ול ורמא
?םירשע וא ףסכ תורככ הרשע ,וריחמ המ :םהל רמא
.תועמ רשעב םהל יד :ול ורמא
.ילש ףסכה ירככ םיפלא תרשע תא םכלש תועמ הרשע וחצנ ,רפעה ןמ ומוק :םהל רמא

,ילצממ לסחד ןוויכ
.אכלמד אשובל ןידה שובל :יכדרמל ןמה היל רמא
?חס אלו אתוכלמד אשובל שיבל שנ רב תיא ,תוכלמ הזבמ תא המ :ול רמא
.חכשא אלו אנלב אעב לזא
- קפנד ןוויכ .יחסאו לאעו היצרח רסא ?דבע המ
.אלילכ ןידה שיבל בס :ול רמא
?רפסמ אלו אתוכלמד אלילכ שיבל שנ רב תיא ,אתוכלמ הזבמ תא המ :היל רמא
.חכשא אלו רפס יעב לזא
.חנתמו ירש היל רפסמ אקו ביתיו ארפס יתייאו היתיבל ליזא ?דיבע המ
?חנתמ ךל המ :היל רמא
רפס ןלב דיבע וטלק ןימוק ןוטנפ ןימוד ריבעמ .ארבג אוההד הובאל יוו :היל רמא
סוניירק רפכב רפסו ןלב ארבג אוההד יובאל םיכח אנא תיל ךל תיליאש איההבו :היל רמא
.הידיד ארפס ינאמ תחכשמ תאו
.איסוס ןידה לע בוכר םוק :היל רמא
.בס אנאד חכ יב תיל :היל רמא
?בס רבג אנא תילו :היל רמא
!?ךשפנל תמרגד אוה תא אלו :ול רמא
רמאד המ ןוכל המייקמל בכרו קילסו .יולע סירד תאו ילדק ךימס אנאד םוק :היל רמא
.ךרדת ומיתומב לע התאו (בל םירבד) אבתכ

:םוגרת
,ללפתהל יכדרמ רמגש ןוויכ
.הזה תוכלמה שובל תא שובל :יכדרמל ןמה היל רמא
?ץחרתהש אלב תוכלמ ידגב שובלל םדא לוכיה ,תוכלמה תא הזבמ התא המ :ול רמא
.אצמ אלו ,ןלב אוצמל ךלה
.ץחרמה תא קיסהו ךלה ,ויצלח רזא ?השע המ
.הזה רתכה תא שבלו חק :ול רמא
?רפוסמ וניאו רתכ שובלל םדא לוכי םאה ,תוכלמה הזבמ תא המ :ול רמא
.אצמ אלו רפס שפיח ,ךלה
.חנאנו ,יכדרמ תא רפיסו בשיו ,םירפסמ איבה ,ותיבל ךלה ?השע המ
?חנאנ התא המ :ול רמא
.רפסו ןלב היהנו ודמעממ רבעוהש ,[ןמה=] םדא ותוא לש ויבאל יוא :ול רמא
התא םגו ,רפסו ןלב היהש ךיבא תא ריכמ ינא ןיא יכו ,ךתוא יתלאש הזבו :ול רמא
.ךיבא לש ותדובע ילכ תא תאצמ
.הז סוס לע בכר םוק :ול רמא
.ןקז ינאש ,חכ יל ןיא :יכדרמ ול רמא
?ןקז יניא ינאו :ול רמא
!?ךשפנל תמרג התא אלו :ול רמא
םייקל ,ילע ךורדל התאו ,ךילגר תחת יפרעב ךומתאו ףפוכתא ינאש םוק :ןמה ול רמא
.ךרדת ומיתומב לע התאו (בל םירבד) בותכה רמאש המ


ה

:רחא רבד
.'וגו סוסה תאו שובלה תא ןמה חקיו
.שובלו דומע :רמאו יכדרמ יבגל אתא
:ארבג אוההד אדג שיב המכ

,אבילצ היל ןיקתהל קיסע יתייה ינא שמא
.אלילכ היל ןיקתמ אוה ךורב שודקהו
,םירמסמו םילבח ךל ןקתמ יתייה ינא
.תוכלמ שובל ךל ןקתמ אוה ךורב שודקהו
,אבילצ לע ךתי בילצימל אכלמ ןמ אניעב אנא
.איסוס לע ךל בכרימל יל רמא אוהו
.ליעל ןרמאד המ לכ היל דיבעו .שובלו דומע

:אוה ךורב שודקהל סלקמ ליחתה ביכרד ןוויכו
'ה ,ינאפרתו ךילא יתעוש יהלא 'ה .יל יביוא תחמש אלו ינתילד יכ 'ה ךממורא ('ל םילהת)
.רוב ידרימ ינתייח ,ישפנ לואשמ תילעה
םייח ופאב עגר יכ ,ושדק רכזל ודוהו וידיסח 'הל ורמז (םש) :םירמוא ויה המ וידימלת
.הנר רקובלו יכב ןילי ברעב ,ונוצרב
התדמעה ךנוצרב 'ה ,םלועל טומא לב יולשב יתרמא ינאו (םש) :רמוא היה המ עשר ותוא
.להבנ יתייה ךינפ תרתסה ,זוע יררהל
לא יתדרב ימדב עצב המ ןנחתא ינדא לאו ארקא 'ה ךילא (םש) :תרמוא התייה המ רתסא
.ךתמא דיגיה רפע ךדויה תחש
'וגו יל לוחמל ידפסמ תכפה 'וגו יננחו 'ה עמש (ל םילהת) :תרמוא התייה המ לארשי תסנכ
.ךדוא םלועל יהלא 'ה םודי אלו דובכ ךרמזי ןעמל (םש) :תרמוא התייה המ שדקה חורו
וינפל זירכמ היבאו ,בכור יכדרמ התארש ןוויכו .אבילצב תוארל ןולחה ןמ הפקשנ ןמה לש ותב
:התמו ץראל המצע הכילשה ,שיאל השעי הככ


ו
ךלמה רעש לא יכדרמ בשיו

.ותינעתלו וקשל בשש דמלמ

:ובלח יבר רמא
.ותשקב השעתש דע ונממ וריבעמ וניא ,הנעתמו קש שבולש ימ לכ


ז
שאר יופחו לבא ותיב לא ףחדנ ןמהו

.זרוכו רוילגו רפסו ןלב :תוכאלמ עברא ודיבו ,והרקש המ לע שאר יופחו ,ותב לע לבא


ח
'וגו ותשא שרזל ןמה רפסיו

,ותשו ולכאש ןוויכ .ןסינב רשע השש םויב הדועסל והואיבהו ךלמה יסירס ואב העש התואב
?ךתלאש המ :רתסאל ךלמה רמא
.יתשקבב ימעו יתלאשב ישפנ אלא ךממ תלאוש יניא ךלמה ינודא :ול הרמא


ט
ןתיבה תנג לא ןייה התשממ ותמחב םק ךלמהו

?ךאלמה לאכימ השע המ
דמע ןמהו ,ןייה התשמ לא בשו ,ותמח לע המח ףיסוהו ,וינפל תועיטנה תא ץצקמ ליחתה
.ושפנ לע שקבל
?לאכימ השע המ
.ךינפל ינשבכ אוה ירה ,ךלמה ינודא :תקעצמ התייהו ,רתסא לע ופחד
?תיבב ימע הכלמה תא שובכל םגה ךלמה רמאיו
.וינפ ולפנו הזה רבדה ןמה עמשו
?בוטל רוכז והילא השע המ
.'וגו יכדרמל ןמה השע רשא ץעה הנה םג ,ךלמה ינודא :ול רמאו ,הנוברחל המדנ

:סחנפ יבר רמאד
.בוטל רוכז הנוברח רמול ךירצ

:בר רמאו
.ותשא שרז הרורא ,וינב םירורא ,ןמה רורא רמול ךירצ
.בקרי םיעשר םשו ('י ילשמ) :ביתכדכ
.יכדרמל ןיכה רשא ץעה לע ותולתל ךלמה הוצ דימ
.ויתחת עשר אביו ץלחנ הרצמ קידצ (א"י םש) ותמכחב המלש רמא וילעו
רשא לכ תא ןתנו ,יכדרמל ןיכה רשא ץעה לע אוה הלתנו ,יכדרמ תא תולתל ןמה םיכשהש
.יכדרמל הנתנ רתסאו ,הכלמה רתסאל ןמהל
ררוצ ןמה תיב תא הכלמה רתסאל שורושחא ךלמה ןתנ אוהה םויב :ביתכד אוה אדה
.'וגו םידוהיה
.םליח םימצ ףאשו והחקי םינצמ לאו ,לכאי בער וריצק רשא ('ה בויא) ביתכו
.ןמה הז - וריצק רשא
.רתסאו יכדרמ הז - לכאי בער
.םינונחתבו הלפתב אלא הנצב אלו ןייזב אל - והחקי םינצמ לאו

:רחא רבד
םדאה לע הניגמש הנצכ ,הרצה לע הניגמה הלפתה איה וז - ותמא הרחוסו הנצ (אצ םילהת)
?הלפת ושעש ןיינמו .ןמהל והחקי הנצל הנכתנש הלפתה תוכזבו .המחלמב
?הלפת אלב רפאו קשל הנקת המו .םיברל עצוי רפאו קש :ביתכד אוה אדה
.םליח םימצ ףאשו
.םהל [םירבוחמ=] םיתמוצמהו רתסאו יכדרמ ?ןמה לש ונוממל [וסיכל=] קחד ימו


י
ךלמה םשב םכיניעב בוטכ םידוהיה לע ובתכ םתאו

.םידוהיה יאנוש לכ תא דבאלו גורהל דימשהל תונידמה לכל וחלשו
,םהל אוה ךופהנו ,םהב טולשל םידוהיה יביוא ורבש רשא םויב
.והומכ השענ אלש ,אוה ךורב שודקה השעש סנה הז ,םשל 'הל היהו (הנ היעשי)
,הזה סנכ השענש םלועב ךל שי
!?םנוצרכ םהיאנושב ושעו םלועה תומואב לארשי המקנ ושעש


אי
'וגו םהירעב םידוהיה ולהקנ

.םימעה לכ לע םדחפ לפנ יכ ,םהינפב דמע אל שיאו
.ודימ ליצמ ןיאו ךלוהו הכמו ןאצ ירדעב לפנש היראכ םירבגתמ לארשיו
רעי תומהבב היראכ םיבר םימע ברקב םיוגב בקעי תיראש היהו ('ה הכימ) :ביתכד אוה אדה
.'וגו ןאצ ירדעב ריפככו
.םואלתו ,ןמה לש וינב וגרהו
:עשוהי 'רל ול רמא רסיק סונאירדנא
.םיבאז םיעבש ןיב תדמועש השבכה איה הלודג
:ול רמא
.םהינפל ןרבושו הליצמש העורה אוה לודג
.'וגו חלצי אל ךילע רצוי ילכ לכ (ד"נ היעשי) :ביתכד אוה אדה


בי
'וגו תוכלמ שובלב ךלמה ינפלמ אצי יכדרמו

:רמוא סחנפ יבר
.םידוהיה לע יכדרמ ךלמ
,ןירפרופ שבול ךלמה המ
.ןירפרופ שבל יכדרמ ךכ
,ושארב הלולכ הרטע השוע ךלמה המ
.הלודג בהז תרטעו שבול יכדרמ ךכ
,ץראה לכ לע ותמיא ךלמה המ
.םהילע ותמיא יכדרמ ךכ
.םהילע יכדרמ דחפ לפנ יכ :רמאנש
,ץראה לכב תכלוה ולש הטינומ ךלמה המ
.תכלוה ולש הטינומ יכדרמ ךכ
.ןאכמ רתסאו ןאכמ יכדרמ ?ולש הטינומ המו
.םולש שקבמו םולש שיאו בוט שיא היהש ,המל
.'וגו ידוהיה יכדרמ יכ :רמאנש
:םולש שיאל תירחא יכ רשי הארו םת רמש (ז"ל םילהת) בותכה רמא וילעו


גי

:היכרב יבר רמא
,הרותב לארשי תלואג בתכ אוה ךורב שודקה
.'וגו ךמע בשותו רג די גישת יכו (ה"כ ארקיו) :ביתכד
.ףסכ רככ םיפלא תרשע לוקשל ודי הגישהו ,רשעתנו לדגתנש ןמה הז - בשותו רג די
.סרפו ידמב רג היהו ,קלמע לש וערזמ אוהש ,בשות רג ארקנו
.םיכמו םילד ויהש לארשי ולא - ךמע ךיחא ךמו (םש)
.דבאלו גורהל דימשהל ןמהל שורושחא םרכמש - בשות רגל רכמנו (םש)
.םיבכוכ תדובע ומצע השעש - רג תחפשמ רקעל וא (םש)
ןמהל םיוחתשמו םיערוכ :ביתכד אוה אדה
.םאדפו ותרזגמ םליצהו ודימ אוה ךורב שודקה םלאגש - ול היהת הלואג רכמנ ירחא (םש)
.ויחא בורל יוצרו היב ביתכד ,יכדרמ הז - ונלאגי ויחאמ דחא (םש)
.הידי לע לארשי ולאגנו ודוד תב התייהש רתסא וז - ונלאגי ודוד ןב וא ודוד וא (םש)
.אבה םלועל החמא הזה םלועב החמ - קלמע רכז תא החמא החמ יכ (ז"י תומש)
.קלמע רכז היב ירק .ןמה הז - קלמע רכז תא
:םיטבשה תכרבב הזמר וניבא בקעי ףאו
,ףרטי באז ןימינב (ט"מ תישארב) :ביתכד אוה אדה
,ןימינב טבשמ היהו םיכלמל הלחת היהש ,לארשי לש ןרקב היהש לואש הז - דע לכאי רקבב
.םהל רשא לכ תא זזבו קלמע תא הכהו
וקלחו ,ברעל המוד אוהש ,םתולגב לארשיל םהל ודמעש רתסאו יכדרמ הז - ללש קלחי ברעלו
סרפו ידמ יכלמ ולא ,באזה דגנכ אוה ךורב שודקה ודימעהש ,באזל לשמנש ןמה לש ללש
.באזל ולשמנש
.בדל הימד הנינת ירחא הויח וראו ('ז לאינד) :ביתכד אוה אדה
.בודכ רעש ןילדגמו ,בודכ החונמ םהל ןיאו ,בודכ ןילכואש סרפו ידמ יכלמ ולא :ןירמא ןמת
.ףרטי באז היב ביתכד ,ןימינב טבשמ ויהש רתסאו יכדרמ ןדגנכ אוה ךורב שודקה דימעה


די

אתפלח ןב ןועמש יברו הבר אייח 'ר
,לבראד אתעקב אדהב ןיכלהמ ןווה
.הרואה תא העקבש רחשה תליא תא ןוזחו
,אתפלח ןב ןועמש יברל הבר אייח יבר היל רמא
,לארשי לש ןתלודג אוה ךכ
,אעמיק הלחתב
.ךלוהו הברו לודג אוה ךלוהש המ לכ
.יל רוא 'ה ךשחב בשא יכ ('ז הכימ) םעט המ
,ךלמה רעשב בשוי יכדרמו הלחתב ךכ
,'וגו ךלמה רעש לא יכדרמ בשיו ךכ רחאו
,'וגו ךלמה ינפלמ אצי יכדרמו ךכ רחאו
:רקיו ןוששו החמשו הרוא התייה םידוהיל ךכ רחאו


וט

.ךישעמ ארונ המ םיהלאל ורמא (ו"ס םילהת) :ביתכד אוה אדה
.ךלש תונגנמ ןוניא ןיליחד המ
,םהיגרוה תא ןיגרוה םיגרהנה
,ןהיבלוצ תא ןיבלוצ ןיבלצנהו
.ןהיעיקשמ תא ןיעקשמ םיב ןיעקושמה
.ךיביוא ךל ושחכי ךזע בורב (םש) יוה
:יובירו [תוריפ יוביר=] יוריפב עפשהב אוה ךורב שודקה לש תובוט תודמש אצומ תא
יובירב בוטה
יובירב דסחה
יובירב םימחרה
יובירב הקדצה
יובירב הנומאה
יובירב תודפה
יובירב הכרבה
יובירב חבשה
יובירב םולשה
.יובירב בוטה
.ךיאריל תנפצ רשא ךבוט בר המ (א"ל םש) :רמאנש
- יובירב דסחה
.תמאו דסח ברו (ד"ל תומש) :רמאנש
- יובירב םימחרה
.'ה םיבר ךימחר (ט"יק םילהת) :רמאנש
- יובירב הקדצה
.הקדצ ברו טפשמו (ז"ל בויא) :רמאנש
- יובירב הנומאה
.ךתנומא הבר םירקבל םישדח ('ג הכיא) :רמאנש
- יובירב תודפה
תודפ ומע הברהו דסחה 'ה םע יכ 'ה לא לארשי לחי (ל"ק םילהת) :רמאנש
- יובירב הכרבה
םכיתותפש ולביש דע יד ילב דע יאמ יד ילב דע הכרב םכל יתוקירהו ('ג יכאלמ) :רמאנש
.יד רמול
- יובירב חבשה
.ויביבס לכ לע ארונו הבר םישודק דוסב ץרענ לא (ט"פ םילהת) :רמאנש
.ךינינק ץראה האלמ תישע המכחב םלוכ 'ה ךישעמ ובר המ (דק םש) ביתכו
- יובירב םולשה
ךינב םולש ברו 'ה ידומל ךינב לכו (ד"נ היעשי) :רמאנש
.ךינוב אלא ךינב ירקת לא
ךיתונמראב הולש ךליחב םולש יהי (ב"כק םילהת)
ךב םולש אנ הרבדא יערו יחא ןעמל
,ךל בוט השקבא וניהלא 'ה תיב ןעמל
.לארשי לע םולש ךינבל םינב הארו
.לושכמ ומל ןיאו ךתרות יבהואל בר םולש (ח"יק םש)
.םולשב ומע תא ךרבי 'ה ןתי ומעל זוע 'ה (טכ םש)
            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ