א השרפ

- קרפה ךשמה -

י
םהה םימיב

,אוה ךורב שודקה ינפל ןיקתיפ ןידדמ תרשה יכאלמ ויהש תומוקמה ןמ דחא אוה הז
!?ןיחיזרמ השועו בשוי הז עשרו ,ברח שדקמה תיב ,םלוע לש ונוביר :וינפל םירמוא ויהש
.םימי דגנכ םימי ונת םהל רמא
.'וגו תבשב תותג םיכרוד הדוהיב יתיאר המהה םימיב (ג"י הימחנ) :ביתכד אוה אדה

:רמא ובלח בר
.םימיה ןתוא ויה "יוו" "אללא"

:יביב יבר רמא
.םימיה ןתואל הה - םהה
.םויל הה ולילה ('ל לאקזחי) :רמאד ןאמ יאה

:קחצי 'ר רמא
:היהנ יהנ ההנו ('ב הכימ) :רמא תאד ךאיה ."הה" םימיה ןתואל היהנ


אי
ךלמה תבשכ

:קחצי יבר רמא
.הבישי םהל ןיא םלועה תומוא
?"ךלמה תבשכ" ביתכהו :ןוביתיא
.הבישי הניאש הבישי .ךלמה תבשכ אלא ,ןאכ ביתכ ןיא ךלמה תבשב :םהל רמא
.הבישי לארשי לש ןתבישי לבא
.היתונבבו ןובשחב לארשי תבשב (א"י םיטפוש) :רמאנש


בי
ותוכלמ אסכ לע

:הירזע 'ר םשב ןהכ 'ר
.והוחינה אלו המלש אסכ לע בשיל אב .ביתכ ותכלמ .ותוכלמ אסכ לע
.וילע בשוי וניא םלועב [טילש=] רוטרקומזוק וניאש ךלמ לכ :ול ורמא
.ותומדכ ולשמ אסכ ול השעו דמע
.ביתכ ותכלמ אסכ לע - ותוכלמ אסכ לע :ביתכד אוה אדה
?היה אסכ הזיא יכו
.לודג ןש אסכ ךלמה שעיו ('ט 'ב ה"ד)

:אחא יבר רמא
.ןורמושב םינב םיעבש באחאלו ('י 'ב םיכלמ) ביתכהו

:הבר איעשוה יבר רמא
.לאערזיב םינב םיעבש ול ויה ךכ ,ןורמושב םינב םיעבש ול ויהש םשכ
.ץיקה תומיל דחאו ףרוחה תומיל דחא ,ןיריטלפ ינש ול ויה דחאו דחא לכו
.ץיקה תיב לע ףרוחה תיב יתיכהו ('ג סומע) :ביתכד אוה אדה

:רמא ןומיס יברב אדוי 'ר
.העברא
.ןשה יתב ודבאו :רמאנש

:ירמא ןנברו
.השש
.'ה םאנ םיבר םיתב ופסו :רמאנש

?לודג ןש אסכ רמוא אוה ןאכו

:רמוא הבר איעשוה 'ר
.אוה ךורב שודקה ,םלועה היהו רמאש ימ לש ותבכרמ [תינבת=] יכריטכ יושע היהש
.םיעיקר השש דגנכ שש ,אסכל תולעמ שש :רמוא אוה ןכו

?ןה העבש אלו

:ןובא 'ר רמא
.[הנמנ וניא ךלמה בשומ םוקמ=] ןוויטיט יראש אכלמד ןה
.לבת ,הישנ ,היצ ,איג ,אקרא ,המדא ,ץרא :תוצרא שש דגנכ שש
.קדצב לבת טופשי אוהו ('ט םילהת) ביתכו
.תורהטו םישדק ,ןיקיזנ ,םישנ ,דעומ ,םיערז :הנשמ ירדס השש דגנכ שש
.תישארב ימי תשש דגנכ שש
.הפלז ההלב האלו לחר הקבר הרש תוהמא שש דגנכ שש

:אנוה יבר רמא
.הווצמו םהילע רהזומ אוה ךלמהש תוצמ שש דגנכ שש
.דאמ ול הברי אל בהזו ףסכו ,םיסוס ול הברי אל ,םישנ ול הברי אל (ז"ט םירבד) :ביתכד
.דחש חקת אלו םינפ ריכת אל טפשמ הטת אל (ז"ט םירבד)
.םישנ ול הברי אל (ז"י םש) ול רמואו זירכמ זורכה הנושאר הלעמב הלע
.םיסוס ול הברי אל זירכמ היינשב
.ול הברי אל בהזו ףסכו זירכמ תישילשב
.טפשמ הטת אל תיעיברב
.םינפ ריכת אל תישימחב
.דחש חקת אל תיששב
.תבשה םוקמ לא הזמו הזמ תודיו :רמוא אוה ןכו
.םלועה היהו רמאש ימ ינפל ,בשוי התא ימ ינפל עד :ול רמוא בשיל אב ותבישיב

:ורמא
.םהמ [אסיכה תא =] ולטנו םירצמ ךלמ קשיש הלע ,המלש תמש ןוויכ

:ןמחנ רב לאומש יבר רמא
.הערפ אוה קשיש אוה
,לארשי לע תוקיקשב אבש ינפמ ?קשיש ומש ארקנ המלו
.יתב תבותכב ותוא לטונ ינירה רמאו
.ונממ ולטנו ישוכה חרז םע המחלמ השע
.ונממ ולטנו ודיב לפנו ישוכה חרז םע המחלמ אסא השע
,וילע ובשי הדוהי יכלמ לכו אסא [ונדמל=] אנאת
,לבבל ותוא הלגה םילשורי תא בירחהו רצנדכובנ הלעש ןוויכו
,ידמל לבבמו
,ןויל ידממו
.םודאל ןווימו

:יסוי 'רב רזעלא יבר רמא
.וילע בשי שרוכ ,וילע בשי רצנדכובנ .ימורב וירבש יתיאר ינא
.והוחינה אל וילע בשיל אב שורושחא
.וילע בשוי וניא םלועב [טילש=] רוטרקומזוק יושע וניאש ימ :היל ורמא
.םימדב ולשמ השע דמע
.ביתכ ותכלמ .ותוכלמ אסכ לע :ביתכד אוה אדה

.וירחאמ אסכל לוגע שארו ('י א"מ)

:אחא יבר רמא
.הזמו הזמ תודיו ,שיגרדד אתרידק אדהכ
.די ול טשופ יראהו הנושארה הלעמב הלע
.תבשה םוקמ לא די ול טשופ רשנ היינשבו
.ותוא ןילבקמ ךכ
,וירוחאמ בהזה טיברש תבשה םוקמבו
,היפב בהז לש הרטעו ,ושארב הנותנ הנויו
,תבשב בשוי ךלמה אהיש ידכ
.עגונ וניאו עגונ בהז לש הרטעו


גי

:וביא יבר רמא
.ותוכלמ אסכ לע רמיתו .םיוגב לשומו הכולמה 'הל יכ (ב"כ םילהת) ביתכ
,לארשיב הכולמ התייה רבעשל :אלא
.םלועה תומואל הנתינו ,םהמ תוכלמ הלטינ ואטחש ןוויכ
.םיער דיב ץראה תא יתרכמו ('ל לאקזחי) :ביתכד אוה אדה

:קחצי יבר רמא
,הבושת ןישוע לארשישכ רחמל .םיער ןיספורטופא דיב
.לארשיב םהל הריזחמו םיבכוכ ידבועמ הלטונ אוה ךורב שודקה
:ןויצ רהב םיעישומ ולעו ?יתמיא


די
הריבה ןשושב רשא

:רמא לאננח 'ר םשב סחנפ יבר
,ולש איכרפא םשו ותנידמ םש סחיי שרוכ :אוה ךורב שודקה ול רמא
.ךלש איכרפא םשו ךתנידמ םש סחייא ינא ףא ,"הדוהיב רשא םלשוריב" רמאש
.הריבה ןשושב רשא :רמאנש


וט
התשמ השע וכלמל שולש תנשב

.הימחנ 'רו הדוהי 'ר
:רמא הדוהי 'ר
.וידבעו וירש לכל התשמ השע אסכה תכאלמ רמגש ןוויכ .אסכה תכאלמל שלש תנשב
:רמא הימחנ 'רו
.שדקמה תיב תכאלמ לוטיבל שלש תנשב
.וידבעו וירש לכל התשמ השע ,םינש שלש שדקמה תיב תכאלמ לוטיבל רמגש ןוויכ

:ימיא רב לאומש יבר רמא
:שיאה ותואב ויה םיבוט םירבד העברא
,אסכ אלבו רתכ אלב םינש שלש השע
,םינש עברא ןיתמהו
,ול תנגוהה השא אצמש דע
.ךלמנש דע רבד השוע היה אלו

:סחנפ יבר רמא
.הבתוכ היה הבוט וב השוע היהש ימ לכו
:'וגו יכדרמ דיגה רשא בותכ אצמיו :ביתכד אוה אדה


זט
וידבעו וירש לכל התשמ השע

.יברל הדועס השע סונינוטנא
.[?תורנה וניכהש םיתרשמה תא תלכאה םאה=] םיטפ הלדנק ידי תאצי אל אמש :ול רמא
?יולע ןיבישח ןוניה המ :היל רמא
.הדועסה תא ולקלקיו [תורנב רוכע ןמש=] םילידנקב םיטקפ ןמש ונתי אמש :היל רמא
?ךל אנמ אדהו :היל רמא
.שורושחאמ :היל רמא
.וידבעו וירש לכל התשמ השע :היב ביתכד


זי
ידמו סרפ ליח

:ןתנ 'ר םשב ינת
- ולא תודמ הרשעמ
.םלועה לכב דחאו אירדנסכלאב העשת .םלועב תונז לש םיקלח הרשע
.םלועה לכב דחאו ימורב העשת םלועב תורישע לש םיקלח הרשע
.םלועה לכב דחאו דולב העשת םלועב תוינע לש םיקלח הרשע
.םלועה לכב דחאו םירצמב העשת םלועב םיפשכ לש םיקלח הרשע
.םלועה לכב דחאו םילאעמשיב העשת םלועב תושפט לש םיקלח הרשע
.םלועה לכב דחאו םילאעמשיב העשת םלועב תוירב לש םיקלח הרשע
.םלועה לכב דחאו םייסרפב העשת םלועב םינכ לש םיקלח הרשע
.םלועה לכב דחאו ידמב העשת םלועב יונ לש םיקלח הרשע
.םלועה לכב דחאו חרזמב העשת םלועב תוריעכ לש םיקלח הרשע
.םלועה לכב דחאו םידשכב העשת םלועב חכ לש םיקלח הרשע
.םלועה לכב דחאו הדוהיב העשת םלועב הרובג לש םיקלח הרשע
.םלועה לכב דחאו םילשוריב העשת םלועב יפוי לש םיקלח הרשע
.םלועה לכב דחאו לארשי ץראב העשת םלועב המכח לש םיקלח הרשע
.םלועה לכב דחאו לארשי ץראב העשת םלועב הרות לש םיקלח הרשע
.םלועה לכב דחאו םילשוריב העשת םלועב הפונח לש םיקלח הרשע
.ץראה לכל הפונח האצי םלשורי יאיבנ תאמ יכ (ג"כ הימרי) :ביתכד אוה אדה


חי

:רחא רבד
.ידמל סרפ םידקמ אוהש םימעפו ,סרפל ידמ םידקמ אוהש םימעפ .ידמו סרפ ליח
.הל הליפט סרפ ,ידמב תוכלמהשכ
.הל הליפט ידמ ,סרפב תוכלמהשכ

סרפ
:תוסורפ תוכלמה תא הלביקש ?סרפ התוא ןירוק המל
,הדרת ימיב דחא
,ןאיכרדא ימיב דחאו
.אבל דיתעל דחאו
'וגו ריעה םולש הז היהו :ביתכד אוה אדה

ידמ
.אוה ךורב שודקהל איידומד ?ידמ התוא ןירוק המל

אבא רב אייח יבר רמא
,ויה םימימת ידמ יכלמ
.םהיתובא םהל ורסמש םיבכוכ תדובע אלא םהילע אוה ךורב שודקהל ןיאו


טי
םימתרפה

:רמא רזעלא 'ר
.ךלמ לש ויתונויגל ינש ולא - םימתרפ
.הלחת םה ותוא ןירוקש דע (רסיק =) סוטסוגא ארקנ ךלמה ןיאש

:ןה ולאו

:קחצי 'ר רמא
,שדקמה תיב בירחהו הלעו ,רצנדכובנל הצע ונתנש ןה ןה ינאיטסוגאו ינוימוקיד
.םהיתחת םירחא דימעהו ,ןתציב תא אוה ךורב שודקה עקעקו

:םה ולאו

:רמא רזעלא 'ר םשב ןומיס 'רב הדוהי 'ר
.ינאירוק רבו ינלוכי

:רמא אנוה 'רו
.היליד אינגס ינבו אימעט ינב

:רמא קחצי 'רו
.היליד איתצע ינב אימעט ינב
.'וגו םעטו הטע ביתה לאינד ןידאב ('ב לאינד) :רמאד ןאמ יאה


כ
וינפל תונידמה ירשו

.ןמחנ רב לאומש 'רו רזעלא 'ר
:רמא רזעלא יבר
.ץראה לע וינפל ןיבשוי םעה לכו ,הלעמלמ ןידל בשוי ךלמהש רדגד ןוויכרא אדהל

:רמא ןמחנ רב לאומש 'רו
.וינפל םהינפ לע ןיחוטש םעה לכו וביסמב בשוי ךלמהש ,םדא ינב האילמש הלודג יקליסבל
.וינפל תונידמה ירשו רמאנ ךכל

            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ