ז השרפ

- קרפה ךשמה -


בי
דחא םע ונשי שורושחא ךלמל ןמה רמאיו


.ומעמ ול ןשי ,"דחא 'ה" ('ו םירבד) וב רמאנש ותוא
.הניש ינפל ןיא ינא :אוה ךורב שודקה ול רמא
.לארשי רמוש ןשיי אלו םוני אל הנה (א"כק םילהת) :ביתכד אוה אדה
.םלועה ןמ ודבאמו שיאה ותוא לע ררועתמ ינא הניש ךותמש ךייח ?הניש ינפל שי תרמא התאו
.רוחא וירצ ךיו ,'ה ןשיכ ץקיו (חע םש) :ביתכד אוה אדה

:רחא רבד
.דחא םע ונשי
,בוט םוי גנוע תבש גנוע םירמואו ,ןיתושו ןילכואש ,ןברבר ןוהינש :היל רמא
:םלוע לש ונוממב תחפ ןיסינכמ ןהש
.אתבש ןימוי העבשל אדח
.אחרי שיר ןימוי ןיתלתל דח
.אחסיפ - ןסינב
.תרצע - ןוויסב
.אתללטמד אגחו אבר אמוצו אתש שיר - ירשתב

.ןתרותב ןיווצמ םה ךכ :שורושחא ול רמא
.ןישוע ויה הפי ונידעומו םהידעומ תא ןירמשמ ויה ולא :ןמה ול רמא
,םישוע םניא ךלמה יתד תאו ,ךידעומ םיזבמש אלא
.אילנרטס אלו סדנלק אל םירמשמ ןיאש
,םהלש םהידעומב הער ןיע ליפמ התא !עשר :אוה ךורב שודקה ול רמא
.ךתלפמ לע דחא דעומ םהל םיפיסומו םהינפל ךליפמ ינא ירה
.םירופה ימי הז
.ול התחמ ליסכ יפ (ח"י ילשמ) :ביתכד אוה אדה


םחינהל הוש ןיא ךלמלו

,הטמלמ לארשי תא גרטקמ ןמה היהש המ לכ
.הלעמלמ אירוגינס םהילע דמלמ לאכימ היה
,םיבכוכ תדובע ודבעש לע אל ןיגרטקתמ ךינב ןיא םלוע לש ונוביר :וינפל רמא
,תוירע ולגש לע אלו
,םימד תוכיפש לע אלו
.ךיתותד תא ןירמשמ ןהש לע אלא ןיגרטקתמ ןיא אלא
.קבשא אלו תיקבש אל ךייח :ול רמא
.לודגה ומש רובעב ומע תא 'ה שוטי אל יכ (ב"י 'א לאומש) :ביתכד אוה אדה
.לארשי אלב םלועל רשפא יאש יפל ,םחינהל רשפא יא ךכ ןיאכז ןיב ןיבייח ןיב
- ותיב ןוה לכ תא שיא ןתי םא ('ח ריש)
.לארשי תא דיחכהל ףסכ רככ םיפלא תרשע ןתנש עשרה ןמה הז
.ול וזובי זוב


גי
םדבאל בתכי בוט ךלמה לע םא

,םלועה ןמ לארשי תא דבאנו אב שורושחאל עשרה ןמה רמאש העשב :שיקל שיר רמא
.רקיע לכ ןול קיבש אל ןוההלאד לידב ,ןוהל תלכי אל :שורושחא ול רמא
איכלמ ןווהד ,ןוהילע ןוהידי ןוטשפ ןווהד ,ןנימוק ןווהד יאמק ןיכלמל ןול דיבע המ יזח את
ןמ לטבימ ןוהילע ץעידו ,אמלע ןמ והנידבמל ןוהילע יתאד ןאמ לכו ,ןנימ יפט אירבוגו איברבר
.אמלע ירד לכל לתמל יוהו ,אמלע
.המכו המכ תחא לע ,והיתוכ ןנילעמ אלד ןנאו
.אנד אמגתפב בות אללמלמ ךל קיבש

:םוגרת
.רקיע לכ םתוא בזוע וניא םהיהולא יכ ,םהל לכות אל :שורושחא ול רמא
םיכלמ ויהש .םהילע םהידי םיטשופ ויהשכ ,ונינפל םימודקה םיכלמל השע המ האר
לטב םהילע ץעיו ,םלועה ןמ םדבאל םהילע אבש ימ לכו ,ונתאמ רתוי םירוביגו םילודג
.םלועה ירד לכל לשמל היהו ,םלועה ןמ
.המכו המכ תחא לע ,םתומכ םיבוט ונניאש ונאו
.הז רבדב דוע רבדלמ בוזעוצעימו ,אתעשו אתעש לכ אנד אמגתפ לע שורושחא לע דרטמ עשרה ןמה היה ןכ יפ לע ףאו
.לארשי לע תוער תוצע
.םימוטרחבו םימכחב ךלמנ ,ךכו ליאוה :שורושחא ול רמא
.וינפל ןלוכ ואב .םלועה תומוא ימכח לכ תא ץבקו חלש דימ
?םלועה ןמ וז המוא דבאנש םכנוצר :שורושחא םהל רמא
,ןכ תושעל ובל ואלמ רשא אוה הזיאו הז אוה ימ :תחא תבב ןלוכ ול ורמא
.הז רבדב ךילשהל הצורו
,םלועה ןמ לארשי דבאמ התא םאש
.לארשיל םהל הנתינש הרותה ליבשב אלא םייקתמ םלועה ןיא
.יתמש אל ץראו םימש תוקח הלילו םמוי יתירב אל םא (ג"ל הימרי) :ביתכד אוה אדה

.אוה ךורב שודקה ינפל םירכנ וארקנ ג"ועה לכש אלא דוע אלו
.אוה לארשי ךמעמ אל רשא ירכנה לא םגו ('ח 'א םיכלמ) :ביתכד אוה אדה
.םיבורק וארקנ לארשיו
.ובורק םע לארשי ינבל (ח"מק םילהת) :ביתכד אוה אדה
.םינב וארקנש אלא דוע אלו
לארשי ירוכב ינב ('ד תומש) :ביתכד אוה אדה
םכיהלא 'הל םתא םינב (ד"י םירבד)
.לארשיל בורק ארקנ אוה ךורב שודקהו
.תמאב והוארקי רשא לכל ויארוק לכל 'ה בורק (ה"מק םילהת) :ביתכד אוה אדה
,לארשי אלא אוה ךורב שודקהל הבורק המוא ןיאו
.וילא ונארק לכב וניהלא 'הכ ('ד םירבד) :רמאנש
?טלמי ךיא ,אוה ךורב שודקה לש וינבבו ויבורקב די חולשל הצורש םדאו
.תויחהלו תימהל ליפשהלו היבגהל ודיב יח לכ שפנו ,םינותחתו םינוילעב טילש אוהש יפל
,םהב התלע המ ,לארשיב םהידי וטשפש לע ורבעש םינושארה םיכלמב ןנובתה ךל
.בירחנסו הערפ ומכ
,םתעמשש תורובגו םיסנ לארשיל השעו ,םיב הערפ עבטש הולא :ןמה ןול רמא דימ
.םולכ תושעל לוכי וניאו ןקז אוה רבכ
.תומואה ןיב ןרזפו לארשי תא הלגהו ולכיה תא ףרשו ותיב בירחהו רצנדכובנ הלע רבכש
.ןיקזה רבכש ?ותרובגו וחכ ןכיהו
.בקעי יהלא ןיבי אלו ,הי הארי אל ורמאיו (דצ םילהת) :רמאנש

,לארשי תא תולכל םתעד המיכסהו ,וירבד ולבק דימ הזה ןינעכ ןכ םהל רמאש ןוויכ
:תורגא ןתואב ובתכ ןכו .ומתחו תורגא ובתכו

.רקח ןיא דע םכל םולש
וערזמו ,אוה הכולמה ערזמ אלא ,אוה ונמוקממ אלו ,וניניב שי דחא םדאש םכל עדוי
דחא םע לע הלקו הנטק הלאש ונממ לאשו .ומש ןמהו ,אוה רודה ילודגמו ,קלמע לש
ךלמה תללקו ,ונתערב םיצפח ,םהילע הסג םתעדו ,םימעה לכמ הזבנ ,וניניב שי רשא
?ונתוא ןיללקמש הללק והמו .םהיפב הרוגש
.וצראמ םיוג ודבא דעו םלוע ךלמ 'ה ('י םש)
.םימואלב תוחכות םיוגב המקנ תושעל (טמק םש) םירמוא דועו
.הבוט םהל השעש ימב םירפוכו
,תופי םינפ רבסב םלבק םירצמל ודרישכ .ושע המ הערפ ינע ותואמ וארו ואב
ול ויה םירטלפ .וצראבש בוט לכ םליכאהו ,ןובער ינשב ןתוא ןזו ,ץראה בטימב םבישוהו
ורמאו ,הלילעב ואבש אלא דוע אלו ,םהל לוכי היה אל תאז לכב .םש ןינוב ויהו תונבל
ונליאשה ךנוצר םא .בושנ ךכ רחא ,םימי תשלש ךרד ךלנ וניהלאל חובזל ('ה תומש) ול
ונעטו ,םהלש םיבוטה םידגבה לכו םבהזו םפסכ םוליאשהו .תולמשו בהז ילכו ףסכ ילכ
םירצמ תא ולצנש דע ,רפסמ ןיאל םהלש םירומח המכ דחא לכ
.םירצמ תא ולצניו (ב"י םש) :ביתכד אוה אדה
ושע המ .ונוממ תא בישהל םהירחא ךלה םיחרוב ויהש הערפ עמשש ןוויכ .םהל וחרבו
הכהו וילע שחלו דחא לקמ לטנ ויפשכבו ,םרמע ןב השמ ומשו דחא םדא םהמע היה ?ול
ורבע המב עדוי וניאו םלוכ ורבעו ,םיה ךותב השביב םלוכ וסנכנו ,ברחנש דע םיה תא וב
המב עדוי יניאו ,ונוממ תא ריזחהל םהירחא סנכנ ,הערפ הארש ןוויכ .םימה ושבי המבו
ועמשת אלה .םהל השעש הבוטה ורכז אלו ,םיב וליח לכו אוה עבטנו ,םיה ךותב והופחד
.הבוט ייופכ םהש

.המחלמל םהילע אבש העשב אבא יבא קלמעל ושע המ דועו
?קלמע אב ןכיהמו .םידיפרב לארשי םע םחליו קלמע אביו (ז"י םש) :רמאנש
,ונממ הצע לוטיל אבש ,עשרה םעלב לצאמ אבש ,ןנחוי 'ר םשב יאדפסורכ יבר רמא
וניא ךממ הצע לטונה לכו ,תוער תובשחמ לעב םגו התא הצע לעבש ינא עדוי :ול רמאו
.לשכנ
ושעש םירצמל המו .תובוט המכ םהל ושעש ,םירצמל וז המוא ושע המ האר :ול רמא
?ינצעוי התא ךאיה .ו"כאע תומוא ראשל ,ךכ םהל ושע תובוט המכ םהל
התא ןיא המחלמ םהמע השוע התא ןיא םאו .המחלמ םהמע השעו ךל :םעלב ול רמא
לש ונב ןב אוהש התא ףאו ,םהיבא םהרבא לש ותוכזב ןייולת ןהש ינפמ ,םהל לוכי
סנרפ השמ ותוא השע המ .המחלמל םהילע אב דימ .םהרבא לש ותוכזב יולת םהרבא
.םימחר ול היה אלו דאמ דע ירזכא היהו ,ומש ןונ ןב עשוהי דחא דימלת ול היה ,םהלש
םישנא ןתוא עדוי יניא .קלמעב םחלה אצו םישנא ונל רחב (םש) :השמ ותוא ול רמא
,ודיב לקמ לטנ ?השמ ותוא השע המ .המחלמ ירובג םא וא ,םה םיפשכ ילעב םא רחבש
ולפנו םהידי ופרו ,םהילע שחל המ עדוי יניא ,םהילע אבש ןוויכו .וב השע המ עדוי יניאו
.םהינפל
.ברח יפל ומע תאו קלמע תא עשוהי שולחיו (םש) :ביתכד אוה אדה
עדוי יניאו ,םהינפב דומעל הלוכי התייה הירב לכ ןיאש ,ונצרא ירובג גועו ןוחיס לע ואב
.םוגרה המב
.ןגרה המב עדוי יניאו ,ןידמ יכלמ םהילע ואב
יד אלו ,ןענכ ץראל לארשי תא סינכה ?השמ שיאה ותוא לש דימלת השע המ דועו
אלו ,לארשיל םצרא תא קלחו ,םיכלמ דחאו םישלש םהמ גרהש אלא ,םצרא תא לטנש
.םידבעל ול ויה ,גורהל שקב אלש ןתואו .ןהילע למח
םפטשו םפרגש ,ןושיק לחנל ול ושע המ עדוי יניאו ,ונומהו ארסיס םהילע ואב
.לודגה םיל םכילשהו
.םפרג ןושיק לחנ ('ה םיטפוש) :רמאנש
האמ םהמ גרהו ,קלמע אבא יבא ץראב םחלנו ךלהו ,ומש לואש ןושאר ךלמ םהל היהו
עדוי יניאו .קנויו ללוע לע אלו השא לעו שיא לע למח אל םגו .דחא םויב םישרפ םיפלא
.םגרה המב
וכתח לאומש ומשו םהמ םדא אב ףוסל ,הלחת וילע ולמחש ינקז גגאל השע המ דועו
.םימשה ףועל לכאמ ורשב ןתנו
.גגא תא לאומש ףסשיו (ו"ט א"ש) :ביתכדכ
.םתעמשש תאזכ הנושמ התימ וגרה המב עדוי יניאו
לכ תא הלכמו תיחשמ היהו ,ומש ישי ןב דוד דחא ךלמ םהל היה תאז רחאו
.םהילע למוח היה אלו תוכלממה
.דוד היחי אל השאו שיאו (ו"כ םש) :רמאנש
עדוי יניאו ,ק"מהיב ול ארקו ,דחא תיב לארשיל ןהל הנבו ונב המלש וירחא דמעו
םיאצוי ןהשכו ,וכותב םיפשכמו וכותב ןיסנכנ המחלמל ןיאבשכ .וכותב םהל היה המ
.םהיהלאב ודרמ םהל היהש הבוט בורמו .םלועה תא םיבירחמו םיגרוה ונממ
לעמ םלגהו ,םהלש תיב ותוא ףרשו רצנדכובנ אבו םהלש הולא ותוא ןיקזהש דועו
,וניניב תולגב םהש פ"עאו .ןירעוכמה םהישעמ וניש אל ןיידעו ,וניניב םאיבהו ,םתמדא
.וניהלא תנומא תאו ונתוא ןיגיעלמ
ונל ןכתי ןמז הזיאבו ,םלועה ןמ ןדבאל תולרוג ונלפהו תחא העדל ונלוכ ונמכסה וישכעו
.וב רשע השלשב רדא שדחב לרוגה םהילע לפנו .םתולכל
תא גורהל דימשהל םויה ותואל םינמוזמ ויהת ,וללה תורגאה םכילא ועיגישכ וישכעו
דירש םהמ וריאשת אלו ,דחא םויב םישנו ףט ןקז דעו רענמ ,םכיניבש םידוהיה לכ
.טילפו

יכדרמב ועגפו ,ותרובח ינב לכו אוה חמש אביו ,ןמה דיב ונתנו תורגאה ןתוא ומתחנש העשבו
יכדרמ ץרו .רפסה תיבמ םיאב ויהש תוקונית השלש יכדרמ הארו .םהינפל ךלוה אוהש
.םהירחא
המ תעדל יכדרמ ירחא וכלה ,תוקוניתה ירחא יכדרמ ץר היהש ותרובח לכו ןמה הארשכו
.ךקוספ יל קוספ :םהמ דחאל לאש ,תוקוניתה לצא יכדרמ עיגהש ןוויכ .םהמ יכדרמ לאשי
.אובת יכ םיעשר תאושמו םואתפ דחפמ ארית לא ('ג ילשמ) :ול רמא

:רפסה תיבמ יתדמע קוספה הזבו ,םויה יתירק ינא :רמאו ינשה חתפ
.לא ונמע יכ םוקי אלו רבד ורבד רפותו הצע וצוע ('ח היעשי)

לובסא ינא הביש דעו אוה ינא הנקז דעו (ו"מ םש) :רמאו ישילשה חתפ
.טלמאו לובסא ינאו אשא ינאו יתישע ינא

.הלודג החמש חמש היהו קחש ךכ יכדרמ עמשש ןוויכ
?וללה תוקוניתה ירבדל תחמשש החמשה תאז איה המ :ןמה ול רמא
.ונילע תצעיש הערה הצעה ןמ דחפא אלש ,ינורשבש תובוט תורושב לע רמא
.תוקוניתה ולאב אלא הלחת ידי חלוש ינא ןיא :רמאו עשרה ןמה סעכ דימ

:אחפנ קחצי יבר רמא
.לארשי לע אב הלודג הלילעב עשרה ןמה
.'וגו הריבה ןשושב םיאצמנה םעה לכל ךלמה השע הלאה םימיה תאלמבו :ביתכד אוה אדה
.לארשי אלא ןאכ רומאה םעה ןיאו
.'וגו 'הב אשונ םע ךומכ ימ לארשי ךירשא (ג"ל םירבד) :ביתכד אוה אדה
.המז אנוש ולא לש םהיהלא :שורושחאל ןמה רמא
,התשמ םהל השעו תונוז םהל דמעה
.םנוצרכ ושעיו ותשיו ולכאיו םלוכ ואוביש םהילע רזגו
.שיאו שיא ןוצרכ תושעל :רמאנש
:םהל רמאו םהילע זירכהו דמע ךכ יכדרמ הארש ןוויכ
,שורושחא לש ותדועסב לוכאל וכלת אל
,אירוגיטק םכילע דמלל םא יכ םכתא ןימזה אלש
.אוה ךורב שודקה ינפל םכילע גרטקל ןידה תדמ םע הפ ןוחתפ אהיש ידכ
.התשמה תיבל םלוכ וכלהו ,יכדרמ ירבדל ועמש אלו

:לאעמשי יבר רמא
.ולקלקתנו ורכתשנו ותשו ולכאו ,התשמה תיבל וכלה תואמ שמחו ףלא רשע הנומש
.אוה ךורב שודקה ינפל םהילע ןישלהו ןטש דמע דימ
,וז המואב קבדת יתמ דע ,םלוע לש ונוביר :וינפל רמאו
.ךממ םתנומאו םבבל ןישירפמ םהש
.ךינפל הבושתב םיאב םניא יכ ,םלועה ןמ וז המוא דבא ךנוצר םא

?הילע אהת המ הרות :אוה ךורב שודקה רמא
.לארשי תא תוחמל ותעד הושה םגו ,םינוילעב קפתסת םלוע לש ונוביר :וינפל רמא

:אוה ךורב שודקה רמא העש התואב
הערל םהילע םימקה לכל יתפומו יתותוא יתיברה הליבשבש המוא יל המל
.םרכז שונאמ התיבשא (ב"ל םש)

.היילכ הילע בותכאו הליגמ יל אבה :ןטשל אוה ךורב שודקה רמא דימ
.הילע בתכו הליגמ ול איבהו ןטשה ךלה העש התואב
,אוה ךורב שודקה ינפל יכבב הלוק הנתנו תונמלא ידגבב הרותה התצי דימ
:וינפל ורמאו ,התייכב לוקל וקעצ תרשה יכאלמ םגו
.םלועב ןיכירצ ונא המל ונא םלועה ןמ םילטב לארשי םא םלוע לש ונוביר
.ןויכבי רמ םולש יכאלמ הצוח וקעצ םלארא ןה (ג"ל היעשי) :רמאנש
.םהגנ ופסא ךכ הנבלו המח ועמשש ןוויכ
.םתוסכ םישא קשו תורדק םימש שיבלא ('נ םש) :רמאנש

,םרמע ןב השמ לצאו ,םלועה תובא לצא הלהבב בוטל רוכז והילא ץר העש התואב
,הנישב םימודר םלועה תובא יתמ דע :םהל רמאו
?הב ןייורש םכינבש הרצה לע םיחיגשמ םתא יאו
,דרמב םיכוב םורמה אבצ לכו ץראו םימשו תולזמו םיבכוכו הנבלו המחו ,תרשה יכאלמ יכ
.םיחיגשמ םכניאו דגנמ םידמוע םתאו
?המ ינפמ :ול ורמא
הריזג םהילע הרזגנ תאז רובעבו ,שורושחא לש ותדועסמ לארשי ונהנש ינפמ :םהל רמא
.םרכז תא דבאלו םלועה ןמ םתולכל
,םתריזג המתחנו אוה ךורב שודקה תד לע ורבע םה םא :בקעיו קחצי םהרבא ול ורמא
?תושעל םילוכי ונא המ
לארשיל ץרפה לע תדמע םימעפ המכ ,ןמאנ העור יא :השמל ול רמאו והילא רזח
.תיחשה יתלבל םתריזג תלטבו
.תיחשהמ ותמח בישהל וינפל ץרפב דמע וריחב השמ ילול (ו"ק םילהת) :רמאנש
'וגו רבשמ דע םינב ואב יכ (ז"ל היעשי) תאזה הרצה לע הנעת המ
?רודה ותואב רשכ םדא שי םולכ :השמ ול רמא
.יכדרמ ומשו ,שי :ול רמא
םהילע םימחר שקבנו ,ןאכמ ינאו ,הלפתב םשמ אוה דומעיש ידכ ,ועידוהו ךל :ול רמא
.אוה ךורב שודקה ינפל
לארשי לע היילכ תרגא הבתכנ רבכ ןמאנ העור :ול רמא
.אוה היהש המ המתחנ םדב םאו ,תעמשנ ונתלפת המותח איה טיטב םא :השמ ול רמא
.המותח איה טיטב :ול רמא
.יכדרמל עידוהו ךלה דימ .יכדרמל עידוהו ךל :ונבר השמ ול רמא
.וידגב תא יכדרמ ערקיו ,השענ רשא לכ תא עדי יכדרמו :ביתכד אוה אדה
.דאמ הכלמה לחלחתתו דימ רתסאל ודיגהש ןוויכ
.הדנ הסרפש דמלמ ?"לחלחתתו" והמ


טי

:רחא רבד
- םדבאל בתכי בוט ךלמה לע םא
.בתוכ תא סומלוק :ול רמא
.הכאלמה ישוע ידי לע לוקשא ףסכ רככ םיפלא תרשעו :ול רמא
,ארבג םיפלא האמ תיש והל ווה םירצממ וקפנ יכ .ןוהיניינמ עדי אנא תיל אתשה :היל רמא
.םילקש םישמח ונייהד דחא יזוז האמ ךל אנביהי דחו דח לכ לעו
,םירבג ףלא תואמ שש ויה םירצממ ואצי רשאכ ,םניינמ תא עדוי ינא ןיא וישכע :םוגרת
.זוז האמ ךל ןתונ ינא דחא לכ לעו


כ
ןמהל הנתיו ותעבט תא ךלמה רסיו

.עשרה ןמהמ רתוי לארשי תא אנוש שורושחא ,ןירמא ןנבר
.ןוברע ןתונ רכומה אכה םרב ,רכומל ןוברע ןתיל חקול לש וכרד םלוע לש וגהנמ
.ןמהל הנתיו ודי לעמ ותעבט תא ךלמה רסיו :ביתכד אוה אדה


אכ
ףסכה ךל ןותנ ףסכה ןמהל ךלמה רמאיו

.ןידד הינבשוחכ ןידד הינבשוח ,ץעה ומכ ,השמחו םיששו האמ אירטמיגב


בכ
.ןמה הוצ רשא לככ 'וגו ךלמה ירפוס וארקיו

.'וגו והוכילשת הרואיה דוליה ןבה לכ רמאל ומע לכל הערפ וציו ('א תומש) ביתכ
.ךדיב המ תא ?הוצ אל אוה ךורב שודקהו ,הוצ הערפ
.הוצ אל 'ה ,יהתו רמא הז ימ ('ג הכיא)
.םחלשי הקזח דיב יכ ('ו תומש) ?הוצ המו
.[ול היה ךכו=] .היל תוה ןכו
.ףוס םיב וליחו הערפ רענו (ו"לק םילהת) דועו
.ןמה הוצ רשא לככ :היתווכדו
?הוצ אל אוה ךורב שודקהו ,הוצ אוה
?הוצ אל 'הו ,דבאלו גורהל דימשהל הוצ ןמה
.ושאר לע םידוהיה לע בשח רשא הערה ותבשחמ בושי ?הוצ המו
.ץעה לע וינב תאו ותוא ולתו ,היל תוה ןכו
.רבש שקבמ וחתפ היבגמ (ז"י ילשמ) ביתכ
,ורבשמ אוה ךורב שודקה ,ויפמ ןגוהכ אלש םירבד איצומו ויפ יחתפ היבגמה
.לשבתנ הב לשבש הרדקבו
.םהילע - ודז רשא רבדב יכ (ח"י תומש) רמוא אוה ורתיב ןכו


גכ

:יול יבר רמא
,לארשי לע הער הצעב םיקסעתמ םהש ,םיעשרה םה םירורא
.ךתצעמ הבוט יתצע רמואו ,וכרד יפל ץעוי םהמ דחאו דחא לכו
.הברו הרפ ויבאש עדוי היה אלו ,ויבא ייחב ויחא תא גרהש ןיק היה הטוש :רמא ושע
.יחא בקעי תא הגרהאו יבא לבא ימי וברקי (ז"כ תישארב) אלא ,ךכ השוע יניא ינא
?ויבא ייחב הברו הרפ ויחאש עדוי היה אל יכו ,ושע היה הטוש :רמא הערפ
.ןוהל קנחמ אנא ןהיתומא יסירכ תחת ןיקיקד ןוניאד דע אלא ,ךכ השוע יניא ינא
.והוכילשת הראיה דוליה ןבה לכ ('א תומש) :ביתכד אוה אדה
עדוי היה אל יכו .והוכילשת הראיה דוליה ןבה לכ רמאש ,היה הטוש הערפ :רמא ןמה
?תוברו תורפ תואשינ תונבהש
.'וגו דבאלו גורהל דימשהל אלא ,ךכ השוע יניא ינא
םע תוצעב ןיקסעתמ ויהש םינושאר ויה םיטוש ,רמול דיתע אבל דיתעל גוגמו גוג ףאו
.םימשב ןורטפ םהל שיש ןיעדוי ויה אלו ,לארשי לע םהיכלמ
.םהל גוודזמ ינא ךכ רחאו ,הלחת ןנורטפ םע גוודזמ ינירה אלא ,ןכ השוע יניא ינא
.וחישמ לעו 'ה לע דחי ודסונ םינזורו ץרא יכלמ ובציתי (ב םילהת) :ביתכד אוה אדה
,םיקרב המכ ,ינפל שי םידודג המכ ?גוודזהל אב התא יל !עשר :אוה ךורב שודקה ול רמא
.םיכאלמ המכו ,םיפרש המכו ,לודג לוקב 'ה םעריו ('ז א"ש) :ביתכד איההכ ,םימער המכ
.ךמע תמחלנו אצת יתרובג אלא
.ברק םויב ומחלה םויכ םהה םיוגב םחלנו 'ה אציו (ד"י הירכז) :ביתכד אוה אדה
.'וגו האנק ריעי תומחלמ שיאכ אצי רובגכ 'ה (ב"מ היעשי) ביתכו
.ץראה לכ לע ךלמל 'ה היהו (ד"י הירכז) ?ןמת ביתכ המ


דכ
בתכה ןגשתפ

םויל םידיתע תויהל הנידמו הנידמ לכב תד ןתנהל [רוקמל ןמאנ קתעה=] אתרגיאד ןופירגטנא
.הזה

:יול יבר רמא
.גורהל םאו גרהיל םא ןיעדוי ןניאו ,המותס ןתאובנ םלועה תומוא
.הילוסרק עבתסא אחרואד אקחוד ןמ .ךרדב ךלהמ היהש םדאל לשמ
.רמח דח יל הוה יאולה :רמא
.יאלוע דח היתרמח תידליד ימור דח יולע רבע
.יאלוע ןידה בכרא בס :ול רמא
.הביכרמל םא בכרמל םא ,ןגוהכ תילאש אל אנא םרב .עמתשיא יתולצ אה :רמא

:םוגרת
.ולוסרק תא עקנ ךרדה קחודמ .ךרדב ךלהמ היהש םדאל לשמ
.דחא רומח יל היה יאולה :רמא
.דחא רייע ורומח התדליש יאמור דח וילע רבע
.ךיפתכ לע רייעה תא בכרהו חק :יאמורה ול רמא
רומח םא ,ןגוהכ יתלאש אל ינא לבא ,[רומח יל שיש] העמשנ יתליפת :ידוהיה רמא
.ילע בכריש רומח וא ,וילע בכרל

.גרהיל םא גורהל םא םיעדוי ןניאו ,"הזה םויל םידיתע תויהל" םלועה תומוא לש ןתאובנ ךכ
."םהיביואמ םקנהל ,הזה םויל םידיתע םידוהיה תויהל" :תשרופמ ןתאובנ לארשי לבא


הכ
'וגו ךלמה רבדב םיפוחד ואצי םיצרה
תותשל ובשי ןמהו ךלמהו

:ןינח 'ר רמא
.הידיד יבגו היחור ךיראמ לבא .יהועמ ןורתותי ,אוה ןרתו אנמחר רמאד ןאמ
:םוגרת
.ולש תא הבוגו וחור ךיראמ לבא .ויעמ ורתווי ,אוה ןרתו אוה ךורב שודקה רמואה לכ

.םכל השעא ינא ךכ ,התשמו לכאמ ךותמ םכיחא תא םתרכמ םתא :םיטבשל םהל רמא
.תותשל ובשי ןמהו ךלמהו :ביתכד אוה אדה
,קרי לש הדוגא וא רשב ארטיל חקיל שקבמו קושל אצוי לארשימ דחא היה
.ךנוממ תא זבזבמו ךגרוה ינא רחמל :ול רמואו וקנוח יסרפה היה
.הכובנ ןשוש ריעהו :ביתכד אוה אדה

ידנמ רפכד רכששי יבר רמא
,'וגו םיהלאה יכ הנה יתוא םתחלש םתא אל (ה"מ תישארב) רמאו לחמש ימ םא המו
.םייק ףסוי תריכמ לש שנוע ותוא יכדרמ ימי דע ירהש ,תנקותמ איה ןכיה דע האר
.המכו המכ תחא לע לחומ וניאש ימ
            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ