אצת יכ תשרפ ,םירבד

- קרפה ךשמה -טסקת הווצמ

דבע םירבדב תונוהל אלש ,השעת אל תווצמ
.חרבש הזה דבעה םירבדב תונוהל אלש ,השעת אל תווצמ [מש]
.זי ,גכ םירבד "וננות אל 'וגו בשי ךמע" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ה"מ ףד ןיטיג
;'ח קרפ םידבע תוכלה ם"במר
;ה"נר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;פ"ק ןמיס ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ז"סר ןמיס העד הרוי ע"ושעקת הווצמ

ןישודיק אלב השדק לע אבל אלש ,השעת אל תווצמ
.ןישודק אלב השדק לע אבל אלש ,השעת אל תווצמ [אמש]
.חי ,גכ םירבד "לארשי תונבמ השדק היהת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ו"ע ,ח"כ ףד ןירדהנס ;ז"ל ףד תומבי ;'פ ףד ןישודק
;'זי הכלה 'ב קרפ הלותב הרענ תוכלהו ;'ד הכלה 'א קרפ תושיא תוכלה ם"במר
;ה"נש ,השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
ןיד תיבה לע הרהזא שדק היהי אלו השדק היהת אל קוספ דימעה 'ה שרושבו םש ן"במר
ןיאש שיאל ותב תא ןתי אלש התונזהל ךתב תא ללחת לאו .השדקו שדק תויהל וחיני אלש
;הב ול ןיספות ןישודק
כ רבוס לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
היהת אל ד רבוס 'פ ןיואלבו ךתב תא ללחת לאמ ה"פ ןיואלב תרקפומד הז ןידב ם"במר
;סולקנוא םוגרתכ החפש לארשי אשי אלש שדק היהי אלו דבעל השא אשנת אלש השדק
.'ה ףיעס ז"עק ןמיסו 'א ףיעס 'וכ ןמיס רזעה ןבא ע"ושאעקת הווצמ

הנוז ןנתא בירקהל אלש ,השעת אל תווצמ
.בלכ ריחמ וא הנוז ןנתא בירקהל אלש ,השעת אל תווצמ [במש]
.טי ,גכ םירבד "ךיהלא 'ה תיב בלכ ריחמו הנוז ןנתא איבת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ל ,ט"כ םיפד הרומת
;חי-'ח וכלה 'ד קרפו 'ז הכלה 'ג קרפ חבזמה ירוסיא תוכלה ם"במר
;ןיואל ינשל בלכ ריחמו הנוז ןנתא הנמ ן"במר ;'ק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
ב ןייעו ;ז"יש ,ז"טש ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ה"גהב ג"נק ן מיס םייח חרוא ע"ושבעקת הווצמ

לארשיל תיביר הוולה ןתי אלש ,השעת אל תווצמ
.לארשימ תיבירב תולל אלש ,השעת אל תווצמ [גמש]
.כ ,גכ םירבד 'וגו ךיחאל ךישת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ה"ע ףד אעיצמ אבב
;'ד קרפ הולו הולמ תוכלה ם"במר
;ו"לר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ב"צק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ס"ק ןמיס העד הרוי ע"ושגעקת הווצמ

ם"וכעמ תיביר חקיל השע תווצמ
.תולזמו םיבכוכ ידבועמ תיבר חקיל השע תווצמ (לר)
.אכ ,גכ םירבד "ךישת ירכנל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ

;'ה קרפ הולו הולמ תוכלה ם"במר
אבה ואל אוה לארשילש רבוסו גישמ ן"במר ;ח"צק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
ב ןכו ,ש"ע ח"עת ףיעסב ומכ השע ללכמ
.וז השע תווצמ הנמ אל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברדעקת הווצמ

םילגר 'ג רחא רדנ רחאל אלש ,השעת אל תווצמ
.ותבדנו ורדנ רחאל אלש ,השעת אל תווצמ [דמש]
.בכ ,גכ םירבד "ומלשל רחאת אל 'וגו רודת יכ" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ו -'ד םיפד הנשה שאר
;'ח קרפ םיינע תנתמ תוכלהו ;ד"י קרפ תונברקה השעמ תוכלה ם"במר
;ה"נק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;א"לש ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ז"נר ןמיס העד הרוי ע"ושהעקת הווצמ

רדנב ויתפש אצומ םייקל השע תווצמ
.העובש וא רדנב וילע לביקש המ ויתפש אצומ םייקל השע תווצמ (אלר)
.דכ ,גכ םירבד "תרדנ רשאכ תישעו רומשת ךיתפש אצומ" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;םירדנ ;'ג קרפ תועובש ;'ו ףד הנשה שאר
;םירדנ תוכלה ם"במר
;ד"צ השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ש"ע השע תווצמ ינשל םירדנה יקלח ינש בשח ן"במר
;ד"כק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ד"ר ןמיס העדה רוי ע"ושועקת הווצמ

לוכאל ריכשה חינהל השע תווצמ
.ץראה ןמ ולודגש רבדב השוע אוהש הממ לוכאל לעופל חיני תיבה לעבהש השע תווצמ (בלר)
ךער תמקהב אבת יכ :רמאנו .הכ ,גכ םירבד "וגו תלכאו ךער םרכב אבת יכ" :רמאנש
.וכ ,גכ םירבד "'וגו תפטקו

:תומוקמ יארמ
;ו"פ ףד אעיצמ אבבב
;ב"י קרפ תוריכש תוכלה ם"במר
;א"ר השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;א"צ ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ז"לש ןמיס טפשמ ןשוח ע"וש
.ב"ער ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברזעקת הווצמ

הכאלמ תעשב לעופה לכא אלש ,השעת אל תווצמ
.הכאלמ רמגב אלא הכאלמ תעשב לכאי אלש לעופה לע השעת אל תווצמו [המש]
.וכ ,גכ םירבד "'וכו ףינת אל שמרחו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ו"פ ףד אעיצמ אבבב
;'ג הכלה ב"י קרפ תוריכש תוכלה ם"במר
;ז"סר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ג"פק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ז"לש ןמיס טפשמ ןשוח ע"וש
.ג"ער ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברחעקת הווצמ

ותליכאמ רתוי לעופה חקי אלש ,השעת אל תווצמ
ןתיו ותליכאמ רתוי חקי אלו השעש הממ ודיב חקי אלש לעופה לע השעת אל תווצמ [ומש]
.םירחאל
.הכ ,גכ םירבד "ןתת אל ךילכ לאו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ו"פ ףד אעיצמ אבבב
;'ג הכלה ב"י קרפ תוריכש תוכלה ם"במר
;ח"סר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ב"פק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ז"לש ןמיס טפשמ ןשוח ע"וש
.ב"ער ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברטעקת הווצמ

רטשב הנשרגי ותשא תא שרגל הצורה השע תווצמ
.רטשב הנשרגי ותשא שרגל הצורה השע תווצמ (גלר)
"ותיבמ החלשו הדיב ןתנו תותירכ רפס הל בתכו ויניעב ןח אצמת אל םא" :רמאנש
.א ,דכ םירבד

:תומוקמ יארמ
;ןיטיג
;'י-'א םיקרפ ןישוריג תוכלה ם"במר
;ב"כר השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;'נ ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ט"יק ןמיס רזעה ןבא ע"וש
.ט"פק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברפקת הווצמ

רחאל תאשנשמ ותשורג ריזחי אלש ,השעת אל תווצמ
.רחאל תאשנשמ ותשורג ריזחי אלש ,השעת אל תווצמ [זמש]
רשא ירחא השאל ול תויהל התחקל בושל החלש רשא ןושארה הלעב לכוי אל" :רמאנש
.ד ,דכ םירבד "האמטוה

:תומוקמ יארמ
;א"י ףד תומבי
;ב"י-א"י םיקרפ ןישוריג תוכלה ם"במר
;ו"נש ,השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ב"פ ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ח"עק ןמיסו 'י ןמיס רזעה ןבא ע"וש
.ט"פק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יבראפקת הווצמ

המימת הנש רבד םושל אלו המחלמל ןתח אצי אלש השע תווצמ
.המימת הנש רבד םושל אלו המחלמל ןתח אצי אלש ,השעת אל תווצמ [חמש]
.ה ,דכ םירבד "רבד לכל וילע רובעי אלו אבצב אצי אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ד"מ ,ג"מ ףד הטוס
;'גי-'ה תוכלה 'ז קרפ םיכלמ תוכלה ם"במר
;א"יש ,השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ןיואל ינשל רובעי אללו אבצב אצי אל בשח ן"במר
ה ;ל"ר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
םייקl ותשא תא חמשו קוספמ השע תווצמ בשח ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יבר
.ותשאב הנוע תווצמבפקת הווצמ

ותשא םע ןתחה חמשיש השע תווצמ
.המימת הנש ותשא תא ןתח חמשיש השע תווצמ (דלר)
.ה ,דכ םירבד "חקל רשא ותשא תא חמשו תחא הנש ותיבל היהי יקנ" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ד"מ ,ג"מ ףד הטוס
;'גי-'ה תוכלה 'ז קרפ םיכלמ תוכלה ם"במר
;ד"יר השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
ב ;א"כק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
םייקל ותשא תא חמשו קוספמ השע תווצמ בשח ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יבר
.ותשאב הנוע תווצמגפקת הווצמ

שפנ לכוא ןהב ןישועש םילכ לובחל אלש ,השעת אל תווצמ
.שפנ לכוא םהב ןישועש םילכ ןכשמל אלש ,השעת אל תווצמ [טמש]
.ו ,ד םירבד "לבוח אוה שפנ יכ בכרו םיחר לובחי אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ו"טק ףד אעיצמ אבב
;'ג קרפ הולו הולמ תוכלה ם"במר
;ב"מר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;צ"ק ,ט"פק ןיואל ינשל בכרו םיחר הנמ לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ז"צ ןמיס טפשמ ןשוח ע"וש
.ט"סר ,ח"סר ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברדפקת הווצמ

תערצ ינמיס שולתל אלש ,השעת אל תווצמ
.הרהטל התוטהל ידכ היחמה תווכל וא תערצ ינמיס ץוקל אלש ,השעת אל תווצמ [נש]
.ח ,דכ םירבד 'וגו תערצה עגנב רמשה" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ז קרפ םיעגנ תכסמ ;ב"לק ףד תבש ;ג"י ףד תוכמ
;'י קרפ תערצ תאמוט תוכלה ם"במר
;ח"ש ,השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ג"סש ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברהפקת הווצמ

עורזב בוח לעב ןכשמל אלש ,השעת אל תווצמ
.עורזב בוח לעב ןכשמל אלש ,השעת אל תווצמ [אנש]
.י ,דכ םירבד "וטובע טובעל ותיב לא אבת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ג"יק ףד אעיצמ אבב
;'ג קרפ הולו הולמ תוכלה ם"במר
;ט"לר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ו"פק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ז"צ ןמיס טפשמ ןשוח ע"וש
.ה"סר ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברופקת הווצמ

וילעבמ ןוכשמ עונמל אלש ,השעת אל תווצמ
.וכרצ תעב וילעבמ ןוכשמ עונמל אלש ,השעת אל תווצמ [בנש]
.בי ,דכ םירבד "וטובעב בכשת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ג"יק אעיצמ אבב
;'ג קרפ הולו הולמ תוכלה ם"במר
;מ"ר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ז"פק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ז"צ ןמיס טפשמ ןשוח ע"וש
.ו"סר ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברזפקת הווצמ

ול ךירצש ןמזב ןוכשמ ריזחהל השע תווצמ
.וכרצ תעב וילעבל ןוכשמ בישהל השע תווצמ (הלר)
.גי ,דכ םירבד "טובעה תא ול בישת בשה" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ג"יק אעיצמ אבב
;'ג קרפ הולו הולמ תוכלה ם"במר
;ט"צק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ד"צ ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ז"צ ןמיס טפשמ ןשוח ע"וש
.ו"סר ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברחפקת הווצמ

ומויב ריכש רכש ןתיל השע תווצמ
.ומויב ריכש רכש ןתיל השע תווצמ (ולר)
.וט ,דכ םירבד "ורכש ןתת ומויב" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;א"יק ףד אעיצמ אבב
;א"י קרפ תוריכש תוכלה ם"במר
;'ר השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;'צ ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ט"לש ןמיס טפשמ ןשוח ע"ושטפקת הווצמ

בורק דיעי אלש ,השעת אל תווצמ
.בורק תודע לבקל אלש ןיד תיבה לע השעת אל תווצמ [גנש]
.זט ,דכ םירבד 'וגו םינב לע תובא ותומי אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ז"כ ףד ןירדהנס ;ח"כק ףד אמק אבב
;ג"י קרפ תודע תוכלה ם"במר
;ז"פר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ו"טר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ג"ל ןמיס טפשמ ןשוח ע"וש
.ד"לר ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברצקת הווצמ

םותיו רג טפשמ תוטהל אלש ,השעת אל תווצמ
.םותי רג טפשמ תוטהל אלש ןיידה לע השעת אל תווצמ [דנש]
.זי ,דכ םירבד 'וגו םותי רג טפשמ הטת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ

;בי הכלה 'כ קרפ ןירדהנס תוכלה ם"במר
;פ"ר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ו"ר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבראצקת הווצמ

הנמלא דגב ןכשמל אלש ,השעת אל תווצמ
.הנמלא דגב ןכשמל אלש ,השעת אל תווצמ [הנש]
.זי ,דכ םירבד "הנמלא דגב לובחת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ו"טק ףד אעיצמ אבב
;'ג קרפ הולו הולמ תוכלה ם"במר
;א"מר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ח"פק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ז"צ ןמיס טפשמ ןשוח ע"וש
.ה"סר ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברבצקת הווצמ

החכשה רמוע חקיל בושל אלש ,השעת אל תווצמ
.הדשב חכשש רמוע תחקל בושל אלש ,השעת אל תווצמ [ונש]
.טי ,דכ םירבד "ותחקל בושת אל הדשב רמוע תחכשו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;א"י ףד אעיצמ אבב ;'ו קרפ האפ תכסמ
;'ה קרפ םיינע תונתמ תוכלה ם"במר
;ד"יר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ח"פר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.א"לש ןמיס העד הרוי ע"ושגצקת הווצמ

םיינעל החכשה רמוע חינהל השע תווצמ
.םיינעל החכשה רמוע וחינהל השע תווצמ (זלר)
.טי ,דכ םירבד "היהי הנמלאלו םותיל רגל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;א"י ףד אעיצמ אבב ;'ו קרפ האפ
;'ה קרפ םיינע תונתמ תוכלה ם"במר
;ב"כק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ח"נק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.א"לש ןמיס העד הרוי ע"ושדצקת הווצמ

תוקלמ בייוחמה תוקלהל השע תווצמ
.תוקלמ ביוחמה תוקלהל השע תווצמ (חלר)
.ב ,הכ םירבד "םיעברא רפסמב ותעשר ידכ וינפל והכהו טפושה וליפהו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ה"ל ףד תובותכ ;ב"כ ףד תוכמ ;ח"נ ףד ןירדהנס
;ז"ט קרפ ןירדהנס תוכלה ם"במר
;ד"כר השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ה"ק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברהצקת הווצמ

תוקלמ ט"ל לע ףיסוהל אלש ,השעת אל תווצמ
.תוקלמ ט"ל לע ףיסוהל אלש ,השעת אל תווצמ [זנש]
.ג ,הכ םירבד "ףיסוי ןפ" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ג"ל ,ב"ל ףד תובותכ ;ה"נ ףד ןירדהנס
;'ה קרפ קיזמו לבוח תוכלהו ;ז"ט קרפ ןירדהנס תוכלה ם"במר
;'ש ,השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ט"צק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;כ"ת ןמיס טפשמ ןשוח ע"וש
.ד"פ ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברוצקת הווצמ

הכאלמ תעשב המהב םוסחל אלש ,השעת אל תווצמ
.התכאלמ תעב לוכאמ המהב עונמל אלש ,השעת אל תווצמ [חנש]
.ד ,הכ םירבד "ושידב רוש םוסחת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ט"פ ףד אעיצמ אבב ;ו"נ ףד אמק אבב
;ג"י קרפ תוריכש תוכלה ם"במר
;ט"יר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ד"פק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ח"לש ןמיס טפשמ ןשוח ע"וש
.ט"סש ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברזצקת הווצמ

קושל המבי אשנת אלש ,השעת אל תווצמ
.רזל םינב אלב תמה תשא אשנת אלש ,השעת אל תווצמ [טנש]
.ה ,הכ םירבד "הילע אבי המבי רז שיאל הצוחה תמה תשא היהת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ג"צ ,ג"י ףד תומבי
;'ב קרפ הצילחו םובי תוכלה ם"במר
;ז"נש ,השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ג"פ ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ט"נק ןמיס רזעה ןבא ע"וש
.ח"פק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברחצקת הווצמ

םינב אלב תמש חא תשא םביל השע תווצמ
.םינב אלב תמש ויחא תשא אשיל השע תווצמ (טלר)
םירבד "הילע אבי המבו 'וגו ול ןיא ןבו םהמ דחא תמו ודחי םיחא ובושי יכ" :רמאנש
.ה ,הכ

:תומוקמ יארמ
;ב"י קרפו ד"כ ףד תומבי
;הצילחו םובי תוכלה ם"במר
;ז"טר השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;א"נ ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ה"סק ,ו"נק רזעה ןבא ע"וש
.ו"פק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברטצקת הווצמ

הצילח תווצמ השע תווצמ
.םביה לענ המביה ץולחתש השע תווצמ (מר)
'וגו ותמבי תא תחקל שיאה ץופחי אל םאו" :רמאנש
.ט-ז ,הכ םירבד "'וגו ולגר לעמ ולענ הצלחו

:תומוקמ יארמ
;ב"י קרפו ד"כ ףד תומבי
;הצילחו םובי תוכלה ם"במר
;ז"יר השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ב"נ ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ט"סק ןמיס רזעה ןבא ע"וש
.'הפק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יבררת הווצמ

ףדורה שפנב וליפא ףדרנ ליצהל השע תווצמ
.ףדרנה ליציש וגרוהל ורבח רחא ףדור האורהש השע תווצמ (אמר)
.בי ,הכ םירבד 'וגו הפכ תא התוצקו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ז קרפ תולהא ;ג"פ ,ב"ע םיפד ןירדהנס ,ירפס
;'א קרפ שפנ תרימשו חצור תוכלה ם"במר
;ז"מר השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ז"ע ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ה"כת ןמיס טפשמ ןשוח ע"ושארת הווצמ

ףדורה לע סוחל אלש ,השעת אל תווצמ
.ףדורה לע סוחל אלש ,השעת אל תווצמ [סש]
.בי ,הכ םירבד "ךניע סוחת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ז קרפ תולהא ;ג"פ ,ב"ע םיפד ןירדהנס ,ירפס
;'א קרפ שפנ תרימשו חצור תוכלה ם"במר
;ג"צר השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ד"סק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ה"כת ןמיס טפשמ ןשוח ע"ושברת הווצמ

רסח לקשמו הדמ תוהשהל אלש ,השעת אל תווצמ
.רסח לקשמ וא הדמ ותושרב תוהשהל אלש ,השעת אל תווצמ [אסש]
.די-גי ,הכ םירבד "הפיאו הפיא 'וגו ןבא ךסיכב היהי אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ט"פ ףד ארתב אבב
;'ז קרפ הבינג תוכלה ם"במר
;ב"ער השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
;ב"כק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;א"לר ןמיס טפשמ ןשוח ע"וש
.ה"ער ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברגרת הווצמ

קלמע ךל השע רשא תא רוכזל השע תווצמ
.קלמע ונל השעש השעמ רוכזל השע תווצמ (במר)
.זי ,הכ םירבד "'וגו קלמע ךל השע רשא תא רוכז" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'כ ףד ןירדהנס ;ט"כ ,ח"י םיפד הליגמ
;'ה הכלה 'ה קרפ םיכלמ תוכלה ם"במר
;ט"פק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ו"טק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ה"פרת ןמיס םייח חרוא ע"וש
.ז"מק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יברדרת הווצמ

קלמע לש וערז תירכהל השע תווצמ
.טי ,הכ םירבד "קלמע רכז תא החמת רמאנש קלמע לש וערז תירכהל השע תווצמ (גמר)

:תומוקמ יארמ
;'כ ףד ןירדהנס ;ט"כ ,ח"י םיפד הליגמ
;'ה הכלה 'ה קרפ םיכלמ תוכלה ם"במר
;ח"פק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ו"טק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברהרת הווצמ

קלמע השעמ חוכשל אלש ,השעת אל תווצמ
.קלמע השעמ חוכשל אלש ,השעת אל תווצמ [בסש]
.טי ,הכ םירבד "חכשת אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'כ ףד ןירדהנס ;ט"כ ,ח"י םיפד הליגמ
;'ח הכלה 'ה קרפ םיכלמ תוכלה ם"במר
;ט"נ השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ז"טק ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר

            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ