םייניבה תביטחל דומיל ירפס

!תוינפהל בל ומיש

בשחמה למסב םינמוסמ ,רתאב םיאצמנש דומיל יאשונ
.שקובמה רמוחל רובעל ידכ למסה לע ץחל?ןיכרבמ דציכ :דומלת יקרפ
תכסמבש ישיש קרפ תארוהל ידוסי-לעה רפסה תיבב הרומל ךירדמו הדובע רפס
תודיחי שולשו םישישל קלוחמ אוהו ,דומלתה לדוגב םידומע 288 רפסב .תוכרב
ןולימ ,לארשי ימכח לש יגולונורכ חול ,וישרודו רוד רוד םיחפסנ השולש רפסל .דומיל
אובמ"ב קוסיע ןכו ,םיידומלת םיחנומב הקמעה ללוכ רפסה .ידומלתה ןוידה יחנומל
."דומלתלו הנשמל
,ימלשוריה דומלתה ןמ םיליבקמ תורוקמו ,םיחמצ ימוליצ ,םימישרת תורשע רפסב
.םידומיל תנש הסכמ רפסה .םינורחאה םיקסופהו הכלהה ירפס


דיקפמה קרפ :הכורע ארמג
:ללוכ רפסה .דיקפמה קרפל ,ידוסי-לעה רפסה תיבב םידימלתל דומיל רפס
תורוקמה תא םינמסמה עקר יעבצב שומיש ךות ,הליגרה התנוכתמב ארמגה (1)
14 היגוסה הנבמ תא שיגדמה דומיע ךות ארמגה תקתעה (2) .ארמגבש םייאנתה
.תויפרגויבו ןולימ (4) .ארמגה תויגוסב םינויע (3)


(ןאכ ץחל רפסב ןויעל)   אעיצמ אבב :הנשמ יקרפ
תורוקמ ,הנשמה רואיב תא תללוכ איה .'ז התכל ,אעיצמ אבב תכסממ תוינשמ רחבמ
הרומל ךירדמ .םיקרפ 10 .םיחפסנו דימלתל תודובע ,הקמעהלו הבחרהל םיליבקמ
."התארוהו הנשמה" תרבוחב לולכ


(ןאכ ץחל רפסב ןויעל)   ארתב אבב :הנשמ יקרפ
תורוקמ ,הנשמה רואיב תא תללוכ איה .'ז התכל ,ארתב אבב תכסממ תוינשמ רחבמ
הרומל ךירדמ .םיקרפ 4 .םיחפסנו דימלתל תודובע ,הקמעהלו הבחרהל םיליבקמ
."התארוהו הנשמה" תרבוחב לולכ


ןיליפת
:םיאשונה .םיקסופה ירפסמ תורוקמו (זל-הל) תוחנמ תכסמ .'ז התיכב םינבל
ןיליפת לש רשק ,ןיליפתה תוכרב ,ןיליפת תחנה ןמז ,הווצמה רוקמ ,ןנכותו תוישרפה
.'מע 96 .?ןיליפת םישוע דציכו
הרומל ךירדמב ןויעל ץחל


ץראב תויולתה תווצמה
:הלא םיאשונ יפל ,ץראב תויולתה תווצמה דומיל .'ז התיכב תונבלו םינבל
תומורת ,םייאלכ ,תיעיבש ,םיינע תונתמ ,םירוכיב ,היתולובגל לארשי ץרא תשודק
.םידומע 104 .תורשעמו
הרומל ךירדמב ןויעל ץחל


(ןאכ ץחל רפסב ןויעל)   תורשעמו תומורת
.'מע 48 .הזה ןמזב תורשעמו תומורת תשרפה אשונב תימצע הדובעל תרבוח


(ןאכ ץחל רפסב ןויעל)   הווצמ תב
:הלא םיאשונב לופיט ללוכ רפסה .הווצמה-תב תארקל תונבל דומיל רפס
.תודובע ,הגיגחה ,תובוט תודימ ,םישנ תווצמ ,תווצמ םויקב תבהו ןבה תובוח


םייח ילעב רעצ
לב" ןיב סחיה ?ח"עבב תושעל רתומ המ ,יחה לא סחיה .'ז התיכב תונבלו םינבל
רעצ" תייגוס תא תללוכ תרבוחה .םייחה ןמ תואמגוד - "םייח ילעב רעצ"ל "תיחשת
.הרומל ךירדמ ללוכ 'מע 64 "תואיצמ וליא" קרפבש "םייח ילעב
הרומל ךירדמב ןויעל ץחל


םירופה ימי
,תוישרפה עברא :םיאשונה ביבס םירופה גח דומיל .'ח-'ז תותיכב תונבלו םינבל
,הרותה תאירקו הליפתה ,םירופה ימי תווצמ ראש ,הליגמ ארקמ ,רתסא תינעת
.'מע 75 .הנשמה ןמ תורוקמ ביבס היונב תרבוחה .דפסהו הכאלמ
הרומל ךירדמב ןויעל ץחל


הליגמ
תאירק ,םויה תווצמ :הלא םיאשונ יפל םירופה גח דומיל .'ח-'ז תותיכב םינבל
.רתסא תינעת ,הליגמה תוכרב ,םיזרפבו םיפקומב האירק ,םירופב ללה ,הליגמה
הרומל ךירדמב ןויעל ץחל


םינבו תובא
ןבה תובוחו ונבל באה תובוח :ונבל באה ןיבש תווצמב ןויד .'ט-'ח תותיכב םינבל
:תונבל הסרגה .םינבל תנווכמ איהו דומלתה ןמ תורוקמ לע היונב תרבוחה .ויבאל
.'מע 72 ."םתובא תיבל" תרבוחה
הרומל ךירדמב ןויעל ץחל


םתובא תיבל
םינבה תובוחו וידליל באה תובוח :ונל באה ןיבש תווצמב ןויד .'ט-'ז תותיכב תונבל
ילב ,םינווגמ תורוקמ לע היונב תרבוחה .תווצמב םישנ בויח לע קרפ ןכו ,םהירוהל
.םידומע 80 ."םינבו תובא: :םינבל הסרגה .תונבל תנווכמ איהו ,תוידומלת תויגוס
הרומל ךירדמב ןויעל ץחל


בלבש הדובע
דומיל ךות ,היתורוקמבו הליפתה לש התוהמב לופיט .'ט-'ח תותיכב תונבלו םינבל
.םידומע 96 .םייתכלהו םיידומלת תורוקמ


(ןאכ ץחל רפסב ןויעל)   דימת :הנשמ יקרפ
.שדוקה תדובעו שדקמה הנבמ לע .דימת תכסממ תוינשמ רחבמ .'ט-'ז תותיכל
.תודובעו םירויצ ,םיליבקמ תורוקמ תפסותב


(ןאכ ץחל רפסב ןויעל)   הטימשה תנשל
תורתומהו תורוסאה תוכאלמהו הטימשה יניד רבסה .םייניבה תוביטח ידימלתל
,יונ תוניג ללוכ ,הטימשל םירושקה םיאשונה לכב תקסוע תרבוחה .הטימשב
.םיפסכ תטימשו וניתפוקתב הטימשה


תסנכ יתב
ןויע תרבוחב .ךורא ךוניח םוי תרגסמב דומילל ,תסנכ יתב לע הרשעה רמוח
םידימלתל .תוקיתע תובותכו תונומת ,םירויצ סיסב לע תסנכב תיב תוכלהב
.םידומע 52 .'ז התכב


וצראו םע
האצרה .םייניבה תביטחב םילוע םידימלתל ,תודהיה םלוע םע הנושאר השיגפ
.םידומע 64 .לארשי תנומאבו הכלהב םיידוסי םיניינע לע

פ"עבשותב דומיל ירפס ןכותל הרזח