י השרפ

- קרפה ךשמה -

א

.ןהב בצעי םינבא עייסמ [ט]

.רעטצמ אוה ףוסל ,ודומלתמ ומצע עיסמש ימ
.חכשמ אלו אלימ יעב
.היב ינהתימ ,היב יעלד ןמז לכ ,םב ןכסי םיצע עקובו
.תנכוס ול יהתו ('א 'א םיכלמ) :רמאד ןאמ יאה

:רחא רבד
.םוקמל םוקממ ,םינבא עיסמ
,םב ןכסי םיצע עקובו ןהב בצעי

:הישאימ יבר רמא
,הירומה רה לע וניבא םהרבא עקבש תועיקב יתש רכשב
.םיערק רשע םינש ,וינבל םיה ערקיל הכז

א

.לזרבה ההק םא [י]

,לזרבכ דימלתה לע ברה ההקתנ םא
,דימלתל םינפ ריבסמ ברה ןיאו ,םינפ אל אוהו
,דימלתב שי םישעמ לוקלק ,לקלק
?השעי המ ,רבגי םיליחו
,ברה תא ןיסייפמ םהו םדא ינב הרשע איבי
.המכח רשכה ,ריתומ אוהש ףוס

:רחא רבד
,ברה לע דימלתה ההקתנ םא ,לזרבה ההק םא
,דחי לזרבב לזרב ('י ילשמ) :רמאנש
,דימלתל ריבסמ ברה ןיאו
,דימלתב שי םישעמ לוקלק ,לקלק
.ובר תא ןיסייפיו ,םדא ינב הרשע איביו ךלי ,רבגי םיליחו
.ודומלת תא ול רישכיו ,וסעכ ול ריתומ אוה ףוס ,המכח רישכה ןורתיו

:רחא רבד
,לזרבכ ךילע ךדומלת ההקנ םא ,לזרבה ההק םא
,ךינפב וריבסהל ךדיל אב וניא ,לקלק םינפ אל אוהו
.ךליחב וילע לקלק
.הינפלוא ישניא ,יאחוי רב ןועמש יברד יודימלתמ דח
,הימלחב היל ימחתא יגס יכב הוה יכדמ ,ןימלוע יבל יכב היל לזא
.יתא אנא ,ילק אתלת ,יב ימר אהת דכ :היל רמאו
.אדבוע היל ינתו ,איימליח רתפ יבגל אדימלת אוהה ליזא
,ןינמיז תלת ךקריפ רומא :ול רמא
.היל תוה ןכו ןכ דבעו ךל יתא אוהו

:היכרב יבר רמא
,לזרבכ החכ השק איהש המוא תהקנ םא
.םירצממ לזרבה רוכמ םכתא איצויו 'ה חקל םכתאו ('ד םירבד) :ביתכד
,רודל םינפ ריבסמ אוה ךורב שודקה ןיאו ,לקלק םינפ אל אוהו
,השעי המ רודב שי .םיער םישעמ ,לקלק
,אוה ךורב שודקהו תוינעתו ןימוצ ורזגי ,רבגי םיליחו
.םלועל םהל אוה רתווי

:רמא ןומיס 'רב הדוהי 'ר םשב אפפ רב אמח 'ר
,לזרבכ םכישאר לעש םימש והקתנ םא
.לזרבכ םכימש תא יתתנו (ו"כ ארקיו) :רמאד ןאמ יאה
,םינפ ריבסמ אוה ךורב שודקה ןיאו
,רודב שי םישעמ ,לקלק
?ושעי המ
.ומלועל חיורמ אוה ךורב שודקהו תינעת ורזגי

א

שחל אולב שחנה ךשי םא [א"י]


:אנהכ רב אבא 'ר רמא
,ליעלמ ול שחלנ ןכ םא אלא ,ךשונ שחנה ןיא םלועל
,הלעמלמ ול שחלנ ןכ םא אלא ,ףרוט יראה ןיאו
.ליעלמ הל שחלנ ןכ אלא ,םדא ינבב הרגתמ תוכלמה ןיאו

:ינמחנ רב לאומש 'ר רמא
?ןיתתרמו ןישיגרמ ןלוכו דחא רבאב ךשונ ךנושל המ ינפמ :שחנל ןירמוא
!?םירמוא םתא ילו :ול רמא

!?תתוש ךנושל המ ינפמ :ןושלה לעבל ורמא
.יל המרג איה
?ףרוטמ ךפוג המ ינפמ
.םרג ינושל
?ןיתתרמו ןישיגרמ ןלוכו דחא רבאב ךשונ התא המ ינפמ
!?םירמוא םתא ילו :םהל רמא
,ימורב גרוהו ,ןאכ רמוא אוהד ,ןושלה לעבל ורמא
.םלועה ףוסב ןאכ גרוהו ימורב וא
?תורדגה ןיב יוצמ תא המ ינפמ
.םלוע לש ורדג יתצרפש ינפמ

:יאחוי רב ןועמש יבר ינת
.תורדג יצרופ לכל רוטאלקפס השענ ךכיפל ,םלוע לש ורדג ץרפ שחנ

:שיקל ןב ןועמש יבר רמא
:שחנל אוה ךורב שודקה רמאש העשב
.ךלת ךנוחג לע (ג תישארב)
,וילגרו וידי וצצקו תרשה יכאלמ ודרי
.ופוס דעו םלועה ףוסמ ולוק ךלהו
,םודא לש התלפמ לע דמלו שחנ אב
.ךלי שחנכ הלוק (ו"מ הימרי) :רמאנש

:ןנברו
:היירק ןידהל היל ןיימדמ
.לקדח ישילשה רהנה םשו ('ב תישארב)
?עמשנ ךלוק המ ינפמ :לקדחל םירמוא
.תורהנה ןיב עמתשנ יאוולה :היל רמא
?עמתשמ ןילקד המכ עמתשמ אלק ךל תיל המל :תרפל םירמוא
,קרי תעירז יב ערוז םדא .ילע ןיחיכומ ישעמ :םהל רמוא
.םוי םישלשל הלוע ,העיטנ יב עטונ .םימי השלשל הלוע

א

.ןח םכח יפ ירבד [ב"י]

.סרפ ךלמ שרוכ הז
.לעיו ומע ויהלא יהי ומע לכמ םכב ימ ('א ארזע) :רמאש
.םב רזחו וירבד עליבש ,ונעלבת ליסכ תותפש

א

.תולכס והיפ ירבד תליחת [ג"י]

.םילשוריב רשא םיהלאה אוה :רמאש
,ויתורזג לטבו רזחד ,הער תוללוה והיפ תירחאו
.רבעי אל ,רבע אלד ןאמו ,רבע רבעד ןאמ :רמאו

:רחא רבד
.שורושחא הז ,תולכס והיפ ירבד תליחת
.'וגו הנטש ובתכ ותוכלמ תליחתב שורושחא תוכלמבו ('ד םש) :רמאנש
.שדקמה תיב תכאלמ לטבו הלעש ,והיפ תירחאו

א

.םירבד הברי לכסהו [ד"י]


.השמב ארק רתפ ןומיס 'ר םשב היכרב 'ר
,םכח תאש ךילע יתבתכ :השמל אוה ךורב שודקה רמא
,םכח ךניאו ,התא םירבד הברמו דמוע
:הזה רבדב דוע ילא רבד ףסות לא ('ג םירבד)

א

.ונעגית םיליסכה למע [ו"ט]

.ותנשמב דמועש דימלת הז
,וברל ךליל ול היה אל ,ריע לא תכלל עדי אל רשא
.ודומלת ול ריזחיש

:רחא רבד
.חתפי הז ,ונעגית םיליסכה למע
אלא ,ורדנ ול רפיו סחנפ לצא ךליל ול היה אל ,ריע לא תכלל עדי אל רשא
!?סחנפ לצא ךלא ,לארשיל ןיצקו שאר ינא :חתפי רמא
!?ץראה םע לצא ךלאו לודג ןהכ ןב ,לודג ןהכ ינא :רמא סחנפו
.אתבולע איהה תפס ,היירת יניבמ

.המד לע ןובייחתיא ןוהיורתו
,רבקנו רבא רבא לושינ חתפי
.דעלג ירעב רבקיו (ב"י םיטפוש) :ביתכד
!?דעלג ירעב רבקיו :רמא תאד ,רבקנ תומוקמ המכבו
.ומוקמב רבקנו רבא רבא לושינ היהש ,דמלמ אלא
?דיספה המ סחנפ
,הנש םיתאמ שדקה חור ונממ הקלתסנ
.רזעלא ןב סחנפו ('ט 'א ה"ד) ביתכד
,אלא ,ןאכ ביתכ ןיא םהילע דיגנ
:ומע 'הו םינפל םהילע היה דיגנ

א

רענ ךכלמש ץרא ךל יא [ז"ט]

.תונוז םישנ םיתש הנאבת זא ('ג 'א םיכלמ) :ביתכ
?ויה ימ

:רמוא ריאמ 'ר
.ויה תוחור

:ירמנא ןנברו
.ויה תומבי

:רמוא עשוהי 'ר םשב ןומיס 'ר
.הארתהו םידע אלב ןניד איצוהו ,ויה שממ תונוז
.'וגו ינדא יב תחאה השאה רמאתו (םש)
.תאזה השאה ןב תמיו יתדלל ישילשה םויב יהיו
.יולע תטרמתיאד
.'וגו הלילה ךותב םקתו
.'וגו ינב תא קינהל רקבב םוקאו
.תרמוא תאז ךלמה רמאיו יכ אל השאה רמאתו

,יביב 'רו אבא רב אייח 'ר םשב הימרי 'רו סחנפ 'ר
,תדפ 'רד הימשמ הב וטמו
:אוה ךכ ןידה רדס
.םהיניב עירכמ רוסרסהו ןידמוע ןינודינהו בשוי ןיידה
.ןהיניב עירכמ ןיידהו בישמ עבתנהו עבות עבותה

:ןומיס 'ר רמא
:היירק ןידה ןמ ,םהיתונעט תונשל ןיידה ךירצש ןאכמ
.'וגו תרמוא תאזו יחה ינב הז תרמוא תאז
.'וגו ברח יל וחק ךלמה רמאיו
.'וגו יחה דליה תא ורזג ךלמה רמאיו
.'וגו יחה הנב רשא השאה רמאתו

:יאעלא 'ר רמא ,הדוהי יבר רמא
:רמוא אוהשכ וראוצ לע ךרוכ יתייה ןירקופ ,םש יתייה וליא
.ברח יל וחק
.גרהנ רבכ םימחר וילע תאלמתנש ילוליא
:רמוא אוה העש התוא לעו
,ותמכחב סיגוליפנא ליחתה העש התוא .רענ ךכלמש ץרא ךל יא
,הז םדאל אוה ךורב שודקה ארב םולכ :רמא
,םידי יתש ,םילגר יתש ,םינזא יתש ,םיניע יתש
אלא ,השע אל ,תויהל הז ןיד דיתעש ,אוה ךורב שודקה הפצ אלא
.והתימת אל תמהו יחה דוליה תא הל ונת :רמא
:רמוא העש התוא לע
.ולכאי תעב ךירשו םירוח ןב ךכלמש ץרא ךירשא
.אבה םלוע לש ותעב
,ושישתב אלו ,ותרובגב ,יתשב אלו
.דוליה תא הל ונת ךלמה ןעיו
:תרמואו תחווצ שדקה חורו
.יאדו ומא איה

:ינמחנ רב לאומש 'ר רמא
:ןידה תדמ תחווצ תומוקמ השלשב
,םש לש וניד תיבב
,לאומש לש וניד תיבו
.המלש לש וניד תיבו

?ןינמ םש לש וניד תיבב
.ינממ הקדצ רמאיו הדוהי רכיו (ח"ל תישארב) :רמאנש
.םירבדה לכ ויה ינממ :תרמואו תחווצ שדקה חורו

?ןינמ לאומש לש וניד תיבב
.'וגו 'ה דגנ יב ונע יננה (ב"י 'א לאומש) :רמאנש
.וחישמ דעו םכב 'ה דע םהילא רמאיו
,אלא ,ןאכ ביתכ ןיא ,דע ורמאיו
.דע רמאיו
,יולגה לע םידיעמ םתא תרמוא שדקה חור ?דע רמא ימ
.םירתסנה לע דיעא ינאו

?ןינמ המלש לש וניד תיבב
.'וגו דוליה תא הל ונת רמאיו ךלמה ןעיו ('ג 'א םיכלמ) :רמאנש
.יאדו ומא איה :תרמוא שדקה חורו

:רחא רבד
.לארשי יכלמ ולא ,רענ ךכלמש ץרא ךל יא
.הדוהי יכלמ ולא ,םירוח ןב ךכלמש ץרא ךירשא
.לארשי יכלמ ולא ,ולכאי רקבב ךירשו
.הדוהי יכלמ ולא ,ולכאי תעב ךירשו

א

.הרקמה ךמי םיתלצעב [ח"י]

.הרקמה ךמי ,יניס רהב תקולחמב תונחלמ לארשי ולצעתנש ידי לע
.דריו םימש טיו (ח"י םילהת) :ביתכ
,לארשי ולפתשנש דע ,תיבה ףולדי םידי תולפשבו
,יניס רה לע תקולחמב תונחלמ
.םימ ופטנ םיבע םג ,תיבה ףולדי

:רחא רבד
,לארשי ולצעתנש ידי לע ,הרקמה ךמי םיתלצעב
.הרקמה ךמי ,הימרי ימיב הבושת תושעלמ
.הדוהי ךסמ תא לגיו (ב"כ היעשי)
.הייסכד ילג
,לארשי ולפתשנש ידי לע ,תיבה ףולדי םידי תולפשבו
.הימרי ימיב הבושת תושעלמ
,הווצמ 'ה הנה יכ ('ט סומע) :ביתכ
םיעיקב ןטקה תיבהו םיסיסר לודגה תיבה תא הכהו

:אנוה יבר רמא
.העיקב ןידהל ,הסיסר ןידה ימד אל
,סיסלא הינימ תיל העיקב ןידה המ
.סיסלא הינימ תיא הסיסר ןידהו

:רחא רבד
.השאב רתפ ןהכ 'ר ,הרקמה ךמי םיתלצעב
,הוד תישענ ,התנועב המצע קודבל תלצעתמ השאהש ידי לע
.התדנב הודהו (ו"ט ארקיו) :רמאנש
.הבז תישענ המצע קודבלמ תלפתשמש ידי לע ,םידי תולפשבו
:'וגו המד בוז בוזי יכ השאו (םש) :רמאנש

א

.םחל םישוע קוחשל [ט"י]

.םחל םישוע תוארי לש םיקוחשל
.הרותה וז ,םייח חמשי ןייו
.בל יחמשמ םירשי 'ה ידוקפ (ט"י םילהת) :רמאנש
.לכה תא הנעי ףסכהו

:יול 'ר םשב ןינכסד עשוהי 'ר
,הנענ וניא םימעפ ,הנענ םימעפ
,הנענ אוה הקדצ וב םישועש םימעפ
.יתקדצ יב התנעו ('ל תישארב) רמאנש
.וגרטקמ אוה ,הקדצ וב השעי אלש םימעפ
.הרס וב תונעל (ט"י םירבד) :רמא תאד המ אה

:שיקל ןב ןועמש 'ר
,ןיחפטמו ןידקרמ ןמייק ישניא אמח ,רגמ דח היתי ארק
.איתשמו אלכימ היל ןובהיו
.רמזאו דוקריאו םוקיא אנא ףא ,תואבט אה :רמאא
,קיתע רמחד ברג דח היל ןיבהיו רמזו דקרו םק
.םחל םישוע קוחשל :יולע ארקו

א

ללקת לא ךלמ ךעדמב םג [כ]


ןומיס 'רב הדוהי יבר רמא
,םדאל אוה ךורב שודקה רמוא
,תופועה ןמו היחה ןמו המהבה ןמ רתוי עדמ ךל יתתנש ליבשב
!?ינפל ףדגמו ףרחמ התא
,םיניע הלו םיניע ךל יתישע
,םינזא הלו םינזא ךל
,םידי הלו םידי ךל
,םילגר הלו םילגר ךל
.הפ הלו הפ ךל
.ךינפמ םתקתיש ,הקיתש אלא המדנ ןיא ,המדנ המהבכ לשמנ
.תאזה הבוטה לכ ןיבמ התא ןיאו ,ךל יתישעש דובכ האר
.ןיבי אלו רקיב םדאו (ט"מ םילהת)

:רחא רבד
,ךרודב רשא ,ךלמ ךעדמב םג
id=hadgasha> ,ללקת לא ךרודבש רישע ,רישע ללקת לא ךבכשמ ירדחבו
.םימשה ףוע יכ

:רמוא רזעלא ןב הימרי 'ר
,ויראיט תמכח ברועה אוה הז
.לתוכל םינזא םושמ ,רבד דיגי םיפנכ לעבו

:רחא רבד
,םלוע לש וכלמ ,ךלמ ךעדמב םג
id=hadgasha> .םלוע לש ורישע ,רישע ללקת לא ךבכשמ ירדחבו
.לוקה תא ךילוי םימשה ףוע יכ

:יול 'ר םשב ןינכסד עשוהי 'ר
.הערל תויסרק שיו הבוטל תויסרק שי
,הבוטל תויסרק
.ורבד רשא לכ וביטה 'וגו םכירבד לוק תא 'ה עמשיו ('ה םירבד) :רמאנש

:רמא אדא רב אייח ארפק רבו אדא רב אייח
.תרוטק תבטהכ ,הבטה

:רמא ארפק רב
.תורנה תבטהכ ,הבטה
,הערל תויסרק
.'וגו עבשיו ףצקיו םכירבד לוק תא 'ה עמשיו ( םש) :רמאנש

אפילחת 'ר םשב והבא 'ר
.יפאב יתעבשנ רשא (ה"צ םילהת) :ביתכ וימח
.יב ינרזוחו יתעבשנ יפאב :אוה ךורב שודקה רמא
,יתחונמ לא ןואובי םא
.תרחא החונמל םה ןיאב לבא ,םיאב םניא וז החונמל

:רמא יול ןב עשוהי 'ר םשב יביב 'ר
,ולש ןיטלפל ץוח ואיצוהו ופחדו ונב לע סעכש ךלמל
.ןיטלפל ונבל וסינכי אלש עבשנו
?השע המ
,וסינכהו האנבו רזחו הרתסו היונב התיה
,ותעובש םייקמו ונב סינכמ אצמנ

:אוה ךורב שודקה רמא ךכ
,יב ינרזוחו יתעבשנ יפאב
,יתחונמ לא ןואובי םא
.תרחא החונמל ,םה םיאב לבא ,םיאב ןניא וז החונמל
.רבד דיגי םיפנכ לעבו

:ןוב יבר רמא
,המשנל רמוא ףוגה ,ןשי םדאהש העשב
,בורכל רמוא ךאלמהו ,ךאלמל שפנהו ,שפנל המשנהו
.םיפנכ לעבל רמוא בורכהו
.ףרשה ?הז אוה ימ
.םלועה היהו רמאש ימ ינפל ,דיגיו רבד ךילוי ףרשהו

:רחא רבד
.ללקת לא ךינפלש ךלמ ,ללקת לא ךלמ ךעדמב
.ךמוקמבש לודג ,רישע ללקת לא ךבכשמ ירדחבו
.לוקה תא ךילוי םימשה ףוע יכ
:רמוא תייה ךכ אל :דודל אוה ךורב שודקה רמא
.יביוא לכ דאמ ולהביו ושבי ('ו םש)
?לואש אל ,ךיביוא ויה ימ
:רמוא תייה ךכ אל
לואש דימו ויביוא לכ ףכמ ותוא 'ה ליצה םויב (ח"י םש)
,םלוע לש ונובר :דוד רמא
!יל ןתוא בושח תוגגש ?ילע הלעמ התא תונודז
ינימי ןב שוכ ירבד לע 'הל רש רשא דודל ןויגש ('ז םש) :ביתכד אוה אדה

:רחא רבד
.השמ הז ,ללקת לא ךלמ ךעדמב םג
.ךלמ ןורושיב יהיו (ג"ל םירבד) :רמאנש
.השמ הז ,רישע ללקת לא ךבכשמ ירדחבו
?השמ רישעה ןיינמ
.תוחול לש ןתלוספמ

:ןינח יבר רמא
.השמ רישעה םשמו ,ולהא ךותב הלג ןונירפנס לש בצחמ
'וגו םינבא תוחול ינש ךל לספ (ד"ל תומש) :רמאנש
.ךל אהת ןתליספ
            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ