טרופמ ןכות

וז הרודהמ לע

א השרפ
(א,א) םלשוריב ךלמ דוד ןב תלהק ירבד
דוד ןב תלהק ירבד [א]
םילבה לבה [ב]
[רמועה תאבה]
אב רודו ךלוה רוד [ד]
שמשה אבו שמשה חרזו
תדמוע םלועל ץראהו [ד]
שמשה חרזו [ה]
.ןופצ לא בבוסו םורד לא ךלוה [ו]
םיה לא םיכלוה םילחנה לכ [ז]
םיה לא םיכלוה םילחנה לכ
אלמ ונניא םיהו
'וגו לכוי אל ,םיעגי םירבדה לכ [ח]
'וגו תוארמ ןיע עבשת אל
היהיש אוה היהש המ [ט]
אוה שדח הז האר רמאיש רבד שי [י]
םינושארל ןורכז ןיא [אי]
םילשוריב לארשי לע ךלמ יתייה תלהק ינא [בי]
המכחב רותלו שורדל יבל תא יתתנו [גי]
וב תונעל םדאה ינבל םיהלא ןתנ ,ער ןינע אוה
'וגו ושענש םישעמה לכ תא יתיאר [די]
ןקתל לכוי אל תועמ [וט]
יבל םע ינא יתרבד [זט]
סעכ בור המכח ברב יכ [חי]

ב השרפ
החמשב הכסנא אנ הכל יבלב ינא יתרמא [א]
ללוהמ יתרמא קוחשל [ב]
ןייב ךושמל יבלב יתרת [ג]
ישעמ יתלדגה [ד]
םיסדרפו תונג יל יתישע [ה]
םימ תוכרב יל יתישע [ו]
תוחפשו םידבע יתינק [ז]
בהזו ףסכ םג יל יתסנכ [ח]
.םילשוריב ינפל ויה רשא לכמ יתפסוהו יתלדגו (ט)
'וגו יניע ולאש רשא לכו [י]
.המכח תוארל ינא יתינפו [אי]
.ןורתי שיש ינא יתיארו [גי]
:ריאמ יבר םשב ינת    
'וגו ושארב ויניע םכחה [די]
'וגו ינרקי ינא םג ליסכה הרקמכ יבלב ינא יתרמאו [וט]
.םייחה תא יתאנשו [זט]
'וגו שמשה תחת למע ינאש ילמע לכ תא ינא יתאנשו [חי-זי]
.יבל תא שאיל ינא יתובסו [כ]
'וגו המכחב ולמעש םדא שי יכ [אכ]
'וגו םיבואכמ וימי לכ יכ [גכ]
.התשו לכאיש םדאב בוט ןיא [דכ]
'וגו שוחי ימו לכאי ימ יכ [הכ]
.'וגו וינפל בוטש םדאל יכ [וכ]

ג השרפ
ןמז ץפח לכל תעו ןמז לכל [א]
תומל תעו תדלל תע [ב]
'וגו השועה ןורתי המ [ט]
ןיינעה תא יתיאר [י]
ותעב הפי השע לכה תא [אי]
וייחב בוט תושעלו חומשל םא יכ םב בוט ןיא יכ יתעדי [בי]
'וגו התשו לכאיש םדאה לכ םגו    
'וגו םלועל היהי אוה םיהלאה השעי רשא לכ יכ יתעדי [די]
אוה רבכ היהש המ [וט]
.'וגו טפשמה םוקמ שמשה תחת יתיאר דועו [זט]
.םיהלאה טופשי עשרה תאו קידצה תא יבלב ינא יתרמא [זי]
.םדאה ינב תרבד לע יבלב ינא יתרמא [חי]
.המהבה הרקמו םדא ינב הרקמ יכ (טי)
.'וגו דחא םוקמ לא ךלוה לכה [כ]
.'וגו םדאה ינב חור עדוי ימ [אכ]
.'וגו בוט ןיא יכ יתיארו [בכ]

ד השרפ
.האראו ינא יתבשו [א]
.ותמ רבכש םיתמה תא ינא חבשו [ב]
.ןדע רשא תא םהינשמ בוטו [ג]
וידי תא קבוח ליסכה [ה]
חור תוערו למע םיינפח אולממ תחנ ףכ אלמ בוט [ו]
שמשה תחת לבה האראו ינא יתבשו [ז]
ינש ןיאו דחא שי [ח]
.דחאה ןמ םינשה םיבוט [ט]
ליסכו ןקז ךלממ םכחו ןכסמ דלי בוט [די-גי]
.שמשה תחת םיכלהמה םייחה לכ תא יתיאר [וט]
.םהינפל היה רשא לכל םעה לכל ץק ןיא [זט]
.םיהלאה תיב לא ךלת רשאכ ךילגר רומש [זי]

ה השרפ
.ןינע בורב םולחה אב יכ [ב]
רודת אל רשא בוט [ד]
.ךרשב תא איטחל ךיפ תא ןתת לא [ה]
,הברה םירבדו םילבהו תומולח ברב יכ [ו]
ארי םיהלאה תא יכ    
שר קשוע םא [ז]
.אוה לכב ץרא ןורתיו [ט-ח]
הילכוא ובר הבוטה תוברב [י]
דבועה תנש הקותמ [אי]
שמשה תחת יתיאר הלוח הער שי [בי]
ער ןינעב אוהה רשועה דבאו [גי]
.אבשכ תכלל בושי םורע ,ומא ןטבמ אצי רשאכ [די]
.ךלי ןכ אבש תמוע לכ הלוח הער וז םגו [ו"ט]
ךלי ךשחב וימי לכ םג [ז"ט]
תותשלו לוכאל הפי רשא בוט ינא יתיאר רשא הנה [זי]
ונממ לוכאל וטילשהו םיסכנו רשוע םיהלאה ול ןתנ רשא םדאה לכ םג [ח"י]
.וייח ימי תא רוכזי הברה אל יכ [ט"י]

ו השרפ
שמשה תחת יתיאר רשא הער שי [א]
.םיהלאה ול ןתי רשא שיא [ב]
האמ שיא דילוי םא [ג]
אב לבהב יכ [ד]
עדי אלו האר אל שמש םג [ה]
'וגו םינש ףלא היח ולאו [ז-ו]
ליסכה ןמ םכחל רתוי המ יכ [ח]
םייחה דגנ ךולהל עדוי ינעל המ    
שפנ ךלהמ םיניע הארמ בוט [ט]
ומש ארקנ רבכ היהש המ [י]
לבה םיברמ הברה םירבד שי יכ [א"י]
םייחב םדאל בוט המ עדוי ימ יכ [ב"י]

ז השרפ
אניינת ארדס
בוט ןמשמ םש בוט [א]
התשמ תיב לא תכלמ לבא תיב לא תכלל בוט [ב]
.ובל לא ןתי יחהו
קוחשמ סעכ בוט [ג]
לבא תיבב םימכח בל [ד]
םכח תרעג עומשל בוט [ה]
.ריסה תחת םיריסה לוקכ יכ [ו]
.םכח ללוהי קשועה יכ [ז]
ותישארמ רבד תירחא בוט [ח]
סועכל ךחורב להבת לא [ט]
.הלחנ םע המכח הבוט [אי]
.ותוע רשא תא ןקתל לכוי ימ יכ םיהלאה השעמ תא האר [ג"י]
.בוטב היה הבוט םויב [ד"י]
.ילבה ימיב יתיאר לכה תא [ו"ט]
.רתוי םכחתת לאו הברה קידצ יהת לא [ז"ט]
הברה עשרת לא [ז"י]
.הזב זוחאת רשא בוט [ח"י]
.םכחל זועת המכחה [ט"י]
אטחי אלו בוט השעי רשא ץראב קידצ ןיא םדא יכ [כ]
המכחב יתיסנ הז לכ [ג"כ]
.'וגו השאה תא תוממ רמ ינא אצומו [ו"כ]
.תלהק הרמא יתאצמ הז האר [ז"כ]
יתאצמ אלו ישפנ השקב דוע רשא [ח"כ]
.רשי םדאה תא םיהלאה השע רשא יתאצמ הז האר דבל [ט"כ]

ח השרפ
רמש ךלמ יפ ינא [ב]
ךלת וינפמ להבת לא [ג]
ןוטלש ךלמ רבד רשאב [ד]
.ער רבד עדי אל הווצמ רמוש [ה]
.תע שי ץפח לכל יכ [ו]
.חורב טילש םדא ןיא [ח]
.'וגו... יבל תא ןותנו יתיאר הז לכ תא [ט]
ואבו םירובק םיעשר יתיאר ןכבו [י]
.םגתפ השענ ןיא רשא [א"י]
.עשרל היהי אל בוטו [די-ג"י]
החמשה תא ינא יתחבשו [ו"ט]
.'וגו יבל תא יתתנ רשאכ [ז"ט]
.םיהלאה השעמ לכ תא יתיארו [ז"י]

ט השרפ
רבחי רשא ימ יכ
.ותומיש םיעדוי םייחה יכ [ה]
האתילת ארדס
ךמחל החמשב לוכא ךל [ז]
רסחי לא ךשאר לע ןמשו םינבל ךידגב ויהי תע לכב [ח]
תבהא רשא השא םע םייח האר [ט]
.ךחכב תושעל ךדי אצמת רשא לכ [י]
'וגו ץורמה םילקל אל יכ שמשה תחת הארו יתבש [אי]
.ותע תא םדאה עדי אל םג יכ [ב"י]
'וגו שמשה תחת המכח יתיאר הז םג [ג"י]
הנטק ריע [ד"י]
םכחו ןכסמ שיא הב אצמו [ו"ט]
היוזב ןכסמה תמכחו הרובגמ המכח הבוט ינא יתרמאו [ז"ט]
.םיעמשנ תחנב םימכח ירבד [ז"י]
.ברק ילכמ המכח הבוט [ח"י]

י השרפ
.חקור ןמש עיבי שיאבי תומ יבובז [א]
'וגו ונימיל םכח בל [ב]
'וגו ךלוה לכסהשכ ךרדב םגו [ג]
.חנת לא ךמוקמ ךילע הלעת לשומה חור םא [ד]
.טילשה ינפלמ אצויש הגגשכ שמשה תחת יתיאר הער שי [ה]
.םיבר םימורמב לכסה ןתנ [ו]
.םיסוס לע םידבע יתיאר [ז]
.לופי וב ץמוג רפח [ח]
.ןהב בצעי םינבא עייסמ [ט]
.לזרבה ההק םא [י]
שחל אולב שחנה ךשי םא [א"י]
.ןח םכח יפ ירבד [ב"י]
.תולכס והיפ ירבד תליחת [ג"י]
.םירבד הברי לכסהו [ד"י]
.ונעגית םיליסכה למע [ו"ט]
רענ ךכלמש ץרא ךל יא [ז"ט]
.הרקמה ךמי םיתלצעב [ח"י]
.םחל םישוע קוחשל [ט"י]
ללקת לא ךלמ ךעדמב םג [כ]

אי השרפ
םימה ינפ לע ךמחל חלש [א]
.הנומשל םגו העבשל קלח ןת [ב]
'וגו וקירי ץראה לע םשג םיבעה ואלמי םא [ג]
.עדוי ךניא רשאכ [ה]
.ךערז תא ערז רקבב [ו]
.םיניעל בוטו רואה קותמו [ז]
.הברה םינש םא יכ [ח]
ךתודליב רוחב חמש [ט]

בי השרפ
ךבלמ סעכ רסהו [ד"י]
.שמשה ךשחת אל רשא דע [ב]
.תיבה ירמוש ועזיש םויב [ג]
.קושב םיתלד ורגסו [ד]
.ףסכה לבח קתרי אל רשא דע [ו]
.היהשכ ץראה לע רפעה בשיו [ז]
.םילבה לבה [ט]
.םכח תלהק היהש רתויו [י]
.תונברדכ םימכח ירבד [אי]
.רהזיה ינב המהמ רתויו [ב"י]
.עמשנ לכה רבד ףוס [ג"י]
.השעמ לכ תא יכ [ד"י]

            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ