ה השרפ

- קרפה ךשמה -


א

דבועה תנש הקותמ [אי]

,םידגבב ףטעתא ןייסומיד ןמ קפנ יבר
.אתיירבד ןוהיכרצב קיסע ביתיו
,אתיירבד יכרצב קיסעדמ ,אסכ הידבע היל גזמ
.הינימ היתי אלבקמ ינפתיא אל
.[ןשיו=] היל ךמדו ,אדבע םנמנתנ
,היב לכתסיאו יבר ךפה
,המלש רמא תואי :רמאו
,לכאי הברה םאו טעמ םא .דבועה תנש הקותמ
.ןשיל ול חינמ ונניא רישעל עבשהו
,אתיירבד ןוהיכרצב ןניקסע ןנאד ןנא ןוגכ
.ןיקבתשימ ןנא ,תיל ךומדימל ףוא

:היכרב יבר רמא
?המוד רבדה המל לשמ
.ונבל ורסמו סדרפ ול היהש ךלמל
,ונוצר השוע ונב היהש ןמז לכ
.ונב לש סדרפב הלתושו םלועב הפי העיטנ וזיא האור ךלמה היה
,ונוצר השוע ונב היה אלש ןמז לכו
.הרקוע היהו ,סדרפב תחבושמו הפי העיטנ וזיא האור
.אוה ךורב שודקה הז ,ךלמה ךכ
.לארשי ולא :םירמוא שיו .םלועה הז ,סדרפה
,אוה ךורב שודקה לש ונוצר םישוע םהש ןמז לכ
,םלועה תומואב קידצ הזיא האור
.תורו בחר ,ורתי :ןוגכ
,סונינוטנא :ןוגכו
.לארשיב וקבדמו ואיבמ
,ונוצר ןישוע ןיאש ןמז לכו
.םהמ וקלסמו ,לארשיב שי קידצ הזיא האור

ב

?םינקז תתימל םירענ תתימ ןיב המ

הימחנ 'רו הדוהי 'ר
:רמוא הדוהי 'ר
,וילאמ הבכ אוהש ןמזב הזה רנה
.הליתפל בוטו ול בוט
,וילאמ הבכ ןיאש ןמזבו
.הליתפל ערו ול ער

:רמוא הימחנ 'רו
,התנועב תטקלנ איהש ןמז לכ ,תאזה הנאתה
.הנאתל הפיו הל הפי
,התנועב תטקלנ הניאשכו
.הנאתל ערו הל ער

,וידימלתו הבר אייח 'ר אמליד
,וידימלתו אתפלח ןב ןועמש 'ר :ןירמאד תיאו
.וידימלתו אביקע יבר :ןירמאד תיאו
,אתנאת אדח תוחת ןיטשפ ןיבתי ווה
.ותנאת תא טקולו םיכשמ הנאתה לעב היהו
.ונדשוח אוה אמש ,ונמוקמ תא הנשנ :ורמא
.רחא םוקמב ובשי
,ןאצמ אלו ותנאת טקלל הנאתה לעב םיכשה רחמל
.ןאצמו םהירחא רזח
,ימע ןידבע ןותיוה אדח הווצמ !יתובר :םהל רמא
!?ינמ התי ןותענמ
!םולשו סח :היל ןירמא
?רחא םוקמב םתבשיו םכמוקמ םתחנה המ ינפמו :ןול רמא
.ונדשוח אוה אמש :ןירמא ןנא :היל ןירמא
!םולשו סח :םהל רמא
?התוא טקולו םיכשמ יתייה המ ינפמ :םכל רמוא אלא
.םיעילתמ םה שמשה םהילע ץנתשכש
,טקל אלד ןוקבש אמוי אוהה
.ועילתהו םהילע שמשה החרזש םתוא ואצמו
,ותנאת לש התנוע עדוי הנאתה לעב הפי :ןירמא
.הטקול אוהו ,טקלהל היואר יתמיא
,עדוי אוה ךורב שודקה ,ךכ
.וקלסמו קידצ לש ותנוע עיגה יתמ

ג

,אדא בר רב אייח
.[תמ=] ךמד ארפק רבד היתחא רב
.יולע רוטפאו לוע :ןנחוי 'רל ירמא
,שיקל ןב ןועמש יבר לועיי :ןול רמא
.הילייח המ עדי אוהד
,יולע רטפאו ןועמש 'ר לאע
.ונגל דרי ידוד
.וקליסו אדא רב אייח יבר לש וישעמ עדוי ,אוה ךורב שודקה

ד

,דיבז רב ןומיס 'ר [תמ=] ךמד דכ
:היירק ןילה יולע רטפאו אליא 'ר לאע
.הכרע שונא עדי אל ,אצמת ןיאמ המכחהו (ח"כ בויא)
.יח לכ יניעמ המלענו (אכ םש)
.איה יב אל רמא םוהת (די םש)
,תמש םכח דימלת ןכ םא
?ותרומת ןיאצומ ונא ןיאמ

,םלוע לש ושימשת םהש םירבד העברא
.ןיפילח םהל שי ודבא םא םלוכו
,וקזי בהזל םוקמו אצומ ףסכל שי יכ (א םש) :ןה ולאו
.השוחנ קוצי ןבאו חקוי רפעמ לזרב
,תמ םא םכח דימלת לבא
?ותרומת ונל איבמ ימ
,ןומיס 'ר תא ונדבא ונא
?ותרומת ונל איבמ ימ

:יול יבר רמא
,םבל אציו והמתו ואצמ האיצמ ,םיטבש
.ודרחיו םבל אציו (ב"מ תישארב) :רמאנש
,דיבז רב ןומיס 'ר תא ונדבאש ונא
!המכו המכ - תחא לע

ה

,אייח יברב ןוב 'ר ךמד דכ
:אקוספ ןידה יולע רטפאו אריז 'ר לאע
.דבועה תנש הקותמ
?המוד אייח 'רב ןוב 'ר היה המל
,ותושעל הברה םילעופ רכשו םרכ ול היהש ךלמל
,ותכאלמב רשכתמ דחא לעופ םש היהו
.יאדמ רתוי ,לכה ןמ רתוי
?ךלמה השע המ
.תורצקו תוכורא ומע לייטמ היהו ודיב ולטנ
,ןרכש לוטיל םילעופה ואב ברע יתותעל
.םלשמ ורכש ול ןתנו םהמע לעופה ותוא אבו
,ןירצמ םילעופה וליחתה
,תועש יתשב עגי הזו ,םויה לכ ונעגי ונא :ורמא
!?םלשמ ורכש ךלמה ול ןתנו
?ןיריצמ םכל המ :ךלמה םהל רמא
!םויה לכ םתא םתעגי אלש המ ,תורשוכב תועש יתשב הז עגי
,הנש ח"כל הרות אייח 'רב ןוב 'ר דמל ךכ
!הנש האמל דומלל לוכי קיתו דימלת ןיאש המ

:ןנחוי יבר רמא
,הזה םלועב הרותב עגי אוהש ימ לכ
,ןושיל ותוא ןיחינמ ןיא אבה םלועל
,רבע לשו םש לש ושרדמ תיבל ותוא ןיכילומ אלא
.ןרהאו השמו בקעיו קחצי םהרבא לשו
,דע ?ןכיה דע
.ץראב רשא םילודגה םשכ לודג םש ךל יתישעו ('ז 'ב לאומש)

א

שמשה תחת יתיאר הלוח הער שי [בי]

.הלוח הער שי
!?הבוט הער שיו הלוח הער שי יכו
?הלוח הער וזיא אלא
.ןיפכו ליטרע ,שישת ,ןיכסמ ,סוגרטפ םולגד :ןוגכ

.ותערל וילעבל רומש רשוע
:עשוהי יבר רמא
.חרק הז
:רמא לאומש יברו
.ילאערזיה תובנ הז
:רמא הדוהי יבר
.ןמה הז
:רמא קחצי יבר
.דג ינבו ןבואר ינב ולא
:ירמא ןנברו
.הוהד המל רזחו ,ןכסמתמו ריתע הוהד .בויא הז

אנומ 'ר ימוק אעב אנינח יברב לאילמג יבר
:ביתכד ןיד והמ :היל רמא
?ותערל וילעבל רומש רשוע
.הידיד יקידאטק ,אוה אתלימד אמס לכ :ול רמא
.ןתיד המ הל ןתי ,תוכלמד יקידאטק וילע אבשכ

א

ער ןינעב אוהה רשועה דבאו [גי]


:רמא קחצי 'ר םשב יגח 'ר
.ינע ותוא לע בשחש ,ער ןינעב
!?סיגנו יעל ךל בוט אל :ול רמא
!?ליכאו יעל ךל בט אל ,ןידפוק ימח ,ןיערכ ימח ,ןיקש ימח
:אוה ךורב שודקה רמא
,םולכ ול תתנ אל ךלשמד ךל יד אל
!?הער ןיע וב סינכמ התא ,ינא ול יתתנש המבו
,המואמ ודיב ןיאו ןב דילוהו ,ךכיפל
.הירבל קובשי אל ,הידיב הוהד הידיד אנוממ ןמ

א

.אבשכ תכלל בושי םורע ,ומא ןטבמ אצי רשאכ [די]

:רמא אבינג
,ויתונפ לכמ גייוסמ היהו םרכ אצמש לעושל
.ליכי הוה אלו וב סנכהל שקבו דחא בקנ םש היהו
?דבע המ
.אבוקנ אדהב לאעו ששתו שיחכד דע ,ןימוי תלת םצ
.םולכ רביעמ ליכי אלו קפימל אעב .ןמשו לכאו
,ששתו שיחכד דע ,ןינרחוא ןמוי תלת םיאצו רזח
.קפנו הוהד המ ,ךיה רזחו
,היב לכתסיאו יופא ךיפא הוה קפנ דכ
,תא בט המ !אמרכ אמרכ :רמא
,ךווגבד ןיריפ ןוניא ןיבט המו
,ןחבשמו ןיאי ,ךב תיאד המ לכו
!ךממ הינה המ םרב
.קיפנ אוה ךכ ,ךיווגל לילע שנ רבד המכ
.אמלע ןיד אוה ךכ

:רחא רבד
.אבשכ תכלל בושי םורע ומא ןטבמ אצי רשאכ
,אינת
,םדא אבש ומכ
.םדא ךלי ןכ
לוקב אב
.לוקב םלועה ןמ רטפנו
היכבב םלועל אב
.היכבב םלועה ןמ רטפנו
הביחב םלועל אב
.הביחב םלועה ןמ רטפנו
החנאב םלועב אב
.החנאב םלועה ןמ רטפנו
תעד ילבב םלועל אב
.תעד ילבב םלועה ןמ רטפנו

:ריאמ יבר םשב ינת
,תוצופק ןה וידי ,םלועל אב םדאשכ
.ולחונ ינא ,אוה ילש ולכ םלועה לכ ,רמולכ
,תוטושפ ןה וידי ,םלועה ןמ רטפנ אוהשכו
!םולכ הזה םלועה ןמ יתלחנ אל ,רמולכ

:רמוא המלש ןכש
,םורע ומא ןטבמ אצי רשאכ
:'וגו המואמו אבשכ תכלל בושי

א

.ךלי ןכ אבש תמוע לכ הלוח הער וז םגו [ו"ט]

,ןיטילחב אתאד המ ךיה אה
.ןיטילחב היל ליזיי ןכ

:סחנפ יבר רמא
,תויכלמ 'דב םלועה חתפש םשכ
.תויכלמ עבראב םתח
,תויכלמ עבראב חתפ
,םיוג ךלמ לעדתו ,םליע ךלמ רמועלרדכ תא (די תישארב) :רמאנש
.רסלא ךלמ ךויראו ,רענש ךלמ לפרמאו
,תויכלמ עבראב םתחו
.םודאו ידמ ,ןוי ,לבב
?חורל לומעיש ול ןורתי המו
:םדאל אוה ךורב שודקה רמא
,תערזו תשרח
,תרמעו תרצקו
המירעו האובת ותוא תישעו תשדו
,ךל הרזתש חור איצומ ינא ןיא םא
!?הייח תא ןכיהמ
,רמועה ןינתונ ןניא אה
,חורה ותוא רכש אלא
.חורל לומעיש ול ןורתי המו יוה

א

ךלי ךשחב וימי לכ םג [ז"ט]

.םיטפוש לש ןרודב ,רבדמ
.םיערה ןהישעמב ,אוה ךורב שודקהל םיסיעכמ ויהש הברה סעכו
ףצקו וילחו
.ןירוסיה ולא וילחו
.אוה ךורב שודקהל ופיצקהש ףצקו
,לארשיב תאז התיה לארשי יהלא 'ה המל (א"כ םיטפוש) :ורמאו
.דחא טבש לארשימ םויה דקפהל

:רחא רבד
ךלי ךשחב וימי לכ םג
.לאומש לש ורודב ,רבדמ
.םיערה םהישעמב אוה ךורב שודקהל ןיסיעכמ ויהש הברה סעכו
.ןירוסיה ולא וילחו
:ורמאו ופיצקהש ףצקו
.'ה ונפגנ המל
.םהמ רייתשנ אלו םיטבשה תרשע ולג
.םהמ רייתשנו ןימינב טבשו הדוהי טבש ולג

א

תותשלו לוכאל הפי רשא בוט ינא יתיאר רשא הנה [זי]

:רמוא אמוחנת 'ר
.הרמאנ םיבוט םישעמבו הרותב תאזה הליגמב הרמאנש הייתשו הליכא לכ

:הנוי יבר רמא
ולמעב ונולי אוהו ,ןלוכבש באו
!?רבקל םדאה תא ןיולמ היתשו הליכא שי יכו
?והולמ המו
.םיבוט םישעמו הרות

א

םיסכנו רשוע םיהלאה ול ןתנ רשא םדאה לכ םג [ח"י]
ונממ לוכאל וטילשהו


:סחנפ יבר רמא
,םדא ינב לכב תגהונ הניא תאזה הדמה
.אוה ךורב שודקה וב הצריש ימב אלא

א

.וייח ימי תא רוכזי הברה אל יכ [ט"י]

.ילע לש ורוד הז
.ובל תחמשב הנעמ םיהלאה יכ
,םילשוריב םתוא הלעמו לארשי תא ךירדמ היהש ,הנקלא הז
:וסלקמ בותכה ךכל תרחא ךרדב הנשו הנש לכב
.המימי םימימ וריעמ אוהה שיאה הלעו ('א 'א לאומש)
            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ