א השרפ

- קרפה ךשמה -

ו

'וגו תוארמ ןיע עבשת אל

:ןמחנ רב לאומש רמא
,הזה םלועב םיאיבנה וארש תומחנו תוכרבו תובוט לכ
.ואר םנחל אל
,תוקדצו תווצמ ןישועו ןיגוה ויהש ידי לע אלא
,וארש רמאת םאו
.'וגו ךתלוז םיהולא התאר אל ןיע (ד"ס היעשי) :רמאנ רבכ
,תצקמ ואר רבכ ,ואר אלש רמאת םאו
,רבד םיהולא 'ה השעי אל יכ (ג סומע) :רמאנש
.םיאיבנה וידבע לא ודוס הלג םא יכ

?ואר דציכ

:רמא היכרב 'ר
.חתפ לש וקדיס ןיבמכ

:רמא יול 'ר
.ואר אל ןרכש ןתמו ,ואר

:אתפלח ןב ןועמש יבר רמא
,הזה םלועב םיאיבנה וארש תומחנו תוכרבו תובוט לכ
.ואר הבושת ילעבל
,וימימ אטח םעט אלש ימ לבא
.'וגו התאר אל ןיע

א

היהיש אוה היהש המ [ט]

:ירמא ןנבר
,אוה ךורב שודקה ינפל ןיסנכתמ תורודה אבל דיתעל
:וינפל םירמואו
?הלחת הריש ךינפל רמאי ימ ,םלוע לש ונובר
.השמ לש ורוד אלא ,ינפל הריש רמא אל רבעשל :םהל רמואו
.אוה אלא ינפל הריש רמאי אל וישכעו
?אמעט יאמ
,ץראה הצקב ותלהת שדח ריש 'הל וריש (במ והיעשי) :רמאנש
.'וגו ואולמו םיה ידרוי

,וניתובר לצא תוכלמ החלשו השעמ
.םכלשמ דחא סונפולסק ונל וחלש :םהל הרמאו
?םהל שי סונפולסק המכ :ורמא
!?דחא סונפולסק ונממ ןישקבמ םהו
?םהל שי ןיסנפ תוקמ המכ
?םהל שי תוילגרמו תובוט םינבא המכ
.הכלהב םינפ ריאמ אלא ,ונממ ןישקבמ ןיאש ונא ןימודמכ
,ריאמ 'ר תא םהל וחלש
.בישמ אוהו ותוא ןילאוש ,בישמ אוהו ותוא ןילאוש ויהו
?ריזח ומש ארקנ המל :ותוא ולאש ףוסבו
.הילעבל תוכלמה תא ריזחהל דיתע אוהש :םהל רמא

:שרדו ריאמ 'ר בשי דועו
.ןוניטבלג בלכהו ,ןתלימ זוזג תויהל באז דיתע
,ריאמ 'ר ךייד :ול ורמא
.שמשה תחת שדח לכ ןיאו

:ןירמא ןנבר
:רמואו זירכמו זורכ איצומ אוה ךורב שודקה ,אבל דיתעל
.ורכש לוטיו אבי ,וימימ ריזח רשב לכא אלש ימ לכ
,םהימימ ריזח רשב ולכא אלש םלועה תומואמ הברהו
.ןרכש לוטיל םיאב םהו
:רמוא אוה ךורב שודקה העש התואב
,ןמלוע ולכאש ןייד אל ,תומלוע ינש ולא ורכתשנ
!?דוע ינב לש ןמלוע לוכאל ןישקבמ םה אלא
,זורכ איצומ אוה ךורב שודקה העש התואב
:רמואו זירכמו היינש םעפ
םישמרו םיצקש תופרטו תולבנ רשב לכא אלש ימ לכ
.וריבח לשמ לכא ,ולשמ לכא אל םא
?ריזח ומש ארקנ המל ,יווה
.הילעבל תוכלמהו הלודגה ריזחהל דיתעש

?ןה המ םישחת תורוע

:רמוא הדוהי 'ר
.ןוניטלא

:רמוא הימחנ 'ר
.ןוניטלג

:רמוא ןנחוי 'ר
,השמל אוה ךורב שודקה הארה ,הלודג היח ןימ
.הזנגו ןכשמה ךרוצ הנמיה השעו

:רמא ןיבא 'ר
.המש היה שרק

:היעשוה 'ר ינת
,וחצמב ול התיה תחא ןרק
.'וגו סירפמ ןירקמ רפ רושמ 'הל בטיתו (טס םילהת) :רמאנש
.הנימ עמש יתרת ןירקמ

:קחצי רב אנינח יבר רמא
.ביתכ ןרקמ

:קחצי יבר םשב רמא היכרב יבר
.ןורחא לאוג ךכ ,ןושאר לאוגכ
:רמאנ ןושאר לאוג המ
.רומחה לע םביכריו וינב תאו ותשא תא השמ חקיו (ד תומש)
,ןורחא לאוג ךכ
.רומחה לע בכורו ינע ('ט הירכז) :רמאנש
ןמה תא דירוה ןושארה לאוג המ
.םימשה ןמ םחל םכל ריטממ יננה (ז"ט תומש) רמאנש
.ןמה תא דירוי ןורחא לאוג ףא
.ץראב רב תספ יהי (ב"ע םילהת) :רמאנש
.ראבה תא הלעה ןושאר לאוג המ
.םימה תא הלעי ןורחא לאוג ףא
.םיטשה לחנ תא הקשהו אצי 'ה תיבמ ןיעמו ('ד לאוי) :רמאנש

ב

אוה שדח ,הז האר רמאיש רבד שי [י]

,םיהלא עבצאב םיבותכ םינבאה תוחול ינש תא ילא 'ה ןתיו ('ט םירבד) :ביתכ
.להקה םויב שאה ךותמ רהב םכמע 'ה רבד רשא םירבדה לככ םהילעו

:יול ןב עשוהי 'ר רמא
.םהילעו םהילע
.לככ לכ
.םירבדה םירבד
.הווצמה לכ הווצמה
,תודגהו תותפסות ,תוכלה ,הנשמו ארקמש ךדמלל
,תורוהל דיתע קיתו דימלתש המו
.יניסמ השמל הכלה ןתינו היה רבכ
:בותכש הממ ןיינמ
?אוה שדח הז האר רמאיש רבד שי
.םלועל היה רבכ וילע חיכומ ורבח ירהו

:ובלח יבר םשב היכרב 'ר
.ונממ הלפנו ויפנכב הרורצ עלס התיהש דחאל
.קיזחמ םוקמה ןיא ,הנממ הלודג ןתיל
.האלמתמ הניא ,הנממ הנטק ןתיל
.אלמתמ םוקמה ,הב אצויכ ןתיל
,םכח דימלת יפמ הרות תעמש ךכ
.יניס רהמ ךינזא הועמש ולאכ ךיניעב יהי
:םהל רמואו ןרתנקמ איבנהש אוה
,תאז ועמש ילא וברק (ח"מ היעשי)
.ינא םש התויה תעמ יתרבד רתסב שארמ אל
?ןל תרמא אל המל :היל ירמא
.םיניק יב וארבנש וישכעו ,םיניק יב וארבנ אלש :םהל רמא
.וחורו ינחלש םיהלא 'ה התעו (םש)

א

םינושארל ןורכז ןיא [אי]

:אחא יבר רמא
,לובמה רוד הז םינושארל ןורכז ןיא
.םיימודסה ולא םינורחאל םגו
?הנורחאל ויהיש םע רמאנ ימ לעו
.לארשי ולא
.םהילגדל ועסי הנורחאל ('ב רבדמב) :רמאנש

:רמא אפקש ןב ןועמש 'ר םשב ןדוי 'ר
,םיירצמה ולא םינושארל ןורכז ןיא
.םיקלמעה ולא םינורחאל םגו
.לארשיל ?קלמע רכז תא תוחמל רמאנ ימ לעו
.קלמע רכז תא החמת (הכ םירבד) :רמאנש
?םירצממ לארשי ואצי אלש דעו ,םירצממ ואצישמ לארשיל ושענ םיסנ המכ
.ויהיש םינורחאל םגו םינושארל ןורכז ןיא :רמוא אוה םהילע
.אבה םלוע לש םיסנל ?ןורכז ןתונ ינא ימלו
,םירצמ ץראמ לארשי ינב תא הלעה רשא 'ה יח דוע ורמאי אלו (ג"כ הימרי) :ביתכד
.'וגו תוצראה לכמ לארשי תיב ערז תא איבה רשאו הלעה רשא 'ה יח םא יכ אלא
?ןתומש ושרפתנ אלו לארשיל םהל ודמע םיאיבנ המכ
ונייה .ומע ןאיבמו אב אוה ךורב שודקה אבל דיתעל לבא
ךמע םישדק לכ יהלא 'ה אבו (ד"י הירכז) :ביתכד

:אריז יבר רמא
?תונמיל ןייואר ויה הרות ינבו םידיסח המכ
.םינורחאל םגו :רמוא אוה םהילע ,היקזח ר"ב הדוהי :ןוגכ
,אוה ךורב שודקה אבל דיתעל לבא
,ולשמ םיקידצ לש הרובח ול תונמהל דיתע
.הלודג הבישיב ולצא ןבישומו
'וגו המחה השובו הנבלה הרפחו (ד"כ היעשי) :רמאנש
.דובכ וינקז דגנו
,רמאנ אל וינהכ דגנו וידודג דגנו ויכאלמ דגנו
.דובכ וינקז דגנו אלא

:יאחוי ןב ןועמש יבר םשב ןיבא יבר רמא
,ןרוגבכ בשיל אוה ךורב שודקה דיתע
:טפשוהיב ביתכד אוההכ ,וינפל ןיבשוי םיקידצו
.'וגו ןרוגב ןיבשוי 'וגו הדוהי ךלמ טפשוהיו לארשי ךלמו (ח"י 'ב ה"ד) :רמאנש
?ןיבשוי ויה ןרוגב יכו
.הז תא הז ןיאור והיש ידכ הלוגע ןרוג יצחכ היושע ןירדהנס :ןנתדכ אלא
.םהיניב םצמצמ היתימח אנא :המלש רמאו
.ץרא ינקז םע ותבשב הלעב םירעשב עדונ (א"ל ילשמ) :ביתכד אוה אדה

האריב אלועו ובלח 'רו היכרב 'ר
:רמוא אנינח יבר םשב רזעלא 'רו יביב 'רו
.אבל דיתעל םיקידצל הלוחמ שאר תושעל אוה ךורב שודקה דיתע
.הליחל םכבל ותיש (ח"מ םילהת) :רמאנש
,ביתכ הלוחל
,עבצאב וילע ןיארמו ,תומלעכ וינפל ןילח ןהש הלוחל
.תומ לע ונגהני אוה דעו םלוע וניהלא םיהלא הז יכ (םש) :םירמואו
.אתמלוע ןיליאכ תומלע ,תוזירזב תומלע
.תופפות תומלע :רמא תאד ךיה
.תומלע עיסנ התנע סליקע םגרת תומלע
.אבה םלועב ונגהניו ,הזה םלועב ,ונגהני תומלוע ינשב

א

םילשוריב לארשי לע ךלמ יתייה תלהק ינא [בי]


:קחצי בר רב לאומש יבר רמא
,רפסה תליחת תויהלו בתכיהל יואר היה הז
?ןאכ בתכנ המלו
.הרותב רחואמו םדקומ ןיאש אלא

:היתווכדו
לאעמשי יבר ינת
(ו"ט תומש)
.גישא ףודרא ביוא רמא
,הרישה תליחת תויהל יואר היה הז
?ןאכ בתכנ המלו
.הרותב רחואמו םדקומ ןיאש אלא

:היתווכדו
('ט ארקיו)
ינימשה םויב יהיו
,רפסה תליחת תויהל יואר היה הז
?ןאכ בתכנ המלו
.הרותב רחואמו םדקומ ןיאש אלא

:היתווכדו
(ט"כ םירבד)
םויה םיבצנ םתא
,רפסה תליחת תויהל יואר היה הז
.הרותב רחואמו םדקומ ןיאש אלא

:היתווכדו
('ג עשוהי)
ךלדג לחא הזה םויה עשוהי לא 'ה רמאיו
,רפסה תליחת בתכהל יואר היה הז
.הרותב רחואמו םדקומ ןיאש אלא

:היתווכדו
('ה םיטפוש)
םינזור וניזאה םיכלמ ועמש
,הרישל שאר תויהל יואר היה הז
.הרותב רחואמו םדקומ ןיאש אלא

:היתווכדו
('ו היעשי)
והיזוע ךלמה תומ תנשב
,רפסה תליחת תויהל יואר היה הז
.הרותב רחואמו םדקומ ןיאש אלא

:היתווכדו
('ב הימרי)
םילשורי ינזאב תארקו ךלה
,רפסה תליחת תויהל יואר היה הז
.הרותב רחואמו םדקומ ןיאש אלא

היתווכדו
(ז"י לאקזחי)
הדיח דוח םדא ןב ילא רמאיו
,רפסה תליחת תויהל יואר היה הז
.הרותב רחואמו םדקומ ןיאש אלא

:היתווכדו
(ג"ע םילהת)
'וגו תומהב עדא אלו רעב ינאו
,רפסה תליחת תויהל יואר היה הז
.הרותב רחואמו םדקומ ןיאש אלא

:היתווכדו
לארשי לע ךלמ יתייה תלהק ינא
,רפסה תליחת תויהל יואר היה הז
.הרותב רחואמו םדקומ ןיאש אלא

לארשי לע ךלמ יתייה תלהק ינא
,אניוה דכ אניוה
.ידימ אנא תיל ודכו

:רמא קחצי רב אנינח 'ר
,אניוה אניוה דכ
.ידימ יוש אנא תיל ודכו

.וייחבו וימיב האר תומלוע השלש
,הינוא יברו ןדוי 'ר
:רמא ןדוי 'ר
,ךלמו טוידהו ךלמ
,םכחו שפיט םכח
.רישעו ינע רישע
?אמעט יאמו
.ילבה ימיב יתיאר לכה תא
[ותרצ רפסמ םדא ןיא=] הידיד יקונא והניתמ שנ רב תיל
,היחוור תעשב אלא
.הירתועל רוזחישכ

:רמא הינוא 'רו
טוידהו ךלמ טוידה
שפטו םכחו שפט
ינעו רישע ינע
?םעט המו
.םילשוריב לארשי לע ךלמ יתייה תלהק ינא

א

המכחב רותלו שורדל יבל תא יתתנו [גי]

?המכחב רותלו והמ
.המכחל ראות תושעל ,המכחל רות
.ןענכ ץרא תא ורותיו םישנא ךל חלש (ג"י רבדמב) :רמאד ןאמ יאה
,היבגל היתי תואבט ארקד ןאמ
.היבגל היתי תואבט ינתד

:רחא רבד
.ריתוהלו רותל רותלו שורדל
,ןיתיבפלא דיבע הוה דכ אנטייופ ןידה
,הל רסחמ ןינמזו הל לשח ןינמז
,ןיתיבפלא דיבע הוה דכ המלש לבא
.ןאותא 'ה הל רתומ הוה
.ףלאו השמח וריש יהיו ('ד 'א םיכלמ) :ביתכד אוה אדה
.ףלאו השמח לשמ לש ורויש יהיו
,ריית המלש היה דבלב הרות ירבדב אלו
.םימשה תחת השענ רשא לכ לע אלא
?לדרחה תא ןיקיתממ ךאיה :ןוגכ
.ןיסמרותה תא ןיקיתממו
?ןימחה תא ןיתוש ךאיהו
.שילשב ןילפלפו םימו ןיי


וב תונעל םדאה ינבל םיהלא ןתנ ,ער ןינע אוה


:רמוא ןוב 'ר
.ןוממ לש וטופיש וז

:וביא 'ר םשב ןדוי 'ר רמא
,ודיב ותואת יצחו םלועה ןמ אצוי םדא ןיא
,ןוואמ ןיתרת ןוהתי דבעמל יעב האמ היל תיא ןא אלא
.וב תונעל האמ העברא ןוהתי דבעמל יעב ,ןוואמ יתרת היל תיא ןאו

:ןנחוי יבר םשב סחנפ 'ר
,םימד תוכיפשו תוירע יולגו םיבכוכ תדובע ןיינעב אוהש יפל
.לזג אלא ,םלוכמ השק ךל ןיא

יול יבר םשב הדוהי 'ר
,הווצמ ונומממ השעו םדא הכז
.וב הנענו ללפתה
:רמאד ןאמ יאה
.'וגו יתקדצ יב התנעו ('נ תישארב)
,וגרטקמו וב הנוע אוה ואל םא
:רמאד ןאמ יאה
.הרס וב תונעל (ט"י םירבד)

:רמא ןנחוי 'ר
.לזג לש וטופיש הז

:ןנחוי יבר םשב אבא רב ןועמש יבר רמאד
,תונוע האלמ האסל לשמ
?םלכ שארב גרטקמ ימ
.לזג הז

:ןנחוי יבר םשב ןדוי 'ר רמאד
.ביתכ םלכ שארב םעצבו

:ןנחוי 'ר םשב אחא רב בקעי 'ר
,לאקזחי רדיס תואטח העבראו םירשע
.לזגב אלא ,םתח אל םלוכמו
.'וגו תישע רשא ךעצב לע יפכ יתיכה הנהו (ב"כ לאקזחי) :ביתכד אוה אדה

,םיבותכבו םיאיבנב איירק רתפ אינוח 'ר
,ןירוק ויה אל ,לארשי וכז וליאש
.דבלב םירפס 'ה ,הרות ישמוח השמח אלא
?םיבותכו םיאיבנ םהל ונתינ םולכו
,הרותבו ןהב םיעגי ויהיש אלא
,תוקדצו תוצמ ןישועו
.בוט רכש םהילע לבקל ידכ

:ןירמא ןנבר
,וב תונעל ןכ יפ לע ףא
.הרות ירפס השמחב ,רכש םהילע םילבקמ

:רמא והבא 'ר
,הרות לש הטופיש הז
.החכשו הרות דמל םדאש

,אכהד קחצי 'ר םשב ןמתד ןנבר
:קחצי יבר םשב היבוט יברו
.חכושו הרות דמל םדא ותבוטל
,החכש אלו הרות דמל םדא היה וליאש
,םינש שלש ,םיתש הרותב קסעתמ היה
.וימי לכ םלועל הב חיגשמ היה אלו ותכאלמב קסעתמו רזוחו
,החכושו הרות דמל םדאש ךותמ אלא
.הרות ירבדמ ומצע תא עיזמ וניאו זיזמ וניא

:ירמא ןנברו
,לזג לש וטופיש הז
,ןכ אוהש עדת
.לזגב ןיפוטשו ןיקוסע ויהש ידי לע םינושארה תורוד ירהש
.ועריו ולזג רדע וגישי תולובג (ד"כ בויא) :רמא תאד המ ךיאה
,םלועה ןמ םימב וחמנ יכ האר
,לזגה ןמ ןמצע וקיחרהש דגו ןבואר טבש לבא
.לזג וב ןיאש םוקמב ,םתלחנ אוה ךורב שודקה םהל ןתנ ךכיפל
'וגו הנקמ םוקמ םוקמה הנהו (ב"ל רבדמב) :רמאנש
.לימ רשע השש לע ,לימ רשע השש ריהממ ןכו
            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ