ב השרפ

- קרפה ךשמה -


א

.המכח תוארל ינא יתינפו [אי]

,ותעשב אלמתנש הזה לפסכ ,יתיניפו ,יתינפו
.ותעשב ךפשנו
.ותעשב החכשו ותעשב הרות המלש דמל ךכ
.תולכסו תוללוהו המכח תוארל

- ןומיס 'רו אפפ רב אנינח 'ר
:רמוא אפפ רב אנינח 'ר
.תוכלמ לש הללוה וז ,תוללוה
.תוחרטה וז ,תולכסו

:רמוא ןומיס 'ר
.תונימ לש הללוה וז ,תוללוה
.תושפטה וז ,תולכסו

'וגו ךלמה ירחא אביש םדאה המ יכ
,םלוע לש ותיתשמ לע דומעל ינא לוכי םדא ךל רמאי םא
.דומעל לוכי התא יא ,םדו רשב ךלמה ירחא :ול רומא
!?דומעל לוכי התא אוה ךורב שודקה םיכלמה יכלמ ךלמ רחא

:רמא ןמחנ 'ר
.הכותל סנכיהל לוכי םדא ןיאש ,םינקה תשירחל יתרת
?דחא חקיפ השע המ
.סנכנו חסיכ
,חוסיכה ךרד סנכנו חסיכ
.חוסיכה ךרד אציו

:רמא ןמחנ יבר
.הברה םיחתפ ול היהש ,הלודג ןיטלפל ירוח
.העוט הכותל סנכנש ימ לכו
,דחא חקיפ םש היה
.חתפה דגנ הרשקו ימג תעיקפ לטנו סנכנ
,תעקפה לצא ןיסנכנ לכה
.תעקפה ךרד ןיאצויו
:יאחוי ןב ןועמש יבר רמא
,ןיטלפ הנבש םדו רשב ךלמל ?המוד רבדה המל לשמ
.וכותל םיסנכנ םיבשו םירבועה לכו
.האנ התיה ,םיהובג הידומע ויה ולא :ורמאו
.האנ התיה ,םיהובג הילתוכ ויה וליא
.האנ התיה ,ההובג התרקת התיה ולא
:רמאיו שיא אבי אמש
,םידי השלש יל ויה וליא
,םיניע השלש וא
,םינזא 'ג וא
!?האנ יתייה ,םילגר 'ג וא
.והושע רבכ רשא תא :רמול דומלת
,והושע אלא ,והשע ןאכ ביתכ ןיא
.והואשע ,וניד תיבו אוה ךורב שודקה לוכיבכ
.ךנוקית לע ךדימעמו ךלשמ רבאו רבא לכ לע םינמנ
?ןה תויושר יתש רמאת םאו
.ךננוכיו ךשע אוה (ב"ל םירבד) :רמאנ רבכ אלהו

:אתיח רב יול יבר רמא
.ןיטלפ הנוב םדו רשב ךלמ
,החתפ לע הביב ןתנ םא
.תחבושמ הניאו האנ הניא
,םדאה תא ארב אוה ךורב שודקה אלא
.וחתפ לע וביב ןתנו
?הז הזיאו
.וחבש אוהו ואונ אוהו ,ומטוח תיב הז

:ןוירמ רב קחצי יבר רמא
.םדאה תא םיהלא 'ה רציו ('ב תישארב) :ביתכ
?רצי רשא רמול דומלת המ
.האנ רייצ אוה ,רוצה אלא
,ומלועב האגתמ לוכיבכ
.יתרייצש הרוצו יתארבש הירב ואר :רמואו

:ןוירמ רב קחצי יבר רמאו
.םארבהב ץראהו םימשה תודלות הלא (םש)
.ןנגמ ימו ,ןחבשמ אוהו ,ןארב אוה
.ןסלקמ ןארוב
?יפוד ןהב ןתונ ימ
.םה םיחבושמו םיאנ םה אלא
.ץראהו םימשה תודלות הלא :רמאנש

:רמא יול יבר םשב סחנפ 'ר
.םארב א"הב ,םארבהב

א

.ןורתי שיש ינא יתיארו [גי]
:ריאמ יבר םשב ינת

,ךשחה ןיבל רואה ןיב ,ןורתי שיש םשכ
.םילבה ירבדל הרות ירבד ןיב ,ןורתי שי ןכ

א

'וגו ושארב ויניע םכחה [די]

,וילגרב ויניע ליסכהו ושארב ויניע םכחה
,ןינע לש ושארב םכחהש דע אלא
.ופוסב שי המ עדוי אוה

ריאמ 'ר
.[ושאר רבדה ףוסל ארוק היה=] הישיר הלימד היפוסל חווצ הוה

:רחא רבד
,ושארב ויניע םכחה
.וניבא םהרבא הז
,ךלוה ךשחב ליסכהו
.דורמנ הז
.םלכ תא הרקי דחא הרקמש ינא םג יתעדיו

א

'וגו ינרקי ינא םג ליסכה הרקמכ יבלב ינא יתרמאו [וט]

,ךלמ יתארקנ ינא
.ךלמ ארקנ עשרה דורמנו
,ןכ םא ,תמ הזו תמ הז
?רתוי זא ינא יתמכח המלו
,אוה ךורב שודקה לש ומש תשודק לע ישפנ יתרסמ המל
:יתרמאו יתרהזהו
.םינותחתבו םינוילעב והומכ הולא ןיא
:יתרמאו יתרזח דועו
,םלועל ליסכה םע םכחל ןורכז ןיא יכ
.חכשנ לכה
?המל
,הרצ ידיל ןיסנכנ לארשיד ןויכד
.'וגו ךידבע לארשילו קחציל םהרבאל רוכז (ב"ל תומש) :םירמוא ןה
!?דורמנ השעמל רוכז :םירמוא םלועה תומוא אמש
:ליסכה םע םכחה תומי ךיאו :ביתכד אוה אדה

ב

:רחא רבד
ושארב ויניע םכחה
.השמ הז
,ךלוה ךשחב ליסכהו
.עשרה םעלב הז
,םלכ תא הרקי דחא הרקמש ינא םג יתעדיו
,'וגו יבלב ינא יתרמאו
.איבנ ארקנ הזו ,איבנ ארקנ הז
,ןכ םא
,רתוי זא ינא יתמכח המלו
,הרותה לע ישפנ יתתנ המל
.חכשנ לכה םלועל ליסכה םע םכחל ןורכז ןיא יכ :יתרמאו יתרזחו
:םירמואו ,הרצל ןיסנכנ לארשי רחמל
.'וגו ומע השמ םלוע ימי רוכזיו (ג"ס היעשי)
!?ומע םעלב םלוע ימי רוכזיו םירמוא םלועה תומוא אמש
.ליסכה םע םכחה תומי ךיאו :ביתכד אוה אדה

ג

:רחא רבד
,ושארב ויניע םכחה
.לארשי ךלמ דוד הז
,ךלוה ךשחב ליסכהו
.עשרה רצנדכובנ הז
.'וגו יבלב ינא יתרמאו יתרזחו םלכ תא הרקי דחא הרקמש ינא םג יתעדיו
.םלועל ליסכה םע םכחל ןורכז ןיא יכ
,חכשנ לכה םיאבה םימיה רבכשב
,הנש םיעברא ךלמו שדקמה תיב הנב הז
.הנש םיעברא ךלמו ובירחה הזו
,ןכ םא
?רתוי זא ינא יתמכח המלו
?שדקמה ןיב ןינב לע ישפנ יתתנ המל
:יתרמאו יתרזחו
.חכשנ לכה םלועל ליסכה םע םכחל ןורכז ןיא יכ
,שדקמה תיב הנובו דמוע המלש רחמ
.ךדבע דיוד ידסחל הרכז ('ו 'ב ה"ד) :רמואו
:רמואו דמוע ךדורמ ליוא אמש
!?ךדבע רצנדכובנ ידסחל הרכז
.ליסכה םע םכחה תומי ךיאו :ביתכד אוה אדה

ד

:רחא רבד
,ושארב ויניע םכחה
.םינש שלשל םיטח חקלש הז
,ךלוה ךשחב ליסכהו
.תחא הנשל םיטח חקלש הז
,'וגו ינא םג יתעדיו
:יתרמאו יתרזחו
.'וגו יבלב ינא
.לכוא הזו לכוא הז
,ןכ םא
?רתוי זא ינא יתמכח המל
?ןינוזמ יל יטמאל אטייק ןמ יינאמ תינכשמ המל
:יתרמאו יתרזחו
.חכשנ לכה 'וגו םלועל ליסכה םע םכחל ןורכז ןיא יכ
. לוזב לכוא הזו רקויב לכוא הז ,האב תרוצב תנש רחמל
:ליסכה םע םכחה תומי ךיאו :ביתכד אוה אדה

ה

:רחא רבד
,ושארב ויניע םכחה
.ותנשמב ליגר אוהש םכח דימלת הז
,יתרזחו .'וגו ינא םג יתעדיו
'.וגו יבלב ינא יתרמאו
,יבר ארקנ הזו יבר ארקנ הז
,םכח הזו םכח הז
.ותילטב ףטוע הזו ותילטב ףטוע הז
?רתוי זא יתמכח המל ,ןכ םא
:יתרות לע ישפנ יתתנ המל
.ליסכה םע םכחל ןורכז ןיא :יתרמאו יתרזחו
,רחא םוקמל וא ,דעווה תיבל ןיסנכנ םהינש רחמל
.הז תא הז ןילאושו
,בישמו לאשנ הז
,בישמ וניאו לאשנ הזו
.ליסכה םע םכחה תומי ךיאו :ביתכד אוה אדה

:הימחנ רב אייח יבר רמא
,ובר לש ומשמ העומש רמול ךירצ דימלתה ןיא םא
.תחכתשמ ותרות רחמל
!?התעמ דימלתה לע ומצע תא ברה ןתי אל ךיאו

א

.םייחה תא יתאנשו [זט]

.רסיק סונאירדאל בתוכ היה ןורטנקימיא
!םילאעמשיה ולא ,אנוש תא םילומל םא ::ול רמא
!םייתוכה ולא ,אנוש תא תבש ירמשמל םא
!דבלב תאזה המואה אלא ,אנוש תא ןיא ירה
.שיאה ותואמ ערפי היהלא
,אכלמל הימרג םסרפי ןכ דבע יד לכד סונאירדא רזג
.הלמ תיל ןתי יעב אכלמד
.הימרג תי םיסרפו דח לזא
!הישיר ןימירא :רמא
?ןכ תרמא המל :ול רמא
.ןישיב ןיסיסנ תלת ןמ ארבג אוההל ינפ תאד :ול רמא
?ןוניא המ :ול רמא
,אשמרבו ארפצב היבג סגימ איעב ארבג אוההד הישפנ :ול רמא
.יונב ןכו היתתניא ןכו ,הל ןתיד המ היל תילו
.היל וקובש ןישיב ןייח ייח אוהו ליאוה :סונאירדא רמא
.םייחה תא יתאנשו :הישפנא ארקו
,הנשה תומי לכ למע היהש דחא ןרגרגב השעמ
.לכאי המ ול היה אל תבשבו השעמה ימי תשש
?השע המ
,ולש סיירוק ילכב ףטעתנ תחא םעפ
.תמו לפנו גגה שארל הלעו
.םייחה תא יתאנשו :הישפנא ארקו
:היל ןירמא ןותא איעשוה 'ר
.ןוהל ימח אלו אקושב ארמח ןייתש ךינייד
,אקושב ארמח ןתש ,יונייד חכשאו קפנ ןמז דח
.םייחה תא ינא יתאנשו :הישפנ לע ארקו
.אמלשב היל ךמדו

:רמא אנוה 'ר
.ומצע ינפב דבע ןרוכמ ואשעו ,היח שפנל םדאה יהיו
.ליכא אל יעל אל ןיאד

.אנוה יברד היתעד לע
:אנוה יבר רמאד
,אממיב יעל אל ןיאד - םוק לכוא אל ידיב 'ה יננתנ
.אילילב םיאק אל

א

'וגו שמשה תחת למע ינאש ילמע לכ תא ינא יתאנשו [חי-זי]


ריאמ 'ר
,תבש לכ ןיעלס תלת יעל הוהו ,רחבומ בט ןבתכ הוה
,אדחב יתשו ליכא הוהו
,אדחב יסכתמו
.ןנברל אתרחוא סנרפמו
?ןוהילע דיבע תא המ ,ךנב ,יבר :יודימלת היל ןירמא
.םיקידצ ןווה ןיא :ןול רמא
.םחל שקבמ וערזו בזענ קידצ יתיאר אלו :דוד רמאד אוההכ
!?םוקמה יביואל ילש תא חינמ ינא המ ,ואל םאו
:'וגו לכס וא היהי םכחה עדוי ימו :המלש רמא ,ןכל

א

.יבל תא שאיל ינא יתובסו [כ]

:יתרמאו יתרזחו ,עגילמ
.םירחאל עגי ינא ךכ ,יל םירחא ועגיש םשכ

,תומצע קיחש סונאירדא
.אירבטד יליבש ןיליאב רבע הוה
.ןיביצנ בצנימל ,ןיבוצח דצח םיאק אבס דח אמחו
?ןיד אמוי תא ןינש המכ רב ,אבס ,אבס :היל רמא
.ןינש האמ רב :היל רמא
,ןיבוצח דצח םיאק ןינש האמ רב תאו :היל רמא
?ןוהנמ ליכא תאד תא רובס ,ןיביצנ בצנימל
.ואל ןיאו תילכא יתיכז ןיא :היל רמא
.ינבל עגי ינא ךכ ,יתהבא יל ועגיש םשכ
.יל עדומ אהת ,ןוהנמ ליכאו תיכז ןיא ךייחב :היל רמא
.איניאת ןידבע ,ןימוי ףוסל
.אכלמל עדונ התנע אה :רמא
,קלסו ןיניאת אליטרק אלמ ?דבע המ
.ןיטלפ ערת לע םק
?ךקסיע המ :היל ןירמא
,אכלמל ןורמאו ןולזיא :ןול רמא
.ךמולשב לאשימ יעב ,יולע תרבעד יאדוהי אבס
:אכלמל ןירמא ,ןילזא
!ךמולשב לאשימ יעב יאדוהי בס דח
,לעד ןויכ היתי ,ןילעי :ןול רמא
?ךקסיע המ :היל רמא
,ילע תרבעד אבס אנא :היל רמא
,ןיביצנ בצנימל ןיבוצח בצח אנאו
,ןוהנמ ליכאו תיכז ןיא :יל תרמאו
.יל עדומ אהת
,ןוהנמ תילכאו יתיכז אה
.ןוהיריפ ןמ אייניאת ןילהו
,התנע איההב :סונאירדא רמא
,אליטרק ןידה ונפתתד אנא ןינוולק
.ןירניד היל היתי ןולמיתו
!?יאדוהי אבס ןידהל הנירקית ארקומ לכ :יהודבע היל ןירמא
!?היל רקומ אל אנאו ,הירקוא היירב :ןול רמא

.ןיחפ תרב תוה אריגמד היתתניא
,יילביק רב ,יילביק רב :הלעבל הרמא
.ןירנידב אגרפמו ,ןינית אמיחר ,אכלמ אדהד ימח
?דבע המ
,ןיניאת היליערמ אלמ
.ןיטלפ םדק םקו
?ךקסיע המ :היל ןירמא
,ןירנידב אגרפמו ןינית הימחר ,אכלמד תיעמשד :ןול רמא
.אכלמל ןירמאו ןולע
,ןיטלפ ערת לע םיאק אבס דח
.ןיניאת היליערמ אלמ ןיעט
?ךקסיע המ :ול ונרמאו
.ןירנידב אגרפמו ןינית םיחר ,אכלמד תיעמש :אנל רמאו
,ןיטלפ ערת לע היתי ןומיקתד אנא :ןינוולק רמא
.היפא לע הירט אהי ,קיפנו לילעד ןאמ לכו
.היתיבל ליזאו היתי ןונפ ,אשמר יתפאב
.ךיל םילש אנא ,ארקי ןידה לכ :היתתניאל רמא
,ךימיאל יגילג יליזיא :הרמא
,ןיניאת ןוניא ןווהד
.ןניגפ אלו ןילשב ןווהד םיגורתא ןווה אלו

ב

'וגו המכחב ולמעש םדא שי יכ [אכ]


:ןומיס 'רב ןדוי יבר רמא
.הרצויל הרוצה תא םימדמש םיאיבנ לש ןחוכ לודג
.ילוא ןיב םדא לוק עמשאו ('ח לאינד) :ביתכד אוה אדה

:ןומיס רב ןדוי יבר רמאו
,ןיד ןמ ריתי רווחמ אוהד ,ןרוח היירק תיא
.םדא הארמכ תומד אסכה תומד לעו ('א לאקזחי)
.ץרא דסי המכחב 'ה ('ד ילשמ) ,המכחב
.ועקבנ תומוהת ותעדב ,תעדב
,ןורשכבו

:ןומיס 'ר רב הדוהי יבר םשב היכרב 'ר
.ומלוע תא אוה ךורב שודקה ארב ,העיגיב אלו למעב אל
.ושענ םימש 'ה רבדב (ג"ל םילהת) :ביתכד
,וב למע אלש םדאלו
,וקלח וננתי
.לובמה רודו שונא רוד הז
.הבר הערו לבה הז םג
:'וגו ץראב םדאה תער הבר יכ 'ה אריו ('ו תישארב) :ביתכד

א

'וגו םיבואכמ וימי לכ יכ [גכ]

.םיערה םהישעמב אוה ךורב שודקהל ןיביאכמ םהש ,לובמה רוד הז
.םהידי ישעמב אוה ךורב שודקהל ןיסיעכמש ,ונינע סעכו
.תוריבעה ןמ ובל בכש אלש ,ובל בכש אל הלילב םג
?םויה ףא ןיינמו
.םויה לכ ער קר ובל תובשחמ רצי לכו (םש) :רמאנש
.הלילבו םויב ,תונערופ םהילע איבה אוה ךורב שודקה ףאו
'וגו ץראה לע םשגה יהיו ('ז םש) :רמאנש

:רחא רבד
,ובל בכש אל הלילב םג
,ובלב בשחש אוה ךורב שודקה הז
.הלילבו םויב תונערופ םהילע איבהל
.םוקיה לכ תא חמיו (םש) :רמאנש

:רחא רבד
,םיבואכמ וימי לכ יכ
.םיערה םהישעמב אוה ךורב שודקהל ןיביאכמ ויהש ,םיימודסה ולא
.הלילב םג םהידי ישעמב אוה ךורב שודקהל וסיעכהש ,ונינע סעכו
.הלילבו םויב ,תונערופ םהילע איבהל ,ובל בכש אל
'וגו הרומע לעו םודס לע ריטמה 'הו (ט"י םש) ?רמאנש

:רחא רבד
,םיבואכמ וימי לכ יכ
.םיערה םהישעמב אוה ךורב שודקהל םיביאכמ ויהש םיירצמה ולא
.הלילב םג םהידי ישעמב אוה ךורב שודקהל וסיעכהש ,ונינע סעכו
,ותכאלמ םילשמ לארשימ דחא היהש רחאמ ,ובל בכש אל
.תועיקב יתש יל עקבו ,תורידע יתש יל רודע :ירצמה ול רמוא היה

:רחא רבד
,ובל בכש אל הלילב םג
.הלילב תונערופו ,םויב תונערופ םהילע איבהל ובלב בשחש אוה ךורב שודקה הז
:'וגו הלילה יצחב יהיו (ב"י תומש) :רמאנש

א

.התשו לכאיש םדאב בוט ןיא [דכ]


,אמחנמ 'רו ןמחנ רב לאומש 'רד הירב ןמחנ 'ר ,רמא אמוחנת 'ר
:קחצי בר רב לאומש יבר םשב ,אשיימ 'רו הימרי 'ר ,הל ןירמאו

,תאזה הליגמב רמאנש היתשו הליכא לכ
.רבדמ בותכה םיבוט םישעמבו הרותב

:הנוי יבר רמא
.םלוכבש בא ןינב
,ולמעב ונולי אוהו :רמאנש
.הזה םלועב ומלועב
.רבקל ,וייח ימי
?ורבקל םדאה תא ןיוולמש רבקב התשמו לכאמ שי יכו
.םיבוט םישעמו הרות ולא אלא

א

'וגו שוחי ימו לכאי ימ יכ [הכ]

?תילכאד המכ ליכא ןאמ :המלש רמא
?יתיתשד המכ התש ןאמו
?תידבעד המכ דבע ןאמו

:קחצי בר רב לאומש יבר םשב הימרי יבר
,המלשל ול היה לודג רשנ
,רבדמב רומדתל ךלוהו וילע בכור היהו
.דחא םויב וב אבו
:רבדמב רומדת תא ןביו ('ח 'ב םימיה ירבד) :ביתכד אוה אדה

א

.'וגו וינפל בוטש םדאל יכ [וכ]

.וינפל בוטש םדאל יכ
.וניבא םהרבא הז
,סונכלו ףוסאל ןינע ןתנ אטוחלו החמשו תעדו המכח ןתנ
.דורמנ הז
?םיהלאה ינפל בוטל תתל :רמאנ ימלו
.םהרבא הז
'וגו םימיב אב ןקז םהרבאו (ד"כ תישארב) רמאנש


:רחא רבד
,וינפל בוטש םדאל יכ
.קחצי הז
,סונכלו ףוסאל ןינע ןתנ אטוחלו החמשו תעדו המכח ןתנ
.ךלמיבא הז
?םיהלאה ינפל בוטל תתל :רמאנ ימלו
.קחצי הז
.איהה ץראב קחצי ערזיו (ו"כ םש) :רמאנש

:רחא רבד
,וינפל בוטש םדאל יכ
.בקעי הז
,סונכלו ףוסאל ןינע ןתנ אטוחלו החמשו תעדו המכח ןתנ
.ןבל הז
?םיהלאה ינפל בוטל תתל :רמאנ ימלו
.בקעי הז
.ךל השוע ןבל רשא לכ תא יתיאר יכ (א"ל םש) רמאנש

:רחא רבד
,וינפל בוטש םדאל יכ
.םירצמב ויהש לארשי ולא
,סונכלו ףוסאל ןיינע ןתנ אטוחלו תעדו המכח ןתנ
.םינענכה ולא

:יול יבר רמא
,ולש ןיסירגב םהמ דחא ןתונ היה אל ןמש תפיט וליפא
,המעוט היה אל ,ותציב הרבשנ וליפאו
,םימד התוא השועו הרכומ היה אלא
.תוכרב האלמ התוא ואצמיו ץראל לארשי וסנכיש ידכ
?םיהלאה ינפל בוטל תתל :רמאנ ימלו
.לארשי ולא
.ץראה קלחת הלאל (ו"כ רבדמב) רמאנש

:רחא רבד
,וינפל בוטש םדאל יכ
.היקזח הז
,סונכלו ףוסאל ןינע ןתנ אטוחלו החמשו תעדו המכח ןתנ
.בירחנס הז
?םיהלאה ינפל בוטל תתל :רמאנ ימלו
.היקזח הז
.םיוגה לכ יניעל אשניו (ב"ל 'ב ה"ד) רמאנש

:רחא רבד
,וינפל בוטש םדאל יכ
.יכדרמ הז
,סונכלו ףוסאל ןינע ןתנ אטוחלו החמשו תעדו המכח ןתנ
.ןמה הז
?םיהלאה ינפל בוטל תתל :רמאנ ימלו
.יכדרמ הז
,שורושחא ךלמה ןתנ אוהה םויב ('ח רתסא) רמאנש
.'וגו ןמה תיב תא הכלמה רתסאל
            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ