ג השרפ

:השרפה ןכות
ןמז ץפח לכל תעו ןמז לכל [א]
תומל תעו תדלל תע [ב]
'וגו השועה ןורתי המ [ט]
ןיינעה תא יתיאר [י]
ותעב הפי השע לכה תא [אי]
וייחב בוט תושעלו חומשל םא יכ םב בוט ןיא יכ יתעדי [בי]
'וגו התשו לכאיש םדאה לכ םגו    
'וגו םלועל היהי אוה םיהלאה השעי רשא לכ יכ יתעדי [די]
אוה רבכ היהש המ [וט]
.'וגו טפשמה םוקמ שמשה תחת יתיאר דועו [זט]
.םיהלאה טופשי עשרה תאו קידצה תא יבלב ינא יתרמא [זי]
.םדאה ינב תרבד לע יבלב ינא יתרמא [חי]
.המהבה הרקמו םדא ינב הרקמ יכ (טי)
.'וגו דחא םוקמ לא ךלוה לכה [כ]
.'וגו םדאה ינב חור עדוי ימ [אכ]
.'וגו בוט ןיא יכ יתיארו [בכ]


א

ןמז ץפח לכל תעו ןמז לכל [א]


,ןדע ןגל סנכיש ,ןושארה םדאל ול היה
,ןדע ןגב והחיניו ('ב תישארב) :רמאנש
.םשמ אציש ול היה ןמזו
.'וגו םדאה תא שרגיו ('ג םש) :רמאנש
.הביתל סנכיש חנל ול היה ןמז
.'וגו הבתה לא אב ('ז םש) :רמאנש
.תאצל ול היה ןמזו
.'וגו הבתה ןמ אצ ('ח םש) :רמאנש
.הלימה ול ןתניש םהרבאל היה ןמז
.רומשת יתירב תא התאו (ז"י םש) :רמאנש
,ולומיש ןהמ לומהל וינבל היה ןמזו
.רבדמב תחאו םירצמב תחא :תומוקמ ינשב
.'וגו םיאצויה םעה לכ ויה םילומ יכ ('ה עשוהי) :רמאנש
,םימשה תחת ץפח לכל תעו
.לארשיל הרותה ןתנתש היה ןמז

:יביב יבר רמא
,םימשה ןמ הלעמל ןותנ היהש ,רבד ותואל היה ןמז
.םימשה ןמ הטמל ןותנ היהי וישכעו
.הרותה וז ?וזיאו
:רמאל הלאה םירבדה לכ תא םיהלא רבדיו ('כ תומש) :רמאנש

א

תומל תעו תדלל תע [ב]

:היכרב יבר רמא
,המלש לש ותמכח לכ ירה
.תומל תעו תדלל תע :רמאש
!?ותדיל תעשכ ותתימ תעשש םדאל וירשא אוה המ
.יקנ ,ותדיל תעש המ
.יקנ ,ותתימ תעש ףא
,תומל תעו תדלל תע
,רבשמה לע תבשוי השאהש העשב
.אתייח הל ןיחווצ ןוניא
?אתייח הל ןיחווצ ןוניא המלו
.הייחו התיימ איהש
?אתלבחמ הל ןיחווצ ןוניא המלו
.התימד יודיב אנכשממ איהד
.'וגו ךער תמלש לובחת לובח םא (ב"כ םש) :רמאד ןאמ יאה

:רמא ןירבוג תיבד ןתנ יבר םשב ןומיס 'ר
.םחר רצועו לואש ('ל ילשמ)
?םחר לצא לואש ךמסנ המל
,תולוק ילוקב ונממ ןיאיצומ םחר המ ,ךל רמול
.תולוק ילוקב ,ונממ ןיאיצומ לואש ףא

ב

:רחא רבד
.'וגו תדלל תע
.הלש רוגיטק השענ תומה ךאלמ וליפאו

:ןמחנ רב לאומש יבר רמא
'.וכו ןתדיל תעשב תותמ םישנ ,תוריבע שלש לע
:םיתמ םישנא םירבד השלשבו
,עעורמה תיבב יורשה
,ידיחי ךרדב ךלהמהו
לודגה םיב שרפמהו
.ורוגיטק ןטשה השענ

:יול יבר רמאד
.גרטקל יוצמ ןטשה תומוקמ השלשב
,עעורמה תיבב יורשה
,ידיחי ךרדב ךלהמהו
.לודגה םיב שרפמהו

:אנינח יבר םשב אבא רב ןועמש 'ר
.הנכס תקזחב םיכרדה לכ
,הטרטסיאל קיפנ הוה יאני 'ר
.היתיב וג דקפמ הוה

:רמא יול ןב עשוהי יבר םשב אבא רב ןועמש 'רו ובלח 'ר
.הנכס תקזחב םילוחה לכ

,אבא רב אייח 'רד יוחא ןהכ ןתנ 'ר
.אמיב שרפמ הוה
.ילע ילצ :יוחאל רמא
.ךפלא רטק ךבלול רטק תאד ןה ,ךלע ילצנ המו :היל רמא
,ארטימל ןיילצמ ארובצד אלק תעמשו ,אתשינכ יבל תללע ןיאו
.יתולצ לע ךמתסית אל

,ןוגא רפכד אייח 'רב םוחנת 'רד הירב עשוהי 'ר
,הכונחל אגח ןיב שורפיד אעב .איסאב הוה
!?ןישרפ אימוי ןיליאב אתינורטמ איהה :היל הרמא
.הלימל עמש אלו
.אמליחב והובא היל הימחתיאו
!?הרובק אלב ,ירב :רמא
,ול התיה אל הרובק םגו
,ןידד יולימל אל עמש אלו
.היל תוה ןכו ,ןידד יולימל אלו

ג

:רחא רבד
.תדלל תע
.תומל תע איה ,תדלל תעמ
.היחי םינש המכ וילע רזגנ ,אוה דלונ םדאש העשמ
,ויתונש תא םילשמ אוה הכז םא
.םהמ ול ןיתחופ ,ואל םא
.הנרוצקת םיעשר תונשו םימי ףיסות 'ה תארי ('י ילשמ) :ביתכד
.אביקע 'ר ירבד ךכ

:ןירמא ןנברו
,ויתונש לע ול ןיפיסומ הכז םא
.ויתונשמ ול ןיתחופ ,ואל םא
.ול ןיפיסומ ,הכז םא
.הנש הרשע שמח ךימי לע ףסוי יננה (ח"ל היעשי) :רמאנש
,אהד עדת ןיפיסומ ולשמ :ןוהל רמא
.'וגו ומש הישאי דוד תיבל דלונ ןב הנה (ג"י 'א םיכלמ) ביתכ
.םלועל השנמ אב אל ןיידעו
?והיקזח לשמ דוד תיבל דלונ ןב הנה ביתכ ימ :ןוהל רמא
.דוד תיב תוכלמ ראשמ ןב ,דוד תיבל אלא ,ןכ רמאנ אל
.ןנבר אימיכח ןנירמאד המל עייסמ אדו

,הלימ ול התאבש ירופצ ילודגמ דחאב השעמ
,ודבכל הנאת ןיע ישנא ולעו
.אתפלח ןב ןועמש יבר םהמע הלעו
,איילט לק ןוחכשא ,ןליפל ןותא דכ
.אתרד אדח ימוק ןיכחדמ ןימייק
,האיו ןילוע אתפלח ןב ןועמש יברל ןמח
.רחביצ ןל דיקרמ תאד דע אכה ןמ עיז תא תיל :ןורמא
.בס רבג ,אנאד ידיד ןמ אד תיל :ןול רמא
.ןוענכתיא אלו ועזעדזיא אלו ןול ףעזו
,אכיפה אתרד אדה אמחו יופא הלת
.ןוכל רמא אנאד המ ירתבא ןוסינא :ןול רמא
,אתרד אדהד ,ארמ ןידהל רמא ןולזיא
.רירמ היפוסו ילח הייטחד הישירד ,ריעתי ךימד ןיא
,אתרד אדהד ארמ ריעתיא ןוהילימ לק ןמ
.הילגיר לע היל עברו היל קפנו
,ןוהילימל לכתסת אל ךנימ יעב אנא ,יבר :רמא
.ןייטשו ןיילט ןוניאד
?אריזג אתריזגו ךל דיבענ המ :ול רמא
.אתרדב ךל תיאד המ לכ קיפתד ןמז דע ,ךל אנא ילת םרב
,אתרדב היל תיאד המ לכ קיפאד ןויכ
.הל תתחנו אתרד איהה תקילס
,אתריזגד אתוצמ המייקמל ןילזא
,קיתע רמח ןול יקשמ אקוניימד יובא הוהו
,אבט ארמח ןידה ןמ ןותש :רמאו
,הינימ אימשד היראמב ץיחר אנאד
.היתותשמב ןוכל יקשמ אנא
,תירבל ותסנכהש םשכ :הירתב ונעו
.הפוחלו הרותל והסינכת ךכ
,אתפלח ןב ןועמש יבר קפנ ,ןוהילימ לק ןמ
.אתיירבד ןוהחילש היב עגפו אתכישחב
,איבט ןוכידבוע לע ןיצחר ןותאד ןיגב ןמ :ול רמא
!?העש אלד העש לע ןיקפנ ןותא
?תא ןאמ ,תא :ול רמא
!אתיירבד ןוהחילש אנא :ול רמא
?ןישיב ךיפא המלו :ול רמא
,אתאישק אילימ לק ןמ :רמא
.םוי לכב אתיירב ןמ עמש אנאד
?ןוניא המו :ול רמא
,אמוי ןותרזגד אקוניימ ןידה :ול רמא
,ןימוי ןיתלתל אכה ןמ היתי בסניאד יבג היקתפ ןיד
,ןוכל יקשמ יובא הוהו
,הינימ אימשד יראמב ץיחר אנאד בט רמח ןותשיא :רמאו
.היתותשמב ןוכל יקשמ אנא
.היתי הלטבמ ןוהתולצד ,תיבצעו תיעמשו
.יקטיפ יל ימחמ תאד ךייח :ול רמא
.ךרבחלד לע אלו ךדיד לע ,טילש אנא תיל :רמא
?המל :ול רמא
,תווצמבו הרותב ןילמע ןותא םויו םוי לכבד :רמא
.םכימי לע םימי ףיסומ אוה ךורב שודקהו ,תוקדצ ןישועו
,אוה ךירב אשדוק הימקמ אוער אהי :היל רמא
,ןניקטיפ לע טילש תא תילד המ ךיה
,ןנלימ לע רובעל ושר ךל אהי אל ךכ
.אקונימ ייחו אימש ןמ ימחר ןיעבו

:אביקע יבר רמא
,השעמה יל ןיא ?השעמה ונל המ
(ג"כ תומש) אלמ ארקמ אלא
.אלמא ךימי רפסמ תא
,ףוסבו תוקדצ המכו ,השע תווצמ המכ השמ ירהש
,תומל ךימי וברק ןה (א"ל םירבד) :ול רמאנ
.תדלל תע ,יווה

:רחא רבד
.תומל תעו תדלל תע
,ול הפצמ אוה ךורב שודקה ,םדא דלונשמ
,השא אשנ אלו 'כל עיגה .הנש 'כ דע השא אשיש
:ול רמוא אוה ךורב שודקה
,וז ןיא ,תיצר אלו ךל אוה תדלל תע
:ירמאד תיא ,תומל תע אלא
.רחביצ הבדי הילקיד המ

.םולש תעשב ,תעטל תע
.המחלמ תעשב ,עוטנ רקעל תעו

א
.המחלמ תעשב ,גורהל תע [ג]
.םולש תעשב ,אופרל תעו
.המחלמ תעשב ,ץורפל תע
.םולש תעשב ,תונבל תעו

א
.לבאה תעשב ,תוכבל תע [ד]
.לבאה רחא ,קוחשל תעו
.לבאה תעשב ,דופס תע
.לבאה רחא ,דוקר תעו

א
.הרוהט ךתשאש העשב ,םינבא ךילשהל תע [ה]
.האמט ךתשאש העשב ,םינבא סונכ תעו
,םידמוע םיקידצ לש תכ תיאר םא ,קובחל תע
.םפפגו קשנו קבחו דומע
,םיעשר לש תכ תיאר םא ,קבחמ קוחרל תעו
.ןהב אצויכמו םהמ קחר

א
.םולש תעשב ,שקבל תע [ו]
.המחלמ תעשב ,דבאל תעו
.הבוט העשב ,רומשל תע
.הער העשב ,ךילשהל תעו

,םיטוטמגרפ דחב הוה אדבוע
.הירבו אוה אמיב שירפ ליזא הוהד
,ןירנד ןיבוק היבג יתייא הוהו
.הלפאב ןוהיבתומ היל ביהי
:ןירמא איטוונד ןוהלק עמש
,ןול ןילטק ןנא ,סוגליפל אנא ןיללע דכ
,אמיל ןול ןיכילשמו
.הינימ ןירנידד הילדומ ןידה ןיבסנו
?ארבג אוהה דבע המ
,הירב םע ביהצמ הימרג דבע
.אמיל ןוהתי אמרו ןוהתי בסנו
,אתנידמל ןול ןולעד ןויכ
,ןירסקד אטופיטנא יבג ןוהילע ליבקו לזא
,היל ןתיל ןוהבייחו ןודזאו ,יריסא יבב ןוניתייאו
.ןירנידד הילדומ
?ןיבייחד ןל אנייד אכה תא ןנמ :היל ןירמא
. לארשי ךלמ המלשמ :ןול רמא
:'וגו ךילשהל תע :ביתכד

א
.המחלמ תעשב ,עורקל תע [ז]
.םולש תעשב ,רופתל תעו
.רבדל תעו ,תושחל תע
.ןירופצב תכמד אנמ יברד היתתניא
.ןיפא היל הימחימל ,היבגל ןובא יבר קילס
!?אתירואד הלימ אדה ןל רמא חגשמ יראמ תיל :היל רמא
.הקתשמל היילעתמ ,ישחמד אתירואד התנע הטמ אה :היל רמא

א
[ח]
.םולש תעשב ,בוהאל תע
.המחלמ תעשב ,אונשל תעו
.המחלמ תעשב ,המחלמ תע
.םולשב ,םולש תעו

ב

,לארשיב איירק רתפ ןינכסד עשוהי 'ר
.תומל תעו תדלל תע
,ינבל תדלימ ינא יתייה הלק העשל :אוה ךורב שודקה רמא
.תדלוה םויב ךיתודלומו (ו"ט לאקזחי) :ביתכד
,תומל תעו
.ותומי םשו ומתי הזה רבדמב (ד"י רבדמב) :ביתכד
'וגו הנפי ןב בלכ םא יכ ,שיא םהמ רתונ אלו
,תעטל תעו
.םתמדא לע םיתעטנו ('ט סומע) :רמאנש
,עוטנ רוקעל תעו
.םתמדא לעמ 'ה םשתיו (טכ םירבד) :ביתכד
,גורהל תע
.ןיע ידמחמ לכ גורהיו ('ב הכיא) :ביתכד
,אופרל תעו
'וגו אפרמו הכורא הל הלעמ יננה (ג"ל הימרי) :ביתכד
,ץורפל תע
.הדגנ השא הנאצת םיצרפו ('ד סומע) :ביתכד
,תונבל תעו
.םלוע ימיכ היתינבו ('ט םש) :ביתכד
,תוכבל תע
.הלילב הכבת הכב ('א הכיא) :ביתכד
,קוחשל תעו
.'וגו וניפ קוחש אלמי זא (ו"טק םילהת) :ביתכד
,דופס תע
.דפסמלו יכבל אוהה םויב תואבצ םיהלא 'ה ארקיו (ב"כ היעשי) :ביתכד
דוקר תעו
.'וגו ואלמי ריעה תובוחרו ('ח הירכז) :ביתכד
,םינבא ךילשהל תע
.שדק ינבא הנכפתשת ('ד הכיא) :ביתכד
,םינבא סונכ תעו
.'וגו ןבא ןויצב דסי יננה (ח"כ היעשי) :ביתכד
,קובחל תע
.ינקבחת ונימיו ('ב ריש) :רמאנש
,קבחמ קוחרל תעו
.םדאה תא 'ה קחרו ('ו היעשי) :רמאנש
,שקבל תע
.ךיהלא 'ה תא םשמ םתשקבו ('ד םירבד) :ביתכד
,דבאל תעו
.הרהמ םתדבאו 'וגו םכבבל התפי ןפ םכל ורמשה (אי םירבד) :ביתכד
,רומשל תע
.לארשי רמוש ןשיי אלו םוני אל הנה (א"כק םילהת) :ביתכד
,ךילשהל תעו
.'וגו תרחא ץרא לא םכילשיו (ט"כ םירבד) :ביתכד
,עורקל תע
.לארשי תוכלממ תא 'ה ערק (וט 'א לאומש) :ביתכד
,רופתל תעו
.'וגו ךדיב םידחאל ויהו (זל לאקזחי) :ביתכד
,תושחל תע
.'וגו םלועמ יתישחה (במ היעשי) :ביתכד
,רבדל תעו
.'וגו םילשורי בל לע ורבד ('מ היעשי) :ביתכד
,בוהאל תע
.'ה רמא םכתא יתבהא ('א יכאלמ) :ביתכד
,אונשל תעו
.היתאנש ןכ לע הלוקב ילע הנתנ (ב"י הימרי) :ביתכד
,המחלמ תע
.'וגו ביואל םהל ךפהיו (ג"ס היעשי) :ביתכד
,םולש תעו
.'וגו םולש רהנכ הילא הטונ יננה (ו"ס םש) "ביתכד

א

'וגו השועה ןורתי המ [ט]

,לכל ןה םיתע ,םיתעו ליאוה :המלש רמא
!?היתורשכב ארישכו היתונמואב הנמוא ינהמ המ

:רחא רבד
,ןירתמ אל שניאו שניא לכ ןורתי המ
.היתונמוא ילעב םע אלא

:ןוירמ 'רב קחצי יבר רמא
.היחי ותנומאב קידצו ('ב קוקבח)
.היח אוה ותנומאמ ,םימלועה יח קידצ וליפא

,םירצמ ירוכב יתגרה הלחתב :אוה ךורב שודקה רמא
'וגו הכה 'הו הלילה יצחב יהיו (ב"י תומש) :רמאנש
.יל ושידקמ אהת ךל דלוי רשא רוכב לכ ףא
.רוכב לכ יל שדק (ג"י תומש) :רמאנש
,יתנומאב תורוכבה יל שדקמ אהת
.היחי ותנומאב קידצו ,יווה

:ןבואר יבר םשב סחנפ 'ר
:המוד רבדה המל לשמ
,םיחרוא ולצא ןמיזו הדועס השעש ךלמל
:רמאו אתריזג אכלמ רזגו
,עבריד המ היל יטיי שניאו שניא לכ
,ןיטופט יתייאד תיא
,ןייתספ יתייאד תיאו
,ןיטמורטס יתייאד תיאו
,ןיקרומנ יתייאד תיאו
,ןווסרוכ יתייאד תיאו
,ןיסיק יתייאד תיאו
.ןינבא יתייאד תיאו
:רמאו אכלמ קידא
.יתייאד המ לע עברי שניאו שניא לכ
,םינבאה לעו םיצעה לע ןיבשוי ויהש ןתוא
:םירמואו ךלמה לע ןימערתמ ויה
!?םינבאה לעו םיצעה לע ןיבשוי היהנש ,ךלמ לש ודובכ איה ךכ
:םהל רמא ךלמה עמששכ
,םיצעבו םינבאב ןיטלפ םתלווינש םכייד אל
,תואיצי המכב יל הדמעש
!?אירוגיטק ילע ןירשוקו םתא ןיפיצחמ אלא
.ןוכימרגל ןותא אלא ,דיבע אל ןוכרקי

,םנהיגל ןינודינ םיעשרה ,אבל דיתעל ךכ
.אוה ךורב שודקה לע ןימערתמ ןהו
,אוה ךורב שודקה לש ותעושיל ןיפצמ ונייהש ירה
!?ונילע היהי ךכו

:אוה ךורב שודקה םהל רמוא
,ערה ןושלו תקולחמ ילעב אל ,וב םתייהש םלועב
!?םתייה םתא םיסמחו תובירמ ילעב אלו םתייה תוער לכו
.תוקיז ירזאמ שא יחדוק םכלוכ ןה (נ היעשי) :ביתכד אוה אדה
,םיכלוה םתא ךכיפל
.םתרעב תוקיזבו םכשא רואב
:ורמאת אמשו
?םכל תאז התיה ידימ
.םכמצעל םתא םתישע םתא אלא ,ואל
,ךכיפל
,ןובכשת הבצעמל
.םכל תאז התיה םכדימ

היכרצ לכ אתיירואב יעל הוה שיקל ןב ןועמש יבר
,אירבטד ססילא אדהב
,םוי לכב םימד ייוקשמ דח היל דיתעמ גיהנ הדלייפ הוהו
.היל יתשו היב ביסנו יהלשמ יהלשמ לילע הוהו
.לילק ריוא הימיע דיבעו היבג ביתיו לע ןמז דח

:רוהנ 'ר ול רמא
.אדחכ אתשנכל ןילזא תאו אנא אניוהד תא
!יכז אל ארבג אוההו תיכז תא
.יתאד אמלעל ךמע יקלוח ווהיד ,ילע ילצ
!ךל יוהנד ךלע ילצנ המו :ול רמא
,ךתונמוא ינב םע תתאד
.היתונמוא ילעב םע אלא ןירשמ אל שניאו שניא לכד
            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ