ג השרפ

- קרפה ךשמה -


א

ןיינעה תא יתיאר [י]

:וביא יבר רמא
.ןוממ לש וטופיש הז

:וביא יבר םשב ןדוי 'ר רמאד
,ודיב ותואת יצחו םלועה ןמ אצוי םדא ןיא
,האמ יתרת ןודבעיד יעב ,האמ היל תיא םא אלא
.וב תונעל העברא ןודבעיד יעב ,האמ יתרת היל תיאד ןאמו

:יול יבר םשב ןינכסד עשוהי 'ר
.וב הנענו ללפתמו תווצמ ונומממ השעו םדא ותוא הכז םא
.'וגו יתקדצ יב התנעו (ט"כ תישארב) :רמאד ןאמ יאה
,וגרטקמו וב הנוע אוה ואל םאו
.הרס וב תונעל (ט"י םירבד) ביתכד

:רמא ןנחוי 'ר
.לזג לש וטופיש הז

:ןנחוי יבר םשב שיקל ןב ןועמש יבר רמאד
?ןלוכבש ןושאר גרטקמ אוה ימ ,תונוע האלמ האסל לשמ
.לזג

:ןנחוי יבר םשב אנוה 'ר רמאד
.םלכ שארב םעצבו ('ט סומע)

:ןנחוי יבר םשב סחנפ 'ר
,םימד תוכיפשו תוירע יולגו םיבכוכ תדובע ןינעב ויהש יפל
,ןלוכבש השק ךל ןיא
.לזג אלא

:ןנחוי 'ר םשב אחא רב בקעי יבר
.לזגב אלא םתח אל ןלוכמו ,לאקזחי רדס תואטח ד"כ
.'וגו ךעצב לא יפכ יתיכה הנהו (ב"כ לאקזחי) ביתכד

םיבותכבו םיאיבנב היירק רתפ אינוח 'ר
ןירוק ויה אל לארשי וכז ולאש
,דבלב םירפס השמח ,הרות ישמוח השמח אלא
!?םיבותכו םיאיבנ םהל ונתינ םולכו
,תוקדצו תוצמ םישועו הרותבו םהב ןיעגי ויהיש אלא
.בוט רכש םהילע לבקל ידכ

:ןירמא ןנבר
,וב תונעל ,ןכ יפ לע ףא
.הרות ירפס השמחכ ,רכש םהילע ןילבקמ

:רמא והבא 'ר
.הרות לש הטופיש הז
.החכשו הרות דמול םדאש

,אכהד קחצי יבר םשב ןמתד ןנבר
:קחצי יבר םשב היבוט 'רו
.חכשו הרות דמול םדא ותבוטל
,חכש אלו הרות דמול םדא היה ולאש
,םינש שלש םיתש הרותב קסעתמ היה
,וימי לכ םלועל הב חיגשמ היה אלו ותכאלמב קסעתמו רזוחו
,החכשמו הרות דמול םדאש ךותמ אלא
.הרות ירבדב ומצע תא עיזמ וניאו זיזמ וניא

:ןירמא ןנברו
.לזג לש וטופיש הז
,ןכ אוהש עדת
,לזגב ןיפוטשו ןיקוסע ויהש ידי לע םינושארה תורוד ירהש
.ועריו ולזג רדע וגישי תולובג (ד"כ בויא) :רמאד ןאמ יאה
,םלועה ןמ םימב וחמנ יכ האר
,לזגה ןמ ןמצע וקיחרהש דגו ןבואר טבש לבא
.לזג וב ןיאש םוקמב הלחנ אוה ךורב שודקה םהל ןתנ ךכיפל
.הנקמ םוקמ םוקמה הנהו (ב"ל רבדמב) :רמאנש
.לימ רשע השש לע לימ רשע השש ריהממ ןכו

א

ותעב הפי השע לכה תא [אי]

:אמוחנת יבר רמא
.םלועה ארבנ ותנועב
,ןכל םדוק תוארבהל יואר היה אל
.ארבנ ותעשל אלא
.ותעב הפי השע לכה תא :רמאנש

:והבא יבר רמא
,ןבירחמו תומלוע הנוב אוה ךורב שודקה היהש ןאכמ
,ולא תא ארבש דע ,ןבירחמו תומלוע ארוב
.יל ןיינה אל ןוהתי ,יל ןיינה ןיד :רמאו

:רמוא רזעלא 'ר
.םוהתה דע חותפ חתפה הז
.דאמ בוט הנהו השע רשא לכ תא םיהלא אריו ('א תישארב) :רמאנש

:רמא רחא וליא
.ותעב הפי השע לכה תא
,וימימ הסורפ לכא אלש הז :רמוא יתייה
.ותעב הפי השע לכה תא :רמוא אוה
:וב בותכש יפל ,המלש אלא
'וגו תלס רוכ םישלש דחא םויל המלש םחל יהיו ('ד 'א םיכלמ)
.ותעב הפי השע לכה תא :רמול האנ הזל

:רחא רבד
:רמא רחא וליא
.'וגו תלהק רמא םילבה לבה
,וימימ תוטורפ 'ב ול הנק אלש הז רמוא יתייה
,םלוע לש ונוממב תריפ אוה
.םילבה לבה :רמואו
:וב בותכש ,המלש הז אלא
.םינבאכ םלשוריב ףסכה תא ךלמה ןתיו
,תומא הנומש ינבאו ,תומא רשע ינבא ויהש תובנגנ ויה אלו
.ויה בהז לש המלש ימיב ויהש תולקשמו
.המואמל המלש ימיב בשחנ אל ףסכ ןיא ('י םש) :רמאנש
.םילבה לבה :רמול האנ הזל

?םילבה לבה רמא המל
.ופוסב תויהל דיתעהו םלועה האר
:רמא רחא וליאו
.ןיבישח אלכ אערא ירייד לכו
,וימימ םיבובז יתש לע טלש אלש הז אמש ,רמוא יתייה
.ןיבישח אלכ אערא ירייד לכו ('ד לאינד) :רמא אוה
,ולוכ םלועב טלשש עשרה רצנדכובנ היהש רתוי
.ול יתתנ הדשה תיח תא םגו (ח"כ הימרי) :רמאנש
:בותכש המ ןמ ודבעל
,ךדיב בהי אימש ףועו ארב תויח אשנא ינב ןירייד יד לכבו ('ב לאינד)
'וגו ןיבישח אלכ אערא ירייד לכו רמול האנ הזל ןוהלכב ךטלשהו

:תומואה ימכח ןמ ,קוספה הז רמא רחא וליא
.םיהלאה לכמ 'ה לודג יכ יתעדי התע (ח"י תומש)
,עדוי וניאש הז רמוא יתייה
:רמוא םיבכוכ תדובע לש יאדו
.םיהלאה לכמ 'ה לודג יכ יתעדי התע
:רמאש ,ורתי הז אלא
.'וגו לודג יכ יתעדי התע
.הברה םיבכוכ תדובע דבעש

:לאעמשי 'ר ינתד
,םלועב םיבכוכ תדובע ,ורתי הז לאוער חינה אל
.הדבעו הילע ריזחי אלש
,הלאה םירידאה םיהלאה דימ ונליצי ימ ונל יוא ('ד 'א לאומש) :ביתכד
.'וגו םיהלאה םה הלא
:רמאו רזחו
.םיהלאה לכמ
.אוה ךורב שודקהל הדוהו ,רייגתנ ףוסבלו
:רמול האנ הזל
.'וגו םיהלאה לכמ 'ה לודג יכ יתעדי התע
,אוה ךורב שודקה ינפל הבושתב בש
.תורודל לארשיל ועבקו ולבקו

:רמול םכחו איבנ ,רחא דמע ולאו
.'וגו ולעפ םימת רוצה (ב"ל םירבד)
:וב בותכש יפל ,וניבר השמ אלא
.ויתולילע לארשי ינבל השמל ויכרד עידוי (ג"ק םילהת)
:רמול האנ הזל
.םימת רוצה

,לארשי תא חכותהו אב רחא םדא ולא
,ןהמ התשו לכאש םדא :רמוא יתייה
?ןחיכומ ןהמ הנהנו
:וב בותכש השמ אלא
.'וגו יתאשנ םהמ דחא רומח אל (ז"ט רבדמב)
. לארשיל ןחיכוהל האנ הזל
,השמ רבד רשא םירבדה הלא ('א םירבד) :ביתכד אוה אדה
:'וגו ןדריה רבעב לארשי לכ לא

ב

:רחא רבד
.ותעב הפי השע לכה תא
.יטיש יתרת הב רמא ןוב 'ר

:רמא ןוב 'ר
,ןושארה םדא םדוק תוארבהל םהרבא יואר היה
:אוה ךורב שודקה רמא אלא
,םהרבא תא הלחת ארבא םא
,וירחא ןקתיו אובי ימ ןיא לקלקי םאש
,םדא ארוב ינירה אלא
.ןקתיו וירחא םהרבא אבי ,הז לקלקי םאו

:ירוח רמא ןוב 'ר
.אוה םיקנעב לודגה םדאה (ד"י עשוהי):ביתכ
,הלחת תוארבהל םהרבא היה יואר
.אוה םיקנעב לודגה םדאה :רמאנש

?לודג ארוק המלו
,הלחת תוארבהל יואר היהש
:אוה ךורב שודקה רמא אלא
,הלחת ותוא ארוב ינא םא
,ןקתיו וירחא אבי ימ ןיא לקלקי םאש
,הלחת ןושארה םדא ארוב ינא ירה אלא
.וירחא ןקתיו םהרבא אבי לקלקי םאו

:אנהכ רב אבא יבר רמא
:המוד רבדה המל לשמ ןילשומ שי
,ותיבו ותריד ךותב היירוק תעפש ול היהש דחאל
?הנתונ אוה ןכיא
,הינפלש תורוק תלבוס היהתש ידכ ,ןילקרטה עצמאב אל
.הירחא לש תורוקו
?עצמאב וניבא םהרבאל אוה ךורב שודקה ארב המ ינפמ ךכ
.וירחא םיאבה תורודהו וינפלש תורודה לובסיש ידכ

:יול יבר רמא
,תלקלוקמה לש התיבל תנקותמה תא ןיסינכמ
.תנקותמה לש התיבל תלקלוקמה ןיסינכמ ןיאו

:ןומיס 'רב הדוהי יבר רמא
.ודי לע הרותה ןתנתש ןושארה םדא היה יואר
םדא תודלות רפס הז ('ד תישארב) :רמאנש
:אוה ךורב שודקה רמא
!?הב יעל אהיו ,הרות ול ןתונ יניאו יפכ ריצי םדא
,ןרמשלו ןהב דומעל לוכי היה אלו ול ונתנ תוצמ שש םא המ :רמאו רזח
,תוצמ הרשע שלשו תואמ שש ול יתתנ ולא
,המכו המכ - תחא לע השעת אל תוצמ ה"סשו השע תוצמ ח"מר
!?םהב דומעי אלש
.םדאל רמאיו :ביתכ ךכל
,ןנתונ יניא םדאל ,םדא אל
.וינבל ?ןנתונ ינא ימלו

:ןנח רפכד בקעי יבר רמא
.םיטבש רשע םינש ונממ ודמעיש ,ןושארה םדא היה יואר
.םדא תודלות רפס הז ('ב תישארב) :ביתכד
,םיטבש רשע םינש השמח 'ה העבש 'ז
.םדא תודלות ה"ז ןינמ ירה
!?םיטבש ב"י ול ןתונ יניאו יפכ ריצי םדא :אוה ךורב שודקה רמא
,ויחאל גרהו ןהמ דחא דמעו ול יתתנ םינב ינש המו :רמאו רזח
!המכו המכ - תחא לע םינב רשע םינש ול יתתנ וליא
.םדאל רמאיו :ביתכ ךכלו
,םדאל ןנתונ יניא ,םדא אל
.קידצה בקעיל ?ןנתונ ינא ימלו

:קחצי יבר רמא
,דימ הרות םהל ןתנתש םירצממ ואציש העשב לארשי ויה ןייואר
:אוה ךורב שודקה רמא אלא
,ואצי םינבלו טיט דובעשמ ינב לש ןוויז אב אל ןיידע
.דימ הרות לבקל ןילוכי ןיאו
?המוד רבדה המל לשמ
:ול ורמאו וילחמ ונב דמעש ךלמל
.ולש ילוכסיאל ךנב ךלי
,ינב לש וויז אב אל ןיידע :רמא
?ולש ילוכסיאל ךנב ךלי רמוא התאו
,אירביו התשמבו לכאמב םיחרי השלשו םינש ינב ןדעתי אלא
.ולש ילוכסיאל ךלי ךכ רחאו
:אוה ךורב שודקה רמא ךכ
,ואצי םינבלו טיט דובעשמ ינב לש ןוויז אב אל ןיידע
!?הרותה תא םהל ןתונ ינאו
,ולשו ראבו ןמב םישדח 'גו 'ב ינב ונדעתי אלא
.הרותה תא םהל ןתונ ינא ךכ רחאו
.ישילשה שדחב ?יתמיא

:ןוירמ רב קחצי יבר םשב אנוה 'רו וביא 'רו יביב יבר רמאו
,םירצממ ואציש העשב לארשי ויה ןייואר
.תונליאה חנ ימימ תונשי ויהש אלא ,דימ ץראל וסנכיש
:אוה ךורב שודקה רמא
,הברחל לארשי תא סינכמ ינא המ
,הנש םיעברא רבדמה ךרד ןפיקמ ינירה אלא
,תושדח ועטיו תונשי וציקיו םינענכה ודמעיש ידכ
.תוכרב האילמ התוא ואצמיו ץראל וסנכיש ידכ

:רמוא יבר
.ותעב הפי ,הריבע רבדל וליפא


ג

:רחא רבד
.ותעב הפי השע לכה תא

:רזעלא יבר םשב והבא יבר רמא היכרב יבר
,םעבריו םעבחר ןיב התיהש תקולחמ
,תויהל התיה היואר ,ירכב ןב עבשו דוד ןיב
:אוה ךורב שודקה רמא אלא
!?דוד תיב תוכלמב תקולחמ סינכמ ינאו שדקמה תיב הנבנ אל ןיידע
.יוה אפוסב יוהד המ כ"חאו שדקמה תיב הנבי אלא
.(ותעב הפי הריבע רבדל וליפא רמוא יבר)

:רמא יול יבר םשב ןימינב 'ר
.םבלב ןתנ םלוע תבהא ,םבלב ןתנ םלועה תא םג

:ןתנוי יבר רמא
.םבלב ןתנ תומה ךאלמ לש ותדחפ

:רמא ןמחנ רב לאומש 'רד הירב הימחנ
.בוט הנהו ,דאמ בוט הנהו
.םדא הז
.בוט הנהו
.ערה רצי הז ,דאמ בוט רצי הז
!?דאמ בוט ערה רצי יכו
,ערה רצי ילוליאש ךדמלל אלא
,םינב דילוה אלו השא אשנ אלו תיב םדא הנב אל
.והערמ שיא תאנק איה יכ :רמוא המלש ןכש

:רמא ןתנוי יבר םשב והבא יברו היכרב 'ר
,םבלב ןתנ םלועה תא םג
.םבלב ןתנ תוקונית תבהא ,םבלב ןתנ םלוע תבהא
?המוד רבדה המל לשמ
.ןטק דחאו לודג דחא ,םינב ינש ול ויהש ךלמל
.ףנטמ ןטקהו דבכמ לודגה
.לודגה ןמ רתוי ןטקה תא בהוא אוה ,ןכ יפ לע ףא

:אריז 'רד הירב הווחא יבר רמא
.שרופמה םש םהמ םלעוה ,םלועה
.הדועס השעש ךלמל לשמ
,ותשו ולכאשמ םיחרוא ןמיז
.םהב קחשנו םיחמרו תוברח ונל ןת :ול ורמא
,ולא תא ולא וכהו סדהד אתשיבש םהל ןתנ
.ולא תא ולא ועצפו
,םתישע ךכ סדה לש התושיבש םכל יתתנ ינא המו :ךלמה רמא
!?המכו המכ - תחא לע םיחמרו תוברח םכל יתתנ ולא
:אוה ךורב שודקה רמא ךכ
,שרופמה םש םהמ יתמלעהש העש םא המו
.יוניכב םיגרוה םה
!המכו המכ - תחא לע שרופמה םש םהל יתילגו יתתנ ולא
,אייסרפ אתניא דחב הוה אדבוע
.אשרפמ אמש ןמ הלימ אדחב ,הרב תלקאד

:רמא לאומש העמש
.ןיכירכת היל ןיקתא ליז

.שרופמה םש ודיב הוה אנינח 'ר
,ךמדימ יתא דכ
?היל רוסמימד שנ רב אכה תיא :רמא
.ןושחנ רב ינינע אכה תיא :ןירמא
.אסרע תוחת רמטיאו הירב ללעו אתאו הירתב חלש
.אקוני אוהה שוטע רוסמימ יתא דכ
,ןמת ןמ ךל קופ :יובא רמא
.הלבקימל הכז אל ןידו ,עמשימל תיכז אל תא
.שרופמה םש ודיב הוה ירופיצב אייסא דח
,ךמדימל אעב דכ
?היל רוסמימד שנ רב אכה תיא :ןירמא
.אמח רב סחנפ יבר ,אכה תיא :ןירמא
,היתי ליאשו ,אתאו הירתב חלש
?ךימוי ןמ םולכ יאדוהי ןמ תביסנ :היל רמאו
.רסמימ היל רסמימ הילע לבק אלו רשעמ תיביסנ :היל רמא
?היל לטקו יולע סעכו היל ביהי אלו םולכ שנ רב יבג עבת אמליד :רמא
,וימי יצחב דמועל אלו םדא לכל םשה תא ןירסומ ןיא :אנת
.וינש בור ואציש ימל אלא
,דמועמ אלא ותוא ןירסומ ןיאו
.םימה לעו רוהט םוקמב אלא ותוא ןירסומ ןיאו
,םדא לכל ותוא ןירסומ ויה הנושארב
.הנוהכבש םיעונצל אלא ותוא ןירסומ והי אלש וניקתה ,םיעשופה וברשכו
.םינהכה תמיענ ךותב ,ותוא ןיעילבמ ויה הנוהכבש ןיעונצהו

:ןופרט יבר רמא
,ןכודה לע אמא יחא ןושמש םע יתילע תחא םעפ
.םינהכה תמיענ ךותב ועילבהו לודג ןהכ יפלכ ינזא יתיטהו

:ןופרט יבר רמאו
,םיבורקה ינפ לע יתלפנו יתעמש תחא םעפ
,םהינפ לע םילפונ ותוא ןיעמוש םהשכש
.דעו םלועל ותוכלמ דובכ םש ךורב םירמואו
,םהמ םלעתנש העש דע ,םשמ ןיזז ויה אל ולאו ולא
.םלועל ימש הז ('ג תומש) :רמאנש
?המל ךכ לכו ביתכ םלעל
,השעמה תא םדאה אצמי אל רשא ילבמ
.ףוס דעו שארמ םיהלאה השע רשא

א

וייחב בוט תושעלו חומשל םא יכ םב בוט ןיא יכ יתעדי [בי]
'וגו התשו לכאיש םדאה לכ םגו


אמחנמ 'ר ןמחנ רב לאומש ברד הירב ןמחנ 'ר רמא אמוחנת 'ר
:קחצי בר רב לאומש יבר םשב השאימ 'רו הימרי 'ר היל ירמאו
,תאזה הלגמב רמאנש היתשו הליכא לכ
.רבדמ בותכה םיבוט םישעמבו הרותב

:הנוי יבר רמא
:רמאנש ,ןלוכבש בא ןינב
.וייח ימי הזה םלועב ומלועב ולמעב ונולי אוהו
?ורבקל םדאה תא ןיולמש רבקב התשמו לכאמ שי יכו ,רבקל
.םדאה השועש םיבוט םישעמו הרות ולא ,אלא
            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ