ב השרפ

:השרפה ןכות
החמשב הכסנא אנ הכל יבלב ינא יתרמא [א]
ללוהמ יתרמא קוחשל [ב]
ןייב ךושמל יבלב יתרת [ג]
ישעמ יתלדגה [ד]
םיסדרפו תונג יל יתישע [ה]
םימ תוכרב יל יתישע [ו]
תוחפשו םידבע יתינק [ז]
בהזו ףסכ םג יל יתסנכ [ח]
.םילשוריב ינפל ויה רשא לכמ יתפסוהו יתלדגו (ט)
'וגו יניע ולאש רשא לכו [י]
.המכח תוארל ינא יתינפו [אי]
.ןורתי שיש ינא יתיארו [גי]
:ריאמ יבר םשב ינת    
'וגו ושארב ויניע םכחה [די]
'וגו ינרקי ינא םג ליסכה הרקמכ יבלב ינא יתרמאו [וט]
.םייחה תא יתאנשו [זט]
'וגו שמשה תחת למע ינאש ילמע לכ תא ינא יתאנשו [חי-זי]
.יבל תא שאיל ינא יתובסו [כ]
'וגו המכחב ולמעש םדא שי יכ [אכ]
'וגו םיבואכמ וימי לכ יכ [גכ]
.התשו לכאיש םדאב בוט ןיא [דכ]
'וגו שוחי ימו לכאי ימ יכ [הכ]
.'וגו וינפל בוטש םדאל יכ [וכ]

א

החמשב הכסנא אנ הכל יבלב ינא יתרמא [א]


ידבז רב ןומיס יבר םשב היקזח 'רו סחנפ 'ר
:רמא סחנפ 'ר
,הכסנאו הכסנא
,הרות ירבדב הסנא
.תונימ ירבדב הסנאו
,הרות ירבדל תונימ ירבדמ הסונא
.הרות לש התבוטב ,בוטב הארו
,לבה אוה םג הנהו
,רמימל היירק ךירצ היה אל
.החמש אוה םג הנהו אלא
.לבה אוה םג הנהו :רמא תאו

:רמא ידבז רב ןומיס יבר םשב היקזח 'ר
,הזה םלועב דמל תאש הרותה לכ
.אבה םלועבש הרות ינפל אוה לבה
,חכושו הרות דמל םדא הזה םלועבש יפל
:ןמת ביתכ המ אובל דיתעל לבא
.םברקב יתרות תא יתתנ (א"ל הימרי)

:ןירמא ןנברו
,בוט רצי ינפל ער רצי ךתני דוע
.אבה םלוע לש ותבוטב ,בוטב הארו

:דיבז רב ןומיס יבר םשב הנוי יבר
,איה לבה ,הזה םלועב האור םדאש הולש לכ
.אבה םלוע לש ותולש ינפל
,הזה םלועבש יפל
.רחאל ותולש שירומו תמ םדא
,אבה םלועל לבא
.בשי רחאו ונבי אל(ה"ס והיעשי) :ביתכ

א

ללוהמ יתרמא קוחשל [ב]


:אנהכ רב אבא יבר רמא
םלועה תומואש ,קוחשה בברועמ המ
,םהלש תואיטראית יתבבו תואיסקרק יתבב םיקחוש
!?השוע וז המ החמשלו
?םש סנכהל םכח דימלת לש וביט המ

:רחא רבד
ללוהמ יתרמא קוחשל
!?לובמה רוד לע ןידה תדמ הקחשש קוחשה בברועמ המ
.'וגו דחפמ םולש םהיתב (א"כ בויא) :ביתכד אוה אדה
.'וגו םהינפל ןוכנ םערז
.'וגו ליעגי אלו רבע ורוש
.'וגו רונכו ףתב ואשי םהיליוע ןאצכ וחלשי (םש)
.'וגו םהימי בוטב ולבי
.ונממ רוס לאל ורמאיו (םש) :ןמת ביתכ המ
?ונדבענ יכ ידש המ :ורמאש ןויכו
!?השוע וז המ החמשלו :אוה ךורב שודקה םהל רמא
.םלועה ןמ םכתא החמאש םכייח
.םוקיה לכ תא חמיו ('ז תישארב) :ביתכד אוה אדה

:רחא רבד
ללוהמ יתרמא קוחשל
?םודס ישנא לע ןידה תדמ הקחשש ,קוחשה בברועמ המ
.'וגו םחל אצי הנממ ץרא (ח"כ בויא) :רמאנש
.'וגו הינבא ריפס םוקמ
.'וגו טיע ועדי אל ביתנ
,וניתוניבמ לגרה תרות חכשנ :ורמאשכו
.לגר ינמ םיחכשנה רג םעמ לחנ ץרפ (םש) :ביתכד אוה אדה
.םלועה ןמ םכתא חכשא ינא םכייח :אוה ךורב שודקה םהל רמא
:םודס לע ריטמה 'הו (ט"י תישארב) :רמאנש

ב

:רחא רבד
ללוהמ יתרמא קוחשל
,ןידה תדמ הקחשש קוחשה בברועמ המ
?בדנימע תב עבשילא לע
.דחא םויב תוחמש 'ד התאר ,בדנימע תב עבשילא
ךלמ ,המבי השמ
.םיאישנה לכ שאר אישנ ,היחא ןושחנ
.דופא ינבא שבולמ ,ןהכ הלעב ןרהא
.הנוהכ ינגס הינב ינש
,ופרשנ תושרב אלש ריטקהל וסנכנש ןויכו
.לבאל התחמש הכפהנו
!? השוע וז המ החמשלו :רמוא יווה
.'וגו ןרהא ינב ינש תומ ירחא (ז"ט ארקיו) רמאנש

ג

:רחא רבד
ללוהמ יתרמא קוחשל
?קוחשה בברועמ המ

:לאומש רמא,אחא יבר רמאד
,ןידה תדמ םהילע הקחישש םירבדה ןה השלש
.םתבבריעו םתללוה ףוסבלו

םישנ ול הברי אלו (ז"י םירבד) :ביתכ
.םישגלפ תואמ שלשו תורש תואמ עבש המלשל יהיו (א"י 'א םיכלמ) :ביתכו
.םיסוס ול הברי אל (ז"י םירבד) :ביתכ
.םיסוס תורא ףלא םיעברא המלשל יהיו ('ו 'ה 'א םיכלמ) :ביתכו
.דאמ ול הברי אל בהזו ףסכו :ביתכ
.םינבאכ םלשוריב בהזה תאו ףסכה תא ךלמה ןתיו :ביתכו

!?תובנגנ ויה אל

:אנינח 'רב יסוי 'ר רמא
.תומא הנומש ינבאו ,תומא רשע ינבא

:יאחוי רב ןועמש יבר םשב ינת
.ויה בהז לש ,המלש ימיב ויהש תלוקשמ וליפא
.המואמל המלש ימיב בשחנ ףסכ ןיא ('י םש) :רמאנש
!?השוע וז המ החמשלו :אוה ךורב שודקה רמא
!יאסכמ דר !?ךדיב השוע וז הרטע המ
.ואסכ לע בשיו המלש לש ותומדב ךאלמ דרי ,העש התואב
,לארשי ילודג יתב לעו ,תושרדמ יתב לעו ,תויסנכ יתב לע רזחמ היהו
.ךלמ יתייה תלהק ינא :רמואו
.ןיסירג לש הרעק וינפל ןינתונו ,הנקב ותוא ןיכמ ויהו
:רמאו הכב העש התואב
.ילמע לכמ יקלח היה הזו

ד
:רחא רבד
ללוהמ יתרמא קוחשל
:סחנפ יבר רמא
!?אתודח המ בברעמ אבוהדד
,לבב יברברמ דח שנ רבב הוה אדבוע אדבע
.יעיברב השא ונב אשנש
.םימכחל הדועס השע
.ינולפ תיבחמ בוט ןיי ונל אבהו היילעל הלע :ונבל רמא
.תמו שחנ ושיכה ,הילעה ןמ ןשי ןיי איבהל הלע
.דרי אלו דריל ןיתמה
?בכעתמ ינבש וביט המ האראו הלעא :רמא
.תויבחה ןיב ךלשומ ,תמו שחנ ושיכהש ואצמו הלע
,ךרבל ורמגו ,ןתדועס לכ ןיחרואה ותשו ולכאש דע דיסח ותוא ןיתמה
,םינתח תכרב ךרבל אל ,יתובר :םהל רמא
!?ונב ךרבל םתאב שיאה ותוא תיבל
!ונב לע םילבא תכרב וילע ורמא וישכע
!?םתאב הפוחל וסינכהל אל
!רבקל והוסינכה
,הילע רטפאו יאכז 'ר לאע
!?השוע וז המ החמשלו ללוהמ יתרמא קוחשל

א

ןייב ךושמל יבלב יתרת [ג]

,ןייב ךושמל יבלב יתרת :המלש רמא
.הרות לש הנייב ךושמל
,המכחב גהונ יבלו ירשב תא
.הרות לש התמכחב

תולכסב זוחאלו

:אחא יברד הימק אעב ןדוי יבר
?תולכסב זוחאלו ביתכד ןיד והמ
.אתונלכסב זוחאל :היל רמא

א

ישעמ יתלדגה [ד]

.יתובא השעממ ,ישעמ יתלדגה :המלש רמא
ישעמ יתלדגה
'וגו לודג ןש אסכ ךלמה שעיו ('י 'א םיכלמ) :ביתכד אוה אדה
םיתב יל יתינב
םיתבה ינש תא המלש הנב רשא הנש םירשע ץקמ יהיו ('ט םש) :ביתכד אוה אדה
םימרכ יל יתעטנ
:ןומה לעבב המלשל היה םרכ ('ח ריש) :רמאנש

א

םיסדרפו תונג יל יתישע [ה]

.ועמשמכ
,ירפ לכ ץע ןהב יתעטנו
.ןילפלפ וליפא

:אנהכ רב אבא יבר רמא
,יקידנהל חלושו שמתשמ המלש היה תוחורב
,םימ םשמ ול ןיאיבמו
.תוריפ השועו ןאכ ןיקשמו

:ןועמש 'רד הירב יאני 'ר ול רמא
.ועגימ תאצמנ ,ןכ רמוא התא םא
,ץרא לש התיתשמ לע ותמכחב המלש דמע ,אלא
,םשל הנפומ התיתשמ הזיא הארו
.ץרא לש התיתשמ לע הב עטנו
.תוריפ השוע התייה ךכו

א

םימ תוכרב יל יתישע [ו]

סוניקסופ
,םיצע חמוצ רעי םהמ תוקשהל
.לארשי ץרא וז
.ןונבלה רעי תיבב ךלמה םנתיו ('י םש) :רמאנש

א

תוחפשו םידבע יתינק [ז]

.םינשו םיעשתו תואמ שלש המלש ידבע ינבו םיניתנה לכו ('ז הימחנ) :ביתכד

יל היה תיב ינבו
.'וגו ךלמה תא םיביצנה ולכלכו ('ד 'א םיכלמ) :רמאנש
.רבד ורדעי אל

?רבד ורדעי אל אוה המ

:אנינח רב אמח יבר רמא
,המלש לש ונחלש רכח אל םלועמ
,המחה תומיב דרוו אל
,םימשגה תומיב ןיאושיק אלו
.הנשה לכ ןמעוט היה אלא
.יל היה הברה ןאצו רקב הנקמ םג
.םיסובא םירוברבו (םש) :רמואו

?םיסובא םירוברבו אוה המ

:ירמא ןנבר
.היירברב אינימ

:הדוהי יבר םשב היכרב 'ר
,חבושמו הלועמו היה לודג ףוע
.םויו םוי לכב ונחלש לע בשויו הלוע היהו
?אב אוה ןכיהמו
.םוי לכב אב היה ,היירברבמ

א

בהזו ףסכ םג יל יתסנכ [ח]

.םינבאכ םילשוריב ףסכה תא ךלמה ןתיו ('י א"מ) :ביתכד אוה אדה
,תובנגנ ויה אלו תורצחבו םיכרדב םינבאכ רשפא
.תומא 'י ינבאו תומא 'ח ינבא תולודג ויה אלא
,ויה בהז לש המלש ימיב היהש תולקשמ וליפא ,אנת
,ןירטנק בהז לש תולקשמ ילכב ןישמתשמ ויהו
.ויה בהז לש ןטקו לודג לקשמו לקשמ לכו

םיכלמ תלוגסו
.המלש תא םישקבמ ץראה יכלמ לכו('ט 'ב םימיה ירבד) :רמאנש
תונידמהו
.וחצנל הלכי אלו ,היתולאשבו התמכחב ומע תניידמ התיהש ,אבש תכלמ וז
,תודיחב ותוסנל וילא אבתו (י א"מ) :רמאנש
.הלאש רשא התלאש לכ תא ךלמה הל ןתיו

,תורשו םירש יל יתישע
.אתרמזו ןירמז
,םדאה ינב תוגונעתו
.תואצחרמו תויסומיד
,תודשו הדש
.ןוהב ןייזא ןווהד ,אתדישו אדיש

:הימחנ רב אייח יבר רמא
!?ונעידומ בותכה ןיא יכו
.הרות ירבדב "אלא רבדמ ןיא" ,אה המלש לש ורשע אלא
,ישעמ יתלדגה
.המה םיהלא השעמ תוחולהו (ב"ל תומש) :ביתכד אוה אדה
,םיתב יל יתינב
.תושרדמ יתבו תויסנכ יתב ולא
,םימרכ יל יתעטנ
,םימכח ידימלת לש תורוש ולא
.םרככ תורוש תורוש ןיבשוי םהש
,הירזע ןב רזעלא יבר שרד שרדמ הז :ןנתדכ
.הנביב םרכב םימכח ינפל
?היה םרכ יכו
.םרככ תורוש תורוש ןיבשויש םימכח ידימלת ולא אלא
,םיסדרפו תונג יל יתישע
.תולודג תוינשמ ולא
,הבר אייח 'ר לש ותנשמ :ןוגכ
,הבר איעשוה 'ר לש ותנשמו
.ארפק רב לש ותנשמו
,ירפ לכ ץע םהב יתעטנו
.םהב לולכש דומלתה הז

,םימ תוכרב יל יתישע
:רמא הבר אייח 'ר
.תושרדה ולא
,םיצע חמוצ רעי ןהמ תוקשהל
.םידמל םהש תוקוניתה ולא

:רמא ןמחנ 'ר
.דומלתה הז
,םיצע חמוצ רעי םהמ תוקשהל
.םידמל םהש םימכח ידימלת ולא

,תוחפשו םידבע יל יתינק
.תומואה ולא
,תוחפשה לעו םידבעה לע םגו ('ג לאוי) :רמאנש
.יחור תא ךופשא המהה םימיב
.לארשיל םידבע ויהי ,אבל דיתעל תומואהו
.'וגו םכנאצ וערו םירז ודמעו (א"ס היעשי) :היעשיב בותכש ומכ
,יל היה תיב ינבו
.שדקה חור הז
.ןאצו רקב הנקמ םג
.תונברקה ולא
.ובירקת ןאצה ןמו רקבה ןמ ('א ארקיו) :ביתכד אוה אדה
,בהזו ףסכ םג יל יתסנכ
.הרות ירבד ולא
.בהזמ םידמחנה (ט"י םילהת) :רמאנש
,םיכלמה תלגסו
.ורושי םירש יב וכולמי םיכלמ יב ('ח ילשמ) :רמאנש
,תונידמהו
.הכלהב ןיניידמש םימכח ידימלת ולא
,תורשו םירש יל יתישע
.(תובקנ תוררושמ םירכז םיררושמ) .תותפסותה ולא
,תוגונעתו
.ארקמ לש יגונע ןהש תודגאה ולא
,תודישו הדיש
.תובקנ תוניידו םירכז ןינייד

ב
.ץראל ןתסינכב לארשיב היירק רתפ יול ןב עשוהי 'ר
,ישעמ יתלדגה
.'הל השא םתישעו םכיתובשומ ץרא לא ואובת יכ (ו"ט רבדמב)
,םיתב יל יתינב
.בוט לכ םיאלמ םיתבו ('ו םירבד)
,םימרכ יל יתעטנ
.תעטנ אל רשא םיתיזו םימרכ (םש)
.םיסדרפו תונג יל יתישע

:אנינח ןב עשוהי יבר תא לאש אימט קיחש סונאירדא
.'וגו תונכסמב אל רשא ץרא ('ח םש) :הרותב ביתכ
?ליאש אנאד ןילימ תלת ,יל יתיימ תא לוכי
?ןוניא המו :היל רמא
.אסקטמו ,ןינאיסופו ,ןילפלפ :היל רמא
,הנחצנ ןמ ןילפלפ :יתייא
,ןירבכע ןמ ,רמאד ןאמו ,ןדייצ ןמ ןינאיסופו
.בלח שוג ןמ אסקטמו

םימ תוכרב יל יתישע
.םימ ילחנ ץרא (םש) :רמאנש
םיצע חמוצ רעי םהמ תוקשהל

:יול יבר רמא
.לארשי ץרא הרסח אל ,םיצח לש םינק וליפא
,תוחפשו םידבע יתינק
'וגו בר ברע םגו (ב"י תומש)
,יל היה תיב ינבו
.םימ יבאושו םיצע יבטוח עשוהי ןאשעש ,םינועבגה ולא
.םימ יבאושו םיצע יבטוח אוהה םויב עשוהי םנתיו ('ט עשוהי) :רמאנש
,יל היה הברה ןאצו רקב הנקמ םג
.'וגו היה בר הנקמו (בל רבדמב)
,בהזו ףסכ םג יל יתסנכ
.בהזו ףסכב םאיצויו (הק םילהת) :רמאנש
,תונידמהו םיכלמ תלגסו
.ןידמ תזיבו גוע תזיב וז
תורשו םירש יל יתישע
.תובקנ תוררושמו םירכז םיררושמ
,םדאה ינב תוגונעתו
.לארשי לש ןגונע הז
,תודשו הדש
.ןייקונפתו ןיקונפת

א

.םילשוריב ינפל ויה רשא לכמ יתפסוהו יתלדגו (ט)

?םילשוריב וינפל היה המ יכו
!?היה ויבא דוד אל
:סרפ ןב הנמ וארקנ העברא
,תלפ ןב ןוא
,רופצ ונב
,רועב ונב
.היקזחו
:הנמ ןב הנמ וארקנ םינשו
,שיקע ןב
.המלשו

.יל הדמע יתמכח ףא

:אחא יבר רמא
.ןיריטספ ,יתנקזב יתדמלש הרות לכ :המלש רמא
.יב תמייקתנ ,ףאב

א

'וגו יניע ולאש רשא לכו [י]

,החמש לכמ יבל תא יתענמ אל
.רשועה תחמש וז
,ילמע לכמ חמש יבל יכ
,ילמע לכמ יקלח היה הזו
.הידוק :רמאד ןאמ
.היתרשק :רמאד ןאמ

:רחא רבד
,םישנב ,יניע ולאש רשא לכו
,החמש לכמ יבל תא יתענמ אל ,םהמ יתלצא אל
.םישנה תחמש וז
,ילמע לכמ חמש יבל יכ
.הלח תשרפה וז
.םיכסנ תשרפה וז :רמאד ןאמו
            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ