ח השרפ

:השרפה ןכות
רמש ךלמ יפ ינא [ב]
ךלת וינפמ להבת לא [ג]
ןוטלש ךלמ רבד רשאב [ד]
.ער רבד עדי אל הווצמ רמוש [ה]
.תע שי ץפח לכל יכ [ו]
.חורב טילש םדא ןיא [ח]
.'וגו... יבל תא ןותנו יתיאר הז לכ תא [ט]
ואבו םירובק םיעשר יתיאר ןכבו [י]
.םגתפ השענ ןיא רשא [א"י]
.עשרל היהי אל בוטו [די-ג"י]
החמשה תא ינא יתחבשו [ו"ט]
.'וגו יבל תא יתתנ רשאכ [ז"ט]
.םיהלאה השעמ לכ תא יתיארו [ז"י]

א
,אוה ךורב שודקה הז ,םכחהכ ימ [א]
.חכ ץימאו בבל םכח ('ט בויא) :היב ביתכד
.השמל הרות רשפש ,רבד רשפ עדוי ימו
וינפ ריאת םדא תמכח

:ןועמש 'ר רמא
.הרצויל הרוצה תא ןימדמ ןהש ,םיאיבנה חכ לודג
.ילוא ןיב םדא לוק עמשאו ('ח לאינד) :ביתכד

:ןדוי יבר רמא
,הינימ ריהנד היירק ןל תיא
.הלעמלמ וילע םדא הארמכ תומד אסכה תומד לעו ('א לאקזחי) :ביתכד
.לארשי לע םימחר תדמל ,ןידה תדממ הנתשמ אוהש .אנשי וינפ זעו

ב

:רחא רבד
.ןושארה םדא הז ,םכחהכ ימ
.תינכת םתוח התא (ח"כ םש) :היב ביתכד
.לכל תומש שרפש ,רבד רשפ עדוי ימו
.וינפ ריאי ויפוי ,וינפ ריאת םדא תמכח

:יול יבר רמא
.המח לגלג ההכמ ןושארה םדא לש וביקע חופת
,ןימלש ןירקסד ינש ול השוע םדא ,םלועבש גהונב ,המתת לאו
.ותיב ןבל דחאו ול דחא
!?ולש אל ,האנ השוע אוה ימ לש
,אוה ךורב שודקה לש ושימשתל ארבנ ,ןושארה םדא ךכ
,ןושארה םדא לש ושימשתל המח לגלגו
,ןושארה םדא לש וביקע חופתש ,ןידב אוה אל
,ךכ וביקע חופת םא המו !?המח לגלג ההכמ
!המכו המכ תחא לע וינפ רתסלק

:אנינח רב אמח 'ר םשב יול 'ר
.ןדע ןגב ,אוה ךורב שודקה םהל רשק ,תופוח הרשע שלש
'וגו תייה םיהלא ןג ןדעב (ח"כ לאקזחי) ביתכד אוה

:רמא שיקל שיר
.הרשע תחא

:ירמא ןנברו
.רשע
.יגילפ אלו
.תלת ,'ךתכוסמ הרקי ןבא לכ' דבע ,הרשע שלש :רמאד ןאמ
.אדח ןוהל דבע ,הרשע תחא :רמאד ןאמו
.ןוהנמ דח דבע אל ,רשע :רמאד ןאמו
,הזה חבשה לכ רחאו
.התא רפע יכ

.אנושי וינפ זעו
,ץעה ןמה אוה ךורב שודקה ול רמאשכ
.ןדע ןגמ ודרטו וינפ זע הניש ,אוה ךורב שודקה ףאו

ג

:רחא רבד
.לארשי ולא ,םכחהכ ימ
.ןובנו םכח םע קר ('ד םירבד) :ןוהב ביתכד
,הרותה תא שורדל ןיעדוי ויהש ,רבד רשפ עדוי ימו
.אמט ןדגנכו ,רוהט םינפ עשתו םיעבראל
,עמשנו השענ ורמאו יניס רה לע לארשי ודמעשכ ,אצומ תא
,ןלעמ לש הניכש ויזמ םהילע ןתינ
.אוה ךורב שודקהל םיאנוש ושענ ,ואטחש ןויכו
.אנושי וינפ זעו :ביתכד
,אוה ךורב שודקה ףאו
.םירבדה תא םהילע הניש
.ןותומת םדאכ ןכא (ב"פ םילהת) :ביתכד

ד
:רחא רבד
.םכח דימלת הז ,םכחהכ ימ
,ותנשמ שרפל עדוי אוהש ,רבד רשפ עדוי ימ
,בישמו לאשנ אוהש העשב ,םדא תמכח
.בישהל עדוי וניאו לאשנ אוהש העשב ,אנושי וינפ זעו

ינתמו ביתי הוה אייח 'ר
,הידפ רבד יופא ןילחז ?רוכבב ןיריממ ןיאש ןיינמ
.ינתמו ביתי אנא המ עדי ,ןידה :רמא

יאעלא 'רב הדוהי 'ר תא האר דחא םיבכוכ דבוע
.[םירהונ וינפש=] ןירהנ יופא היתמח
:היב תיא ןילימ תלת ןמ אדח ארבג ןידה :רמא
,רמח יותש וא
,אתיברב ףיזומ וא
.יריזח יברמ וא

יאעלא רב הדוהי יבר עמש
,ארבג אוההד היחור חפית :היל רמא
,יב תיל ןוהיתלת ןמ אדחד
,אנא אתיברב ףיזומ אל
.ךיחאל ךישת אל (ג"כ םירבד) :ביתכד
,יריזח יברמל לארשי רבל היל רוסאד ,אנא יריזח יברמ אלו
.םוקמ לכב םיריזח םדא לדגי אל :ןמת ןנינתד
,אחספ אלילב יתש אנאד היסכ עברא וליפאד ,אנא רמח יותש אלו
.אתרצעל אחספ ןמ ישירל קיזא
?ןיריהנ ךפא המ לעו :ול רמא
.יופא ארהנמד איה יתיירוא :ול רמא
.'וגו וינפ ריאת םדא תמכח :ביתכד

ןירסיקל לזא והבא 'ר
[םירהוז וינפו רזחו=] ,ןיריהנ יופאו ןמת ןמ אתאו
[ןנחוי 'רל ורמאו םידימלתה והואר=] ןנחוי 'רל ןירמאו ןיקלס איידימלת הינומח
[ןומטמ אצמ והבא 'ר=] .אמיס חכשא והבא 'ר ןידה
?המל :ןול רמא
[םירהוז וינפש=] .ןיריהנ יופנאד :היל ןירמא
?עמש אתדח אתיירוא אמליד :ןול רמא
,היבגל ןוקלס
?רמ עמש אתדח אתיירוא המו :היל ורמא
.אקיתע אתפסות :ןול רמא
.'וגו םדא תמכח :וילע ארק :ןורמא

ה
:רחא רבד
.השמ הז ,םכחהכ ימ
.םכח הלע םירובג ריע :היב ביתכד
.לארשיל הרות רשפש רבד רשפ עדוי ימו

:רמא יול ןב עשוהי 'ר םשב באשד אנמ 'ר
,השמל רמוא אוה ךורב שודקה היהש רבדו רבד לכ לע
םינהכה לא רומא (א"כ ארקיו) תשרפל עיגהש ןויכו .ותרהטו ותאמוט ול רמוא היה
,ולא ואמטנ םאו ,םלוע לש ונובר :וינפל רמא
.רבד ובישה אל ?ןתרהט איה המב
,המודא הרפ תשרפל ועיגהש ןויכו ,השמ לש וינפ ונתשנ העש התוא
:השמל אוה ךורב שודקה ול רמא
,םינהכה לא רמא ,ךל יתרמאש הרימא התוא ,השמ
?ןתרהט איה המב ,ואמטנ םא ,יל תרמאו
:ןתרהט איה וז ,רבד ךל יתרמא אלו
תאטחה תפרש רפעמ אמטל וחקלו
!?איה הרהט יכו ,םלוע לש ונובר :וינפל רמא
,יתרזג הריזגו איה הקח ,השמ :אוה ךורב שודקה רמא
!יתריזג לע דומעל הלוכי הירב ןיאו
.הרותה תקח תאז (ט"י רבדמב) ביתכד

א

רמש ךלמ יפ ינא [ב]

:יול יבר רמא
,אוה ךורב שודקה םיכלמה יכלמ ךלמ יפ ינא
:רמאש הפה ותוא רומשא
.ךיהלא 'ה יכנא ('כ תומש)
ךל היהי אל ,תרבד לעו
.אושל ךיהלא 'ה םש תא אשת אל ,תעובש

א

ךלת וינפמ להבת לא [ג]


:חתפ אדמג רב אייח 'ר
.סאמת לא ינב 'ה רסומ ('ג ילשמ)
,ינת
.בוט רבדב םתוח ,םתוחהו ,בוט רבדב חתופ חתופה
,קיספמו ארוק :תוכרבב ןנינתד
.ןלוכ תא ארוק דחא אלא ,קיספמ וניא תוללקב

.הרצב יכנא ומע םושמ 'וגו סאמת לא ינב 'ה רסומ
!?ךרבתמ ינאו ןיללקתמ ינב :אוה ךורב שודקה רמא
,ותחכותב ץוקת לאו
.םיצוק םיצוק אוה ךורב שודקה לש ותחכות שעת לא

,אירורא תא ארק יטנפ ןב יול 'ר
.ןוהב םגמגו אנוה יבר םדק
.ןוניא תחכות ,תוללק ןוניא תילד ,ךילק עמשא :ול רמא
.ותחכותב ץוקת לאו סאמת לא ינב 'ה רסומ

א

ןוטלש ךלמ רבד רשאב [ד]

:ןוב יבר רמא
(ב"כ תישארב) וסנת אל ('ו םירבד) :ביתכ
רוטת אלו םוקת אל (ט"י ארקיו) הסנ םיהלאהו
'ה םקונו אנק לא ('א םוחנ) ביתכ

:יול יבר רמא
:ול רמואו ודימלת תא הווצמ היהש ברל
,טפשמ הטמ אוהו ,טפשמ הטת אל
םינפ ריכמ אוהו ,םינפ ריכת אל
!?רוסא ילו ירש ךל יבר :דימלתה ול רמא
,תיברב לארשיל הולת אלש אלא ,ךל רמוא יניא :ול רמא
,םיבכוכ ידבועל הוולה לבא
.ךישת ירכנל (ג"כ םירבד) רמאנש

:אוה ךורב שודקה ינפל לארשי ורמא ךכ
ךתרותב תבתכ אה ,םלוע לש ונובר
!רוטת אלו !םוקת אל (ט"י ארקיו)
!?רטונו םקונ תאו
.רוטא אל ,לארשיל :ןוהל רמא
.רוטי םלועל אלו בירי חצנל אל (ג"יק םילהת) ביתכד
:םיבכוכ ידבועל לבא
.ויביואל אוה רטונו וירצל 'ה םקונ ('א םוחנ)

,ךמע ינב תא "רוטת אלו םוקת אל" ,יתרותב יתבתכה :רמא
.םיבכוכ ידבועל תא םקונ לבא
.לארשי ינב תמקנ םקנ (א"ל רבדמב) רמאנש
.ןוטלש ךלמ רבד רשאב :רמאנש המ םייקל

א

.ער רבד עדי אל הווצמ רמוש [ה]

.ץמח רועיב תווצמב הקוסע התיהש רתסא וז
.יכדרמ הז ,םכח בל עדי טפשמו תעו
.השענ רשא לכ תא עדי יכדרמו ('ד רתסא) ביתכד


.תע שי ץפח לכל יכ [ו]

,דיבע יעב שנ רבד המ ךיה .ץפח שי תע לכלו
.דיבע אמלע יאהב
.אנבשוחו אניד ןמת םרב


.חורב טילש םדא ןיא [ח]

:ןירמא ןנבר
.ונממ ותולכל תומה ךאלמ לש ,חורב טילש םדא ןיא
?תוחור םיכאלמה וארקנש ןיינמו
.תוחור ויכאלמ השוע (ד"ק םילהת) רמאנש
:תומה ךאלמל רמול לוכי םדא ןיא ,תומה םויב ןוטלש ןיאו
.אב ינא ךכ רחאו ,יתונובשח בשחאש דע יל ןתמה
:רמול לוכי םדא ןיא ,המחלמב תחלשמ ןיאו
.יתחת יתיב ןב וא ,ידבע וא ,ינב ירה
,ןוטילקנא הלתיש ימ ןיא ,וילעב תא עשר טלמי אלו
.אמולקנא רמאיש ימ ןיא

:רמא הימחנ 'רו
,לארשי לש איבנ ןיא ,חורב טילש םדא ןיא
,ונממ ותולכל ,אוה ךורב שודקה לש וחורב טילש
'וגו ונרכזא אל יתרמאו ('כ הימרי) רמאנש
.'וגו תומל תומל רשא (ז"ט םש) ,תומה םויב ןוטלש ןיאו
.ואציו ינפ לעמ חלש (םש) ,המחלמב תחלשמ ןיאו
.וילעב תא עשר טלמי אלו

:קחצי 'ר םשב יגח 'ר
,םהיפב ןילמלממ רודה ותואבש םינציל ויהש יפל
,םהיתועבצאב ןיזירפמו
'וגו הזוח אוה רשא ןוזחה :םירמואו
.ירמה תיב םכימיב יכ ,םכייח :לארשיל איבנ םהל רמא

:רמוא בקעי ןב רזעילא 'רו
,ונממ ןתולכל תויכלמ לש ןחורב טילש םדא ןיא
.תומה םויב ןוטלש ןיאו
.תומ ישקומ ינומדק (ח"י םילהת) :רמאנש
המחלמב תחלשמ ןיאו
.םיער יכאלמ תחלשמ (ח"ע םש) ביתכד
.ורשפ ,הבושת ושע וליא ,וילעב תא עשר טלמי אלו

:ירמא ןנברו
.ונממ ותולכל ,ומצע חורב טילש םדא ןיא

:אנינח יבר רמא
.וברקב םדא חור רצויו (ב"י הירכז) ביתכ
,ןכ ילוליאש ,ופוגב םדא לש וחור רצ
.וברקמ הכילשמו הלטונ היה ,וילע האב הרצה התיהש ןויכ

:יול יבר רמא
,דוד ךלמהו ביתכ םימעפ םיתשו םישמחל בורק
,תומל הטנש ןויכ
,םושמ .תומל דוד ימי וברקיו ('ב א"מ) :ביתכ
.תומה םויב ןוטלש ןיאו

:יול 'ר םשב ןינכסד עשוהי 'ר
.וזנגנ השמ ימיב ויהש תורצוצח יתש
:רמוא דחא בותכ
.ךילא ודעונו ןהב ועקתו ('י רבדמב)
:רמוא דחא בותכו
.םכיטבש ינקז לכ תא ילא וליהקה (א"ל םירבד)

?םה ןכיה תורצוצחו
השמ ימיב וזנגנ רבכש רומא
?המל :אוה ךורב שודקה רמא
!?סגניפלסב וינפל ןיעקות וינב ויהיו תמ אוה
.תומה םויב ןוטלש ןיאו ,םושמ !אל

:רמא ןומיס יבר םשב רזעלא יבר
,השמל אוה ךורב שודקה קלח לודג דובכ
,תורצוצח יתש ךל השע :ול רמאש
.עשוהיל אלו

א

.'וגו... יבל תא ןותנו יתיאר הז לכ תא [ט]


,ול ערל םדאב םדאה טלש רשא תע
טלשנל ול ערל איה תעו ,טלושל ול ערל איה תע

:רזעלא יבר רמא
,וב אצויכ םדא אלא ,הז םדא ידי לע בייחתמ אוהש ךל ןיא
.םדאה טלש רשא תע :רמאנש

:רמא ןתנוי יבר
,םדא ידי לע ןיבייחתמ העוצרב וליפאו לקמב וליפאו
.ןידמ םויכ 'וגו ולבס לוע תא יכ ('ט היעשי) רמאנש הז
.ןידה םויכ

:ןוירוג רב אמח יבר רמא
,קרס ינליא וליפא ,(באז וליפא)
.ןובשחו ןיד ןתיל ןידיתע

:ןנברו
:אדה ןמ הל ןיתיימ
.הדשה ץע םדאה יכ ('כ םירבד)
,ןובשחו ןיד ןתיל דיתע םדאה המ
.ןובשחו ןיד ןתיל ןידיתע קרס ינליא ףא

א

ואבו םירובק םיעשר יתיאר ןכבו [י]


:ןומיס רב הדוהי יבר רמא
,'םיעשר' :רמאנ רבכ אלה ,רמוא אוה לאקזחי יתמב םא
.םיקידצ אלא ,ויה אל ןתואו
,רבדמ בותכה תיפרצ לש הנבב םאו
,רבקנ אל אוהו 'םירובק' :רמאנ רבכ אלהו
,רבדמ בותכה הנענכ ןב היקדצב םאו
אלא ,אב אל אוהו 'ואבו' :רמאנ רבכ אלהו
.יחיו 'וגו שיא םירבוק םה יהיו (ג"י ב"מ)

?םלועל לוכי
.וילגר לע םקיו :רמול דומלת
,העשל אלא ,ותדימע התיה אלש דמלמ
.דבלב קידצ ותואמ שורפל
?ואבו והמו

:רמא לאומש 'ר
.ורהטהו ןשמש העקש
.רהטו שמשה אבו (ב"כ ארקיו) :רמא תאד המ אה

:יול יבר רמא
.ללוחתמ אוה עשר ימי לכ (ו"ט בויא)
:רמאד ןאמ יאה ,ללחו תמ
עשר ללח התאו (אכ לאקזחי)

:רחא רבד
.הבושת םישועו םיאב םהש ,םירגב רבדמ
,שודק םוקמב וכלהש ידי לע ,וכלהי שודק םוקממו
.תושרדמ יתבו תויסנכ יתב ולא
.םיער םישעמ וחכתשיו ,ריעב וחכתשיו
.םיבוטה םהישעמ וחכתשיו ,ושע ןכ רשא
.לבה הז םג ריעב ושע רשא

:קחצי יבר רמא
.ןהילאמ ןיאב ןניאש ,לבה הזו ,לבה ונניא

:רמא ןוב יבר
,ואוביו םשל וכלה םיקידצ
:ןוגכ
,תנסאל ףסוי
,בחרל עשוהי
,תורל זעוב
.בבוחל השמ

:אחא יבר רמא
,ןישדקתמו ןיאב תוירבה ןיאש אלא ,לבה הז ןיא
.הניכשה יפנכ תחתל

א

.םגתפ השענ ןיא רשא [א"י]

.וב תעגופ ןידה תדמ ןיאו אטוח םדאש ידי לע
?ןירמא ןוניא המ ,'וגו אלמ ןכ לע
.םיקופמ ןוהל תיל ,ןיקפנ אימור אה ,ןיללע אימור אה

א

.עשרל היהי אל בוטו [די-ג"י]

.ץראה לע השענ רשא לבה שי
.הזה םלועב םיעשרה השעמכ ,םהילא עיגמש םיקידצל ןהירשא
.םיקידצה השעמכ םהילא עיגמש ,םיעשרל יללאו יואו

א

החמשה תא ינא יתחבשו [ו"ט]


,ןמחנ רב לאומש 'רד הירב ןמחנ יבר רמא ,אמוחנת יבר רמא
,הימרי 'ר הל ירמאו ,המחנמ 'ר
:קחצי בר רב לאומש יבר םשב השאימ יברו
.היתשו הליכא לכ
.רבדמ בותכה םיבוט םישעמבו הרותב תאזה הלגמב :רמאנש

:הנוי 'ר רמא
.ןלוכבש בא ןינב
,ולמעב ונולי אוהו :רמאנש
.הזה םלועב ,ומלועב
.רבקל ,וייח ימי
!?ורבקל םדאה תא ןיולמש רבקב התשמו לכאמ שי יכו
.םדאה השועש םיבוט םישעמו הרות ולא ,אלא

א

.'וגו יבל תא יתתנ רשאכ [ז"ט]

.האור ונניא ויניעב הניש
.םיבוט םירבד ינש השוע וניאו ,הבושת האור וניא
,ךממ םיקוחרו ךל םיבורק
,ךל םיבורקו ךממ םיקוחר
,ךממ הקוחרו ךל הבורק ,הבושת
,ךל הבורקו ךממ הקוחר
,ךממ הקוחרו ךל הבורק ,התימ
.ךל הבורקו ךממ הקוחר

א

.םיהלאה השעמ לכ תא יתיארו [ז"י]


:אבא רב אייח יבר םשב הימרי יברו סחנפ יבר
.ולכי אלו ,הרות ירבד לע דומעלו תושעל ולאש הברה
?אמעט יאמו
,םכחה רמאי םא םגו ,אצמי אלו שקבל םדאה למעי רשא לשב
.תוטהל אלו תוברהל ינא לוכי רמאש םוי .המלש הז

:רמא יול 'ר םשב ןינכסד עשוהי 'ר
.ןיאל םינזור ןתונה ('מ היעשי) :ביתכ
:רמאש העשב .השמ הז
םכמ השקי רשא רבדהו ('א םירבד)
,תושק ןד תא ,השמ ,אוה ךורב שודקה :ול רמא
,םישנה וליפאו ,ןודל לוכי ךדימלת דימלתש ,ןיד ךל איבא ינא
.ואיצוהל לוכי תא ןיאו
.דחפלצ תונב לש ןניד הז הז ?הזיא

:ירמא ןנבר
:רמא ךכ אלא ,השמ האגתנ אל ,םולשו סח
.םכמ השקי רשא רבדהו
,ויתעמשו ורבוס יתייה םא
.םיהלאל ויתעמשהו ,ואל םאו
            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ