בי השרפ

:השרפה ןכות
ךבלמ סעכ רסהו [ד"י]
.שמשה ךשחת אל רשא דע [ב]
.תיבה ירמוש ועזיש םויב [ג]
.קושב םיתלד ורגסו [ד]
.ףסכה לבח קתרי אל רשא דע [ו]
.היהשכ ץראה לע רפעה בשיו [ז]
.םילבה לבה [ט]
.םכח תלהק היהש רתויו [י]
.תונברדכ םימכח ירבד [אי]
.רהזיה ינב המהמ רתויו [ב"י]
.עמשנ לכה רבד ףוס [ג"י]
.השעמ לכ תא יכ [ד"י]

א

ךבלמ סעכ רסהו [ד"י]

:יול יבר רמא
.ןשפט יוריס לכו ,יוריס יוליט לכ
,לבה תורחשהו תודליהו ליאוה :המלש רמא
.ךארוב תא רוכזו ,ךכיפל

:רמוא לאללהמ ןב איבקע ןנינת
:םירבד השלשב לכתסה
?תאב ןיאמ
.החורס הפטמ
?ךלוה התא ןאלו
.העלותו המר רפע םוקמל
?ןובשחו ןיד ןתיל דיתע התא ימ ינפלו
.אוה ךורב שודקה םיכלמה יכלמ ךלמ ינפל

:רמא ןינכסד יול ןב עשוהי 'ר
.תחא הבית ךותמ איבקע שרד ןתשלש
".ךארוב ךראב ךרוב"
.החורס החל וז ,ךרוב
.העלותו המר וז ,ךראב
,אוה ךורב שודקה םיכלמה יכלמ ךלמ הז ,ךארוב
.ןובשחו ןיד וינפל ןתיל דיתע התאש
.ךיתורחב ימיב ךארוב תא רוכזו :רמאנ ךכל
.ךלע ךליחד דע
,הנקזה ימי ולא ,הערה ימי ואבי אל רשא דע
.ןירוסיה ולא םינש ועיגהו

:רמא הימחנ רב אייח 'ר
.הבוח אלו תוכז אל םהב ןיאש ,חישמה תומי ולא

א

.שמשה ךשחת אל רשא דע [ב]

.םינפ רתסלק הז
,םטוחה הז ,רואהו
.חצמה הז ,חריהו
,תותסל ישאר ולא ,םיבכוכהו
.םשגה רחא םיבעה ובשו

:יתרת הב רמא יול 'ר
.אירובל אדחו ,הירבחל אדח
.תועמד ויניע וגלז תוכבל אב ,הירבחל אדח
:ותוא ןימדקמו םיאצוי םיללגה ,םימ ליטהל אב ,אירובל אדחו

א

.תיבה ירמוש ועזיש םויב [ג]

.תועלצה ולא
.ויתועורז ולא ,ליחה ישנא ותועתהו

:רמוא הימחנ 'רב אייח 'ר
.ויתועלצ ולא
.ססמה וז ,תונחטה ולטבו
.םינישה ולא ,וטעמ יכ
.םיניעה ולא ,תובראב תוארה וכשחו

:רמוא הימחנ 'ר רב אייח 'ר
.תאצוי לוק תב םשמש האירה יפנכ ולא

א

.קושב םיתלד ורגסו [ד]

.םדא לש ויבקנ ולא
,ןיחט אסוסמ תילד ידי לע ,הנחטה לוק לפשב
ןייצוצמ ןירפיצ עמש דכ איבס ןידה ,רופצה לוקל םוקיו
,היתי אחפקל ותא ןיטסל :רמא
.תותפשה ולא ,רישה תונב לכ וחשיו

:רמא הימחנ יברב אייח 'ר
.רמוג בלהו תובשוח ןהש ,תוילכה ולא

א
.ואריי הובגמ םג [ה]
(הדועסל ןינמזמ) רתלאל היל ןיחווצ דכ ,אבס ןידה
?ןיירוסמ ןמת תיא :ןוהל רמא אוה
?ןיקסמ ןמת תיא
?ךרדב יתחתחו ןייתותחמ ןמת תיא

:יול 'רו אנהכ רב אבא 'ר
:רמא דח
?,ליזיא אל וא ליזיא ,וילע הלפנ ךרד לש היתיתיח
.ליזיא אל :רמא

:רמא אנרוחו
.ךרדב םיאוות הוותמ ליחתה (יול 'ר אוה)
,ךלהמ היב תיא ,ןלפ רתא דע ,ןלפ קוש דע :רמא
.ךלהל אליח היב תיל ,ןלפ רתא דעו

דקשה ץאניו

:רמא יול 'ר
.הרדש לש זול הז

,הימש קיחמ תומצע קיחש סונאירדא
:היננח ןב עשוהי 'ר תא ליאש
אבל דיתעל ץינמ םדא ןכיהמ :היל רמא
הרדש לש זולמ :היל רמא
?השע המ ינארה :ול רמא
,החמנ אלו םימב ונתנ ,הרדש לש דחא זול איבה
,ןחטנ אלו םיחירב ,ףרשנ אלו רואב
,שיטפה עקבנו ןדסה קלחנ ,שיטפב וילע הכהו ןדסה לע ונתנ
.םולכ ליעוה אלו
.וילוסרק ולא ,בגחה לכתסיו
,םולש תלטמה הוואתה הז ,הנויבאה רפתו
.הלטב איהש ותשאל שיא ןיב

.וניבר בגל קילס ףילי הוה ,אתפלח ןב ןועמש 'ר
,קילס ןמז דח .ליכי הוה אל ביס דכ
?ןידה אמוי יברד יופא רבס ימחימל ןניכז המ :וניבר היל רמא
.תוקוחר ושענ תובורקו ,תובורק ושענ תוקוחר :ול רמא
.לטב םולש ליטמו ,שלש ושענ םיתש
:םוגרת
בורקמ אלא קוחרמל תואור ןניאש םיניעה ולא ,תובורק ושענ תוקוחר
,קחרממ תועמוש ןניאש םינזאה ,תוקוחר ושענ תובורקו
,הכילה לקמו םילגר יתש ,שלש ושענ םיתש
.ותשאל שיא ןיב הביח ליטמש הואתה וז ,לטב תיבב םולש ליטמו

,ןאכ ביתכ ןיא םלועה תיב לא ,ומלוע תיב לא םדאה ךלוה יכ
.ומלוע תיב ,אלא

:שיקל שיר רמא
,ןיטאלוטסטסיאו ןיכרפאו ןיסכוד ומעו הנידמל סנכנש ךלמל
,ךלוה דחאו דחא לכ ,תחא ןוגא יליפב ןיסנכנ םלוכש יפ לע ףא
.ודובכ יפל הרושו
,התימ םעט םימעוט םלוכש יפ לע ףא ךכ
.ומצע ינפב םלוע ול שי דחאו דחא לכ
.םיעלותה ולא ,םידפוסה קושב ובבסו

א

.ףסכה לבח קתרי אל רשא דע [ו]

.הרדש לש טוח אוה הז
.תלגלג וז ,בהזה תלג ץרתו

:רמא הימחנ רב אייח 'ר
.ףסכה תא הצירמו בהזה תא הלגמ היהש ,תרגרג וז
,םימי השלש רחאל םדא לש וסירכ וז ,עובמה לע דכ רבשתו
:ול תרמואו הפל תרסומו תעקבנ םדא לש וסירכ
."יב תתנו תסמחו תלזגש המ ,ךל אה"

:איירק ןידהמ הל יתיימ יגח 'ר
.םכינפ לע שרפ יתירזו ('ב יכאלמ)
.םכיגח שרפ

:רמא ארפק רב
.תרכינ םינפה תרוצ ןיידעש ,לבא לש ופקת םימי השלש דע
.'וכו םטוחה םע םינפ ףוצרפ לע אלא ןידיעמ ןיא :אנינת

.רובה לא לגלגה ץורנו

:ןירומא ןירת
.ןירופיצד אילגלג ןיליאכ :רמא דח
,הירבטד הייבגר ןילאכ :רמא אנרחואו
:רמאד ןאמ יאה
.לחנ יבגר ול וקתמ (א"כ בויא)

א

.היהשכ ץראה לע רפעה בשיו [ז]


,ןומיס יבר םשב היקלח 'רו סחנפ 'ר
?הנתנ רשא םיהלאה לא בושת חורהו יתמיא
,ואל םאו .ץראה לא רפעה בושישכל
.'וגו הנעלקי ךיביוא שפנ (ה"כ 'א לאומש)

[הפיחמ=] םפיחד ימידבא 'ר םשב ינמחנ רב לאומש 'ר
,ץראה םע ןהכל רסמש ,רבח ןהכל
,הרוהט המורת לש רככ
,םירוהט ילכו רוהט יתיבו רוהט ינאש האר :ול רמאו
,יל הריזחמ התא םא .איה הרוהט ךל ןתונ ינאש וז רככו
.ךינפל הפרוש ינירה ,ואל םאו ,בטומ ךל היתתנש ךרדכ

:הז םדאל אוה ךורב שודקה רמא ךכ
,םירוהט ישמשו ,רוהט ינועמו ,רוהט ינאש האר
.איה הרוהט ,ךל ןתונ ינאש המשנו
.בטומ ךל הנתונ ינאשכ ,יל הנתונ תא םא
.ךינפב הפרוש ינא ,ואל םאו
,ותורענ ימיב לבא ,ותונקז ימיב הלא לכ
,ךכיפל .תערצו הביזב הקול אוה אטח םא
, לארשיל ריהזמ השמ
.ורשבמ בז היהי יכ שיא (ו"ט ארקיו)

.שדקמב אירק רתפ יול ןב עשוהי 'ר
,םכארוב תא ורכז .ךארוב תא רוכזו :לארשיל איבנה םהל רמא
.תמייק הנוהכ תירבש דע ,ןימייק םכירוחבש דע
.לארשי יטבש לכמ ותוא רוחבו ('ב 'א לאומש) :רמאנש
.תמייק היול תירבש דע
.'וגו ךיטבש לכמ ךיהלא 'ה רחב וב יכ (ח"י םירבד) :רמאנש
.תמייק םילשורי תירבש דע
.הב יתרחב רשא ריעה ('ב 'א םיכלמ) :רמאנש
.תמייק דוד תיב תוכלמש דע
.ודבע דודב רחביו (ח"ע םילהת) :רמאנש
.םייק שדקמה תיבש דע
.הזה תיבה תא יתשדקהו יתרחב התעו ('ז 'ב ה"ד) :רמאנש
.ןימייק םתאש דע
.הלחנ םעל ול תויהל 'ה רחב ךב ('ז םירבד) :רמאנש
.תולגה ימי ןה ולא ,הערה ימי ואבי אל רשא דע
.ער םויל םידנמה ('ו סומע) :ביתכד אוה אדה
.הליטב תובאה תוכזש ,רמאת רשא םינש ועיגהו
.דוד תיב תוכלמ וז ,שמשה ךשחת אל רשא דע
.ידגנ שמשכ ואסכו (ט"פ םילהת) רמאנש
.הרותה וז ,רואהו
רוא הרותו הוצמ רנ יכ ('ו ילשמ) רמאנש
.ןירדהנס הז ,חריהו
.םלוע ןוכי חריכ (ט"פ םילהת) ביתכד
.םימכח ידימלת ולא ,םיבכוכהו
.םשגה רחא םיבעה ובשו
,הימרי םהילע אבנתנש ,תושק תואובנה לכ אצומ תא
.תיבה ןברוח רחאל אלא םהילע ואב אל
.היולו הנוהכ תורמשמ ולא ,תיבה ירמוש ועזיש םויב
.םינהכה ולא ,ליחה ישנא ותועתהו

:אנהכ רב אבא יבר רמא
.דחא םויב ןרהא ףינה םיול ףלא םירשעו םינש
'ה ינפל הפונת םיולה תא ןרהא ףינהו ('א רבדמב) :רמאנש

:אנינח 'ר רמא
,ודי תחאב ולטונו ןיוכמ ןהכה היהו ,אוה לק רבד וזה הארומה
.וידי ירוחאל המא םינשו םישולש שבכה ירוחאל וקרוזו

.תולודג תוינשמ ולא ,תונחוטה ולטבו
,אביקע 'ר לש ותנשמ :ןוגכ
,איעשוה יברו אייח יבר לש ותנשמו
.ארפק רב לש ותנשמו
.ןהב לולבש ,דומלתה הז ,וטעמ יכ
.תובוראב תואורה וכשחו
.ודומלת תא רובסל לוכי דחא היה אל ,לבבל לארשי ולגשכ ,אצומ תא
.החוורל תוחותפ ויהש ,ןתנלא תיב אתשחנ תותלד ולא ,קושב םיתלד ורגסו
.הרות ירבדמ ולטבש ידי לע ,הנחטה לוק לפשב

:ינמחנ רב לאומש יבר רמא
.הנחטכ הרות ירבד ולשמנ
,הלילב אלו םויב אל הלטב הניא ,וז הנחט המ
:הב רמאנ ,הרות ירבד ךכ
.הלילו םמוי הב תיגהו ('א עשוהי)
.רופצה לוקל םוקיו

:יול יבר רמא
:ול תרמואו רצנדכובנ לע תפצפצמו תזרכמ לוק תב התיה הנש הרשע הנומש
,היתיב בירחא קוס ,אשיב אדבע"
".היל ןיעמש אלו ןידרמ יונבד ךראמד

.שדקמה תיבמ רישה לטבו הלעש ,רישה תונב לכ וחשיו
.ןיי ותשי אל רישב (ד"כ היעשי) :רמאד ןאמ יאה
.אריתנ םיכלמה יכלמ ךלמ םלוע לש והבגמ ,ואריי הובגמ םג
.וילע הלפנ ךרד לש תיתח ,ךרדב םיתחתחו

:רמא יול יברו
,ךרדב םיאוות הוואתמ ליחתה
.ךרדה םא לא לבב ךלמ דמע יכ (א"כ לאקזחי) :רמאנש
.ילצבד םא לע
.םיכרדה ינשל תכוותמש ,"םיכרדה ינש שארב"
,רבדמה לא תכלוה תחא ,םש ויה םיכרד ינש
.בושיל תכלוה תחאו

.םסק םוסקל
םימסק םוסקל ליחתה
ולע אלו ,ימור לש המשל
ולע אלו ,אירדנסכלא לש המשל
.ולעו ,םילשורי לש המשל
ולע אלו ,ימור לש המשל םיצחב לקלק
ולע אלו ,אירדנסכלא לש המשל
ולעו ,םילשורי לש המשל
וקילדה אלו ,ימור לש המשל ןיסנפו תורנ קילדה
וקילדה אלו ,אירדנסכלא לש המשל
.וקילדהו ,םילשורי לש המשל
וכלה אלו ,ימור לש המשל תרפ רהנב תוניפס ףיצה
וכלה אלו ,אירדנסכלא לש המשל
.וכלהו ,םילשורי לש המשל
.ולש םיבכוכ תדובע וז ,םיפרתב לאש

(אכ קרפ לאקזחי) .דבכב האר
:יול יבר רמא
.הידבכב ימחו ארמיא סיכנד איברע ןידהכ

.םילשורי לש ומסק היה ,םילשורי םסקה היה ונימיב
,ןירוטאלקפס חצרב הפ חתפל ,ןיכרולכ םירכ םושל ונימיב
,ססיניפרסב לוק םירהל
,ןימוקרכ השע ,םירכ םושל
,ארטסלב ינבא הללוס ךופשל
םלוכו ,ןישבכ קיד תונבלו
'וגו אוש םסקכ (םש) ,םהל היהו
,הרותב ןירוק םתייה םתיכז ולא :לארשיל איבנ םהל רמא
,םתיכז אלש וישכעו ,העבשמ העבש תשרדנש
.העבשמ העבשש םכילע םסוק רצנדכובנ ירה
?המל ךכ לכו
,הירכז לש ומד הז "שפתהל ןוע ריכזמ אוהו"
.הימרי לש ותאובנ וז ,דקשה ץאניו
.האור ינא דקש לקמ ('א הימרי) :רמאנש

:רזעילא יבר רמא
,ויתוריפ רמוג אוהש דע ,ץיניש תעשמ ,הזה דקשה המ
,אלא התיה אל הרזג לכ ךכ ,םוי דחאו םירשע
.באב 'ט דע זומתב ז"ימ
.רצנדכובנ לש ומלצ הז,בגחה לכתסיו
בהדד םלצ דבע אכלמ רצנדכובנ ('ג לאינד) :רמאנש

:ןנחוי יבר רמא
,תיש הייתופו ןיתיש הימורד לכ ,רמא תאד חכתשא
.אתלתמ דח ףקיה ךירצ

:יבר רמא
.לפונו ודימעמ ,לפונו ודימעמ היה הז הנקב !ינב

:קחצי 'ר םשב יגח יבר רמא
,םילשוריבש בהזו ףסכ לכ איבהש דע ,דמוע היה אל
.וילגר לע ךמס ,סומיד וינפל וכפשו
.וכילשי תוצוחב םפסכ ('ז לאקזחי) :ביתכד אוה אדה
.תובא תוכז וז ,הנויבאה רפתו
.ורזח לבבלו ויה לבבמ ,ומלוע תיב לא םדאה ךלוה יכ
.הינכי תולג וז ,םידפוסה קושב ובבסו

,םתארקל הינכי תולג תאצי ,היקדצ לש ותולג התלגש העשמ אצומ תא
:ןיליאל ןיליא ןילאשמ ןווהו ,ץוחבמ םינבלו ,םינפבמ םיקש םיסוכמ ויהו
?דיבע אחא המ ?אדיבע אמיא המ ?דיבע אבא המ
,הידי אדחב סלקמו ,הידי אדחב דיפסמ הוהו ,ןוניא ןיליטק :ןול ןורמאו
,םכישאר לע םכראפו (ד"כ םש) :רמאנש המ םייקל
.וכבת אלו ודפסת אלו םכילגרב םכילענו
.םיסחוי תלשלש וז ,ףסכה לבח קחרי אל רשא דע
.הרות ירבד ולא ,בהזה תלג ץורתו
.בהזמ םידמחנה (ט"י םילהת) :רמאנש
.עובמה לע דכ רבשתו

:ןירומא ןירת
.הימרי לש ועובמ לע ךורב לש ודכ :רמא דח
.ךורב לש ועובמ לע הימרי לש ודכ :רמא דחו
,ילא ארקי ויפמ (ו"ל הימרי) :ביתכד אוה אדה
.וידבו רפסה לע בתוכ ינאו הלאה םירבדה לכ תא
.ורזח לבבלו ויה לבבמ ,רובה לא לגלגה ץורנו
,ויה לבבמ
.ךצראמ ךל ךל םרבא לא 'ה רמאיו (ב"י תישארב) :רמאנש
,ורזח לבבלו
.לבבל ילגה אמעו (ד ארזע)

:ןנחוי יבר רמא
,יברח הלוצל רמואה (ד"מ היעשי)
.לבב וז הלוצ
?הלוצ המש ארקנ המלו
.לובמה רוד יתמ וללצ םשש
לארשי יללח לופנל לבב םג (א"נ הימרי) :ביתכד

:שיקל שיר רמא
.רענש ץראב העקב ואצמיו (א"י תישארב) ביתכ
?רענש המש ארקנ המל
.לובמה רוד יתמ םש ורעננש

:רחא רבד
ץחרמ אלבו רנ אלב קונשתב ותמש רענש

:רחא רבד
.תווצמה ןמ םירעונמ ןהש "רענש"
.תורשעמ אלבו המורת אלב
.םירענ םיתמ הירשש "רענש"
.רעו אנוש ודימעהש "רענש"
.רצנדכובנ הז ?הז הזיאו
.ורזח לבבלו ויה לבבמ ,היהשכ ץראה לע רפעה בשיו

.שדקה חור וז ,םיהלאה לא בושת חורהו
,ףרשנש שדקמה תיבו הברח םילשורי הימרי הארש ןויכ ,אצומ תא
.םילבה לבהב םהילע ליחתה ,הל הקלתסנש שדקה חורו ,ולגש לארשיו
            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ