בי השרפ

- קרפה ךשמה -


א

.םילבה לבה [ט]

,ול אוה בער ותליחת ,בוט רבדב רישע קיזחה ,ינת
.סמרמל ואשע וב ןשיתמה
,רישע וב זיעמש קלח ונממ תובגל ויניע םג ,וקלח לד יכ ,ינע םג
.לבה לכה ,רבקל ןיוש םהינש ,הוואת הזלו הוואת הזל

א

.םכח תלהק היהש רתויו [י]

:ביתכ תלהק ףוסב
'וגו אצמל תלהק שקב
,תווצמ לש ןרכש ןתמ לע דומעל תלהק שקב
'ה םאנ יתצפח הלאב יכ ('ט הימרי) :ביתכדכ
,המלש :אוה ךורב שודקה ול רמאא
.תמא ירבד רשוי בותכו
רשיה רפס לע והיתבתכה
ךיאריל תנפצ רשא ךבוט בר המ (א"ל םילהת)
.ץפח ץרא םתא ויהת יכ :ביתכ דועו
,הרות לש הרכש לע דומעל שקב דועו
.הב וושי אל םיצפח לכו ('ח ילשמ) :רמאנש
,תמא ירבד רשוי בותכו ,המלש :אוה ךורב שודקה ול רמא
.רשיה רפס לע והיתבתכה רבכ
.ךתלוז םיהלא התאר אל ןיע (ד"ס היעשי) :ביתכד אוה אדה
?יתמ ץקה לע דומעל תלהק שקב
.ץפחתש דע הבהאה תא וררועת םאו וריעת םא ('ב ריש) :רמאנש
,רשיה רפס לע והיתבתכה רבכ :אוה ךורב שודקה ול רמא
.'וגו יבלב םקנ םוי יכ (ג"ס היעשי)

.ןועמש 'ר םשב הל ינתמ הוונד לואש יבר
?הלואגה ץק יתמ םדא ךל רמאי םא
.ביתכ .יבלב םקנ םוי יכ :ול רמוא יווה

:יול ןב עשוהי יבר םשב ןומיס 'רב הדוהי 'ר
.השמ לש ותרובקב ךל יתמייסו ,ךל יתנמיס םינמיס השלש
.רועפ תיב לומ ,באומ ץראב ,איגב (ד"ל םירבד)
,ןכ יפ לע ףאו
"ותרובק תא שיא עדי אלו"
?ילג ןאמל אמופ ילג אל אמופל אבל

א

.תונברדכ םימכח ירבד [אי]

.תונב לש רודככ
,ךכ ,ץראל תלפונ הניאו דיל דימ רדכתמ הז רודכ המ
.'וגו דחא רבד לפנ אל (גכ עשוהי)
,תלפונ הניאו םידיב הב ןיעלקמ הז רודכ המ
,םינקזל עשוהיו עשוהיל הרסמו יניסמ הרות לבק השמ ךכ
.'וכו הלודגה תסנכל הורסמ םיאיבנו םיאיבנל םינקזו

:רחא רבד
,שורחל ידכ ,הרפה תא ןיוכמש הז ןברדכ ,תונוברדכ
.הילעבל םייח ןתיל ידכו
.םייח יכרדל התימ יכרדמ ,םהידמול בל תא ןינווכמ ,הרות ירבד ךכ
:ול וארקנ תומש השולש
,ןברד
,דמלמ
.עדרמ

.הרפה תא דמלמ אוהש ,דמלמ
.הרפל העד הרומ אוהש ,עדרמ
,הימלתל שורחל ידכ ,הרפב הניב רייד אוהש ,ןברד
.הילעבל םייח ןתיל
,ןברד השוע םדא ותרפל המ ,רמוחו לק םירבד אלהו
!המכו המכ תחא לע ,אבה םלועה ןמו הזה םלועה ןמ ותיסמש ורציל

"םיעוטנ תונליאכ" אלא ,רמימל היירק הדה ךירטציא אל ,םיעוטנ תורמשמכו
,עטמ לש חבש םהב שיש דמלמ אלא ,םיעוטנ תורמשמכו רמא תאו
.לזרב לש תורודכו

:רחא רבד
,ומוקממ ורבוע תאש יפ לע ףא ,הזה רמסמה המ ,םיעוטנ תורמשמכו
.םימרוג ויתונועש ימ לכ ךכ ,רכינ ומושיר
,וב רזוח אוהש יפ לע ףא ,די וב ןיטשופ םימכחו
.רכינ ומושיר

:רחא רבד
.עשוהי יברכ ,ןיגהונ םעה ויה רזעילא יבר לש וימי לכ ,םיעוטנ תורמשמכו
.ןתדמכ גוהנל םעה ורזח ,רזעילא יבר תמש רחאו
?ןנקתכ ןירמאנ הרות ירבד יתמיא ,תופוסא ילעב
.תופוסאב ןתוא ןיעמוש ןהילעבש העשב
?רמוא התא ןיינמ
,םכח יפמ עמושכ וילע אהיש ,לארשיבש םדא יפמ עמש םאש
.םויה ךוצמ יכנא רשא :רמול דומלת
.םימכח יפמכ אלא ,םכח יפמ ועמשכ אלו
,תונוברדכ םימכח ירבד :רמאנש
.ןירדהנס יפמכ אלא ,םימכח יפמ ועמשכ אלו
.שיא םיעבש יל הפסא (אי רבדמב)
.השמ יפמ עמושכ אלא ,ןירדהנס יפמ ועמשכ אלו
,השמ הז ."דחא העורמ" ונתנ :רמאנש
.אוה ךורב שודקה יפמ אלא ,השמ העורמ עמושכ אלו
.אוה ךורב שודקה אלא ,העור ןיאו "דחא העורמ" :רמאנש
.הניזאה לארשי העור (ה"ס םילהת) :רמאנש
.אוה ךורב שודקה אלא דחא ןיאו
.דחא 'ה וניהלא 'ה לארשי עמש ('ד םירבד) :רמאנש
,דיחיב אלו רמוסמה לדנסב שיאה אצי אל :ןנינת ןמת
?וב ויהי תורמסמ המכ .הכמ ולגרבש ןמזב

:רמא ןנחוי 'ר
.הרות ישמוח השמח דגנכ ,השמח

:רמוא היננח ןב אסוד 'ר
.תבשה ימי העבש דגנכ ,העבש

:רמוא אנינח 'רו
.הדילה יחרי העשת דגנכ ,העשת

:היננח ןב יסוי 'ר רמא
.תורמסמהמ ןינממ וניא ,סובלכה

:אדבז רב אבא 'ר םשב אריעז 'ר
?תבשב לענמ יבג לע םנתיל והמ
םפילחהל והמ רתומ :ול רמא
הז בג לע הז םנתיל והמ רתומ :ול רמא
.רתומ :ול רמא

,ןאכמ רשע השלשו ,ןאכמ רשע דחא ןתונ אייח 'ר
.םירפס העבראו םירשע דגנכ
,העבראו םירשע תורמשמה ףא העבראו םירשע םירפסה המ
.העבראו םירשע םירמסמה ףא העבראו םירשעע תורמשמה המו

א

.רהזיה ינב המהמ רתויו [ב"י]

,םירפס העבראו םירשעמ רתוי ותיב ךותב סינכמה לכש ,המוהמ
.ותיבב סינכמ אוה המוהמ
,אריס ןב רפס ןוגכ
,אלגת ןב רפסו
,ונתינ תוגהל ,רשב תעיגי הברה גהלו
.ונתינ ,רשב תעיגיל אלו

א

.עמשנ לכה רבד ףוס [ג"י]

,וישעמ תא ןיעימשמ לכה ,םדא לש ורוביד ףוס
."הז ינולפ היה םימש ארי" ,"הז ינולפ היה רשכ"
:המלשל ןולאשו ןותא
?המ הלוכד היפוס
.רבד ףוס :ןוהל רמא

:יול 'ר רמא
?"רבד" ותוא ןירוק המל
.ןישיב םע ןיבט ריבדד
?ייבוג ותוא ןירוק המלו
,אתיירבדו אשניאד ,אניד יבגד
,םלועה ןמ רטפנ םדאש העשבש
:תרשה יכאלמל רמוא אוה ךורב שודקה
:וילע תורמוא תוירבה המ ואר
,הז ינולפ היה םימש ארי ,היה רשכ
.ריואב תחרופ ותטמ דימ

,לאומשד יובא אבא לאע יסיס רב יול 'ר ךמד דכ
.עמשנ לכה רבד ףוס :היירק ןידה יולע רטפאו
?המוד יול 'ר המל
,םינפג האמ וב ויהו סדרפ ול היהש ךלמל
.ןיי תויבח האמ ונממ השוע אוהו
.ול שיש םיסדרפ לכמ וילע ביבח סדרפ ותוא היהו
,תויבח האמ השוע היהו םיעשת לע דמע
,םישש לע דמע ,םיעבש לע דמע ,םינומש לע דמע
,םישלש לע דמע ,םיעברא לע דמע ,םישמח לע דמע
,הרשע לע דמע ,םירשע לע דמע
.ןיי לש תויבח האמ השוע היהו
.ןיי לש תויבח האמ השוע היהו תחא לע דמע
.יל שיש םיסדרפ לכמ ןפגה הז ילע ביבח :ךלמה רמא
.םלועה לככ אוה ילע ביבח :אוה ךורב שודקה רמא ךכ
.םדאה לכ הז יכ :ורמא ,תמש ןויכו

א

.השעמ לכ תא יכ [ד"י]


.היירק ןידה טישפ הוה יבר
,וללה תוארקמ הששמ דחאל עיגמ היהש ןויכו
.הכוב היה

:ןה ולאו
.'וגו םירה רצוי הנה יכ ('ד סומע)
.וסקנפ לע ול ןיבתכנ ,אטח אלו ,שממ םב ןיאש םירבד וליפאו
?ןבתוכ ימו
.הפיע רחש השוע ( םש)
.'וגו ץראה יונע לכ 'ה תא ושקב ('ב הינפצ) דועו
.'וגו בוט ובהאו ער ואנש ('ה סומע)
:אקוספ ןידהו
.'וגו השעמ לכ תא יכ
.בוט אל שפנ תעד אלב םג (ט"י ילשמ)

:יביב יבר רמא
,המחה ץנה םע ותטמ שמשל דומל היהש דחאל
,המחה ץנה םדוק ותטמ שמשו חכשו
!המכו המכ תחא לע ,שמישו עדוי וליא ,בוט אל עדוי אלב
.אטוח םילגרב ץאו (םש) אלא ,דוע אלו

.תויונח ינש וינפל ויהש דחאל
,הלבנ רשב תרכומ תחאו ,הטוחש רשב תרכומ תחא
.בוט אל עדוי אלב ,הלבנ רשב חקלו חכשו
!המכו המכ תחא לע חקלו עדי ולא
,אלא דוע אלו
.אטוח םילגרב ץאו

.תבש ןינעל היירק רתפ ןנחוי יבר
.םיליבש ינש וינפל ויהש דחאל
,תורורצו םיצוק אלמ דחאו יופש דחא
.תורורצו םיצוק ובש הזב ךלהו חכשו
!המכו המכ תחא לע ךלהו עדי ולא

.היירק ירתפ שיקל שירו ןנחוי יבר

:רמא ןנחוי יבר
.רתומ תומשאו תואטחב ,רוסא תובדנו םירדנב

:רמא שיקל שירו
.רוסא תומשאו תואטחב ,רתומ תובדנו םירדנב

:רמא ןומיס יברב הדוהי יבר
.בוט אל ,עדוי אלב תחא הריבע רבועה המ
!המכו המכ תחא לע השעו ךלהו עדי וליא
,טפשמב איבי םיהלאה השעמ לכ תא יכ ,ךכיפל
.ער םאו בוט םא םלענ לכ לע

.ול שי הנקת ,תונודזכ תוגגש לקוש וברש דבע :רמא
.סאמנו וריבח ינפב הניכ גרוהה הז ?םלענ לכ לע יאמ

:רמא לאומשו
.סאמנו וריבח ינפב קרה הז
.ער םאו בוט םא יאמ

,יאני יבר יבד ירמא
,איסהרפב ינעל הטורפ ןתונה הז
,ארבג אוההל הייזח יאני יברד אה יכ
,איסהרפב ינעל הטורפ ביהיד
,היל תבהי אלד בטומ :רמא
.היתפיסכו תבהיד אתשהמ

:ירמא אליש יבר יבד
.אבר אדשח ידיל הל יתיימד ,רתסב השאל הקדצ ןתונה הז
,תותבש יברעב ךתוחמ וניאשכ ,ותשאל רשב רגשמה הז :רמא
!?רדשמ אבר אהו ,יניא
,הווגב היל םיקד ,אדסח בר תב ינאש
.(ער םאו בוט םא)

            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ