"םירמוש "רפסה תארוהל הרומל ךירדמ

םירמושה ינידל אובמ

םירמושה יניד לש םייטפשמה תודוסיה
ןמו הפ לעבש הרותה לש יטפשמה קלחבש םיבושחה ןמ אוה "םירמוש" אשונה
םידחוימה הלאכ םהיניב ,םיבושח םייטפשמ תודוסי ללוכ אוה .ול םיינייפואה
.ללכב תונוממה ינידל םיכיישה - םירחאו ,םירמושה ינידל

םהינידש ,םירמוש יגוס העבראל הקולחה אוה ונלש אשונב ירקיעה דוסיה
ןאכ טלושה ןורקיעה .רכש רמושכ וא םניח רמושכ וניד - רכוש ירהש ,השולש
יתוריש תתל בייחתמ אוה - רתוי הלודג האנה תבוט לבקמ רמושהש לככ :אוה
- אוה דחאה :םירבד ינש ללוכ "םילועמ הרימש יתוריש"ו .רתוי םילועמ הרימש
רתוי הבחר תשקב םילעבה תא תוצפל תובייחתה - ינשהו ,הלועמ הרימש תמר
.ץפחה דבא םייטעבש םירקמ לש

רומשל בייוחמ תילאמינימ איה ןודקיפה ןמ ותאנהש , םניח רמושש ,ןאכמ
קר םילעבה תא תוצפל בייח אוהו - "םירמושה ךרדכ" דבלב הליגר הרימש
.(תירדנטסה הרימשה ןמ ףא תיחפהשכ ,רמולכ) "העישפ" לש הרקמב

הרימש רומשל תאז תרומת בייחתמ ,הרימשה ןמ ןוממ רכתשמה ,רכש רמוש
.הדיבאו הבינג לש הרקמב םג םילעבה תא תוצפל בייח אוהו ,רתוי הבוט

,םירמוא שיו .הדיבא וא הבינגמ ורטופל םיקיפסמ םניא םיליגר הרימש - יעצמא
,"לזרב לש המוח ופיקה וליפא"ו שממ ופוגב ןודקפה לע רומשל בייח רכש רמושש
'ו קרפ ק"ב ש"אר האר) םולשתב בייח אוה - בנגנ רבדהו םוקמה ןמ רדענ םא -
וילע רבגתה בנגהו ,םוקמב חכונ היה םא קר .(ג"ש ןמיס טפשמ ןשוחו 'ה ןמיס
"היובש"ל המודב ,רוטפ אוה ("ןייוזמ םיטסילב בנגנ" =) הקזחב ץפחה תא לטנו
לש הרקמ לכבש םיקסופו ךכ לע םיקלוח םינורחא המכ ,םלוא) הרותב תרכזנה
ןשוח ע"ושל א"רגה ירואיבו ןהכ יתפש האר ;רכש רמוש רוטפ - סנואב הבינג
.(םש טפשמ

אלל םילעבה תושרה ץפחב שמתשמ אוה) "ולש האנהה לכ" רשא ,לאושה
לכב םילעבל וימד תא וא ץפחה תא ריזחהל ,תאז תרומת ,בייוחמ ,(םולשת
- סנוא" טפשמה ללכה ספות ללכ ךרדב ,םנמא .סנוא לש הרקמ ללוכ ,הרקמ
חוכ" תוברעתהמ האצותכ עריאש השעמב םדא בייחל ןיא) "הירטפ אנמחר
לאושה ןכומ ,םולשת אלל ןודקפב שמתשהל תוכזה תרומת ,ןאכ לבא ,("ןוילע
.סנואב וליפאו - איהש הרוצ לכב דבאי םא ,ץפחה תא םלשל בייחתהלו ןכתסהל

ותנעט .רוטפ לאושה - הז הרקמב ;"הכאלמ תמחמ התמ" אוה הז ללכמ אצוי
ךותמ תאזו ,"התליכב המקואל" אלו וז הכאלמל המהבה תא לאש אוהש ,איה
ךכ ,הרישכ התייה אל המהבה יכ ררבתה הנהו .הדובעל הרישכ וז המהבש החנה
לש הרקמב וליפא םלשל ןורחאה תא בייחמה ,לאושהו ליאשמה ןיב םכסההש
.הז הרקמ לע לח וניא ,סנוא

ינש לכ .רמושה ןיבל דיקפמה ןיב םיבותכ יתלב םימכסה ןיעכ םה הלא םיניד
יאנת ,תאז ושריפ אל םא םג ירה ,םהיניב הרימש לש הקסיע םישועש םישנא
,רכש רמושכ םא ,םניח רמושכ םא ,הרותה ןיד יפכ ,םתסה ןמ ,םה הקסיעה
.לאושכ וא רכושכ

תועמשמ יהוזו ;םדיב תושרה - תרחא שוריפב תונתהל םנוצר םא ,םלוא
,ארמגו הנשמ ,א"ע ד"צ ףד מ"ב) "לאושכ תויהל םניח רמוש הנתמ" :הכלהה
י"שרבו ארמגה תייגוס ףוסב ןייע - "הרותב בותכש המ לע הנתמ" בשחנ הז ןיאו
.(םש

םירמושה תשרפ" :המדקה
"ל"זח ישרדמבו הרותב

הרותב םירמושה תשרפ" קרפה דבוע םיקרפה ראשמ הנוש יטקדיד דוביעב
.דימלתל תרבוחבש "ל"זח ישרדמבו

,הרותה יקוספ לש םחותינב קסוע ,ולוכ אשונל רצק אובמכ םדקוהש ,הז קרפ
םידימלתל תונקל - ותרטמ .םירמושה תשרפל י"שר ישוריפו ל"זח ישרדמ
ינפמ תאזו ,דיקפמה קרפבש דומלתה תויגוס תנבהל תוצוחנה תויסיסב תועידי
הז רבד .םכרצ יד הלא םיידוסי םיניינע ושרפתנ אל ןמצע תוידומלתה תויגוסבש
,ונימיבש החנה ,בר יב רב לכל םיעודיו םירורב הלא םיניינעש החנהה ךותמ עבונ
.דואמ הרערעתנ ,ונידימלת יבגלו


(יללכ ןפואב) ותארוה ךרדו קרפה הנבמ
ךרדלו , תכרדומ תימצע הדימל לש ךרדב התיכב וריבעהל עצומ - הז אובמ קרפ
.יטקדידה ודוביע םג ןווכ וז

תצובק האב ןהירחאש (הלודג תואב) תורוקמ תצובק לש הרוצב יונב קרפה
,ונתינש תולאשה לע תובושתו תורוקמב הפי ןויע ידי לע .(הליגר תואב) תולאש
.הלאה תורוקמה ךותמ םילועש יטפשמה ןורקיעה לא וא דוסיה לא דימלתה עיגי
שי ךא ,קיודמו ילמרופ חוסינ םירבדל תתל לכוי דימלתהש שורדל ןיא םנמא
.ןיינעה רקיע תא ןיבהל לכוי אוהש תווקל

עמוש קר וניאו ,בלש ירחא בלש אשונה תא הנובו רצוי ומצע תא שח דימלתהשכ
תכרדהב - תישאר אוה הז גוסמ תימצע הדימלב הרומה לש ודיקפת .יביסאפ
,תמיוסמ הלאשב וא םיוסמ רוקמב ושקתיש םידימלת ואצמיי דימת .םידימלתה
הכרדהב רמאנש המ לע ףסונב ,הרהבה םינועטה םיניינע ואצמיי דימת ןכ ומכו
.רוזעלו ךירדהל "תורושה ןיב רובעל" ,אופא ,אוה הרומה לש ודיקפת .הבותכה
.תרוקיבה ןיינע אוה ,הרומה לע לטומה ,רתויב בושח ,ףסונ דיקפתו

.תולאשו תורוקמ לש תפסונ הצובקל תשגל ןכומ דימלתה היהי ןאכמ

- התומלשב הנומתה תריציל דע ,ךבדנ רחא ךבדנ ,בלש רחא בלש אשונה הנבנ ךכ
.דימלתה לש תימצעה ותדובע תועצמאב תאז לכ

תטישב ,הב ןיינע תאיצמבו הדימלה דודיעב בר ךרע ול עדונ ,קפס אלל ,הז רבד
תיצחמ ידכ דע ,רכינ ןמז רועיש לכב ומצעל ריתוהל הרומה לע ,וזכ הדימל
השעיי הז לכו ,תויועטו תונבה-יא קוליס ,ןחותינ ,תובושתה תקידבל ,רועישה
םידימלתה ואצמיש ןיינעל הברה םורתל לוכי הז ףא .התיכב חוכיוו ןויד ךות
.הדימלב

לע םג דבועו ןנכות "םירמוש" אשונהש ,הדבועל תינפומ הרומה לש ובל תמושת
קסועה הז קרפב םג ,ונתדובע .ארקמה תארוה ןונכתב קסועה תווצה ידי
. תידומלתה הכלהה לש הניחבה ןמ רקיעב איה ,הרותב םירמושה יניד תורוקמב
רמוחה דומילש ,וזכ הרוצב התיכב ולש הארוהה תדובע תא ןנכתי הרומהש יוצר
עוצקמב אשונב דמלנש ליבקמה רמוחה ןמ עייתסי הז אשונב הפ לעבש הרותב
.תורתוימ תורזחו תויוליפכ ןכ םג ענמי םדקומ ןונכת .ארקמה


(רתוי תוטרופמ תורעה) קרפה תארוהל
ידכ ךותו ,הרותב םירמושה תוישרפ לע רוציקב רובעל - רומאכ - קרפה תרטמ
.םירמושה ינידב תוירקיעה תוכלהה תא הגרדהב דומלל ךכ


('ה דע 'א תורוקמ) םירמושה תוישרפ
;םידימלתל רורב 'וכו הינש ,הנושאר "השרפ" חנומה םא אדווי הרומהש יוצר
.םתועמשמלו שמוחבש פ -ו ס םינמיסל םידימלתה בל תמושת בסי
3 לע םירבדמ ונא עודמ :םידימלתה דודיחל האבה הלאשב שמתשהל רשפא
?םהילע רבודמש םירמוש יגוס 4 שי ירהו ?4 לע אלו דבלב םירמושה לש תוישרפ


2-1 תולאשל
,ונייה - 1 הלאשל הנוכנה הבושתה תא ונע ןכא םידימלתה םא קודבל הרומה לע
,(ןודקפב שומיש - תויוכז ןיא) רכש רמוש ,םניח רמוש :'א הצובק
תורשפא ןיא - 1 -ב ןועט התייה םא ןכש ,(ץפחב שומיש - תוכז) לאוש ,רכוש :'ב הצובק
.2 הלאש לע הנוכנ תונעל


6-4 הלאשל
- הינשו םילכ וא ףסכ לע תרבדמ הנושאר השרפש ,דימלתל הלגי השרפב לק ןויע
ןויערל דימלתה תא איבת תפסונ הבשחמ ."המהב לכו הש וא רוש וא רומח" לע
יכ חינהל ריבס ןכלו ,בר ץמאמל רמושה שרדנ אל םילכ וא ףסכ תרימשל יכ
אוה ריבסו ,החגשהו לופיטב הכורכ המהב תרימשש דועב ,םניח רמושב רבודמה
תאצמנ וז הנחבא .הז רובע רכש לבקיו שקבי (יעוצקמ העור :בורל) רמושש
תוחוכב הילא עיגי דימלתה יכ חינהל שיו ('ו ,ב"כ קרפ) ונתשרפל ן"במרה ירבדב
.רוזעלו זומרל הרומה לוכי ךכב םישקתמל .ומצע

ןיחבהל ןתינ ויפ לעש ,השרפב ינוציח ןמיס קר והז יכ שיגדהל שי ,םוקמ לכמ
לדבהל ןיא אנידל ךא .רכש רמושב היינשו םניח רמושב תרבדמ הנושאר השרפש
רמושש לכ אוה םניח רמוש ,םייח ילעב תרימשל םיממוד םיצפח תרימש ןיב
רוטב ןייע) .ותרימשל רסמנש רבד לכ לע רכש לבקמש אוה רכש רמושו ,םניחב
.(א"צר ןמיס ,טפשמ ןשוח

וא הבינג תנעטב ומצע רוטפל לוכי רמושה הנושאר השרפב יכ ,ןיחבי דימלתה
.סנוא תנעטב קר ומצע רוטפל לוכי רמושה היינשה השרפבש דועב ,הדיבא


7 הלאשל
תוערואמה לכ לע" :לכה לע עבשנ םניח רמוש ה"ד א ,ג"צ ףד מ"ב י"שר הוושה
."רוטפו ול התלע ךכש עבשנ אוה ,בויחל םירמוש ראשב תובותכה


11 הלאשל
תשרפב ,"םיה-ולאה לא תיבה לעב ברקנו"ל ליבקמה טפשמה יכ ןיחבי דימלתה
ויהיש רשפא םנמא ."םהינש ןיב היהת 'ה תעובש" :טפשמה אוה ,רכש רמוש
העובשה תרכזנ רכש רמוש תשרפבש הדבועה ןמ :ךפהל ונעטיש םידימלת
.עבשיהל קקזנ םניח רמוש ןיאש ןמיס ,הבירק קר תרכזנ הנושאר השרפבו
הז ןיד ודמל ארמגבש הדבועה לע םידימלתה תא הרומה דימעי הז הרקמב
ףדב ןייעו .(םישקמ=) ןיבישמ ןיא תינפומ איהש הווש הריזג לעו ,הווש הריזגמ
.ב"ע א"מ


12 הלאשל
לש ןוממ תליטנ איה "די תוחילש" תועמשמ "םדי תא וחלש אל הזבבו" קוספב
תליטנ ילב) ןודקפב שומיש םגש םידימלתה ודמלי י"שרמ .תושר ילב תלוזה
לע ודמלי (9 ןולאש) ב"ע מ ףד ,"תיבח" תייגוסב ןלהלו) .די-תוחילש איה (תושר
.(ןודקפה ןמ קלח תליטנ :תפסונ תועמשמ


14 הלאשל
לא ומצעב עיגי בוט דימלת לבא ,הבשחמ תבייחמו תצקמב השק הלאשה
.הבושתה

,וב שמתשהל דיקפמה לש ונוממ תא לטונו די חלושה רמושו ןיסנואב בייח לאוש
אלב - די חלוש .תושרב - לאוש) םילעבה לש ץפחב שמתשמה לאושל המוד
.ןיסנואב אוה םג בייח - לאוש ומכו ,(תושר


םירמושה תעובש תוהמ - 17-15 תולאשלו (ב"י) - (ט) תורוקמל
:שרפמ אוה 'י קוספבו ,די הב חלש אלש העובשה תא ריכזמ 'ז קוספל י"שר
לע םידמוע י"שר ישרפמ .(דימלתה תרבוחב (ט) רוקמ) "וירבדכ אוה ןכש עבשי"
יחרזמ והילא 'ר שוריפב האר) םישוריפה ינש ןיב ,הרואכל ,שיש הריתסה
םיקסופה בור תעד ןכו - ם"במרה יפל .התיכב וז היעב ררועל ךרוצ ןיא .(םוקמב
לע הנשמ דיגמ האר) תמא איה ותנעטש רמושה תעובש איה תירקיעה העובשה -
חלש אלשו עשפ אלש העובש םג וילע םילגלגמ בגא ךרדו ('ג הכלה 'ו קרפבו רתא
.די הב

ונקרפל ש"ארה תוכלהב ןכו םש 'ד תוא ח"בבו ד"צר 'יס מ"וח רוט םג האר)
ףד מ"בל תצבוקמ הטישבו םש ח"בה תוהגהב םהילע זומרש תומוקמבו 'ו ןמיס
ןויכ דימלתה תרבוחב םיאבומה ש"ארה ירבד תא ונאבה .(ש"ארה םשב ,'ו
ש"ארהש דועב תירקיעה העובשה לש קיודמה חסונה והמ שרפמ וניא ם"במרהש
."המודכו הבנגנו יתושרב הניא" עבשנש שרפמךשמה