"םירמוש "רפסה תארוהל הרומל ךירדמ

19 הלאשל
םישוריפ םתעדמ תולעהל ולכוי םידימלתה .י"שר ירבדב שוריפ ןיא "רבשנ"ל
תורקל םילולעה תוערואמה ןמ דחא םע "הריבש" גשומה רושיק ידי לע) םינוש
.ףרטנ םע ההזכ "רבשנ" שרפמ ם"בשר ,םוקמ לכמ .(המהבל

,הלימה תא םגרתל ידכ םג "רבתא" הלימ התואב שמתשמ סולקנוא ןכאו
םוגרתב םג ןייעו .ב"י קוספבש "ףרט" תא םגרתל ידכ םגו 'ט קוספבש "רבשנ"
.ןתנוי


21 הלאשל
.ןיוזמ םיטסילב אוה רכש רמושב "הבשנ" ;הליגר הבינג אוה םנח רמושב "בנגנ"


(ד"י) - (ג"י) תורוקמלו ב"י - 'י םיקוספל
:וירבד תמאל ידכ ,רמושה ןמ תושרדנה תוחכוה יגוס השולש ולא תורוקמב שי
.הריתס ןיעמ רבדב שיו ,המהבה ףוגמ הפירטה ינמיסו ,םידע ,העובש
ךירצ םידע שיש םוקמב .ב"י רוקמב עיפומ םידע ןיבו העובש ןיב הריתסה בושיי
.םידע ויה אלש םוקמב קר הליעומ העובש .העובשב םיקפתסמ ןיאו םידע איבהל
ינמיסב תקפתסמו תקלוח העד ,הארנכ ,איה אתליכמב לואש אבא תעד ךא
.המהבה תפירט


29 הלאשל
.לאוש ןידב דוסיה רקיע לע ומצעב דומעל דימלתה לכוי ,ןייעי םא ,ןאכ
לכ"ש ןויכ לבא .ותטילשל ץוחמש סנוא לש הרקמב "םשא" לאושה ןיאש יאדו
םילעבה תא תוצפל - םהיניב ינושארה םכסהה חוכמ - בייחתה אוה "ולש האנה
.אוהש הרקמ לכב


(ו"ט) רוקמל
םיבר םירבסה .ומעט תנבה דצמ הרומח היעב הווהמ לאושב "ומע וילעב" רוטפ
.בלה לע םיבשייתמ םניא םבורו הז ןיינעל ונתינ

.טשפה לא רתויב בורק הארנ אוהש ךוניחה רפס לעב לש ורבסה תא ןאכ ונאבה
ורמשי םילעבהש אוה םעטה םאש ןוויכמ ,תועטהל לולע שוריפה ןכ יפ לע ףא
,סנואה תעשב ומע םילעבה םא לוחל הז רוטפ ךירצ היה ,םתמהב תא םמצעב
.אקווד הליאשה תעשב ומע ויה םילעבה םא אוה ומע וילעב רוטפ הכלהלש דועב
.דומלה ידכ ךות ךכ לע םידימלתה תא דימעהל הרומה בייחו

ירבדב ןכו ע"בארה ירבדב אוצמל רשפא ומע וילעב לש הז ןיינעל םירחא םירבסה
ידמ רתוי הארנש אלא ,הז ןיינעב קוסעלמ ירמגל םיענמנ ונייה .םוקמב ב"יצנה
ךרוצ שי ךכ םושמו הזה רוטפה םעט המ לאשיש דימלת אצמי קפס ילבו טלוב
לכמ ןיינעה תא הריבסמ איה ןיא וליפא ,תאז ריבסהל יהשלכ הבושת תתל
.וידדצ


הכאלמ תמחמ התמ רוטפ - 34 הלאשל
אתליכב אמקואל ואל 'יל רמאד" אבר די לע ,ב ,וצ מ"ב ארמגב אבומה םעטה
לע תרבסומ לאושה לש וז הנעט (הליכב הדימעהל ידכ היתלאש אל) "התליאש
ללכ םניאש ןיסנואב םג בייח לאושש יפ לע ףא :ךכ תצבוקמ הטישב ן"במרה ידי
:ליאשמה דצמ (תולשרתה) העישפ התייה ןאכ ךא ,(הכרדכ התמ ןוגכ) ותטילשב
האצותכ המרגנ התתימו וז הכאלמל היואר הניאש המהב לאושל רסמ אוה
.(א"בשרה לש הנוש רואב םש האר) ליאשמה תעישפמ


37 הלאשל
ןכא םא הרומה קודבי .ונקרפ לש "תיב-ף"לא"ה םה םוכיסה תלבטבש םינידה
.(די-תוחילש ,סנוא ,העישפ ןוגכ) םינושה םיחנומה תא בטיה םידימלתה םיניבמ


1 ןויע
ב"ע גל ףד ,[א] הנשמ דומילל הנכה תדובע
(א"ע דל - ב"ע גל ףד) השוריפו "עבשיהל הצר אלו םליש" הנשמ

היגוסה הנבמ
[א] הנשמה .1
(1 בלש) "אתוכירצ"ה .2
ינוידו "םלועל אב אלש רבד הנקמ םדא ןיא אהו" אמח רב ימר לש ותפקתה .3
(2 בלש) היתובקעב םיאבה דומלתה

םיטשפומ םייטפשמ םיניינע לע בוסנ ןידהש הדבועה לשב ,דחוימב השק 2 בלש
תותיכב וז הדיחי דמלל ץלמומ ,ךכ םושמ .ידמל ךבוסמ ןתמו אשמ הוולמ אוהו
.דבלב תובוט


(2-1 םיבלשו ,הנשמה) היגוסה ןכות לע
ימד תא םלישש רמוש :שדח ןיד לא ונידימלת םיעדוותמ ונתנשמ דומיל םע
הכוז - הז םולשתמ ומצע תא רוטפל ,ןיד יפ לע ,היה לוכיש העש ,בנגנש ןודקפה
,בנגה םהב בייוחיש (השימח וא העברא ,לפכ) םימולשתה לכ תלבקב ךכ ידי לע
.ןידל דמעויו הלה ספתיישכל

וא 'ד ,לפכ) וז הייכז יכ ,דומלתה תחנה תרכינ ("אתוכירצ"ה) היגוסה לש 1 בלשב
םילעבהש ,אוה ןוכנה .רמושה ימולשת לש "תיטאמוטוא האצות הנניא ('ה
היינקהש בושחל תועטב היה רשפא ןכלו) .הלאה םיחוורה תא רמושל םינקמ
םהב ןיאש ,םילכב קר וא ,הבורמ הב רמושה תחרטש המהבב קר תישענ תאז
.('הו 'ד ימולשת

ךכש םילעב לש םתעד ודמא םימכח . שרופמב תישענ הניא ,ןבומכ ,וז היינקה
לפכ קפס אהיש תנמ לע ,ןרקב חוטב אהיש םילעבל והל אחינ" ןכש ;םנוצר אוה
.(ול רמואכ השענ ה"ד 'א ד"ל ,י"שר) "רמוש לש אובל דיתעה


הארוהה ךרד לע
(5-1 תולאש) [א] הנשמ דומילל הנכהה תדובע
תנבה ןכתית אל ןהידעלבש ,םיידוסי םיניינע המכ תרהבה - איה וז הדובע תרטמ
,בלה תמושת לכות ךכ .ןמצע הלא תודיחי דומיל ינפל ,"אתוכירצ"הו הנשמה
.דבלב םיירקיעה םיניינעל ביבס דקמתהל ,היגוסה דומיל תעשב


2-1 תולאש
.'הו 'ד ,לפכ ימולשת לש םיירקיעה םינידה לע הרזח תוליכמ
אוהש) "לפכה" ןיבל "ןוממ" ארקנה ןרקה םולשת ןיב הנחבאה תשרדנ 2 הלאשב
החיבטב ןכו ."סנק" אוהש (הבינגה דגנכ לוקשש בנגה םלשמש ףסונה קלחה
םיפסונה העבראו השלש םולשת ןיבל ןוממ אוהש "ןרק"ה ןיב הנחבאה ,הריכמו
.סנק םהש


3 הלאש
.ונימיב גשומ ותוא ירהכ הכלהב סנקה גשומ ירה אל יכ דימלתל ריהבהל הדעונ
לש סנקהש דועב ,רוביצה וא הייריעה וא הנידמה תפוקל סנק םלשמ םדא ונימיב
םידימלתה ןמ שרודל רשפא תמדקתמ התכב .ןידה לעבל םלתשמ דימת הרותה
םידימלתה תיברמש חינהל ריבס ."סנק"לו "ןוממ"ל הרדגה אוצמל תוסנל
וא בונגה דובאה ץפחה לש וכרעמ רתוי אוהש םולשת אוה סנק"ש ורמאי
ריבסיו תאזה הרדגהה תא הרומה ןקתי ,תאז תרשפאמ התכה תמר םא ."קוזינה
לעש הרקמב םלתשמה םולשת איה הכלהב סנק לש הרדגהה רבד לש ורקיעב יכ
,אסנק אקזנד אגלפש םירמוא ונא םא ןוגכ) םלשל ךירצ היה אל ןויגהה יפ
,םידמוע רומיש תקזחב םימת םירוושש ןויכ רוטפ תויהל ךירצ היה ןידה רקיעמ
ק"ב ןייעו .רתוי הרימשב לדתשיש ידכ קזנ יצחב והובייחו סנק וילע וליטהש אלא
.(ב"ע וט ףד


5-4 תולאש
הארי ןאכמו .בנגנ ונוממ ירהש ןודקפה לעבל םצעב ךייש לפכה יכ ריהבהל ודעונ
.לפכה לש וילעבל רמושה ךפוה םימעפלש ,הנשמבש שודיחה תא דימלתה


2 ןויע


(2 בלש) התארוה ךרדו אמח רב ימר תפקתה
תריסמ תעב ,שארמ רבכ התשענ ל"נה לפכה תיינקהש התייה ןשקמה תחנה
האר) ."תונוק ןיא תועמ"ש רורב ןכש ,ןרקה םולשת תעב אלו ,רמושל הרפה
קוידב המ רבסהב םיטרפל סנכיהל הרומל םיעיצמ ונא ןיא .(ןוגכ ה"ד ,תפסות
.ןשקמה תרבס התייה

ךא ,הלפכל הרפה תא רמושל ונקה םילעבהש התייה ותרבסש םיריבסמ תופסות)
דואמ םישק - ץוריתה יפל הפוג הרפה תיינקה ןיבו וניב הנחבההו הז ןיינע
.(םידליה תסיפתל

תא שארמ רמושל ונקה םילעבהש הנקסמל םידימלתה םע עיגי הרומהש יד
חירטהל ילבמ ןרקה תא םלשל תואי רמושהש הרקמב ,לפכה תלבקל םתוכז
.ןידה תיבל םתוא

אב אלש רבד הנקמ םדא ןיא אהו" אמח רב ימר תיישוק גצות וז הדוקנב
רבד לע חקולה לש ותעד הכמס אלש ינפמ :םירמוא שי - רבדה םעט ."םלועל
האר) ןיינקה לוחיש המ לע ןיאש ינפמ :םיריבסמ שיו ,ןיידע םייק ונניאש
,המוד .(א"ל דומע ,"םלועל אב אלש רבד" ךרע ,'ז ךרכ ,תידומלת הידפולקיצנא
.רכזנה ינשה םעטב שמתשהל רתוי לק ריעצה דימלתל הארוהה ךרוצלש

תלרגהב הב הכזי ילואש הייכזה תא וריבחל רכמ םדא :הזה ללכה תשחמהל
.תספות הניא וז הריכמ .(המצע תרגיאה תא אל) סייפה לעפמ


אמח רב ימר ירבד תארוה
.והונגצהש יפכ טושפ הכ ונניא ארמגב אישוקה הנבמ
:("תכבוסמ" וז היגוסש ונרמאשכ ונווכתה ךכלו) םיפסונ םימרוג הנומתל םיסנכנ
רבדהש ריבסמ י"שר .םלועל אב אלש רבד הנקמ םדא רבוסה ריאמ 'ר תעד .א
לע יל תשדוקמ תא ירה השאל רמואה :א"ע גס ןישודיקב ריאמ 'ר ירבדמ קסומ
. תשדוקמ רמוא ריאמ 'ר ...רייגתאש (רחאל :הסריגה םש ארמגב) תנמ

:םש ריאמ 'ר ירבד ךשמהב תאבומה המגודב שמתשנש בטומ ןינעה תרבסהל
(הידוהי רותב) איה ירהו .תשדוקמ - רייגתת איהש תנמ לע היוג השא שדקמה
."םלועל האב אל" ןיידע

םדא הרקמ לכבש קיסהל םילוכי ונא ןיא ריאמ 'ר ירבדמש הריעמ ארמגה .ב
ךא .םלועל ואוביש ריבס יוכיס שיש םירבדב קר אלא ,םלועל אב אלש רבד הנקמ
.לוחל לוכי ןיינקה ןיאש הדוי ריאמ 'ר ףא ונלש ןוגכ הרקמב יאדווב

טסקטה תאירק ינפל דחא דחא הישוקה יביכרמ תא ריבסהל יוצרש הארנ
:אופא ריבסנ
.םלועל אב אלש רבד הנקמ םדא ןיא הכלהה לע תססובמ תירקיעה אישוקה .1
.ריאמ 'ר תעד .2
.לקד תוריפ ןוגכ םירקמ וא ריאמ 'ר לש הרקמה ןיבו ונלש הרקמה ןיב לדבהה .3

.(בלש ותוא לש טסקטה תאירק בגא ןינעו ןינע לכ תרבסה :תיפוליח הארוה ךרד)

הלרגהב הייכזה תיינקה לש המגודל רוזחל רשפא אבר לש וצורית תשחמהל
תיינקה :איה ךרדהש ואצמי םידימלתה ?הייכזה תא תונקל ךרד תמייק םאה
:אבר לש וצורית תולקב ןבוי ןאכמ תרגיאה:תונורקע ינש לע ססובמ אבר לש ןושארה וצורית
.המצע הרפה תא אלא לפכה תא הנקמ םילעבה ןיא .א
יאנתב) .רמושה ידיל התריסמ עגרמ - וישכעמ איה הרפה תיינקה .ב
.('וכו הצרתו בנגית םאש

ותעד ףוסל םידרוי םימכחש אלא ,שוריפב רמאנ וניא הז לכש הפי רוכזל ונילע
:ול רמאו הז עגרב ומע הנתה וליאכ הרימשל ותרפ תא רמושל רסומשכו םדא לש
התאו בנגית הרפה ךתרימש ימי ךשמב םאו ,הרימשל יתרפ תא ךל רסומ ינא
.םהיניב יאנתה והז .הרפה תא ךל הנקמ ינא תעכ וז הריסמב ירה ינמלשתו הצרת
וריבח םע השוע םדאש םיליגר םיאנתב .םיליגר םיאנתכ וניא הז יאנתש עודיו
רמואה :ןוגכ) ןכל םדוק אלו השעמה םייקתמ עגר ותואמ יאנתה םייקתמש עגרב
- שקיבש ףסכה תא ול ןתתשכ .זוז םיתאמ יל ינתת םא ךטיג הז ירה השאל
העשמ ערפמל לחש "וישכעמ" לש יאנת והז ןאכ לבא .(טגה לוחי עגר ותואמ
.הנושאר

םישולש רחאל הב יל ישדקתה הל רמואו הטורפ וישכע השאל ןתונה :הוושה)
יל ישדקתה הל רמואו הטורפ הל ןתונה .םוי םישולש רחאל תשדוקמ - םוי
ערפמל תשדוקמ (זוז םייתאמ ול ןתתשכ) ירה - זוז םייתאמ יל ינתת םא וישכעמ
:(ןישודיקל הטורפה תניתנ תעשמ

תיינקהש םהל רורב תויהל ךירצ ךא ,ל"נה לכ לע םידימלתה םע ןודנש ךרוצ ןיא
. רמושה ידיל התריסמ תעשמ איה הרפה

הבנגנ ףוסבל ןכא םא הז יפלש הנעטב אריז 'ר ידי לע ףקתומ אבר לש וצורית
תעשמ רמושה לש הרפה הזה יאנתה יפל ירה - םלשל רחב רמושהו הרפה
היתוזיגב קלח רמושל ןיאש תחא אתיירבב רסמנ ןכ םא עודמו ,הריסמה
.היתודלוובו

ונקתמ אוהש אלא אבר לש וצוריתבש ןורקעה תא לבקמ אריז 'ר ,ךכל הבושתב
םניא לבא ,וישכעמ הרפה תא רמושל םינקמ םילעבהש ןוכנ .(10 הלאש) תצקמב
םה תודלוו תוזיג :רורב וז תוגייתסהל קומינהו היתודלוו היתוזיג תא ול םינקמ
.(11 הלאש) תונקהל ליגר םדא ןיא תאז תאו הפוגמ אבש חבש

הרומה ?המצע הרפה האצמנ םא ןידה היהי המ :הלאשה התכב לאשיתש רשפא
ואבוהש ם"במרה ירבד לא םתוא הנפי ףוסבלו - ןודנ םידימלתה תועד תא עמשי
.(וז הכלה םעט ם"במרה לש וילכ יאשונב הארו) 2 ןולאש ףוסב

- ינמלשתו הצרתו ,בנגתשכל אוה םהיניב יאנתהש אבר ריבסה הינשה ןושלב
הנושארה ןושלבש תוחנהה יתש ןיבמ .(המצע הרפה) ךל היונק התבינגל ךומס
אלש רבד אוהש) לפכה אל - המצע הרפה תינקנ .הז ץוריתב םג הנושארה תראשנ
ערפמל אל רמושל תינקנ המצע הרפה .הינשה החנהה תינתשמ ךא .(םלועל אב
ול תינקנ םלשי רמושהו בנגת םא ונייהד "התבינגל ךומס" אלא הריסמה עגרמ
וריצח ידי לע זא השעיי ןינקה ,וז ןושל יפל ,הבינגל םדוק טעומ ןמז ערפמל הרפה
ירבד ונבוי אל וידעלב - "רצח ןיינק" ,גשומה תא ריהבהל הרומה לע .רמושה לש
לש היעבה הרסוה הז ץורית יפלש ןבומכ ."םגאב אמייקד ימנ יא" ךומסב ארמגה
התייה הבינגל ךומס ןורחאה עגרה דע ירהש םילעבל םיכייש הלא .תודלוו תוזיג
ץוריתב םיצלאנ ונייהש יפכ רמול םיבייח ונא ןיא הז ץורית יפלו .ותרפ וז
ינש ןיב ינש לדבהו .תודלוו תוזיג ללכה ןמ איצוה םהיניב םכסההש ןושארה
ונא םא .(רקפה םוקמב) םגאב הדמע הרפה התבינג תעשב םא היהי םיצוריתה
םירזוח ונא םא לבא ,תירשפא האנקהה ירה הריסמה עגרל ערפמל םירזוח
הדמע עגר ותואב ירהש תירשפא האנקהה ןיא הבינגה ינפל דחא עגר לא ערפמל
.רמוש לש וריצחב אלו םגאב הרפהךשמה