"םירמוש "רפסה תארוהל הרומל ךירדמ

3 ןויע

3 בלש (א"ע דל ףד) םלשמ ינירה רמאש רמוש
תושעל קיפסה אל ךא ,םלשמ ינירה רמאש רמוש :איה וז היגוסב הנודינה היעבה
?אל וא לפכב הכוז םאה ,בנגה ספתנש דע ןכ

רעשל שיו היגוסה דומלל החיתפכ התכב וז היעב תולעהל לוכי הרומה
תורבסה תא ולעי םג ילואו תודגונמ תודמע יתש ועיבי םמצע םידימלתהש
דע םולכ הניא םלשל החטבהש ורמאי קלחו רשפא .תועדה יתשל תוירקיעה
ירה :ורמאיו תמדוקה היגוסה ןמ וקיידיש םירחא ואצמיו רשפאו שממ םלשיש
,םהיפלכ רמושה הליגש בוט ןוצר ללגב לפכה תא רמושל םינקמ םילעבהש ונדמל
ינירה רמא ןכלו הז עגרב ףסכ ול ןיא ילוא") בוט ןוצר הליג הזה רמושה ןאכ ירהו
.לפכה תא ול ונקי הזכ הרקמב םג ןכלו (?"שממ םליש אלו םלשמ

הזיא קיידל רשפא םאה .הנשמה לא ןוידה תא ריזחהל ןתרטמ הנכהה תולאש
?המצע הנשמה ןמ ןורתפ

םירקמה ינש לע תרבדמ הנשמהש הדבועל הנפות דימלתה לש ובל תמושת
שרפתנ אל "םלשל הצר" םייניבה הרקמ ."םלשל הצר אל" - "םליש" םיינוציקה
.ארמגה תייגוסל אצומה תדוקנ יהוז .הנשמב

:הרעה
היגוסב אבר ירבדמ קיידל ןתינ םאה :האבה הלאשה התיכב ררועתתו רשפא
ךל היונק יתרפ ירה ינמלשתו הצרתו בנגיתשכל ול רמואכ השענ" תמדוקה
ישרפמ רצואב ןייע) ךכב יד ,םלשל ונוצר עיבה םאש ןאכמ הארנ ?"וישכעמ
.(3 הרעה "ט"סת 'מע 'ב ךרכ אעיצמ אבב תכסמל" דומלתה

אלא םיכמוס ןיא הכלה עובקל ןושל קויד לע םיכמוסשכ :גייתסהל םג רשפא ךא
רבדהש םוקממ קויד לע םיכמוס אלו ,ןינעה ןודנ הבש היגוסב ירקיעה םוקמה לע
ןינע לע םרקיעב ורמאנ תמדוקה היגוסב אבר ירבדו .אחרוא בגא קר וב רכזנ
לע אלו ("םלועל אב אלש רבד הנקמ םדא ןיא אהו" אישוקה תא ץרתל) רחא
.ונתייעב

דומלתה :לפכה תא רמושל הנקמ "םלשמ ינירה" תרימאש איה ןנחוי 'ר תעד
.אפיסב קוידמ ול עייסלו אשירב קוידמ ותעד רותסל הצור

אכיל אהמ אלא" :ונתייעבל עגונב ארמגה תנקסמ דימלתל רהבות 6-5 תולאשב
ונחרוכ לע ,וכופהו רבד אפיסהו אשירה ןמ קיידל ןתינש ןויכ ."הנימ עמשימל
ואל אפיסב וא אשירב תונושלה ןמ תחא :6 הלאשב 'ד תורשפאכ רמול ונילע
אלא ה"ד א"ע א"כק ףד תבש י"שר ירבד ןייע) וזיא םיעדוי ונא ןיאש אלא אקווד
אל ןנחוי 'ר תעדל עויס ארמגה האיבמ ,ףוסבלו .(הנימ עמשמל אכיל אכהמ
.לפכה ול הנקנ - "םלשמ ינירה" רמאש רכוש .אתיירבמ אלא המצע הנשמהמ
.רכש רמושבו םניח רמושב םג ןידה היהי ךכ םתסה ןמ

אל לפכב הכוז רמוש .בושח ןורקע םהב שיש אפפ בר ירבד ואבוה היגוסה ךשמהב
ןמ רטפיהל היה לוכיש ןמזב (םלשל ןכומש רמוא וא) םלשמ אוהש הרקמב קר
רמוש :ןוגכ) ןידה ןמ וילע בייח אוהש רבד עריא המהבלש הדומש רמוש םג .ןידה
,לעופב םליש םא ןכש לכ ,םלשל ןכומ ינא רמואו אב אוהו (יתעשפ רמאש םניח
רקשב ומצע רוטפל היה לוכי ירהש ,אוה הז רבדל םעטה - לפכב הכוז אוה םג
ןכומו בוטה ונוצר עיבה אלא ןכ השע אלש הז רמושו .(הסנאנ וא הבנגנ תנעטב)
רמאש רמוש הזכ הרקמ הנוכמ 9 הלאשב .לפכה תא ול םינקמ םילעבה - םלשל
,ןורקיעה והז .רטפיהל לוכי היהש םוקמב ומצע בייחמש - "םלשל בייח ינירה"
הכוז אוה םג תחא העדל .ומצע בייחמה לאושל סחיב ורמאנ תונושל יתש ךא
הינשה העדל ;"הכאלמ תמחמ התמ" תנעטב ומצע רוטפל היה לוכי ירהש ,לפכב
םא אלא וז הנעט ןועטל שייבתמ לאושהו החיכש הניא "הכאלמ תמחמ התמ" -
.ומצע רוטפל המב ול ןיאש וליאכ כ"א .הז רבד תמאב הרק

לאוש .ומעטמ אל ךא הנושארה ןושלב אפפ בר ירבדכ ייבא םשב רסומ דיבז בר
אוה) "ולש האנה לכש" ןוויכ אוה ךכל םעטהו שממ םליש םא קר לפכב הכוז
איבמ דומלתהו .לפכה הנקנ אל אמלעב רובידב (םולשת ילב המהבב שמתשמ
אצמנ ךכ רחאו םלישו לאושה םדיק" ,הב רמאנ .אתיירבמ דיבז בר תעדל עויס
םג ירהש) אקווד ואל "םליש" ןושל םנמא ."לאושל לפכ ימולשת םלשמ בנגה
לבא ("םלשמ ינירה" תרימאב ידש התוא ונשריפו ,"םליש" רמאנ הנשמב
םלשל ךירצש עמשמ "םלישו םדיק" תבתוכו הנושלב תקיידמ ירה אתיירבה
אתיירבה ןיב האוושהה ירה "רמאו םדיק" שרפלו קוחדל הצרת םא םגו .שממ
תדמלמ "םדיק" הב רמאנש תאז אתיירבו "רמאו" הב רמאנש רכוש לש תמדוקה
ןיב האוושההו ."םלישו םדיק" ושוריפ ןאכ "םדיק"ו בטיה ןושלב קיידל שיש
לעב תותיירבו תוינשמ ינוש םתוא) "יאנת"ה ירהש תקדצומ וללה תותיירבה יתש
ידי לע דחי ונשנ ולא תותיירב יתשש ודיעה איעשוא 'רו אייח 'ר תבישיבש (הפ
םדיק" בתכ הינשבו "רמא" בתכ הנושארה אתיירבב םדא ותוא .דחא אנת
.אקווד םליש אוה ןידה לאושבש קיידל ןווכתהש יאדו "םלישו

לפכב םיכוז םירמושה םהב םינושה םירקמה םהמ דימלתל הארמ 11 הלאש
.םלשל םיבייח ויה ןידה יפ לש םוקמב םולשתב םמצע םיבייחמ םהשכ

דיבז בר ירבד ,אפפ בר ירבד ןיב ןוכנה סחיה תא תוארהל תואב 15-12 תולאש
ארמגב ואבוה תונושל יתש .דיבז בר ירבדל עויסכ ארמגב האבוהש אתיירבהו
.םלשמ ינירה רמאש לאושל סחיב אפפ בר ירבדב

עיבמ דיבז בר ,תאז תמועל .אפפ בר ירבדב רכזנ אל הז הרקמ - םלשש לאוש
.הקיפסמ הניא םלשמ ינירה תרימא ןכ םא ,םלשיש דע לאוש :שוריפב ותעד
לוכי הז .שממ םליש - הטושפ יפל ."םלישו לאושה םדיק" בותכ אתיירבב
ןימולשת ,הקיפסמ הניא םלשמ ינירה תרימא .אפפ בר לש 'א ןושל םע םיאתהל
אתיירבה תא םיאתהל לכונ "רמאו םדיק" אתיירבב שרפנו קוחדנ םא .ןכ-שממ
.ארמגה תנקסמל החדנ הז שוריפ לבא אפפ בר לש 'ב ןושל םע םג
"אנת"ה לש תויועמשמה יתש ןיב בטיה ןיחביו הרומה שיגדי :הנורחא הרעה
ימיב דחייתנ הז םש ךא ,הנשמה תפוקתב םכחה אוה "אנת"ה .שרדמה תיבב
ןאיבהל .תותיירבו תוינשמ הברה רוכזל היה ודיקפתש םדאל םג םיארומאה
.ןוידל ןעיצהלו שרדמה תיבל

.ןרכזה - "אנת"ה איבהש תותיירבה תא קדובו ןחוב היה םכחה
תורישכ תוטיחשה לכ ןנחוי 'רד הימק אנת ינת :ב"ע ג"מ ףד אמוי המגודל הושה)
.('וכו ארבל ינת קופ ןנחוי 'ר היל רמא .הרפ לשמ ץוח רזב

4 ןויע

5 בלש ,א"ע הל ףד ,ןודקפה תורקייתהמ האצותכ רמושל אבה חוור
רטפיהלו עבשיהל ותוכז תא לצנמ וניאו םלשמש רמוש :אוה וז היגוסב שודיחה
הכוז אוה .בנגה אצמנשכ השמחו העברא וא לפכה ןמ ול אבה חוורב קר אל הכוז
ץפחה ריחמ תא רמושה םליש םא .ץפחה לש םיריחמה תודונתמ אבה חוורב םג
הכוז הז שרפהב - רתוי רקי אוה העש התואבו ץפחה אצמנ ןמז רחאלו וילעבל
רמושה םליש םא קר רומא הז ןידש םידמל ונא היגוסה ףוסמש אלא .רמושה
הכוז וניא - ןיד תיב תייפכב םליש םא לבא ."אניד יבל היחרטא אלו" ונוצרמ
תיינקהש תומדוקה תויגוסב ונדמלש םדוקה ללכב הפי תבלתשמ וז הכלה .חוורב
.םילעבה לש בוטה ןוצרב היולת רבד לש ופוסב לפכה

ךרדל רשאב .תניינעמו ,התוחתפתהב םיכוביס אלל ,יסחי ןפואב הלק היגוסה
םאה :םכתעד יהמ") הרומה ידי לע היעבה תגצה רחאל :םיצילממ ונא הארוהה
לע אבה חוורב םג וא ,השמחו העברא וא לפכ ימולשתמ קר חוורב הכוז רמושה
ךכ רחא .םליש רמושה .דבא םיוסמ ןודקפ :לשמל ("?לוזו רקוי ומכ רחא רבד ידי
ןיא ןאכ) הלע הז ץפח לש וריחמ םייתניב ךא רמושל הבשוהו הדיבאה האצמנ
תורקייתה תובקעב חוור לש הלאש אלא ,ןניקסע הדיבאב ירהש לפכ לש ןינע
.(דבלב

:היעבה תנבהל תפסונ ךרד וא
."'וכו ודבאש וא ובנגנו םילכ וא המהב וריבח לצא דיקפמה" :רמאנ הנשמב
הכוז - םלשל ותמכסה עיבה וא םליש רמושה ןכא םא "ובנגנ"בש הכ דע ונררב
אובי ןוממ חוור הזיא ךא .(רמושה לש לפכה - בנגה אצמנ :לשמל) ןוממ חוורב
םתעד תווחל ושקבתי םידימלתה ?"ודבא" לש הרקמב שארמ םליש םא רמושל
םג רשפא הז הרקמב .לוזו רקויל ונייה ,ארמגה לש הבושתה לא ועיגיו רשפאו
.אליממ אבה חבש וא ופוגמ אבה חבש אוה הז חוור םאה .קימעהלו ךישמהל

רחאלו .התכב היגוסה דמלת ,םידימלתה ידי לע תוינושאר תועד תעבה רחאלו
,דיקפמה היהי דחא דימלת .הזחמה ידי לע הב קימענו הילע רוזחנ דומלה רמג
ןמחנ ברו םהיתונעט וחטשי םידדצה .ןיידה ןמחנ בר ישילשהו ,רמושה - ינש
.ןידה תא קוספי

:היגוסב תופסונ תוניינעמ תודוקנ
חכל הרשפאש תולשרתה קר הניא העישפ ."איה אתועישפ אנעדי אל לכ" .א
וז םג - ןכיה רכוז וניאו ץפחה תא חינהש רמוש .ץפחה תא תחקל (בנג=) ינוציח
.העישפ
שאר לש ונתח=) ןמחנ בר לש ותומד ."הינימ אנדפאל היבגאו ןמחנ בר לזא" .ב
.ולש ןידה יקספ תא םייקל הפוכה ףיקת שיאו ןיידכ (הלוגה
תוקלוחמ תותכסמה ויה םיארומאה ימיב רבכ - "הוה דיקפמה ןיקרפו" .ג
םהש יפכ תומשה םתואב םיקרפה וארקנו ונימיב ומכ הרוצ התואב םיקרפל
.םויכ םיארקנ

תא הריזחמ איה ןכאש ,הבשחמ תבייחמו תניינעמ 6 הלאש .תוטושפ יד תודובעה
ותואש "אמלעמ אתאד אחבש" ןיב לדבה שיש ונדמל םש .'א היגוסל דימלתה
םילעבה ןיא ותואש "אפוגמ יתאד אחבש" ןיבל רמושל תונקהל םיכסמ םדא
חבשכ רדוגמ לוזו רקוי ידי לע אבה חוורש ונתייגוסמ הארנ .רמושל םינקמ
אוה תודלוו תוזיגמ לידבהל .רמושל ותונקהל םינכומ םילעבהו אמלעמ אתאד
ןידה אוהו :'ד ןמיס ש"אר האר) רמושל הנקמ וניא ותואש "אפוגמ יתאד אחבש"
ףוגמ אצוי וניאו קושה רעשב יולתש ,יוה אמלעמד אחבשכד רוקייאד אחבש ימנ
.(ץפחה

5 ןויע

רמושל ןודקפה תריסמ ידי לע רמושל אבה חוור
1 בלש ,(ב"ע הל ףד) ולשמ םילודג ויבויחש רחא
רוטפה (םנח רמושכ וא רכש רמושכ םה ויבויחש) רכוש :איה וז היגוסב היעבה
ויבויחש ותושרל הרסמנש המהבה תא רסמש ,רחא סנואב וא הכרדכ התמב
לע םילעבה יפלכ רוטפ רכושה .לאושה תיבב הכרדכ התמ המהבהו ולשמ םילודג
רכושה הכוז םאה (ליאשמה) רכושה יפלכ ,הניגב בייח לאושה ךא ,תאזכש התימ
הז ןינעב ?(ולש הניא המהבהש ןמזב) לאושה ןמ הז חוורב (ליאשמה אוהש)
.הנשמב יסוי 'רו אמק אנת ןיב תועדה וקלחנ

בייחתה אוה ויפלכו רכושה ידימ המהבה תא לביק לאושה :ןעוט אמק אנת
אוה ןידה ןכלו .םילעבה יפלכ הכרדכ התמ לע רוטפ רכושה וליאו .לאוש יבויחב
.רכושל םלשי לאושהו הכרדכ התמש רכושה עבשיש
:לאננח וניבר ירבדב ךכ לע הבושת ?לאושה תיבב עריאש המ לע עבשי הז דציכ)
3 הלאשב ."רטפיו עבשי הכרדכ לאושה תושרב התמש רכושה התוא האר םא"
הבושתה לע התכה תא דימעי הרומהו וז הלאשב ותעד תווחל דימלתה שקבתנ
.(הנוכנה

התייהש םילעבה .דרוסבא לש בצמל איבמ הזכ קספ ירה :ןעוט יסוי 'ר וליאו
ןמ הרפב הכוז ,הרפ ול התייה אלש רכושהו .יוציפ אלל התוא ודביא הרפ םהל
"?וריבח לש ותרפב הרוחס השוע הלה דציכ" :לאושה

התכב .הנשמ לש הטושפל רשאב תעדה תא חינהל וב יד ל"נה רבסההש הארנ
תופסותה ילעב לש םשוריפ יפ לע היגוסה תא הרומה ריבסי ,ההובג המר תלעב
."ארמגבש ץרתמהו השקמה ירבדכ יגילפ" ןנברו יסוי 'רש םירמואה (רוזחת ה"ד)

תגצה קר םניא יסוי 'ר ירבד ,םרבסה יפלש ,ךכב אוה תופסותה שוריפבש ןורתיה
תיטפשמ הנעט םג םהב שי אלא ,םימכחה קספ יפ לע רצונש בצמבש דרוסבאה
:םימכחה לש תיטפשמה םתנעט לומ דומעל תלגוסמה

:השקמ ןיבא רב ידיא בר :אוה וז הטיש יפל היגוסה רבסה
,העובשב קר (ריכשמה יפלכ ויבויחמ רטפנ רמולכ=) הרפ יאהל ינק רכושה ירה
זאו יל עבשתש הצור יניא "ךתעובש לדו תנא לד" ריכשמה ול רמאי ןכ םא
ימד ונממ לוטיו לאושה לא ךליו תדמוע הניעב וילא רוזחתש הרפה לע ותעיבת
עבשנש םדוק דוע לאושה תיבב המהבה תתימב רבכ :ייבא הנוע הז לעו ?ותרפ
עבשנש העובשהו הרפה לע ריכשמה לש ויתונעט וקלתסנ רבכ ,ריכשמל רכושה
רכושל רמול לוכי וניא ,ךכ םאו ."תיבה לעב לש ותעד סיפהל" קר איה רכושה
תעדל .ןיד לעב וניא רבכש ןויכ לאושה םע ןידל אובלו ךתעובשב ץפח יניא
.ןנברו יסוי 'ר תקולחמ ולא תונעטב תופסות

אוהו םילעבה אוה ריכשמה ןיידע העובשה ןמז דעש ןיבא 'ר תנעטכ רבוס יסוי 'ר
יפל וליאו .ותמהב תא עובתלו לאושה לא אובלו רכושה תעובש לע רתוול לוכי
םע ןיד השועו רכושה ךלוה ןכלו ריכשמה ול קלתסנ התימה עגרמ רבכ אמק אנת
תדימב תוטשפומ ןה ולא תונעט יתש ."רכושל םלשי לאושה"ש אוה ןידהו לאושה
אישוקה תא דמלל םא ותתיכ בצמ יפל הרומה טילחי ןכלו הנבהל תושקו המ
התכב וא םיבוט םידימלת לש התכב) ןתינ םא וא םמצע ינפב ארמגבש ץורתהו
.הנשמב יסוי 'רו אמק אנת תקולחמל ל"נה הבושתהו הלאשה תא רשקל (תינרות

ליאשמו רכושה ךלוה ללכב הז דציכ :תרחא הלאש םידימלתה דצמ אובל היושע
?רחא םדאל הריבעהל הלש םילעב אוה יכו רחאל המהבה תא

הז ןינע ןודנ הבש היגוסב וז הלאש ביבס רתויב ןינעמ ןויד חתפל לכוי הרומה
הבושתב הרומה קפתסי םייתניב .ןלהל רמושל רסמש רמוש תייגוס איהו
תושר םילעבה ול ונתנשב" רבודמהש (א"ע ו"ל ףד) םש דומלתה ןתונש הטושפה
."ליאשהל

ןוידה תא חותפל םיצילממ ונא ןאכ ףא וז היגוס לש הארוהה ךרדל רשאב
םילעבה לש םהידיקפתב ושמשי םידימלת השולש .הזחמה ןויסנ ידי לע רועישב
ינשש ןויכ ךובנ אוה ךא םלשל ובויחב הדומ לאושה .לאושהו (ליאשמה=) רכושה
םילעבה ונעטי .םלשי םהמ ימל עדוי וניא אוהו וימולשת תא םיעבות םירחאה
טבמב קידצי (הזכ ונמי םא ןיידה וא) התכהש רעשל שי .םהיתונעט תא רכושהו
יתש שיו ךכ לכ טושפ רבדה ןיאש הארנ :הרומה םהל רמאי .םילעבה תא ןושאר
.הינשה העדה תא םג ןחבנ הבהו ןינעב תועד

- היעבה תא ,דומילה ינפל ,ררועי ,םירבד לש םקמועל רתוי סנכיהל הצריש הרומ
וניא לאושה ירה ?לאושה ןיבל ריכשמה ןיב עבתנו עבות לש סחי ללכב םייק םאה
בייח ינש דצמ ."תא ידיד םירבד לעב ואל" :וב ריכמ ונניא םגו ריכשמה תא ריכמ
"תולגל" אוה ץלאנ ,ןכ םא .ותושרב הרפה ןיאש - אנוה בר יפל - עבשיהל רכושה
- ליאשה אוה רשאכ היעבה תררועתמ התע .הרפה תא ליאשה םנמאש ריכשמל
- ליאשהל ול השרה הלה ירהש - ריכשמה לש ותוחילשב לעפ וליאכ רבדה בשחנ
.ותעד לעו אוה ומשב לעפ וליאכ רבדה בשחנ וא

תוהמו ,"רמושל רסמש רמוש" ,"ותומכ םדא לש וחולש" לש התוהמ וררבתי ךכ
וריבחו וריבחמ עבותה :"ןתנ יברד אדובעיש" ןינע ררועתיש רשפא ןכו) הריסמה
וז הלאשב ,םידחא םינושאר יפל .("הידהב אניד יעתשמד אוה אניד - וריבחמ
ינפל םילעבכ ,ומצע ינפב ,דמוע רכושה ,ןנברל :ןנברו יסוי 'ר וקלחנ המצע
אבש לאושהו הרפה תא ליאשהל םחולשכ אלא וניא - יסוי 'רל וליאו ,לאושה
'מע ב"ח ,דומלתה ישרפמ רצוא ןייע) ריכשמה לש וניד לעב אוה ומוקמב התע
.(א"עקתךשמה