"םירמוש "רפסה תארוהל הרומל ךירדמ

8 ןויע
6 בלש ,א"ע זל - ב"ע ול ףד יסוי יבר תכלה ףקיה
ארמימ איה אצומה תדוקנ .תומדוקה תויגוסל םוכיס ןיעמ הווהמ וז היגוס
הדוהי בר רמא ,ארמימ דועו .יסוי 'רכ הכלה :לאומש םשב הדוהי בר רסומש
קרפב הנושארה הנשמב רמולכ) הנושארב ףא יסוי 'ר היה קולח :לאומש םשב
ותרפב הרוחס השוע הלה" דציכ יסוי 'ר רמא םש ףאו ("עבשהל הצר אלו םליש"
:הדוהי בר תא לאוש הדוהי רב לאומש ברו .םילעבל ךייש לפכה אלא "וריבח לש
ףא קלוח יסוי 'רש הנוע הדוהי בר ?אל וא הנושארב םג יסוי 'רכ הכלה םאה
ץרא ימכחמ רזעלא 'ר לש ותעד םג וז .הנושארב ךכ ותומכ הכלהו הנושארב
הנשמב קלוח וניא יסוי 'רש רובס לארשי ץרא ימכח שאר ןנחוי 'ר ךא .לארשי
.לפכב הכוז רמושהש הדומ אוהו הנושארה

2 הלאשל
לאומשו יסוי 'ר לש ותעד תרכזנ הינשה הנשמב יכ הלגמ תוינשמה יתשב ןויע
ןנבר תעדל הליבקמ איהו תחא העד קר שי הנושארה הנשמב .ותומכ הכלה קסופ
קודבל ןינעמ ךכ םא .ןאכ םג קולחי יסוי 'רש רסומ לאומש .לפכב הכז רמושהש
.הזב םג קלוח יסוי 'רש ללכ זמר אל ,הנשמה רדסמ ,יבר עודמ

:תוירשפא תוביס 3 ךכל שיש הלעמ חותינ
.ןנחוי 'ר תטיש וז .וריכזה אל ןכל הנושארב הדומ יסוי 'רש רבוס יברש רשפא .א
קלוח עודמ הלאשה תא הרומה םהל גיצי ,וז תורשפא התכב םידימלתה ולעישכ
תרבס יפל ובישי םידחא םידימלתש ריבס ?הנושארב הדומו ונלש הרקמב יסוי 'ר
.םלשל הצר אלו עבשנ ןאכ ,םליש הנושארב :ארמגה
הכלה ןיא הנושארב לבא הנושארב קלוח םנמא יסוי 'רש רבוס יברש רשפא .ב
קלוח אוה לאומש תעדל יכ ,ארמגב הניא וז תורשפא) וריכזה אל ןכלו ותומכ
.(ללכ קלוח וניא - ןנחוי 'רלו .ותומכ הכלהו הנושארב
אלא .הנושארב ףא ותומכ הכלהו הנושארב קלוח יסוי 'רש רבוס יברש רשפא .ג
םג קולחיש ןיבהל ןתינ הנממו הינשה הנשמב יסוי 'ר לש ותעד ריכזה םא ידש
הכזי אל הרקמ םושב ,וז העד יפלו רזעלא 'רו הדוהי 'ר לש םתעד יהז .הנושארב
.דיקפמה לש ונומממ אוהשלכ חוורב רמושה

- הז חותינב ושקתי םידימלתה םאו ,2 הלאשב דימלתה לאשנ הלא תויורשפא לע
.הרומה רוזעי

לגרהה תיינקהב היהת תלעותה .םוכיסכ ם"במר יעטק ינש ונאבה וז היגוס ףוסב
יקסופ לא ךכ םשל תונפלו הכלהה קספ תנקסמ תא ןינעה וא היגוסה ףוסב שפחל
.הכלהה

6 הלאשל
העברא" רפסה ןיב לדבהה תא םיעדוי םניא םיבר םידימלתש ררבתיש ןכתי
ףסוי 'ר ןרמ לש "ךורע ןחלוש" ןיבל (רשא וניבר ןב בקעי 'ר ורבחמש) "םירוטה
םינמיסל הקולחהו ,תומשה םתוא ילעב םיקלח העבראל קלוחמ אוה ףאש וראק
יכ התכל םירפסה 2 תא הרומה איבי ,ירשפא רבדהש םוקמב .ההז םירפסה ינשב
!"...םייניע הארמ בוט"

10-9 ןויע
(א"ע אמ - ב"ע מ ףד) הרבשנו וריבח לצא תיבח דיקפמה
ןכא םא הפי הפי לוקשל הרומה לעו ,קרפב רתויב תושקה תויגוסה ןמ תחא יהוז
,ואל םא .ריבס ןמזב ,תעדה תא החינמ הרוצב התארוה תרשפאמ התכה תמר
די - תוחילש לש 'א קרפב דמל דימלתהש המ לע ךומסיו וז היגוסל חיניו בטומ
.יללכ ןפואב ,ןודקפב

:םיגוס ינשמ םה היגוסב םיישקה
ןכות יישק .א
הנבמ יישק .ב

הכירצ די תוחילש ,די - תוחילש :ןוגכ םישקו םיבר םיגשומ םיעיפומ היגוסב .א
ולא לכ - 'וכו 'וכו תעדמ אלש לאוש ,הליזג תבשה יניד ,םילעב תעד ,ןורסח
ןיבהל דימלתל השק .תקיודמ הרבסה םיבייחמה דימלתל םיריהנ אל םיגשומ
ךותמ הרבשנו הרימשל הרסמנש תיבח לע תרבדמה ונתנשמ ןיב רשקה תא
.ומוקמל וריזחה בנגהו עלס וא הלט בנוג לש אתיירבה ןיבו ,רמושה הלטלטש
.הטשפה לש רכינ רשוכ תבייחמ םהינשל ףתושמה ינורקעה דוסיה תנבהב

דומעל ןתינ אל טעמכו רתויב םירצק םה ארמגה ירבסה - םיניינעה ישוקל סחיב
םוקמב - החינה" רצקה ץורתה ,לשמל ךכ .תורצקה ארמגה תוליממ םהילע
.הבחר הרבסה בייחמ "המוקמ וניאש

תלעב הניה המצע הנשמה רבכ .רתוי דוע םירומח םיישקה ,הנבמה תניחבמ .ב
תא הנשמ םהמ דחא לכש םיבר םימרוג יפ לע הקולח הב שי ,ידמל בכרומ הנבמ
/ הכרוצל הלטלט ,הרבשנ החינהשמ / ודי ךותמ ,םוקמ ודחי אל / ודחי :הכלהה
.דחי םפרטצהב הנשמה לש הנומתה תא םיביכרמ הלא לכו .הכרצל
ונמוקמבו םוקמ לכב השק "אביקע 'ר אפיסו לאעמשי 'ר אשיר" אתמיקואה
הכופהו הרבס ,ירתסד יתרת ןאכ םיספות ונאש ןויכמ תאז .רתוי דוע השק
אשירב יברש ןיבהל ןיא לבא ,ךרוצ ןיאש וא םילעב תעדב ךרוצ שיש וא .רומגה
לאעמשי 'ר יפל ןהש הרמא התע הז ארמגה ירהו .ךפיהה תא אפיסבו ךכ ספות
אל" םהינשל ירהש ,ודחי אלו םוקמ ודחי ןיב לדבה ןיא אביקע 'ר יפל ןהו
'רכ) אנת דחכ ונתנשמ תא דימעהל ארמגה ץורית ,דועו תאז ."רמאק איעבימ
.הסונמהו רגובמה דמולל וליפא הנבהל רתויב ךבוסמ (לאעמשי

לע םידמוע םה הליחתב ?ץורתה תא הצרתשכ ארמגה תכלוה ךרד וזיאב ירהש
?תיבחה תא רמושה לטלט המ םשל :איהו ,הנשמב ללכ הלאשנ אלש הלאש
.די הב חולשל תנמ לע :הנוע ינש .הלזוגל תנמ לע :דחא ארומא הנוע הז לע
די תוחילש םא הלאשב םיקלוח םהש הנועו ?םיקלוח םה המב תלאוש ארמגה
אלא (ינמ ןיתינתמ) ונררועש היעבה רקיעל םצעב ךייש וניא הז לכו .ןורסח הכירצ
ארמגה ןכמ רחאל .ונניינעל רשקה והמ רורב אל ללכ דמולל .ידדצ יד ןיינע אוה
,ולשמ הבושת גיצמו תומדוקה תועדה יתש תא החודה ישילש ארומא האיבמ
ןתונ ןכו "תולזוג הילע איבהל תנמ לע הלטלט" :תיבחה תא רמושה לטלט עודמ
אוהש - הזה בלשה לכ רחאל קרו .יוה ןלזג תעדמ אלש לאושש ינפמ וירבדל םעט
איה לאעמשי 'ר הלוכ :ונניינע רקיעל םירזוח ונא - ומצעלשכ רתויב ךבוסמ
לש רתויב ךבוסמ הנבמ יאדווב והז .המוקמ הניאש םוקמב החינהש אפיסו
.היגוס

הארוהה ךרד
תא וארקיש םידימלתה תאמ השקבב רועישה תא חתפי הרומהש םיעיצמ ונא
ןושאר גשומ םידימלתה ולבקי הז אובממ .(9 ןולאש תליחתב) ,אשונל אובמה
חלוש =) ,ומצע ךרוצל ןודקפב שמתשמה רמוש ןיב וניחבי ןודקפב די - חלוש והמ
.ותבוח יהוזש ,ץפחה ךרוצל ןודקפב שמתשמה רמוש ןיבל ,(ןודקפב די

רמאנש המ םוכיס םג וב ויהיש ,התכב ןוידו החיש חתפל הרומה לע ןכמ רחאל
.תושדח תודוקנ תאלעה םגו ,אובמב

:ולא תודוקנב ומכסל היהי ןתינש ,ךכ ונווכל יאדכ ןוידה
.תאז תושעל רמושה לש ותבוחמ ףאו רתומ התלעותלו הכרצל תיבחה לוטלט .1
םימעפל .ארמגה תררבמ תאז תא ?רוסיאה והמ .רוסא וכרוצל תיבחה לוטלט .2
.(ןלזגכ וניד אוה ףאש) ןודקפב די חלוש ארקי אוה םימעפל .ןלזג ארקי רמושה
םש .(ןלזגכ בשחנ אוה םג תחא העד יפלש) תעדמ אלש לאוש ארקי אוה םימעפלו
.ץפחב שומישה תוביסנ יפ לע עבקנ רוסיאה
.ןיסנואב בייח ןלזגה .3
ץפחה תא ריזחהש ירחא .ותושרב לוזגה ץפחהש ןמז לכ ןיסנואב בייח ןלזג .4
ץפחל הרק םא תוירחא לכ וילע ןיא בוש ,לאעמשי 'ר תעד יפל ,םילעבה תושרל
.המ רבד
םעידוה אל לבא םילעבה תושרל ץפחה תא ןלזגה ריזחה םא ,אביקע 'ר תעדל .5
.ןיסנואב בייח אוה ןיידעו ותושרמ ץפחה אצי אל ,ךכ לע

דומיל םדוק ,החישב עקר תועידיכ םידימלתל ריבעהל ןתינ ל"נה תועידיה תא
.ארמגהו הנשמה

לעו ארמגהו הנשמה דומיל תובקעב - ולא לבא ,תופסונ עקר תועידיב ךרוצ היהי
.ןמוקמב ריענ ולא

םמצעלשכ םירבדה טשפ תנבה .הנשמה דומילב םידימלתה םע ליחתי הרומה
יוביר ללגב ,הנשמה לש תיללכה הנומתה תבכרהב אוה ישוקה .השק הניא
.םיביכרמה

תנומת םושמ וב שי דחא דצמ .1 הלאשבש םישרתה ידי לע ןורתפל תנתינ וז היעב
תומוקמב הנשמב ןייעלו בושל דימלתה תא בייחמ אוה ןכ ומכ .הנשמל םוכיס
הנבה תולאש ןה 3 -ו 2 תולאש .תוצבשמה תא ןוכנ אלמל לכויש ידכ ,םינוכנה
ךמס לע תונעל לוכי תאז) וכרוצלו הכרוצל לוטלט ןיב לדבהה תא ול וריהבי ןהו
.החינהשמו ודי ךותמ ןיב לדבהה תא ןכו (המידקמה החישהו ,בותכה אובמה

רשקה ללכ רורב היהי אל ,לכ םדוק .רתוי תושק תויעבב שוגפנ ארמגה דומילב
ןהיתש הרואכל .אביקע 'רו לאעמשי 'ר תקולחמ הבש ,אתיירבה ןיבו ונתנשמ ןיב
הרזחה ,לוטלט תמועל - התימו הרזחה ,הבינג) ירמגל םינוש םיניינעב תוקסוע
.(הריבשו

דימלתה אתיירבבש בלש לכב .הזה רשקה לע דימלתה תא דימעת 4 'סמ הלאש
.הנשמב ךכל םיאתמה בלשה והמ אוצמל שרדנ

ךכל ?ונתנשמ לש הרקמה לע אביקע 'רו לאעמשי 'ר תעד היהת המ ,התעמו
הלטה תתימ = הרבשנ החינהשמ יכ דימלתה דמל 4 הלאשב .5 הלאש תנווכמ
ןוויכ ותרזחה רחא הלטה תתימ לע רמושה בייח ןיא לאעמשי 'רל .ותרזחה רחא
.וריזחהש

תא הרטפ אל הלטה תרזחה אביקע 'רל ךא .רטפנ - החינהשמ הנשמב םג ,ךכ םא
הקספ אל - החינהשמ הנשמב םג ,ךכ םא .םילעבל עידוה אלש ןוויכ ,רמושה
.ותוירחא

(לאעמשי 'ר תעד) ןימימש רוטה יכ דימלתל הארת 5 הלאשב תוצבשמה יולימ
תעד) לאמשמש רוטה וליאו .אפיסב הנשמה ןמ הנוש ךא ,אשירב הנשמל םיאתמ
ןפואב וינפל ךכ .אשירב הנשמה ןמ הנוש ךא אפיסב הנשמל הווש (אביקע 'ר
."אביקע 'ר אפיסו לאעמשי 'ר אשיר" ארמגה תעיבק ישחומ

- וללה תולאשה יתש תאש םיצילממ ונא ,ישוקה לשב ןכו ,הז ןיינע תובישח ללגב
וא חולה לע םישרתה תא טטרשי הרומה .התכב םידימלתהו הרומה ושעי 5 -ו 4
ולאו ,םידימלתה תועצה יפל תוצבשמה תא אלמיו לוטמ תועצמאב ותוא ןירקי
תושעיהל הדובעה לע :שיגדהל שי .הדובעה ידכ ךות ,םהיתורבחמ לא והוקיתעי
:לואשלו הנשמה תא עגרל בוזעל ונילע :רבד לש ושוריפ .הנשמה ןמ קותינ ךותמ
תיבחה תחנה םאה תינויגה הניחבמ אביקע 'רו לאעמשי 'ר תעד היהת המ
הניאש אפיסו אשיר ןיב הקולחב בוש העטנ הנשמה לא דמצנ םא וליאו) תרטופ
.(אביקע 'ר יפל ןהו לאעמשי 'ר יפל ןה הנוכנ

.אביקע 'רל וא לאעמשי 'רל המיאתמ ונתנשמ םאה ,הלאשב ונקסע אל הכ דע
לש היעבב קוסעל שרדנ היה וליא לאעמשי 'ר רמוא היה המ הלאשב קר ונקסע
.ונתנשמ לש היעבב קוסעל שרדנ היה וליא רמוא אביקע 'ר היה המ ,ןכו .ונתנשמ

ישוקה תא םילגמ ונא ןאכו ?ינמ ןיתינתמ :היעבה ףוגב קוסעל םישרדנ ונא התע
הניא "ודחי אל"ו "ודחי" ןיב הקולחה יכ הליג רבכ דימלתה :הנשמה תדמעה לש
אלו ,תאזכ הקולחל תינויגה הניחבמ הרואכל םוקמ ןיא .םיאנתה ינש יפל הנוכנ
הנשמב ןויע וליאו .ודחי אל וא ודחי םא רבדב שי תובישח המ הז בלשב ונל ןבומ
הרזחה) לאעמשי 'ר לש ונורקע תא הנשמה הספת ("ודחי אל"ב) אשירבש הלגמ
העידי אלב הרזחה) אביקע 'ר לש ונורקע תא אפיסבו (הליעומ םילעבה תעידי ילב
ןיב) הרקמ לכב הליעומ הרזחהש רבוס ומצע לאעמשי 'ר וליאו .(הליעומ הניא
הניא הרזחהש רבוס אביקע 'רו .םילעבה תעידי ילב םג (ודחי אל ןיבו ודחי
(ודחי אל ןיבו ודחי ןיב) הרקמ םושב הליעומ

:אבה חותינה לבקתמ ?ינמ ןיתינתמ ,םילאוש ונאשכ תעכ
.םיאנתה ינשמ דחא ףא תעדל המיאתמ הניא הנשמב ודחי אלו ודחי ןיב הקולחה

:םיישק ינש םיררועתמ ,לאעמשי 'רכ ונתנשמ םא
;(הליעומ הניא הרזחה) ותעדמ ךפיהה תרמוא אפיס (א
אל"ב קר תאז תרמוא (!5 הלאשב םישרתה) ותעדל המיאתמה אשירה םג (ב
."ודחי"ב םג ןידה ךכ לאעמשי 'רל ירהו "ודחי

לאעמשי 'ר אשיר" טפשמה ררבתמ םג זאו ,9-6 תולאש תונווכמ הז חותינל
."אביקע 'ר אפיסו

:םימדקתמל תדעוימ 10 הלאש
.הערמל הערממ ךלוה אוה ירהש דחוימ םוקמ ול ןיאש רבדל המגוד אוה - הלט
א ,אמ תופסות ןייעו) .הכותב סיכהו .תועמ לש סיכב דחוימ םוקמ ול שי - עלס
דומילב ונלש ןורקעה תא ססבל התואנ תונמדזה הרומל שי וז הלאשב ("יא" ה"ד
המ םשל לואשל שי ,המ רבד םימיגדמ רשאכו .רתוימ רבד ארמגב ןיאש דומלתה
רחאל ?התרבחל המגוד ןיב המ :תחא המגודמ רתוי שי םאו ?המגודה האב
לבקתי זאו עלס םגו הלט םג עודמ םידימלתה דצמ הלאשה ילוא אובת וז הרהבה
.תופסותה ץורת רתוי

ארמגה ןיבו ןאכ ןנחוי 'ר ירבד ןיב רשקמה תויח ץ"רהמ תוהגהב ןייע 11 הלאשל
םידימלתה הנפי הרומהש יוצר רשפאה תדימבש םיצילממ ונא .ןישודיק תכסמב
ירבע דבע לע הרסאנש "דבע תדובע"ש שיגדמה ט"ל ,ה"כ ארקיול י"שר ירבדל
."ץחרמה תיבל וירחא וילכ ךילוי אלש" איה

'ר הלוכ" היהתש הנשמה תא דימעהל ןתינ דציכ :היגוסב אבה בלשל - ןאכמו
."איה לאעמשי

ףוג לא םישגינש ינפל החישו ןויד םידקהל הרומה ךירצ ונתעדל ,בוש ,ןאכ
.דומילה

הדוקנ המכוסשמו ,ןוידל הדוקנ הלעי הרומהש) הזה םוכיסל איביש ךירצ הז ןויד
:(חולה לע התוא בותכי תחא

המוקמב תיבחה תא חינהש הז בלשב תשרפתמ הנשמבש "החינהשמ" הלמה .א
תיבחה תא לטנ םא ירהש ,םמצעמ עיגהל םידימלתה םילוכי הז רבדל).ןושארה
.(ןושארה המוקמב החינהש אוה ריבס ,החינה התעו

?הרטמ וזיא םשל - הנשמבש "וכרוצל הלטלט" .ב

.(םהיתובושת תא ןיימלו םידימלתה ינפל וז הלאש גיצהל רשפא)
:תויורשפא המכ שי
.תיבחבש ןייה לכ תא ומצעל תחקל תנמ לע הלטלט אוה (1
.תיבחבש ןייה ןמ קלח ומצעל תחקל תנמ לע הלטלט אוה (2
.(!םינוש םישומישל תואמגוד) תיבחב שמתשהל תנמ לע הלטלט אוה (3

:ולא תולועפמ תחא לכל תומש דימצנ התע
."הליזג" תארקנ תאז הלועפ (1
."די תוחילש" תארקנ תאז הלועפ (2
."תעדמ אלש הליאש" תארקנ וז הלועפ (3ךשמה