'ג הנשמ

,האיצמה תא הארו ,המהב יבג לע בכור היה
,"יל הנת" ורבחל רמאו
.הב הכז ,"הב יתיכז ינא" רמאו הלטנ
,"הליחתב הב יתיכז ינא" רמא ול הנתנשמ םא
.םולכ רמא אל

רואיב

וא טלפ םיהש םיגד וא ,ונממ ושאייתה וילעבש דובא ץפח ןוגכ :האיצמ
.רקפה אוה ירהו רב יצעמ תוריפ
.ודי לע וילגרב ךלהמ היהש :ורבחל
.עקרקה ןמ האיצמה תא היבגה רבחה :הלטנ
ידכ התוא יתמרה יכ ,בכורל התוא תתל ברסמ ינאו :הב יתיכז ינא
.ימצעל הב תוכזל
.בכורה רובע הלטנ הרואכלש ףא :הב הכז
.בכורל רבחה :ול הנתנשמ םא
.בכורה הב הכזו ,ותרימאל ףקות ןיא :םולכ רמא אל

.ורבח הנק ,ורבחל האיצמ היבגמה :ןנחוי יבר רמא (א)
ףא ,וישכע הב הכזש הנממ עמתשמש) ונתנשמ (מ לאשת) רמאת םא
"יל הכז" רמא אלו ,"יל הנת" (בכורה) רמאד ,(ורבח ךרוצל היבגהש
,הניתנ תעש דע התהבגהב ול תונקהל חילש ואשע אלש הליג הזבו)
(ורבח אלו ,הב אוה הכז ןכלו ,ותוחילשמ וב רזח הניתנה םדוק ירהו
.(א,י מ"בב)

...הב הכז ,םולכ ול רמא אלש יפ לע ףא ,ורבחל האיצמ היבגמה (ב)
יל הכז" ורבחל רמאו ,האיצמה תא הארו המהב יבג לע בכור היה
ןיאו) ודיל עיגה אלש יפ לע ףאו ,בכורה הנק ,ול ההיבגהש ןוויכ ,"הב
.(רוט) (ודיב הדועב וליפא "היתהבגה יכרוצל" רמול ןמאנ היבגמה
.לטונה הב הכז ,"הב יתיכז ינא" רמאו הלטנו ,"יל הנת" ול רמא םאו
םולכ רמא אל ,"הליחת הב יתיכז ינא" רמא בכורל הנתנשמ םאו
.(ט"סר טפשמ ןשוח ,ךורע ןחלוש)

:הלבטב הלאה תורוקמה ינשמ הלועה תא םכסנ *

ימ לש
?האיצמה
רבחה תוגהנתה
השקהה חסונ
הניתנה ירחא
ההבגהה ירחא
ההבגהה תעשב
רבחה לש
_______ היבגהש ןעט
ומצע רובע
ק ת ש
"יל הנת"
בכור לש
היבגהש ןעט
ומצע רובע
ק ת ש
ק ת ש
בכור לש
_______ היבגהש ןעט
ומצע רובע
ק ת ש
"יל הכז"
רבחה לש
_______ _______ היבגהש ןעט
ומצע רובע

:החרק ןב עשוהי יבר רמא (ג)
?"ותומכ םדא לש וחולש"ש ןיינמ
"םייברעה ןיב לארשי תדע להק לכ ותוא וטחשו" :רמאנש
.(ו,בי תומש)
!דחא אלא ,טחוש וניא אולהו ?ןיטחוש ןלוכ להקה לכ יכו
."ותומכ םדא לש וחולש"ש ןאכמ אלא

."ותומכ םדא לש וחולש"ש תומוקמה לכב םידמול הזמו :ש"ארה
".הרבע רבדל חילש ןיא" :ןל אמייקד ,ןנירמא אל הרבע רבדלו
"?ןיעמוש ימ ירבד ;דימלתה ירבדו ברה ירבד" :ןנירמאד
.(ב,אמ ןישודיק)

אלש םושמ ,(בכורה) ורבח הכז אל ,"יל הכז" ול רמא אלש ןוויכש (ד)
ותהבגהב הב ול תוכזל אלו ,ול הנתיל אלא ,חילש ואשע
.(ונתייגוסב ן"רה)

:הלאה םייתכלהה םיללכל םישרדנ ונא ונתנשמב
.ותומכ םדא לש וחולש .א
.ורבח הנק ,(חילש ותוא הנימ אל הז םא ףא) ורבחל האיצמ היבגמה .ב
.(התייארב יד ןיאו) ודיל עיגתש דע הב הכוז וניא ,(האצומ לש איהש ונרמאש) האיצמ לכ .ג

:הלעמלש תורוקמה תרזעב תואבה תולאשה לע הנע *

תולאש

(ב) ו ,וינפל התוא האר בכורה (א) ירהו ?"אשיר"בש הרקמב האיצמב הכוז ךלהמה המל .1
!"ותומכ םדא לש וחולש"ו ,חילש ךלהמה תא הנימ בכורה

:רסחה תא ךתרבחמב םלשה .2
היהת האיצמב ולש הייכזהש ותעד תא הלגמ אוה ,"יל הנת" ךלהמל רמוא בכורה רשאכ
,__________________________ רשאכ
__________ ש ותעד תא הלגמ אוה ,"יל הכז" ול רמוא אוהשכ וליאו
._______________________________

לש ההבגהה עגרמ ותוכזל "חילש" ןיד ךלהמל שי הלעמלש השקבה יחסונ ינשמ הזיאב .3
?האיצמה

:ךינפלש הלבטה תא תרבחמב םלשה .4

םעטה
ההבגהה עגרמ האיצמה דמעמ
בכורל הניתנה עגרל דע
השקבה חסונ
- ר ק פ ה
יל הנת
- ______ל תכייש
יל הכז

:ךינפלש רוקמבש י"שר שוריפ תרזעב ונתנשמ לש "אפיס"בש ןידה תא קמנ .5

ול הנתנ ירה ,ההבגהה ידי לע ךלהמה וב הכז םא :ךשפנ הממ (ה)
העיגהש דע ,רקפה אוה ירה ,ורובע ההיבגהל ןווכתה אל םאו ,הנתמב
היינק םשל ךלהמה ידימ הלטונש הזב הב הכוז אוהו ,בכורה דיל
.(ונתייגוסב י"שר)

אבה קרפל רבעמ אעיצמ אבב ןכותל הרזח