'ד הנשמ

.האנוא ןהל שי ,רכומה דחאו חקולה דחא
.רגתל האנוא ךכ ,טוידהל האנואש םשכ
.רגתל האנוא ןיא :רמוא הדוהי יבר

.הנוילעה לע ודי ,וילע לטוהש ימ
."ינתינואש המ יל ןת" וא "ייתועמ יל ןת" ול רמוא ,הצר

,ורבח תא תונוהל הנוקל וא רכומל רוסא (אס)
ונות לא ,ךתימע דימ הנק וא ךתימעל רכממ ורכמת יכו" :רמאנש
.(די,הכ ארקיו)
.הוושב (1/6) תותש ?בישהל בייח היהיו הינוה אהת המכו ...
,ששב שמח הווש וא ...שמחב שש הווש(ה ץפח) רכמש ירה ?דציכ
םלשל (האנוהה עצבמ) הנאמה בייחו ,חקמה הנקנו ,הינוה הז ירה
.הנאתמל הלוכ הריזחהלו הינוהה תא
,חקמה לטב ,תותש לע הרתי הינוהה התייה (םא)
.(ג-א,בי הריכמ ,ם"במר) ץפחה ריזחהל לוכי הנאתמהו

רואיב

... ןיב :דחא
.הנוקה :חקולה
האר) האנואה ימד תא עובתל וא ,חקמה תא לטבל תוכז :האנוא ןהל שי
(א"ס רוקמ
.רחסמב יקב וניאש ימל האנוא ןיד שי יכ :טוידהל האנואש
.רחסמב יקבה ,רחוסל :רגתל
.ץפחה ריחממ דואמ ךומנה ריחמב רכמ םא ףאו :רגתל האנוא ןיא

!?האנוא (עובתל תוכז) ול ןיא רגת אוהש םושמ ... (בס)
.(האנוא ול ןיאש) ונש (דימ רכומו הנוקש) רספס רגתב
,(ותרוחס ריחמ תא עדוי אוה) איווש המכ היתניבז עדימ ?אמעט יאמ
(םולשתה רתי לע לחמו ,דואמ לוזב רכמ הנווכבו) היבג ליחא ילוחאו
.(א,אנ מ"בב)

תולאש

:הלעמלש רוקמה תרזעב האבה הלבטה תא םלשה .1

הכלהה
?האנוא ןיד ונל שי םאה
ומעט
ותעד
אנתה
ק"תכ
"ונות אל"
- ק"ת
טוידה .1
- - הדוהי יבר
- - ק"ת
ליגר רגת .2
- - הדוהי יבר
- - ק"ת
רספס-רגת .3
הנווכב לחמ
- הדוהי יבר

רואיב

.הנאתנש ימ :וילע לטוהש ימ
.ךשמהבכ ,חקמה לרוג תא עובקל :הנוילעה לע ודי
.לטב חקמהו :ייתועמ יל ןת
.םייק חקמהו ,האנואה ימד :ינתינואש המ

רשאב המו .(הנאתנש) "וילע לטוה"ש חקולה לש ותיינפ חסונ אבומ ונתנשמ לש אפיסב .2
?רכומהל
.ההז תוכז שי רכומל םגש אשירה ןמ חכוה .א
"...וא ...ול רמוא הצר" :ךכ ,"וילע לטוה"ש רכומ לש היינפ חסונ בותכ .ב

:ונושל וזו ,ןתנ יבר קלוח וז ותעד לע .אישנה הדוהי יברל ארמגב תסחוימ אפיסבש הכלהה .3

;חקמה הנקנ ,(תישישמ) תותשמ תוחפ האנוא (גס)
;חקמה לטב ,תותש לע רתי
.(ב,נ מ"בב) האנוא ריזחמו הנק ,תותש

:ד"ס רוקמ תרזעב הכלהה תא בותכו ,תועדה 2 תא האבה הלבטב םכס

ריזחמו הנק ,(-1/6ב הנאתנ םא) תותש" ...אתכלה :אבר רמא (דס)
(ןיאו) תילו ,איה אישנה הדוהי יבר ,ןיתינתמ .(םש םש) "האנוא
,היתווכ אתכלה
.(ף"ירה) "האנוא ריזחמו הנק ,תותש" :אתכלה אבר קספ אהד

:הלאה תואמגודב חקמה ןיד תא הכלהה יפל בותכ .4

חקמה ןיד


הנוה ימ
?ימ תא

הנאתנ םאה
1/6 -מ רתויב
?תוחפב וא
ריחמב רכמנ


ץפחה ךרע


- - - ח"ש 40
ח"ש 50 .1
- - - ח"ש 60
ח"ש 50 .2
- - - ח"ש 30
ח"ש 20 .3
- - - ח"ש 35
ח"ש 30 .4

'י הנשמ

.םירבדב האנוא ךכ ,רכממו חקמב האנואש םשכ
.חקיל הצור וניא אוהו ,"הז ץפח המכב" ול רמאי אל
."םינושארה ךישעמ רוכז" ול רמאי אל ,הבושת לעב היה םא
."ךיתובא השעמ רוכז" ול רמאי אל ,םירג ןב היה םא
."ונצחלת אלו הנות אל רגו" :רמאנש

רואיב

.ורובידב תלוזה תא רעצל הרות רוסיא :םירבדב האנוא
.רכומל :ול רמאי אל
.?וריחמ המ :?הז ץפח המכב
.תונקל לאושה תנווכב ןיאו :חקיל הצור וניא אוהו
.הבושתב תרזחש ינפל ,תישעש םירוסא םישעמ :םינושארה ךישעמ רוכז

"...שיא ונות אל" :ןנבר ונת (הס)
ירהש ,(ףסכ) םימד ול ןיאש העשב חקמה לע ויניע הלתי אל ףא :רמוא י"ר
."ךיקולאמ תאריו"וב רמאנ בלל רוסמה רבד לכו ,בלל רוסמ רבדה
,ןוממ תאנואמ םירבד תאנוא (רוסיא) לודג ...
.וב רמאנ אל (ןוממ תאנוא) הזו "ךיקולאמ תאריו" וב רמאנ הזש
.ונוממב הזו ,ופוגב הז
ןתינ אל (םירבד תאנוא) הזו ,(ריזחהל רשפא ףסכ) ןובשהל ןתינ הז
.ןובשהל
.םימד ךפוש וליאכ ,םיברב ורבח ינפ ןיבלמה לכ
.אבה םלועל קלח ול ןיא ,םיברב ורבח ינפ ןיבלמה
.םיברב ורבח ינפ ןיבלי לאו ,שאה ןשבכל ומצע ליפיש םדאל ול (ףידע) חונ
.(טנ-חנ מ"בב) האנוא ירעשמ ץוח ,םילעננ םירעשה לכ

תולאש

.ו"ס-ה"ס תורוקמב רזעיה ?אקווד םירבד תאנואב "ךיקולאמ תאריו" רמאנ המל .1

:שרדנכ התוא םלשהו ,םירבד תאנואלו םהל ףתושמה יוטיב הלבטבש תורוקמב אצמ .2

ותרימא םעט
ףתושמה יוטיבה
ונכות
רוקמה
- - - די ,טי ארקיו .1
- - ןקז ינפמ המיק תבוח
בל,טי ארקיו .2
- - - ול,הכ ארקיו .3
- - - גמ,הכ ארקיו .4

ךיתובשחמו ךיתונווכ עדויה ,"ךיקולאמ תאריו" רמאנ ךכיפל (וס)
םדו רשב ינייד ולכוי אלש רבד אוה "ךיקולאמ תאריו" רמאש םוקמ לכ
.(הנשמה שוריפב ם"במרה) ותוא טופשל

,דימ הנענ םירבד תיינוהמ קעוצה לכו (זס)
"םכיקולא 'ה ינא יכ ,ךיקולאמ תאריו ותימע תא שיא ונות אלו" :רמאנש
.(חי,די הריכמ ,ם"במרה)

אבה קרפל רבעמ אעיצמ אבב ןכותל הרזח