'א הנשמ

?תיברת והזיאו ךשנ והזיא
,ןירניד השימחב עלס הוולמה ?ךשנ והזיא
.ךשונ אוהש ינפמ ,שולשב ןיטיח םיתאס
.תורפב הברמה ?תיברת והזיאו
.רעשה ןכו ,רוכה בהז רנידב ןיטיח ונמיה חקל ?דציכ
.םירניד םישולשב ןיטיח ודמע
."ןיי ןהב חקילו ןרכמל הצור ינאש ,ייטיח יל ןת" :ול רמא
,םירניד םישולשב יילע תויושע ןיטיח ירה" :ול רמא
.ול ןיא ןייו ".ןיי ןהב ילצא ךל ירהו

רואיב

?הרותה ןמ הרוסא תיביר איה וזיא :?ךשנ והזיא
.ט"ס רוקמ האר :?תיברת והזיא
.םירניד 4 וכרעש עבטמ :עלס
.םירניד 5 ותאוולה תרומת לבקל ידכ :ןירניד השימחב
.םיטיח ןיאס 2 הוולהש וא :םיטיח םייתאס
.םיטיח ןיאס 3 םתרומת לבקל ידכ :שולשב
.הוולה לש ויסכנמ :ךשונ אוהש ינפמ

תולאש

.קוספה ןושל תא קתעהו ,דכ ,בכ תומש שמוחב ןייע .1

.הרותהמ הרוסאה תיבירל ףסונ םש ןייצו ,זל ,הכ ארקיו שמוחב םג ןייע .2

"ךשנ" םילמה תא שרפו ,תומדוקה תולאשב ונרכזהש םיקוספה 2 -ל םישרפמב ןייע .3
."תיברמ"ו

...אוה דחא "תיברמ"ו "ךשנ" (חס)
?(תומש 2 -ל) בותכה ןקליח המלו
.(א,ד הוולו הוולמ ם"במרה) ןיוואל ינשב וילע רובעל

ןבומש המל דוגינב ,רבד ותוא םניא "תיברת"ו "ךשנ"ש ,הרואכל עמתשמ ונתנשמ תלאשמ .4
.ח"ס רוקמבש הכלההמו ארמגהמ

:הזה רוקמבש ,ונתנשמל יריאמה שוריפ תרזעב הז ישוק בשייל הסנ

,הרותב רומאה תיברת לע לאש אל :"תיברת והזיא" ... (טס)
..."ךשנ" ןיינעב ללכנ הרותב רומאה תיברת (ירה)ש
םירפוס ירבדמ רסאנה תיביר לע "תיברת" םש סחיי אנתהש אלא
אוה ,הרות לש תיביר אוהו ,"ךשנ"הש ,שריפ ולא ןידדצ לעו ,(ןנברדמ)
הצוצק תיבירב ול ריזחהל האוולהה תעשב הנתמו ,הוולמ אוהש
רמול הצור "תיברת"ש שריפו ,לכואב ןיב ףסכב ןיב ,ךכו ךכ (העובק)
תיביר ץצוק וניאשו ,רכמ ידי לע אוה ,(ןנברד) םהירבד לש תיביר
.(יריאמה) הרקמל בזענ אוהש אלא ,וחקמל

."תיברת"ו "ךשנ" םיגשומה תא רדגה .5

רואיב

.תוריפב ומצעל רכש הברמה :תוריפב הברמה
.ונממ תחקל אוה דיתעש ןיטיח תרומת םליש :ןיטיח ונמיה חקל
.(ןיאס 30=רוכ) .דחא רוכל ףסכ ירניד 25 -ב :רוכה בהז רנידב
30 -מ םיטיחה ריחמ יפ לע םייתניב :םירניד םישולשב ןיטיח ודמע
.םירניד 30 -ל םירניד
.םיטיחה רכומל הנוקה :ול רמא
רניד 30 -ב םרכמל ידכ ,ויטיח תא שקבמ הנוקה :ןיי...ש ייטיח יל ןת
.ןיי הנקי לבקיש ףסכבו ,רוכה
.הנוקל רכומה :ול רמא
,ךל בייח ינאש ףסכה ירניד 30 -ב ןיי ךל קפסא ינא :ןיי ןהב ...ךיטיח ירה
.תעכ ןייה ריחמ יפ לע
רכומה ביוחי ,ןייה רקייתי םייתניב םא ןכלו ,תעכ רכומל :ול ןיא ןייו
בוכיע תרומת הנוקל ןתונ אוהש תיבירכ הז ירהו ,רניד 30 -מ רתוי םלשל
.ןנברד תיביר יהוז .ולצא םירנידה 30

:ביתכדכ ,האוולה ךרד לע אלא ,תיביר רוסיא ןיא הרותהמ (ע)
".ךשנ וילע ןומישת אל ...ימע תא הוולת ףסכ םא"
אוהש לכ :אתיבירד אללכ" :ורמאו ,רבדל תרמשמ הקחרה ושע םימכחו
.(ב,גס מ"בב) "רוסא (ףסכה בוכיע רכש ,הנתמה רכש) רטנ רגא
ול אבש ןיב :(םולשתה בוכיע) ויתועמ תנתמה ליבשב חיוורמש לכ :שוריפ
,הכאלמ ךרד וא תוריכש ךרדב וא חקמ ךרדב וא האוולה ךרד בוחה
,האוולהה ול ריזחהש רחאל וא האוולהה םדוק תיביר ול םידקהש ןיב
"תיביר קבא" ארקנ הז לכו .האוולהה תעשב ומע ץצק אלש יפ לע ףא
.(ג,אלק םדא תמכח)

."תיביר קבא" גשומה תא ראב .6

?אתיירואד תיבירל "תרמשמ הקחרה" םימכח ושע ,ךתעדל ,עודמ .7

א"י הנשמ

.םידעהו ברעהו הוולהו הוולמה :"השעת אל"ב ןירבוע וליאו
.רפוסה ףא :םירמוא םימכחו
ול היהת אל" םושמו "ותאמ חקית לב" םושמו "ןתית אל" םושמ םירבוע
ןתית אל רוויע ינפלו" םושמו "ךשנ וילע ןומישת אל" םושמו "השונכ
."'ה ינא ,ךיקולאמ תאריו ,לושכמ

רואיב

הוולמה חילצי אל םא בוחה תא םלשל בייחתמה ישילש םדא :ברעהו
.הוולה ןמ ובוח תא תובגל
.תיבירב האוולהה ידע :םידעהו
.תיבירב האוולהה רטש תא בתכש :רפוסה

תולאש

ךתרבחמל םתוא קתעה .תיבירב האוולהל םירושקה "ןיוואל"ה תא תנייצמ ונתנשמ .1
:הלאה תורוקמה ןמ ,םתומלשב
.די ,טי ארקיו .ד
דכ ,בכ תומש .ג
ול ,הכ םש .ב
זל ,הכ ארקיו .א
.ב"עו ח"ס תורוקמב רזעיה ?זל ,הכ ארקיו שמוחבש קוספב םילולכ ןיוואל המכ .2

:ייבא רמא (אע)
.ןלוכב רבוע הוולמ
,"ךישת אל ךיחאלו" ,"ךיחאל ךישת אל" םושמ רבוע הוול
אל" םושמ אלא םירבוע ןיא םידעו ברע ."לושכמ ןתית אל רוויע ינפלו"
.(ב,הע מ"בב) "ךשנ וילע ןומישת

ול היהת אל" :ןיוואל השיש לע רבוע תיבירב הוולמהש תדמל אה (בע)
,"ךשנב ול ןתית אל ךפסכ תא" ,"השונכ
,"ךשנ ותאמ חקית לא" ,"ךלכוא ןתית אל תיברמבו"
."לושכמ ןתית אל רוויע ינפלו" ,"ךשנ וילע ןומישת אל"
."רוויע ינפלו" ,"ךישת אל" :םיינשב רבוע הוולהו
."ךשנ וילע ןומישת אל" םושמ אלא ןירבוע ןיא םהב אצויכו םידעו ברע
רבוע ,והרוהש וא ,םהמ דחא עייסש וא ,םהינש ןיב רוסרס היהש ימ לכו
.(ב,ד הוולו הוולמ ,ם"במרה) "רוויע ינפלו" םושמ

:ם"במרה יפל ,םהילע םירבועה ןיבל "םיוואל"ה ןיב םיווק חתמ .3

השונכ ול היהת אל

ךשנב ול ןתית אל ךפסכ תא

ךלכוא ןתית אל תיברמבו

ךשנ וילע ןומישת אל

לושכמ ןתית אל רוויע ינפלו

ךישת אל
הוולמ .1

הוול .2

םידע .3

ברע .4

רפוס .5

רוסרס .6

הדומה לכ ...םימש תוכלמ לוע וילע לבקמ ,תיביר לוע וילע לבקמה לכ (בע)
.(חל,הכ ארקיול ארפס) םירצמ תאיציב הדומ ,תיביר תווצמב

.הלעמלש םיללכה ארקמה ןמ וקסוה דציכ ,חל-הל ,הכ ארקיו שמוחב הלג .4

.םירצמ תאיציב האדוהו םימש תוכלמ לוע תלבק ןיבל תיביר תווצמ ןיב ינויגה רשק עצה .5

.(ב,הע מ"בב) םירבדל תיביר שי :רמוא ןועמש יבר (דע)

,םולש ול םידקהל ליגר וניאו (זוז 100) הנמ ורבחב השונל ןיינמ (הע)
?םולש ול םידקהל רוסאש
.(םש) רוסא רוביד וליפא ;"ךשיי רשא רבד לכ ךשנ" :רמול דומלת

?וז תוגהנתה רוקמ המ .האוולה םילבקמ םהשכ "הדות" רמול אלש םידיפקמה שי .6

אבה קרפל רבעמ אעיצמ אבב ןכותל הרזח