,רקי אבא

.הכונחה תורנ םיקלוד ןולחה לעו ,בתכמה תא ךילא בתוכ ינא

.תורנ השולש ברעה ונקלדה

לוכאל ונתוא ונימזה הלש םירוהה .רמת םע תוינגפוס ונלכא .דואמ םיענ גח אוה הכונח
.םיקחשמ קחשלו

ינא .ןוביבסב דחיב ונקחיש ינאו רמת ,אמיא ,רמת לש אמיאו אבא :קיחצמ ארונ היה הז
!הברה יתחוורה ;יתחצינ

.םיבכמה ויח ובש םוקמה דיל תדמוע ריעה .השדח ריע ,ןיעידומ המשש ריעב ונלייט לומתא
.םינוויב ומחלנ םה

.הנומתה תא ךל חלוש ינא .םיבכמה לש רבקה תא יתמליצ

הליחתמ רבכ אמיא .האצמ אל דוע ;הדובע תשפחמ איהו ,ןפלואב דומלל הכישממ אמיא
.תירבע רבדל


,ךתוא בהוא
השאס

ןיעידומב םיבכמה ירבק לש הנומת