:ןכותה
םייללכ םיניינע
(34.0102 - 34.0101) ל"כטמ תודוקפ .122
חבטמה תורשכ ירחא בקעמ .123
םיישיא םילכ .124
הנחמבש םירוסא םילכאמ .125
חרזאכ ומצע לע רימחהש ימ .126
בלחו רשב
רוסיאה תוהמ .127
בלח ילכו רשב ילכ .128
ךפהלו בלח ילכאמל רשב ילכב שומיש .129
בלחו רשב ןיב תוקחרה .130
םילכ תרשכה
?ילכ רסאנ יתמ .131
תונוש הרשכה יכרד .132
תכתמ ילכ תלעגה ךרד .133
קיטסלפ ילכ .134
חבטמ תרשכה .135
ורסאנש םילכ
רוסיא ילכב רתומ שומיש .136
םילכ תציחר .137
ףרט לכואה וב םוקמב הליכא .138
הליבטו הלעגה - ללש ילכ .139
תורשעמו תומורת
תורשעמו תומורתב בייח המ .140
םהינימל תושרפהה .141
השרפהה ךרד .142
תבשב תורשעמו תומורת .143
הלרע
הלרע תגהונ תוריפ וליאב .144 

םייללכ םיניינע


(34.0102 - 34.0101) ל"כטמ תודוקפ .122
.רשכ היהי אבצב קפוסמה ןוזמה .1
חוקיפ תחת דומעיו רשכ היהי ,ל"הצ תונחמב םייחרזא תודסומ י"ע שגומה לכוא .2
.תיאבצה תונברה
הרורב הבושת הל ןיאש ,םיחבטמב תורשכה םע רשקב היעב תררועתמש םוקמ לכב .3
.רתויב בורקה יאבצה ברל תונפל שי - ןונקתב
,םירחא םיעובק חבטמ ידבוע וא םיחבט םידבוע 2 תוחפל וקסעוי יאבצ חבטמ לכב .4
.תורשכל םיכמסומכ תישארה תיאבצה תונברה י"ע ורשואיש ,תרמשמ לכל דחא
.חבטמב תורשכה תרימש לע חקפל - םדיקפתמ
לש תדה למס וא ןיצקמ קר תורשכ יניינעב תוארוה ולבקי תורשכל םיכמסומה .5
.ידוקיפה וא יזוחמה יאבצה ברה לש ויתוארוהל םיפופכ וללהו ,הדיחיה
חבטמב ותדובעו ןידל אבוי ,לייח :תורשכה תרימש לע ןודזב רבע רשא חבטמ דבוע .6
םכסהל םאתהב ררובי ונינעו ותדובע קספות ,חרזא ;ןידה קספ ןתמל דע קספית
.הדובעה
אל רבדהש הדימב קר םירחא םידיקפת ולטוי תורשכל םיכמסומה חבטמה ידבוע לע .7
.תורשכה לע חוקיפה עוציבב עגפי
תורוקמל ץוחמ רשב ל"הצ יחבטמל סינכהל ןיא ,ל"כטמ תודוקפל תורשכה חפסנ יפל
.ל"הצ לש הקפסאה

חבטמה תורשכ ירחא בקעמ .123
ןיינעתי יתדה לייחהש חרכה ,הדפקהב הנמיוקת םנמא תורשכה יניינעב ל"כטמ תודוקפש ידכ
םיחבטמב דיפקהל שי דחוימב .תודוקפה תומשוימ הדימ וזיאב בל םישיו ,חבטמב השענב
רשכה תדועת שי םינוש תונחמב .חבטמה לכ תא ףירטהל לקנב רשפאו ,יבלח לושיב שי םהב
תודועת ירחא בוקעל שי .רשכ ובש לכואהו ,וחוקיפ תחת חבטמהש רשאמה ידוקיפה ברה ןמ
.תונכדועמ ןה םא קודבלו ,הלא

םיישיא םילכ .124
בלחל :לכוא ילכ תוכרעמ יתש לבקל לייח לכ יאכז ,הטילקה הנחמב דויצה תלבק תעשב
רחאל .(133 ףיעס) הלא םיגניטסמ רישכהל עייסמ הטילק סיסבבש תדה למס .רשבלו
ןמסל הצורה .ופלחתי אלש ידכ ,םייבלחהו םיירשבה םילכה תא רורבב ןמסל שי הרשכהה
.(ד טפ ד"וי) לארשי לכב וגהנש יפכ ,תיבלחה תכרעמה תא ןמסי - תחא תכרעמ

תא רישכי - םילכ תחקל חכש ,תיבה ןמ ם"וכסו תוחלצ תחקל יאדכ םיאולימ תורשל האיציב
אלש ידכ ,םילכה תציחרל קיטסלפ תשר םג תחקל יאדכ .(133 ףיעס) לביקש םיגניטסמה
בלח ילכו רשב ילכ תציחרל םימעפל םישמשמה ,חבטמה לש גופסב וא קיטסלפב שמתשהל
.(ז ט כ"שש) הטיחס רוסיא הב ןיאו ,תבשב םג שמתשהל רתומ וז קיטסלפ תשרב .תופילח

הנחמבש םירוסא םילכאמ .125
אלו ,הז ןיינעל רע תויהל שי .םילייחל תוחלשנה תוליבחב תונחמל עיגהל לולע רשכ אל ןוזמ
הפאמל סחיב םג םירומא םירבדה .םהב תרמשנ תורשכה ןיאש םיתבמ תיב ילושיב לוכאל
רוסא תודוקפה יפל .רשב לושיבל םג םישמשמה םירונתב תוגועה תופאנ םיתעל יכ ,תוגוע
ףקותה אלמב דיפקהל שי .ל"הצ לש הקפסא סיסב י"ע קפוס אלש ןוזמ םיחבטמל סינכהל
.ולושיבל חבטמה לש םילכב ושמתשי אלש ןכו ,חבטמל אבוי אל יטרפ ןוזמש

.ךליאו 327 ףיעס האר ,םהיניד .םירכנ ילכאמב םילקתנ םיחטשב םיאצמנה םילייח

שי .ןידכ אלש וטחשנש םישבכ וא תופוע לש - "םיציזמוק" םימעפל םיכרענ תונוש תודיחיב
לש םניאש םילכב וא םיחפבו ,חבטמל ץוחמ ושעי הלא םילושיבש ףקותה אולמב דומעל
ססהי לא - התנענ אל יתדה לייחה לש ותשקב םא .םילייחל לושיבל םידעוימ םניאו חבטמה
.הלא םירבד לע ןנולתהלמ

חרזאכ ומצע לע רימחהש ימ .126
;אופק רשב לוכאלמ ענמנ :ןוגכ ,םינוש םירוסיאב םייחרזאה וייחב ומצע לע רימחהש םדא
רתיה לע ךומסלמ ענמנ ;(דבלב "קלח" רשב לכא) הלאש וילע הלאשנש רשב לוכאלמ ענמנ
הלא לכב - םידוהי י"ע תיעיבשב וערזנ אלש תוקרי קר לכאו ,תיעיבשב תועקרקה תריכמ
םיכירצמה םירבד שי ,םירתומה םירבד םנשי יכ ,אבצל ךלוה אוהש ינפל םכח הלאש לאשי
.ללכ םריתהל ןיאש םירבד שיו ,םירדנ תרתה

 

בלחו רשב

רוסיאה תוהמ .127
םבוברע קרו ,ודבל דחא לכ םירתומ ותוא םיביכרמה ינשש ךכב ,בלחב רשב רוסיא אוה דחוימ
,בלחב רשב לשבל רוסיא :אוה בלחב רשבב הרות הרסאש רוסיאה .רוסיא רצוי הזב הז
רשב רוסיאל ועיגי אלש ידכ תוקחרה ופיסוה םימכח .לשובמה ןמ תונהילו לוכאל רוסיאו
.(א ,זפ ד"וי) .הרותהמ בלחב

,הז םעט .וב לשבתנ רשא רבדה ןמ םעט ילכה תונפד תוטלוק - בלח וא רשב םילשבמ רשאכ
רשב לושיבל םרוג ,רשבל וא בלחל סנכנו ,לושיב תועצמאב ילכה ןמ אצוי - םויב וב אוה םא
ןכמ רחאל תועש 24 -ו ,ילכב רשב לשבתנ םא לבא .םירסאנ ריסה םגו ינשה לכאמהו ,בלחב
םג רשבו בלח ועלב ויתונפד ןכש ,רסאנ ילכה ,ץומח וא ףירח וניאש יבלח לכאמ ילכב לשבתנ
ךשמב םגפנו לקלקתנ ילכה תונפדב טלקנש רשבה לש םעטה ןכש ,רסאנ אל בלחה לבא ;דחי
קר רבע םאש םיקסופ שי .ורסוא וניא ,לכאמ ךותל שרפנה םוגפ םעט .ילכב היהש תועשה 24
תונפדב עולבה רשבה םעט זא םג - בלחה לושיבל רשבה לושיב ןיב (החירז דע העיקשמ) הליל
.הרקמ לכב רסאנ ,רומאכ ,ילכה .רסאנ בלחה ןיא - בלח ילכב לשבתמ רשאכו ,לקלקתמ

ןיב הליל רבע םא ,ךפהל וא ,יבלח ריסב לשבתנ ירשבה לכואהש ששח שי רשאכ ,יאבצ חבטמב
.132 ףיעסב טרופמכ ,הלעגה ןועט ריסה .ינשה לישבתה תא ריתהל רשפא - ינשל דחא לושיב
א"כח) .יבלחה לושיבהמ תועש 24 ורבע םא קר לישבתה רתומ ,יבלח ריסב לשבתנש יאדו םא
.(ה ,הנ

ךפהלו בלח ילכאמל רשב ילכב שומיש .129
ילכב םימש םא לבא .ףסונ לושיבב וטלופו ,רשבה םעטמ טלוק רשב וב לשבתנש ילכ ,רומאכ
.לכואל ילכהמ אצוי רשבה םעט ןיא - רק לכאמ
ןכ ומכ .ךפהלו רק בלח לכאמ תליכאל יערא ןפואב יקנ ירשב ילכב שמתשהל רשפא וז הביסמ
.(ד-א ,ונ א"ח פ"ע) .תירשב החוראב הרק הייתש םייקנ לשא יעיבגב לבקל רתומ
ןיאו ,תרחא ןיכס ןיא םא ,הניבג הב ךותחל רתומ ,השק עקרקב תירשב ןיכס םיצעונ רשאכ
.(בכ ך"ש 'ע) הדלפ רמצ תרזעב ןיכסה הצחרנ םא ןידה ךכש הארנו ,(ד ,טפ ד"וי) ףירח ךתחנה

בלחו רשב ןיב תוקחרה .130
,הנורחא הכרב ךרבל שי בלחל רשב ןיב .בלח תליכאל רשב תליכאמ ןיתמהל ווצ םימכח
.תועש שש ןיתמהל וגהנ לארשי בור .בוצק ןמז ןיתמהלו
,תירשב החורא ירחא רתויו תועש שמח תנתינה תיבלח ברע תחוראב ורוה אטיל תובישיב
לע םירפא די תוהגה טפ ד"וי) .החוראל החוראמ הכחי קחדה תעשבו .הלכואלו לקהל רשפאש
.(םש א"שרהמ ןויליגו ד"וי
תחא העש - הנורחא הכרבו םילכה קוליס רחאל בלחל רשבמ ןיתמהל לוכי ,ךכל קוקזה הלוח
.(גי-בי ,מ א"ח) בלחה תליכא ינפל ויניש הקניו ,דבלב

השק הניבג .לכאמב וחוניקו הפה תחדהב יד ,בלח תייתש רחאל וא ,בלח ילכאמ תליכא רחאל
םאו .(גי ,מ א"ח) .תועש שש רשב תליכאל התליכאמ ןיתמהל וגהנ - םישדוח השיש תב הנשי
.(ב ,טפ ד"וי) .לקהל רשפא - הנשי איה םא קפוסמ אוה

םע דחי ותותשל הצורו ,ירשב ריסב לשבתנש הת ,לשמל ,ומכ ,ירשב ריסב ימתס לכאמ לשבתנ
וא (תועש 24 ךות הנורחאל וב ולשבש) ומוי ןב היה ריסה םא ןידב לדבה שי - [ךפהל וא] הניבג
זאמ הליל רבע תוחפל וא ,תועש 24 -מ רתוי ינפל הנורחאל וב ולשבש) ומוי ןב היה אלש
:(ןורחאה לושיבה
.דבעידב רתומ בלח וב ןתנ םאו בלח םע התה תא תותשל ןיא - ומוי ןב ריסב .1
- ומוי ןב וניאש ריסב .2
.רוסא רבדה - בלח םע התה תא תותשל שארמ ןנכות םא .א
.בלח םע התה תא תותשל רתומ - שארמ רבדה ןנכות אל .ב
א"ח) .בלח םע דחי שממ אל ךא ,תיבלח החוראב התה תא תותשל רתומ הרקמ לכב .3
.(ב-א ,חמ
תעשבו ,ומוי ןב יבלח ילכל ותורעל אלש ומוי ןב ירשב ילכב לשבתנ םא הליחתכל רהזיהל שיו
.(ה ך"ש) .לקהל רשפא קחדה

 

םילכ תרשכה

?ילכ רסאנ יתמ .131
:ןוביל תרזעב ןריתהל שיש תולועפ
ילכב רשב תיילצ :המגוד .םילזונ אלב שא לע הרוסא ךרדב וב ולשיב וא ולצ םא .1
.רשב ילכב הניבג תגוע תייפא וא ,בלח

:ילכה תלעגה תושרודה תולועפ
.( 480) וב תדלוס דיהש םוחל וממחתהש םילזונ ריסב שיו ,שא לע וב ולשיב םא .2
.רשב ילכב בלח םומיח :לשמל
ילכב ההשש רשב לש קרמ :המגודל .תועש 24 ךשמב ילכ ךותב רק לזונ ורש םא .3
.בלח ךותב ההשש רשב וא ,ירשב ילכב תועש 24 ההשש רק בלח וא ,תועש 24 יבלח
.(ב-א ,חנ א"ח) .("שובכ" הז לכאמ יורק הכלהב)
,שאה לע והונתי םאש ןמז קרפל (קזח ץמוח וא חולמ ריצ) ףירח לזונ תייהש ידי לע .4
.(ג ,חנ א"ח) .לשבתהל ליחתיו חתרי
:אמגודל ,רק לכאמ לע וא רק ילכ ךותל שאה לע םמחתנש ןושאר ילכמ יוריע .5
.תיבלח תחלצ ךותל םח ריס ךותמ ירשב קרמ תכיפש
.תיבלח ןיכסב לבותמ קינקנ ךותיח :המגודל .ףירח רק לכאמב שומיש .6

:תרסאנ הניבגה לש הנוילעה הבכשה לבא ,ילכה תא תרסוא הניאש הלועפ
.תירשב ןיכסב הליגר הניבג תחירמ :המגודל .ףירח וניאש רק לכאמב שומיש .7

:הלא תוצובק ןיב םילידבמ ונא םילכ תרשכהב
אוה ןובילה .שאב ןוביל ךירצ הז ילכ .םילזונ אלב לושיב וא ,היפא ,היילצ י"ע רסאנש ילכ .1
שאה יכ ,ותוקנל ךרוצ ןיא ןוביל י"ע ילכ תרשכהב .ונממ וזתניי תוצוצינש דע שאב ילכה םומיח
.(ד ,אנת) .ובש רוסיאה תא תפרוש
ךשמב רוסיא וב שבכנש וא ,וב ולשבתנש בלחו רשב וא ,וב ולשיבש רוסיא ללגב רסאנש ילכ .2
רוסיא וב עלבנש וא ,שאה לע דמועה ילכ ךותמ רוסיא וכותל וריעש וא ,םילזונ ךותב תועש 24
ףיעסב ראותיש יפכ ,םיחתור םימב ילכה תא ליעגהל שי הלאה םירקמה לכב - תופירח ללגב
ינשה ודצמ חנומה שקש דע םומיח אוהש ,לק ןוביל ונבלל רשפא - רתוי חונ רבדה םא .133
.(ה-ד ,אנת) .ףרשיי
שי - החולמ אל הכר הניבג הב וכתחש תירשב ןיכס ומכ ,ףירח וניאש רק רוסיא וב עגנש ילכ .3
.הדלפ רמצב הצחרל וא ,השק עקרקב ןיכסה תא ץוענל ךירצ ,השק הניבג הב וכתח .וצחרל
.(ד ,זמ א"ח)

םגפיי וכותב עולבה רוסיאהש ידכ ,תועש 24 שומיש אלל ותוא םיריאשמ ילכ תלעגה ינפל
24 שומיש אלל םילכ ריאשהל השק ל"הצ לש חבטמה יאנתב .דוע רוסאל לכוי אלו ,ומעט
.ילכב שיש לכאמ םעט לכ םגפנ זאו ,ןובס םהב םיליעגמש םימל ףיסוהל םיליגר ןכלו ,תועש
.(וט ז"מ ג"מפ ,ה"צ ד"וי פ"ע)
םילוכי םניא םיחתורה םימה יכ ,וב קובד ךולכל לכ היהי אלש ,בטיה ילכה תא תוקנל שי
,ךולכלה תא םהמ רקנל השקש םיכלכולמ םיקלח .ךולכלל תחתמ עלבנש רוסיאה תא איצוהל
רשפא ,םירוביח םהב שיש םילכב םירוביח וא ,םיניכסה תותק ,םיריסה תוידי ,לשמל ומכ
יכ ,הפידעו רתוי הלק וז ךרד .ףרשיי םהבש רוסיאה זאו ,תרחא הבהל לכב וא "רנרב"ב ןבלל
.ריסב קובדה ךולכלה לכ תא קלסל רשפא יא בורל
,לודג ילכב םימ םיחיתרמ ,בר ךולכל םיליכמה תומוקמה תפרשו ,םילכה יוקינ רחאל
העש החיתר ולעי םימהש דיפקהל שי .םיחתורה םימה ךותל הלעגה ןועטה ילכה תא םיסינכמו
.םכותל סנכומ ילכהש
טשפתמ רוסיאה יכ ,ילכה ןמ קלחב עלבנ רוסיאה םא םג ,םימה ךותל ילכה לכ תא סינכהל שי
.רוסיאב תורישי עגנ אלש קלחב םגו ,ילכה לכב
רחאו ,ילכהמ קלח םיליעגמ :םיכשמהב וליעגהל רשפא ,םימל ילכה לכ תא סינכהל השק םא
.רחאה וקלח תא ךכ
ילכה תא םיאלממ :וימימב וליעגהל רשפא ,רחא ילכ ךותל וסינכהל השקו ,לודג ילכה םא
תכתמ וא ןבא םכותב םימש םתחיתר תעשבו ,םימה תא םיחיתרמ ,ותפשל דע םימב רסאנש
ילכה תפש תא םג םיליעגמ םה ,הצוחה ילכה תונפדל רבעמ םיכפשנו םילוע םימה .תנבולמ
.(ו ,בנת) .רשכ ולוכ ילכהו הלעמלמ

קיטסלפ ילכ .134
םילכ .תוקומע תוטירש םהב ןיאש סקרייפ ילכו קיטסלפ ילכ הלעגהב רישכהל רשפאש לבוקמ
.םרישכהל רשפא יא - ורסאנש הניסרחו סרח ילכ ןכו ,םיחתור םימ ינפב םידמוע םניאש

חבטמ תרשכה .135
שי .תבזועה הדיחיה לש התוהש ןמזב חבטמה להנתה דציכ ררבל שי תוחוכ תפלחה תעשב
.הטילש תדה למסל ןיא םהב םינטק תומוקמב דחוימבו .םוקמב והשש םילייח לואשל
ףרטנ חבטמה ןיא - בלח ילושיב ליכמ וניא םיווקלו הדשל ל"הצ י"ע קפוסמה לכואהש ןויכ
תומוקמ שי לבא .ליגרה םשומיש ךרדבו ,ל"הצ י"ע םיקפוסמה םיכרצמב קר םשמתשמ םא
ילכב הניבג םינגטמ םהש וא ,ףרט הז רשב םימעפ הברהו ,םהיתבמ רשב םיאיבמ םילייחש
חבטמה םא רישכהלו ,חבטמה להנתה דציכ רשפאה תדימב ררבל שי .םירסאנ םילכהו - רשב
.הרושכ היה אל
ראותמכ םרישכהל שי ,ורסאנ םילכהש ששח שיו ,חבטמה לע החגשה התייה אלש ררבתנ
.132 ףיעסב
לכוא .םרישכהל רשפאש םילכה תא רישכהל שי ,ולוכ חבטמה תא רישכהל תורשפא ןיא רשאכ
.(א ,הנ א"כח) .הליכאב רתומ - תועש 24 שומישב היה אל ילכהו ,רשכוה אלש ילכב לשבתנש

 

ורסאנש םילכ

רוסיא ילכב רתומ שומיש .136
שיש הנחמל ןמדזמה :המגודל .רק לכאמב יערא שומיש םהב שמתשהל רתומ ,םירוסא םילכ
ששח שיש םילכב רק לכאמ לוכאל יאשר ,רשכ לכואהש אוה חוטבו ,םילכ ול ןיאו השגה וב
.(ץומח ןופפלמו חולמ גד ןוגכ ףירח רבד םהילע ךותחל רוסא לבא) .(א ,ונ א"ח) .םירוסא םהש
םא ,תופרט קפס ןהש תוחלצב קחדה תעשב ולכואל זא םג רשפא - םח שגומה לכואה םא
.(ח ,הנ א"ח פ"ע) .רשכ ומצע לכואהש רורב
לייחו ,םיגניטסמ תוכרעמ 2 לבקל גאדי רידסה לייחהו ,הז רתיה לע ךומסל ןיא עובק שומישל
.םירשכ םילכ ומע איבי םיאולימה
ויהי - הקולח תופכ םוקמב םיגניטסמב םישמתשמ םהב םירקמבש לדתשהל יאדכ
ןיא ,םחה יללכה ריסה ךותב ףרט גניטסמ םש לייח רשאכ םג ,לבא .םירשכ םיגניטסמה
ירשב ריסב וא ,ףרט ,רחא ריס ךותב םויב וב היה גניטסמהש חינהל ןיאש ינפמ ,רסאנ לכואה
.תיבלח החורא ינפל

םילכ תציחר .137
תא םימה ךותל םימש םילייחה לכו ,לכואה ירחא םילכ תציחרל םימח םימ םיניכמ םיתיעל
םהש ששח שיש םילכ םע דחי רשכ גניטסמ הלא םימל סינכהל ןיא הליחתכל .הציחרל םהילכ
ינב" םניא םירוסא םילכ םתס יכ ,גניטסמה רסאנ אל - סינכה םא לבא ,םהירחא וא םיפרט
לכאמ גניטסמה ךותב ולשב םא לבא .םוגפ ומעט םימל םיטלופ םהש המו רוסיא לש "םמוי
רסאנ ,םימל טלפנש רוסיאה םעט תא םגופה יוקינ רמוח םיללוכ םימה ןיאו - םויב וב רוסא
.(זי ,חמ א"ח יפ לע) .םיחתורה םימל סנכוהש רשכה ילכה םג
יכ ,וב שמתשהל אל בטומ הליחתכל :םילייחה לכ תא שמשמה יוקינ גופסב שומישל ןיד ותוא
.ילכה רסאנ אל - וב שמתשה .תופילח רשב ילכו בלח ילכ הב םיצחור

ףרט לכואה וב םוקמב הליכא .138
לכאמה לע דיפקהל ךירצ ,המודכו יטרפ תיב ,ץובק ,הדעסמ :ףרט לכואה וב םוקמל ןמדזמה
תומורת שירפהל שיו) םייח תוקריו תוריפ ,םחל קר לוכאל רשפא הזכ םוקמב .לכוא אוהש
שמתשהל רתומ הלא םילכאמ תליכאב .םירק םירשכ םירומיש .(142 ףיעס הלחו תורשעמו
.םיפרט םילכב יערא ןפואב
יכ םשורה לבקתהל יושע םיתיעל :םשה לוליחמ דואמ רהזיהל שי הזכ םוקמב הליכאב
םדאב תוארל םוקמה ישנא םייושע םיתיעל ;רבד לכ וב ולכאיו ואובי םירחאו ,רשכ םוקמה
תורשכב ןיינעתמה םדא .החוראב תוכזל ידכ ויתווצמ לע רתוול ןכומה ידוהי םש לכואה
דובכב הכזי - רוסאה לע רותיו ךות ,תויתנגפה אלב םירשכה םילכאמה תא ול ררוב ,חבטמה
.םירשכ םילכאמ לכאיו ,הכרעהבו

הליבטו הלעגה - ללש ילכ .139
ךרד .הראות הלעגהה ךרד .הליבט ןכ ירחאו הלעגה םיכירצ שומישל םיסנכומה ללש ילכ
ןיבל םימה ןיב ץוצחיש ךולכל וילע היהי אלש ידכ ,בטיה ילכה תא םיקנמ :איה ךכ הליבטה
ונשדק רשא ..." :םיכרבמ הליבטה תעשב .םיב וא הווקמב ותוא םיליבטמ ךכ רחאו ,ילכה
."םילכ תליבט לע ..." :םיבר םילכבו "ילכ תליבט לע ונווצו ויתווצמב
ילכ .תיכוכזמ וא תכתממ םייושעו ,לכואב םיעגונה םילכ קר םה הליבטב םיבייחה םילכה
.הכרב אלב םיליבטמ - טילקבו קיטסלפ ילכ ,תיכוכז םיפוצמה סרח
יפ לע) .(128 ףיעס האר - ףרט ילכה םא) .רסאנ אל - לבטוה אלש ילכב לשבתנש לכוא
.(א ג"ע א"כח

 

תורשעמו תומורת

תורשעמו תומורתב בייח המ .140
םהשכ ,הלא םילכאמ .תורשעמו תומורתב םיבייח םידוהי ידיב י"אב ולדגש תוקריו תוריפ
.תורשעמו תומורת םהמ ושרפוה - ל"הצ לש הקפסאה ינסחמ ךרד םיעיגמ
םילבקמש תוליבחב :(םירשועמ יתלב) לבט תוקריו תוריפ לייחל עיגהל םילוכי םיכרד המכב
שיו) עטמה ןמ תוריפ ףוטקל םישרמ וא םיאיבמ םינכש םיאלקח רשאכ ;םהיתבמ םיקשמ ינב
ללכ ךרדבש םייערא םינכודמ םינקנה תוריפ ;(!וז תושר תתל תוכמס עטמה לעבל קרש רוכזל
.המודכו תורשעמו תומורת השירפמ הניאש החפשמ לצא חראתמה ;םש םישירפמ ןיא
תומורתב בייח וניא - תיבל ואיבהל ילב ץוחב ותוא םילכואו ,עטמב ותוא םיפטוקש דדוב ירפ
תומורתב ירפה בייח - המרע ךותמ וא זגראה ךותמ הנתמ עטמה לעב ןתנ םא .תורשעמו
.תורשעמו
.תורשעמו תומורת םהמ ושירפה אל דוע לכ ,םירוסא תולכאמ ללכב םה םירשועמ יתלב תוריפ

םהינימל תושרפהה .141
.תוריפה ןמ םישירפמש תושרפהה ןה שמח
.הליכאב םויה הרוסא וז תומכ .תילאמינימ תומכ תתל רשפאו ,רועש הל ןיא - הלודג המורת (א)
םישירפמש ירחא הליכאב םויה רתומ הז השעמ .ראשנש הממ זוחא הרשע - ןושאר רשעמ (ב)
.רשעמ תמורת ונממ
םויה רוסא הז זוחא .תוריפה ללכמ דחא זוחא םהש ;ןושאר רשעממ 10% - רשעמ תמורת (ג)
.הליכאב
תא ,הטורפ הווש ירפ לע וא הטורפ לע ותוא םידופ םויכ .ראשנש הממ 10% - ינש רשעמ (ד)
גהונ הז רשעמ .הליכאב םירתומ םיזוחאה הרשעו ,םידימשמ הטורפ הווש ירפה וא הטורפה
.(ו"סשת-ה"סשת ;ג"סשת-ב"סשת) .הטימשל 1,2,4,5 םינשב ולדגש תוריפב
;(ז"סשת ,ד"סשת) .הטימשל 3,6 םינשב ולדגש תוריפב ינש רשעמ םוקמב אב - ינע רשעמ (ה)
.יאדו לבטמ השרפהב ,ינעל תתל שי הז רשעמ .10% :תומכ התואב
תא דימת שירפהל יוצר ןכלו ,השק ינע רשעמל ינש רשעמ תנשב ולדגש תוריפ ןיב הנחבהה
.דחי הלא תושרפה יתש םשל רשעמה

המורת :םלכואל רוסאש םיקלחה תא קר תוריפה ןמ םיאיצומ תורשעמו תומורת תשרפהב
תוריפה ןמ םיאצומ ןיא ינעו ,ינש ,ןושאר רשעמ .(1%) רשעמ תמורתו ("אוהש לכ") הלודג
.םידופו רשעמ תמורת םיאיצומ ךכ רחאו תיללכה המרעב םוקמ םהל םידחיימ אלא ,הצוחה
ןיב יכ ,םיעורג תוריפ איצוהל יוצרו ; 1% -מ רתוי תצק תוריפה ןמ םיאיצומ :השרפהה ךרד וזו
יאדו םהו - יאדו לבט םהש תוריפ לש השרפהב) .הז חסונ םירמואו (םויה םלבקמ וניא ןהכ ךכ
:(תוכרבה תא ףיסוהל שי ,מ"ורתב םיבייח
.[תורשעמו תומורת שירפהל ונווצו ויתווצמב ונשדק רשא ה"מא ה"אב]
.ונופצ דצב הלודג המורת אוה ירה ,ןאכ שיש האממ דחא לע ףדועה
- תוריפה לש ןופצ דצב ותומכ םיקלח 9 דועו ,ןאכ שיש ןילוח האממ דחא ותוא
.ןושאר רשעמ םה ירה
.רשעמה ראש לע רשעמ תמורת היהי - ןושאר רשעמ ויתישעש האממ דחא ותוא
.תוריפה לש םורד דצב היהי ינש רשעמ
.[ינש רשעמ ןוידפ לע ונווצו ויתווצמב ונשדק רשא ה"מא ה"אב]
.ינש רשעמ לוליחל יתדחיש עבטמב הטורפ לע ושמוחו אוה ללוחמו
.ומורדב ינע רשעמ - ינע רשעמל ךירצ םאו
הוושה ירפ קלח תוריפה ןמ איצוהל לוכי ,ינשה רשעמה תא הילע ללחל עבטמ ול ןיאש ימ
:רמאיו .ינש רשעמ תא וילע ללחלו ,הטורפ
ומורדב ינש רשעמ
.הז ירפ לע ושמוחו אוה ללוחמ
-מ רתוי לוטי בותכ השרפה חסונ ול שיו שירפהל דציכ עדוי וניאש ימש הרוה "שיא ןוזח"ה"
."תדכ יתושרבש חסונב בותכש ומכ ולוחי ינש רשעמ לוליחו תושרפהה לכ" :רמאיו 1%

תבשב תורשעמו תומורת .143
ןוקיתו ,הליכאל תוריפה ןוקית איה וז השרפהש ןויכ ;תורשעמו תומורת שירפהל רוסא תבשב
.רוסא -תבשב
קיפסי אלש ששוחש וא ,ומוקמב וניא אוהו ,ישיש םויב םירשועמ יתלב תוריפ ול שיש ימ
דיתע ןושלב השרפהה חסונ תא (אצמנ אוה וב םוקמ לכב) ישיש םויב רמאי ,םהמ שירפהל
, 1% -מ רתוי תוריפה ןמ איצוי תבשבו "...רחמ שירפאש האממ דחאמ רתוי" .(הכרב אלב)
.השרפהה חסונ לע רוזחיו
םג יאשר ,םילייחה לכ ליבשב הדיחיה חבטמל ואבוה אלא ,לייחה לש ושוכר םניא תוריפה םא
תבשבו ,הלעמל ראותמכ ,דיתע ןושלב השרפהה חסונ תא רמולו ישיש םויב תונתהל לייח זא
.השרפהה חסונ לע רוזחיו , 1% -מ רתוי טעמ תוריפה ןמ איצוי
תוריפה לכ לע תורשעמו תומורת שירפהל יאשר ,ךכ לע הנוממ אוהו ליאוה ,תורשכל ךמסומה
.םירשועמ תוריפ תליכאב םירחא םג הזב הכזיו ,םלכוא ומצע אוהש הלא לע קר אלו ,ואבוהש
םהש תוריפ ןקתל רשפא יא ןכלו ,רחא םדאל םיכיישה תוריפ לע הז יאנת תונתהל רשפא יא
.תונתהל רשפא - םירשועמ קפס םהש תוריפב לבא .תבשב רבח י"ע ול ונתניש יאדו לבט
.(גי ט ,ח כ"שש)

 

הלרע

הלרע תגהונ תוריפ וליאב .144
רשאכ .האנהב םירוסאו ,הלרע םה - עטמ לש תונושארה םינשה שולשב םילדגה תוריפ
תוריפ יצע רפסמו םימרכ .עטמה המכ ןב ררבל שי ,תוריפ לוכאל תושר עטמ לעבמ םילבקמ
.םירוסא הלא תוריפו ,תישילשה הנשב רבכ תוריפ םיבינמ םירישנ
.32 ףיעס האר ,בונג ןוזמ
.186 - 185 ףיעס האר ,תבש וב ללוחש לכוא
.332 - 327 ףיעס האר ,ירכנ ולשבש לכוא