חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

נסים בן ראובן גירונדי - הר"ן

פוסק ומפרש את ספרו של רבי יצחק אלפסי. 1380-1320. פוסק מומחה, ומכל תפוצות ישראל היו פונים אליו להלכה ולפתור שאלותיהם. חיבר פירושים לרוב מסכתות הש"ס וכן פירוש על הרי"ף

ניסים בן ראובן גירונדי - הר"ן - פוסק ומפרש האלפסי: פירוש רבנו ניסים. חי בברצלונא בשנות 1380-1320. מעשירי הקהילה רדפוהו והלשינו עליו לפני הממשלה (שו"ת הריב"ש סי' שע"ז, תמ"ז).

כתב את הבקשה ששלחו בני הקהילה למלך להגן עליהם. למד אצל אביו ר' ראובן בן ר' נסים, ומוסר פירוש בשם אביו שקורא "מורו" (הר"ן לאלפסי סוף שבועות).
היה תלמיד ר' פרץ הכהן (קורא הדורות כ"ו.) שקורא אותו מורנו ורבנו. כתב עוד "כן דעת תלמידכם נוטה" (תשובות הר"ן סי' מ"ח). חברו היה בעל מגיד משנה לרמב"ם (הקדמת כסף משנה).

ר' נסים היה רופא (רשב"ץ ח"ג סי' ל"ד), סופר סת"ם וכתב ס"ת לעצמו (שם ח"א סוף סי' נ"א).

הר"ן התאמץ להעמיד את הלכות הרי"ף ולהצילו ממשיגיו. הוא מפרש לפעמים נגד רש"י ורבנו תם, ונגד רמב"ם, רמב"ן ורשב"א. עם זאת לא חלק על רבותינו בנוגע להלכה למעשה.

ר"ן נחשב לפוסק מומחה, ומכל תפוצות ישראל היו פונים אליו להלכה ולפתור שאלותיהם. שלח תשובותו גם חוץ למדינתו: לצרפת איטליה צפון אפריקה וא"י.

כתב כאלף תשובות. לא התעסק בלמוד הקבלה, והתרעם מעט על הרמב"ן שהיה הוגה הרבה בעניין הזה (שו"ת הריב"ש סי' קס"ז). היה נכבד וחשוב מאוד גם בעיני הגויים (שם סי' תמ"ז),

תלמידו המובהק היה הריב"ש, שכתב עליו:
בחטאתינו נשאר העולם שומם וגלמוד, לולי ה' צבאות הותיר לנו שריד דבר אחר לדור הוא מורנו הרב הגדול רבנו נסים נ"ר... ודעתו רחבה מני ים ושכלו זך, ואשר אין ערוך אליו בכל חכמי ישראל. ואין להשוות כולם לפניו, כקליפת השום וכגרגיר שומשום (שם סי' שע"ה).
ספריו
חיבורו החשוב הוא פירושו על הרי"ף (האלפסי), המבאר הלכותיו בהרחבה, בשפה ברורה ובסברא.
פירושו על הרי"ף כולל את מסכתות שבת, פסחים, תענית, ר"ה, ביצה, סוכה, מגילה, כתובות, גיטין, קדושין, שבועות, ב"ב וע"ז. פירוש מועד קטן ומכות מיוחסים אליו בטעות.

כתב פירוש לרוב מסכתות התלמוד, ומהם אבדו מאתנו. אלה שנדפסו הם:
מסכת שבת (ווארשא 1862), ר"ה ומגילה (ירושלים), בבא מציעא (דיהרנפורט 1822), גיטין, נדרים, חולין, סנהדרין, ונדה (נדפסו כמה פעמים).
בכתב יד על ביצה, תענית, ב"ב, מ"ק (שם הגדולים ערך נסים).
פירושו למסכת נדרים נדפס בכל מהדורות הש"ס.
דרשות הר"ן - י"ב דרשות בעיון פילוסופי.


מקור הערך: ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןספרים בטקסט מלא
דרשות הר"ן