חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

מרדכי

משנה למלך אחשורוש, מצאצאי בני הגולה אשר הגלה נבוכדנצר עם יכניה מלך יהודה

מרדכי - משנה למלך אחשורוש. השם מרדכי הוא נרדף עם מרדך או מראדך בלשון בבל, ולדעת קאהוט הוא שם פרסי ומורה על אדם קטן, ואולי נקרא כן מרוב ענותנותו. מאחר שראה עצמו בגדולה לא הגיס לבו (שמ"ר פל"ח). וחז"ל פרשו השם מר-דכי שהוא תרגום של מר דרור (חולין קל"ט).

היה בן יאיר בן שמעי בן קיש ממטה בנימין (אסתר ב') מצאצאי בני הגולה אשר הגלה נבוכדנצר עם יכניה מלך יהודה (שם). ונראה שהוא הנזכר בשם מרדכי בלשן בין שבי הגולה עם זרובבל (עזרא ב' ב', נחמיה ז' ז').

בתלמוד ובמדרש
לדעת כמה מחכמי התלמוד מרדכי הוא מלאכי ונקרא שמו מלאכי (כלומר מלכי) אחרי שנעשה משנה למלך (מגילה טו'). מרדכי היה מגזע יהונתן בן שאול ושמעי בן גרא (תרגום שני לאסתר ב' ה').

חז"ל הרגישו בסתירה בספר אסתר, שפעם יקרא מרדכי איש יהודי, ופעם איש ימיני והם מיישבים את הסתירה באופנים שונים:
א) מצד אביו בן ימיני ומצד אמו יהודי.
ב) בן ימיני, אך מפני שדוד לא שמע לעצת אבישי להורג את שמעי בן גרא שמצאצאיו נולד מרדכי, נקרא על שם שבטו יהודי.
ג) אל תקרי יהודי אלא יחידי, שהיה יחיד בדורו (מגילה י"ב).

מרדכי היה מיושבי לשכת הגזית בסוד הסנהדרין, ובהיותו "בלשן" ויודע שבעים לשון היה יכול להשיב על שאלות קשות בפסיקה, ולכן נקרא גם פתחיה (שקלים פה ב').
הוא לא היה רצוי לרוב אחיו, שמקצת סנהדרין פרשו ממנו (מגילה ט"ז).

ידיעתו בלשונות זרות עזרה לו להבין את דבריהם של שני סריסי המלך שדברו ביניהם בלשון תרשיש וחשבו שמרדכי לא יבין לשונם (שם י"ג).

כאשר מאן מרדכי להשתחוות להמן שאלו אותו עבדי המלך והלא יעקב השתחווה לעשו אשר ממנו יצא המן? ענה מרדכי כי יעקב עשה זאת בטרם נולד לו בנימן אשר ממנו יצאתי (תרגום שני ג' ג').

כאשר בא המן למרדכי להלבישו בגדי מלכות מצא את מרדכי עטוף בטליתו מלמד תורה לתלמידיו. בראותו את המן קרב אליו, חשב כי בא להרגו. המן ישב אצלם ושאל את התלמידים באיזה עניין הם עסוקים. אמרו לו במצוות העומר (כי היה אז חג הפסח). שאל ממה היה העומר וכמה שוויו. אמרו לו: העומר היה משעורים, ומחירו עשרה מעין. אמר להם המן: עשרה מעין שלכם נצחו את עשרת אלפים ככר כסף שלי ששקלתי בעד היהודים לאבדם.

בתחלה לא האמין מרדכי לדברי המן וחשב כי מצחק הוא, וכאשר הבטיחו המן כי אמת הדבר, אמר לו מרדכי: זה כמה ימים שאני לובש שק ואפר, ואיננו ראוי ללבוש לבוש מלכות. רחץ המן את מרדכי ומשחהו בשמן טוב, גלחו ושם לפניו את המאכלים אשר שלחה אסתר בעבורו. אחרי הצום שלשת ימים נחלש מרדכי מאוד, והוכרח המן לכרוע, ומרדכי עמד על גבו לעלות על הסוס (ויק"ר פכ"ח ו').

מאמרים נוספים הקשורים לנושא (קישורים לאתר דעת):
מדרש רבה למגילת אסתר - מהדורת אינטרנט מעוצבת בידי יהודה איזנברג (12 פרקים)
מדרש מגילת אסתר / י.ד. אייזנשטיין

מקור הערך: ע"פ אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן
ערכים קרובים
מגילת אסתר
רעשן