ה ק ד מ ההנושא "השבת אבדה" קרוב לחיי הילדים, ואפשר להקנות באמצעותו מושגי הלכה שונים, יחד עם חינוך למצוות שבין אדם לחברו.

המטרה הכללית: קיום המצוות ברצון ובאהבה, למרות הטרחה והקונפליקט הכרוכים בכך.
המושגים המרכזיים הקשורים להשבת אבדה יופיעו בחוברת פעמים רבות, כדאי שהגננת תקדיש תשומת-לב למושגים אלה, כדי שהשימוש בהם ייעשה בדרך מתאימה.

המושגים והמונחים המרכזיים:
מאבד
מוצא
אבדה
הכרזה
- המוצא מכריז שמצא אבדה.
סימנים - המאבד נותן סימנים ומקבל על פיהם את האבדה.
הנחה - ניגוד של "אבדה": חפץ שהונח במקומו אינו אבדה.
אבן הטוען - מקים שבו נאספו המוצאים והמאבדים בזמן שבית המקדש היה קיים, כדי שכל מוצא יגלה את בעל האבדה.
התעלמות - "לא תוכל להתעלם" - אין האדם רשאי להניח את האבדה. במקומה ולא להחזירה למאבד.