תוחול ירבש

ותבס םייח ברה

ד/ג"נשת ,ה"כ עובמ

ןושאר קרפ
.התיה םירפוסו םימכח לש ריע אבוצ םראו .היה אבוצ םרא ימכחמ םכח ,הכרבל ונורכז ,יבס
םראב םכח ףטעתנ אל םלועמ .וראותב דחייתנו ושובלמב דחייתנ הימכחמ םכחו םכח לכ
,הארוה הרומ לש ןטפוקל שרדמה תיב םכח לש ןטפוק המוד וניא .ולש הניאש המילגב אבוצ
ןיב ףא םיניחבמ ויה םיאיקבהו ,ישאב םכח לש תפנצמל ןיד תיב בא לש תפנצמ המוד הניאו
.ןידה קמועל דרויש ימ לש טנבאל הדגא לעב לש טנבא

,םהיטושיקב ,םהינוגב ,םהיגיראב םיטנבאהו תומילגה ,םינטפוקה ,תופנצמה ויה םילדבנ
.ולפקתנש םילופיקבו םהמ םילשלתשמה םיליתפב ,םהילעש םירותפכב ,םהיציצב

ויה םיבר םיראת .םיווש םניא םהיראת ךכ ,םיווש םניא םימכחה לש םהישובלמש םשכ
ראותב ארקנ םכח לכ ןכ יפ לע ףאו ,ינולפ םכחל ינולפ ראות דחייש ימ היה אלו .םש םימכחל
ארקנש שי ,םיברה תא הכזמה ארקנ רחאו ,םיטפשמד אבס ארקנ דחא םכח .ומלוה היהש
הלבקב םיקסועל .םיראת הלאב אצויכו ,הבישיב בשויו ןקז ארקנש שיו ,הבר ץ"רא לע שאר
אל ,םיתפומ ילעב ויהש ףאו .ויה םיתפומ ילעבש ,םהישעמ םש לע אדבועד ירמ םיארוק ויה
ברה רפסמ היה ךכ .אתוחידבד אתלימ םיבהואו םה םיפירחש אבוצ םרא ימכח ללכמ ואצי
דועו ,זועו הסחמ ,םייחה תוצרא םירפסה רבחמ ,הכרבל קידצ רכז ,איטע יכדרמ יבר לבוקמה
יתרפיס .ם"תס תביתכ יניינעמ ונרבידו ם"תס ירפוס המכ יתיבב ופסאנ תחא םעפ :םירוביח
.ול איבה .ךתיב תוזוזמ יל אבה ,םכחה ול רמא ,םכחה לצא ךלה ,ויניעב שח דחא םדא ,םהל
תזוזמבש "םתרכזו ותוא םתיארו" ,קוספב "םתיארו" תביתש אצמו ,תוזוזמה תא םכחה קדב
תוצרא ימע ?םתא ם"תס ירפוס ,םהל יתרמא .תפומה ןמ םירפוסה לכ ולעפתנ .הקוחמ ,רעשה
ללכ תבתכנ הניא תיציצ תשרפו ,רמאנ תיציצ תשרפב "םתרכזו ותוא םתיארו" קוספה !םתא
םימעפ המכ .לארשי לע םיתפומ םיביבח המכ הארו אוב :רמאו יכדרמ םכח ףיסוה .הזוזמב
וניא הזה קוספהש ויתרכזהש דע ,תפומה ןמ לעפתנ אלש ימ יתיאר אלו ,הז השעמ יתרפיס
,הזוזמב תבתכנ הניא תיציצ תשרפש עדוי וניאש לארשימ םדא ךל שי יכו .הזוזמב ללכ רכזנ
.םתרות תחכתשמ לארשי לע םיתפומ םיביבחש ךותמ אלא

ויה הז ראותל הכזש םכח .ליטקו שינע ,תתרב ותוא םיריכזמ ויהש ראותל וכזש םימכח ויהו
קידצ רכז יבתנע םהרבא םכח .ותוא םיארי ויה םילאעמשיה םגו ,הליהקה ינב ונממ םיארי
םהרבא םכח :אבוצ םרא ינקזמ ןקז םכח דימלתמ ונעמש .ליטקו שינעכ םירעשב עדונ ,הכרבל
אלא םימכח ידימלת םלוכו תרחבומ םידימלת תרובח ינפב הכלהב םירועש דיגמ היה יבתנע
םידימלתה ולחה .םירועישמ ןמ דחאב םנמנתנ תגלפומה ותונקז תעל .ןיידע וכמסנ אלש
,ודיפסהל וירחא שורדא ינא ומלוע תיבל וניבר רטפיישכל :רמאו דחא חתפ .םהיניב םיחישמ
םכייח :רמאו דיפקה ,םואתפ ברה רועינ .םלוכ ורמא ןכו ;וירחא שורדא ינא ,יכ אל ,רחא רמא
.םידימלת םתוא לכל הנש התצי אלו ,טילשה יפמ האציש הגגשכ התיה .םכלוכ לע שרוד ינאש
.שא ילחג םהירבד לכו ,ברקע תציקע םתציקעו ,שחנ תכישנ םתכישנ םימכח ורמאש אוה

היה בושח ,הז ראותל הכזש םכח .ןייעמ ,םכח ,אבוצ םראב היה דואמ דבכנ דחא ראות דועו
םיאשונה ןמ היה אל הז ראותל הכזשמ .ןייעמ ארקנ הכרבל ונורכז יבס .םימכחה ןיב
,תומוצע ויניע ,תנעשנ ונימי ףכ לע ותקר ,עובקה ומוקמב בשוי אלא ,שרדמה תיבב םינתונהו
תולעל ,ץרתלו תושקהל ,בישהלו לואשל שרדמה תיב ימכח לכ ורמגשכו .קתושו בשוי אוהו
הלק העונתב ודי עינמ ,ויניע תא חקופ היה ,םדיב המומע איגוס ןיידעו ,תומוהת דרילו עיקרל
שערו שעג ןכל םדוק עגר .שרדמה תיב טקש ףכיתו ,בישהל תושר שקבמכ ,הלעמ יפלכ
תיב םמד םואתפו ,לופיל םילתכה וטנש דע הכלהב הז תא הז םיחצנמה םימכח ידימלתמ
.ןייעמה םכחה ירבד עומשל תסכרפאכ םנזוא ושעו ,וזל וז םהיתותפש םלוכ וקישה .שרדמה
ןיא וליאכו ,ורמאנש םיצוריתה ןמ ץורית ףא עמש אל וליאכ איגוסה לכ תא עיצמ היה אבס
לכ תוצרתימ ,תחנב םירמאנה וירבד ךותמש אלא ,ושקהש תוישוקה ןמ תחא ףאל בישמ אוה
וירחא בישיש ימ היה אלו .הלמשכ תרווחתמ איגוסהו ,םיצוריתה לכ םיכרפנו ,תוישוקה
םכח ירבד זמרב ריכזה םימעפ .רחא רואיב הל ןיא איגוסה תא אוה ראיבש רחאש ,םולכ
וירבח יניעב ודובכו ,בוט םויכ םויה ותוא ול השענ םכח ותואו ,םסליקו שרדמה תיב ימכחמ
.םרו אשינ דראמ

,ומצעב היה חבתשמ .ןטשפ ןייעמ ארקנו ,וחבש לע חבש דוע יבסל ול ףסונ םינש המכ רחא
ןמ יצחו ףדב ,ונייה ."אעיצמב ץונו ה'גאפ"ב ידומלתה ןויעה תרות לכ תא דמלל אוה לוכיש
ןויע אלב סרגש ימ ,םה ועדי .וינפמ םידימלתל התיה האריו .אעיצמ אבב תכסמב דומלתה
בשיש דחא דימלתב השעמ .הברה הנשו הברה ארק םא וליפא ,םולכל ולצא בשחנ אל קימעמ
:ותוא לאש .וילע ובר תעד עומשל הוואתנו ,לארשי-ץראל תולעל שקיב ,םינש המכ וינפל סרגו
,לאשו ףיסוה ,דימלתה ןיבה .לאמשל ןימימ הלק העונתב ושאר תא יבס עינה ?ינא המ ,םכח
םכחהו ,הדרחב לאש ?ןיהה תיעיבר ,הלמ אלל ושאר תא יבס עינמ בושו ?ןיאצחל ןייריש לש
הלאש הצרפו קפאתנ אל ,ולשב םכחהו ,בוש לאוש - שבד לש בוטרוק .העונת התוא לע רזוח
.ודומלתל רזוחו אבס בישמ ,םולכ אלו ?המכ םכח ,ויפמ

.ותודלי ימי לע האנ השעמ יל חס דחא ןקז .ותופירחב הכרבל ונורכז יבס עדונ ותודלימ דוע
.היה לודג חקיפו .היה םינש שולש ןב ,הרות דומלתל באתוכל ךנקז סנכנשכ :רמא ךכו
ומשב דימלתו דימלת לכל ארקו ,ףלא תוא דמלמה דמיל .אתיב אפלא תויתוא ודמיל באתוכבו
ןוויכ .םלוכ ןכו ,ישילשה ןכו ,ףלא רמא ינשה אב ,ףלא רמא ןושארה אב .ףלא וירחא רמול
הצור ינא ןיא ,ול רמא .ףלא רומא :ול רמא :ולצא דמלמה אב .םק אל ,ךנקז לש ורות עיגהש
ריבסה .הצור ינא ןיאש ינפמ ,ול רמא .ףלא רמול הצור התא יא המ ינפמו ,ול רמא .ףלא רמול
רעג .ובוריסב ,אוהו ,תויתוא ך"ב דמלת אל ךיא ,היהת םכח דימלתש ,התא :םינפ דמלמה ול
העוצרב והקלהו ,לספסה לע וחתמ .ברסמ אוהו ,באתוכה תניפב ודימעה .ברסמ אוהו ,וב
,ותוא ןישלשמשכ "ןוע רפכי םוחר אוהו" קוספבש תובית ל"ט דגנכ תויקלמ ל"ט לגע לש הנטק
.ולצא אבו ,ףטעתנו ,היה לודג םכח ,ויבאו .ויבאל אורקל דמלמה חלש .ובוריסב אוה ןידעו
םתוא לכ לובסלמ ףלא רמול רתוי לק אלו ,וז תוטשל תיאר המ התא חקיפש התא ,ול רמא
ףלא רמול .תמא ךירבד לכ ,אבא ,ךנקז ול בישה .רטפיתו ףלא רומא .תוקלמו תורעג ,תונויזב
הנשמו ארקמו ,תלדו למיג הירחאו תיב רומא יל רמאי ףלא רמואו ענכא םא לבא ,רתוי לק
ידומלת םייתסי לבא ,תוקלמו תורעג לובסא ףלא רמוא אל םא וליאו ,ףוס העיגיל ןיאו דומלתו
וב םייקתנ ,ותורענב ער לכמ םדאל ותרמשמ הרותש םימכח ונשש המ .יתולבס ומייתסיו
השעמה לגלגתנ ךכ לע - ותונקזב הווקתו תירחא ול תנתונו :הנשמ לש אפיסב ונשש המ .אבסב
.ונינפלש

ינש קרפ
השוע .היה םיגירא רחוס .הרותה ןמ יבס סנרפתנ אל אבוצ םראב םימכחה ןמ הברה גהנמכ
םראב יוצמ היה ,לארשי-ץראב הימתמ היהש המ .ודומלתב םויה ראשו ותונחב תועש המכ
דחא םכח אב תחא םעפ .הרותה ןמ סנרפתהל וצר אלו ,ם"במרה רחא ויה םיכרוכש ,אבוצ
סנכנ .אב ןורבחמו היה לודג םכחו .השעש תוכלה רפס איצוהל ידכ ןוממ ץבקל לארשי-ץראמ
תליטנ ןידב ,לארשי -ץראב הילע םירעטצמ ויהש הכלה םימכחה תא לאשו ,שרדמה תיבל
םכח ,ונידיב ןיא ונא :ול ורמא .םדיב אצמנ אל .ןיגוריס וא ןיפוצר םימעפ שולש הדועסל םיידי
לש קושב :ול ורמא .דמוע אוה ןכיהו :םתוא לאש .ךל בישי אוה רשפא ,ןייעמ ,וניניב שי דחא
ייברעש ,קירבמ ישמ ןימ ,ןיטס גירא ילילג ןיב טבלתמ היהש ואצמ ,קושל ולצא ךלה .םיגירא
.םהיגח םויל ןורוד ונממ ןהל םינוק םהו ותוא תובהוא םהיתושנש יפל ותוא םיבהוא םירפכה
.ךל ןינמ וז :לארשי-ץראמ םכחה ול רמא .ול בישה .ךדיב וז הכלה היוצמ רשפא :ותוא לאש
.ול ןיתמה .ךל בישא ךכ רחאו ,הז גירא לילגב תושעל תחא תורסרס יל שיש ,יל ןתמה :ול רמא
ךלהו ,ודיב ילארשיה םכחל ולטנ .ותונחל רזחו ,רכמש המ רוסרסל רכמ ,ךלהש םוקמל ךלה
רזחו ,ול הארה ,"םולש רהנ" רפס ןוראה ןמ דירוה ,אבטציאה לע ספיט ,שרדמה תיבל ומע
סח םכתעד םכילע הפרטנ יכו .םהל רמא הזה ןושלבו ,שרדמה תיבל חילשה רזח .ותונחל
רבכ .םיגירא לש םילילג ןיב טבלתיש ותוא םיחינמ םתאו םכדיב שי הברה ךכ לכ ,םולשו
הפי ,ונינש ןכש .םהיניעב הימתמ היה אל ,לארשי-ץראמ םכחל הימתמ היהש המש ,ונרמא
.ןווע תחכשמ םהינש תעיגיש ,ץרא ךרד םע הרות דומלת

םיפרצמ ויה תונוגעו ןיטיג תולאשל .שרדמה תיב ימכח ןיב בשיו ודומלתל רזח ,ותונח רגסשמ
ותוא וחלש לארשי-ץראמ חילש אבשכ .ןויעב דומלת דמלמ היה םויה ראשו ,ןידה תיבל ותוא
:זמרב םהל חלשו ,ונקנק לע ההת ףכיתו ,אמלעב ילימבו אימשד ילימב ומע ןתנו אשנ .ולצא
רכש ,הב םיבשויל ןיא הרות רכש םא ףאש שדוקה ץרא ךירשא וא ,לעוש השענ םתרמאש ירא
.הלא ןיעמ םירחא םיזמרו ,םהל שי לארשי-ץרא תבישי

לטינ םהיתונוועבש םויה לש םינשרד םתואכ ןשרד אלו .ןשרדכ היה יבס לש ומוסרפ רקיע לבא
וחינהש םימכח םהילע ורמאש םתואכ ןשרד אלא ,לארשי לע התיה הביבחש השרד לש ויז
םיעטונו ,לארשי לע הרותה תא ןיבבחמ ויהו ,םלצא וצרו תוכלה ידמולו הנשמ ינוש תוירבה
היפיצב םנואמצ תא םיוורמו ,תוינערופ תעשב םבל תא םיקזחמו ,םיקולא תאריו הנומא םהב
אל .ןייעמ היהש יפל ,םהבש םירחבומה ןמו .הכרבל ונורכז יבס היה םינשרד םתואמ .העושיל
.התיה השרד ,םואנכ אלו ,החישכ אלו ,רופיסכ אלו ,האצרהכ אל השרדה התיה

םיפסאנ ויה םיבר םיבר .השרדה התיה החנמה תליפת רחא שדוח שאר ןיזירכמ ויהש תבשב
םלוכו ,הכאלמ ילעבו םירחוס ,םיפירח םינדמל ,םימכוחמ םימכח םהבו ,שורדה תא עומשל
וילע םירעמ ,השרפה ןמ קוספב חתופ .ויתושרדב וכרד התיה ךכו .וירבד תא אמצב םיתוש
השקמ וילע םגו ,הרטפהה ןמ קוספ איבמ ךכ רחא ,ןיינעבו ןונגסב ,ןושלב תוישוק המכו המכ
בזע ,זא .תראובמ איהש תחא הבית וללה םיקוספב ריתוה אלש היה המדנש דע תוישוק המכ
ינמחנ ן"במרה וא ם"במרה ירבד ךותמ ןויערב השרדה תא שדחמ חתפו ,םשפנל םיקוספה תא
.הלמב הלמ םנושלב םתוא רמאו ,תובבלה תובוחמ וא ,םירקיעה רפסמ וא ,הרותל ושוריפב
בשחנ שורדה ךותב רפסב ןייעמהו ,הפ לע הלמב הלמ רמאיש ןשרדה לע להקה ויה םידיפקמו
דבכתנו ,לארשי-ץראל הלעשכ םידיסח לש דחא ר"ומדא רפיסש השעמו .ץראה םעכ םהיניעב
תושרדמהו םיקוספה הפ לע ןנשל הלילה לכ בשי .םגהנמ ול וליג ,םיידרפס שודק להקב שורדל
תושרדמ הפ לע שרוד היה ,הכרבל ונורכז ,יבס .ללכ שורדל היה לוכי אלו ולוק דבאש דע
איבהש ןויערה תא םיעטמ היה ףכית .ם"במרה ןמ םימלש םיקרפו וניתובר ירבדמ םיכורא
היה ןאכו ,עובש ותואב עריאש המ םע םתוא ךרוכו ,דומלתה ןמ םירמאמבו הדגא ישרדמב
ןושלל רזוחו ,אתוחידבד אתלימב לבתמו ,םיעמושה יפל לוכה ,יתפרצ וא ,יברע ןושלל רבוע
,םהילאמ םיראבתמ םיקוספה לכו ,ןמצעמ תובשיתמ השקהש תוישוקה לכש חיכומו ,שדוקה
ףוסאי ,ונלאגיו אובי ,ונקדצ חישמל היפיצב םייסמו ,רמוח ןימכ השארב השרדה ףוס םתוחו
קקזנ אל םלועמו .ןמאו ןמא ,ונבל חמשיו וניניע וארי ,ונימיב הרהמב ,ונלכיה הנבי ,וניתויולג
לכ םהב םעוט להקה היהש ,וירבד תא םיעטהל ידכ ןוקירטונל אלו אירטמיגל אלו לשמל אל
םימכ וחלק םיטפשמה ,תוילגרמכ וצצנ םילמה .אבה םלוע ןיעמ ,תבש גנוע לש םימעט ינימ
.השרדה ןמ הבורמ האנה הנהנ אוה ףאו .הרישכ ם"במרה ןושלו םיטויפכ הדגאה ישרדמ ,םיכז
ןיכמ אוה ןיאש רמוא היהש ףאו .םהיניעב איה ךיא תוארל רוביצה תא ויניעב ןחוב היהו
ןויער לכ שטלמ ותוא וניאר וניניעבש ,םטושפכ םירבדה ןיא ,רוביצה ינפ האורש םדוק השרד
לכ .לודג דובכ וב וגהנ ,ותיבל תסנכה תיבמ ךלוה היהשכ ,שורדה רחא .שורדבש הלמ לכו
ףא .םקשנל וידי םילטונו ,דובכ תאריב םשאר םיניכרמ ,תורוש יתש ןימכ םידמוע ויה להקה
תכסמב יתדמלשכו ,יתייה דלי .הלא התאר ןיע ירשא ,הכרבל םשאר לע ודי חינמ היה אוה
אמגוד ,םישדקה ישדוק תיבמ םולשב אצישכ םירופיכה םויב לודג ןהכב וגהנש דובכה לע אמוי
.השרדה רחאל אבס לש ותאיצימ יל יתישע

,באתוכב אבס םע דמלש ,ונל רפיס תחא םעפ .אבס לש השרד לכל אובל דיפקמ היה דחא ןקז
.באתוכה ידלי הב םיעשעתשמ ויהש רופיצ התמו ,השעמ .הנושארה ותשרד תא עמש םשו
היוול םהיעושעש רופיצל ושע םרעצ ךותמו םתביח ךותמ .םהל רמ היהו ,םידליה לכ ולבאתנ
הילע שרדו ,תוריפ לש זגרא לע דמע ,קרפ ותואב היה םינש עברא ןבש ,אבס .הרובקו דפסמו
רפיס דועו ."איהה תעב באומל ךלמ רופצ ןב קלבו" :קוספב חתפו ,םידיפסמה ךרדכ יהנ לוקב
ויהש םינואגה דובכלו ,הליהקה תא רקבל םיאב ויהש הלשממה ירש דובכל ויתושרד לע ונל
.םתרתכה םויב הבר ץרא לע שאר םינמתמ

ןיעמ קוספב חתפ דימתו ,וילע שורדל ותוא םינימזמ ויה ,ןיד תיב בא לודג םכח רטפנשכ
'הו ,יתוא ורחאת לא" :קוספב וימי יצחב רטפנש םכח לע רמ דפסמ חתפ תחא םעפ .ערואמה
םשל אבס לש ועמש אצי ךכ .היכבב להקה לכ ועגו "ינודאל הכלאו ינוחלש ,יכרד חילצה
.אבוצ םרא תליהקב תראפתלו הליהתלו

עגעגתמ היה שממ לש םיעוגעג .ובל ירדח לכ תא ואלימ הלואגל היפיצו ןויצ תבהא
ויהש םיחילש .תיבה לכ תא ואלימו וטשפתנו וכותמ וצרפ םיעוגעגהו הבהאה .לארשי-ץראל
וצבקתנו ,לארשי-ץראב הלואג תורוא וצנצנשכ .הבהאה תא וררוע אכהל םתהמ םילוע
חמש הלודג החמש .הדמח ץראל תולעל ונא םג וניכזו ,ונילע ודסח רבג ,םשה ידסחב וניתויולג
יתיוולתנ ונתיילעל םינושארה םימיב .הב עטינש ץע לכ לעו לארשי-ץראב הנבנש תיב לכ לע
עמש ,םהיעושעש תעב םידלי ינשב ןנובתהו ,םואתפ אוה דמענ .םילשורי תובוחרב לויטל וילא
םירבדמ לארשי-ץראב םידלי עומשל אבס דואמ שגרתה .רבד הזיא וריבחל רמוא דחא דלי
ישנאו םימכח ידימלת הב ורביד בלחבו ,אבס לע התייה הבוהא שדוקה ןושל .תירבע םהיניב
תא דליה םירה .םעמשאו ךירבד הנש ,תרמא המ ,ינב ,ול רמאו דליל ארק ,שגרתנ .השעמ
.ךייח היה ןדפקש ,אבס ."ךל תפכיא המ" ,דימ רמאו ,ושאר

ישילש קרפ
המכ .הליפתל םוקמ עובקל הכרבל ונורכז יבס שקיב ,םילשוריב ונבשיש תועובש המכ רחא
לשמ .םידרפס לש םהמו םיזנכשא לש םהמ .לימזמ תיב תנוכשב ויה תויסנכ יתב המכו
ויה םידגנתמה אלו ,םידיסח ויה םידיסחה אלו .םידגנתמ לשו םידיסח לש ויה םיזנכשאה
לשבש ,םידגנתמ לש תסנכה תיבו םידיסח לש תסנכה תיב ןיב שרפה המ אלא .םידגנתמ
.ןונחת וב םירמוא ןיא םיר"ומדא לש טייצראיו ,הליפתה רחא ש"יי תיסוכ םיתוש ויה םידיסח
וב םירמוא םיר"ומדא לש טייצראיו ,הליפתה רחא ש"יי תיסוכ םיתוש ויה אל םידגנתמ לשו
לשו ,םיסנקמ-םינקורמ לשו םילבב לש תסנכ יתב ויה םידרפסה לשמו .ןונחת
,רי'זנט יאצוי לשו ,רי'גלא יאצוי לשו ,םיסינות לשו ,םיסלטא-םינקורמ לשו ,םיסאפ-םינקורמ
תומשו .םה המצע ינפב הדעש יפל ,ללכב םינמיתה ונללכ אלו .םימלשורי םתס לשו םיבול לשו
חוורו ,םעונ ירמאו ,הוחאו הבהאו ,םיחא דיו ,םיחא תבשו ,םישודק ןורכז :םהל ויה םיאנ
םיארוק ויה אל ןכ יפ לע ףאו ,דודל םינשושו ,דודל ליכשמו ,דודל הלהתו ,דודל רומזמו ,הלצהו
.המודכו ,םיאסינות ,םינקורמ ,םהב םיללפתמה םש לע אלא ,םהיתומשב םתוא

םיבברועמ תויסנכ יתב לכ ויה ,ארקנ היה ינולפ םוקמ םש לע תסנכ תיב לכש יפ לע ףאו
םיללפתמ שי .םירמוא ןיא םעפו ,ינולפ רומזמ םירמוא םעפ .םהיחסונב םילולבו םהיגהנמב
םתיבב םתוא םיחינמ שי ,םינואגה תעדכו םילשוריב םילבוקמ גהנמכ באב העשתב ןיליפת םע
וללהו ,םימוריע םהיבלול וללה .החנמב םתוא םיחינמ שיו ,ץראל ץוחב דרפס תוליהק גהנמכ
םיטייפמ ולאו ,ןיסח דוד יבר יטויפ םיטייפמ ולא .םינועבצ יטוחו םיציצב םתוא םיטשקמ
תוליהקה לכ ינבמ ויה םיבברועמ תויסנכ יתב לכ ,רבד לש וללכ .הרא'גנ לארשי יבר תושקב
לש תסנכה תיבב םיילבבו ,םיילבב לש תסנכה תיבב םיללפתמ םינקורמ ויהש .ץראב וצבקתנש
,םיכרותהו ,םירכובהו ,דהשמו ,ןשוש יאצוי םהילע ףיסומ .ךרדה הז לע ןכו ,םיאסינות
םיללפתמ ויהו ,םתנוכשב דחוימ תסנכ תיב םהל היה אלש ,םיקלטיאהו ,םינוויהו ,םי'גרו'גהו
,ונרוביל סופד רוזחמו ,דדגבב ןושש סופד רוזחמ .ודיב ורוזחמו אב םדא לכו .תויסנכ יתב לכב
תושר תחת ספדנש אטשוק סופדו ,שקרמ סופדו ,איצניוב ספדנ ונאילטיא גהנמכ רוזחמו
תושדח תוצירטמב סיפדמה לש ריהק סופדו ,אשנתיו ודוה םורי דימח לודבע ןטלושה ,וננודא
לע ודיש םימעפ .ותא וגהנמ דחא לכו .דועו דועו אבר'גב דדח םיחאה סופדו ,לאקזחי ףסוי
םינוגינהו ,םיבברעתמ םיטויפהו ,םילבלבתמ םיחסונהו .וילע תרבוג ורבח די םימעפו ,הנוילעה
ולא .תובירמו תוקולחמ ,תוגהנמ תוגהנמ ,תורות תורות תסנכה תיב השענו ,םיכבתסמ
םשל םלוכו ,םיחכוותמו םיקעוצ ולאו ולא .םירמזמ ולאו ,םישחול ולא ,םיבשוי ולאו ,םידמוע
לע ודימעהל ץמאתמו ,ורבח לשמ אוה חבושמ ותליהק גהנמש רובס דחא לכש .ונווכתנ םימש
,םהלש תורותש םידרפס לש תויסנכ יתבב הוושה דצה .ךמא תרות שוטת לא םושמ ,ולת
לשו ףסכ לש םתוא םישוע םירישע .םיזנכשא גהנמכ הפיטק לש םיליעמ אלו ,םהל שי םיקית
תרוטקה םוטיפ םירמואשו ,הדימע ח"י תליפתל ןירוקש ,דועו .ץע לש םתוא םישוע םיינע ,בהז
,םירופיכה םויבו הנשה שארב לוריבג ןבא המלש יברו יולה הדוהי יבר יטויפו ,החנמ םדוק
.הרותה תאירקב ןיחישמ ןיאו

.היה ןגנ עדויו ,היה קודקדב ןדפקו ,היה חסונב ןקדקדו .אבוצ םרא חסונב היה ליגר אבס
ונכלה תבשו תבש לכבו .וללה תויסנכ יתבמ דחאב ומוקמ תא עובקל ויניעב היה השק ,ךכיפל
ושקיב אלש רמוחו לק ,וינפ תא ואשנ אלו ,והוריכה אל םה ףא .ויניעב ברע אלו ,רחא םוקמל
ויתושרדש וינפ לע היה רכינו .שרד אלו ויתושרד שבכ ,ותוא ושקיב אלש ןוויכ .שורדל ותוא
,הברה םינש וגהנמכ ,הנונגס תא שטילו השרדה תא ןיכה םירהצה תועשב .ולצא תושובכ
דע םילטב םירבדב חושל ואצי םיללפתמהו ,השרד הירחא התיה אלו ,החנמה תעש העיגהשכו
םיעגר המכ רהרהמ ,הביתה ינפל דמוע אוהשכ אבוצ םראב אוה רכזנש ונעדי ,תישילש הדועס
הברה תותבש .םמוד אוהו ותיבל תסנכה תיבמ ותוולל ונכלה .ויפמ תחלוק השרדהו ,הימודב
תרבעמ ,הרבעמבש םימשה רעש תסנכה תיבב ונתליפת תא ונעבקש דע ,תויסנכ יתב ןיב ונדדנ
ראבנ השעמה ראבנש םדוק .היהש השעמ םושמ ,םש ונתליפת ונעבק םעט המו .םינוטסבסאה
.הרבעמה ןינע

ושע המ .לימזמ תיבב םינוכישה לכ ואלמתנ ,םהילע םשה ףסוי ,לארשי-ץראל םילועה וברשכ
םש םילועה תא ונכשיש ויה םירובסכ .רהה ילגרלש לחנב טסבסאמ םילק םיפירצ ונב ,םישועה
םש לעו ,הרבעמ םוקמל וארק םולחה םש לע .שממ לש םיתבל םתוא וריבעיו ,רצק ןמזל
.םינוטסבסא - ונורתפ

.רי'גלאמו סינותמו ,סנקממו ,סלטאמו ,סאפמו ,הינמורמו ,הירגנוהמ םילוע הרבעמל ואב
לש תורונמ הילע ועבק ,םיפירצ ינש םהל ודחיי .הליפת תיב ךירצ ,םש לארשי ימולשש םוקמ
גהנמ לש ותוא .דרפס גהנמכ דחאו ,זנכשא גהנמכ דחא .תויסנכ יתב םואשעו ,םינק הנומש
םידיסחש ,אנרובדנ לש דחא ר"ומדא םהמעו ,םש וללפתה הינמור ילועו הירגנוה ילוע ,זנכשא
םיכרוע .הליפתה רחא םידיסחל "שיט" תבש ליל לכב ךורעל היה גהונ .הינמורב ול ויה םיבר
רמוא ר"ומדאה .םינוגינ םירשו ,םייחל םיתוש ,יברה יריישמ המיעט םימעוט ,ןחלוש ויה
ךישמהל שקיב ,הרבעמב ןכתשהו ,ץראל ר"ומדאה הלעשכ .הדיקר םידקרמ םידיסחהו ,הרות
,וסיג ,ונב ,ויבורק םהמ העבראו ,ולש םידיסח השש-השמח אלא םש ול ויה אלש אלא ,וגהנמ
םיעדוי םיללפתמה ויהש ןויכו .ןיינמ ומילשיש העברא שקבמ היה תבש ליל לכב .ודוד ןבו ודוד
ול ךלוה היה ,ךכיפל .םינוגינבו הרות ירבדב "שיט"ב ךיראמ היהש ,ונממ ןיטמשנ ויה ,וגהנמ
,רבדב התיה החרטש ףאו .ןיינמ םילשהל ולצא יתנמדזנ םימעפ המכו המכ .םיידרפסה לצא
אל ןכ יפ לע ףא ,תאז ןושל עמוש ינא ןיאו הרמא שידיי ןושלבש ,יתנבה אל רמאש הרותו
ושגפיי דוע םישעמה לגלגמ תצעבש העש התוא יתעדי אל .ומע יתכלהו ורעצב תוארל יתלוכי
.ונינפלש השעמב הכרבל םנורכז אבסו ר"ומדאה

יעיבר קרפ
ונייה אלו הקנלבזקו סנקמו סאפ ילוע וב וצבקתנו 'םימשה רעש" ארקנ ידרפסה תסנכה תיב
.היהש השעמ אלוליא םהיניב םיניחבמ

םעט המו .םש ונללפתה ונא םג םירופיכה םוי ותואבו ,םירופיכה םויב עריא השעמ ותוא
םג ושקיב ,םיאבגה גהנמכ ?לגלגתנ דציכו .קספ תלאש ידי לע לגלגתנ הז רבד ,םש ונללפתה
םדיב ףסאתנ ןוממ .םיארונה םימיה דובכל תסנכה תיב תא תואנל םימשה רעשב םירדסמה
הלועש ימ לכש ,דציכ םילועה תובדנמ .ןועמש יבר לש אלוליהמו הרותל םילועה תובדנמ
ותחפשמ תאו ותוא (םירמוא םיבלחה ויה ךכ) ךרבשמו ,ךריבש ימ ןזחה ול השוע תבשב הרותל
םשה ול חלשיש :ףיסומו .בוטל רוכז איבנה והילא תכרבבו ,ובריש םיסכנבו ,ויחיש םינבב
תוכזו ,ול אנ אפר אנ לא ,וידיג ה"סשו וירבא ח"מרב םימשה ןמ המלש האופר הרהמ ךרבתי
לע הלעיש יפכו ,וילע הבוטה םשה דיכ תוכרב לש סומוט ול ףיסומ דועו .ודעב ןגת ןועמש יבר
,הלועה לצא ושאר תא ןזחה ןיכרמ ,ןלוכ תוכרבה לכ תא וילע רמוגש רחאו .העש התואב ותעד
,רמואש המ רמוא הלועהו ...ךס בדנתהש ופוס דעו תסנכה תיב ףוסמ תעמשנה השיחלב רמואו
דובכו ,ךרבתמהו ךרבמה יפל לכה ,טיעממ טיעממהו הברמ הברמה .ונוצרב אלשו ונוצרב
לע וא וילע ובלב שי םאו .תועמב דגנכ ול הברמ ,תוכרבב ןזחה הברה םא .הב הכזש היילעה
הרותה תאירק לש ןוגינב רמוא ,ול החמש תע םאו .טעממ ,םילשמ אלו ישימח והלעהש יאבגה
טעמ ההושו ,הרותב ארוקל ינולפ ךס ,רמואו ,תובישח ךרד טעמ ההושו ,תסנכה תיבל ינולפ ךס
,הטעומ הבדנה םא .שמשל דועו רתסב ןתמל תועמ דועו ,הרות דומלתל ינולפ ךסו ,רמואו
קזח :רמוא להקהו .לודג לוקב הילע זירכמ ,דבכתהל איה היואר םאו ,השיחלב ןזחה הרמוא
ויה ,בדנתהש :זירכמ ןזחה היהשכו ,םהייחב םהיתויוכז לוכאל וצר אל ןהבש םיעונצ .ךורבו
ומכ ,ודי תנתמכ :םירמוא םה ףא וליחתה ,ןכ דובכה יבהוא וארש ןוויכ .ודי תנתמכ :םירמוא
דע םהילע םתעד החנ אלו ,דובכו ןוממב םהל יד אלש דובכה יבהוא ךרדש ,םיעונצה םישועש
רפסל ונא םידיתע דועו .דובכה ןמ םדי תא םה םיכשומש םלועה בושחיש ,דובכ םהל ונתיש
וללה םיגהנמה תא הכרבל ונורכז יבס לטיב ךיאו ,הוצמ רבה תבדנ ידי לע הלגלגתנש תקולחמ
.םהילע בר הנמתנשכ

יביר דובכל אלוליה םישועש םימשה רעשב וגהנ .דציכ ,ןועמש יבר לש אלוליהמ לבקתנש ןוממ
םיקילדמו .ןועמש יבירד אלוליה םלצא הבושח וקורמ ינבו .רמועב ג"ל לילב יאחוי רב ןועמש
םיקידצה דובכלו ,סנה-לעב ריאמ יביר דובכלו ,ונב רזעלא יבירו ןועמש יביר דובכל הברה תורנ
יד םרמע יביר קידצהו ,אריצחובא בקעי יביר קידצה :וקורמ יקידצ דובכלו ,תורודה לכבש
יבירו ,ורזאמ ךורב ןב דוד יביר קידצהו ,םייח תונש רפס השעש וטניפ םייח יביר קידצהו ,ןאוו
ראופמה ןטייפה דסיש ,ןועמש יביר דובכל תוחבשתו םינומזפ םירש רנו רנ לכ ןיבו .השמו דוד
ןורהא יביר ונינ רזחו ,םדרטשמאב סיפדהש דודל הלהת רפסב ןיסח דוד יביר וקורמ ינטייפב
ינימ םילכואו .םהמע וקורמ ילוע םיאיבמש ,איחמ לא קרע םיתושו ,הקנלבזקב וסיפדהו ןיסח
שבדו סוקוקמ רכוסמ תויגועו ,ןמושו םיציבו רשבמ ןתוא םישועש ה'גע ןירוקש תותיבח
םיתוש ,םיחמשש ןוויכ .םיחמש ,םיתושש ןוויכ .םילדגמ ןימכ תואנ תורוצ ןהמ םירצש ,םהילע
םיפירחו םיצומח ינימ דוע םילכואו ,םתחמש לע החמש תפסותמ ,דוע םיתושש ןוויכ .דוע
םיקידצה םיבוהאה דובכל תודידי ריש תיברגומ תיברעב םירשו ,דוע םיתושו ,םיאמצ םישענו
תע'גרו ,ןאכ יללב תירמ ,ןאיכל אי רוונא תיסמ" :םירש ךכו םיקידצ רשע השולש םירכזומ ובו
:וננושלל ינא םגרתמו "ןאווייד ןיב םרמע יביר זיזעלל ןאזאו לומ יתראיז לבק ,ןאחרפ יבלקו
,ןאזאו לומ יתליפת הלבקתנ ,חמש יבלו יתרזח ,עריאש המ יתרפיס קידצל ,יחא רקבל יתכלה"
."ןאוויד ןב םרמע יבר בוהאה ינפל

או :תרמואו ,תואקשמו םילכאמ השיגמו .ןאזאוומ ולגזוב החרפ תרמ תדמוע הדועסה לעו
אלוליה התיה תקזחומ .הדועס םישוע ונייה ןאזאווב ,הדועס וז יכו ,ןועמש יבירד הדועס הנילע
יבר רבקל ןאזאוול ולעשכ .החפשמה םאל השענש סנ ינפמ תורוד העבש ולגזוב תחפשמ ידיב וז
החפשמה םא תא וחקלו ,םנוממ לכ ולטנו ,ךרדב םייברע םהילע ולפנתה ,רבדמב וכלהו ,םרמע
לע םימעפ המכ הרזחו ,ידעב ןגת םרמע יבירו ןועמש יביר תוכז ,איה הקעצ .וכלהו ,םהמע
וקיזחה ךכיפלו .החרבו ,םייברע הב וחיגשה אלו ,רומחה לעמ הטמשנ ףכית .ןועמש יביר םשה
לא קארע תיבח תחתופו ,םישבכ רשע העבש תטחוש התיה ולגזוב החרפ תרמו .וז אלוליהב
תואמ שולש ויה םש .תוגועו תויתיבח איה השיגמ הרבעמב ןאכ וליאו ,אלוליהה דובכל איחמ
היהש ןועמש יבר וננודא דובכל אלוליהה לכו .םיניינמ השולש ןאכו הדועסל ןיבוסמ השאו שיא
.הרעמב ןמטנש םינש ג"י ןייעמ ימו םיבורחמ ןוזינ

ףאו תויתואה ןמ הראהל הכוז ותוא ארוקהש וב שי הלוגסש רהוזה רפסהמ ןיבוסמה םיארוקו
השעמה ומכ ,םינומדק םיקידצ לש םיסנ ישעמו תואירטמיג םהל שרוד םכחהו .ןיבמ וניאש
וילע ומקשכ תלצחמ לע רהנה תא הצחש אריצחובא לארשי יבר לשו וז םג שיא םוחנ לש
.םיקידצה דובכל רנ קילדמו הכוז ,הבדנב הברמה לכו .םיקידצ לש תוישעמ דועו ,םיביוא
םינבל איה הלוגס קידצה דובכל רנ תקלדהש בבל תחמשבו החותפ דיב םיבדנתמ לוכהו
'הל ודוה ,אנווכ לארשיו אנחא ,אנעמ ןוכת ותוכז" :םלוכ יפלכ ןזחה זירכמ ףוסבל .הסנרפלו
.וניחא לארשיו ונחנא ,ונדעב ןגת ותוכז "בוט יכ

ודייסו ,ןבל דיס ונק .תסנכה תיב תא תואנל ושקיבו םיאבגה ידיב ןוממ ץבקתנ ךכ ןיבו ךכ ןיב
ץע תוחולב ותוא וקזיחו ,היה עוערש שדוקה ןורא תא ונקיתו ,םישדח םילספס ונק ,ףירצה תא
תורבידה תרשעו ,תירבה תוחול ינש תמגוד ץע םייושע תוחול ינש ויה ןוראה לע .םישדח
הניכשה תא טעממ םימד ךפושה לכש ,חצרת אל ודגנכו 'ה יכנא םיקרפ ישארב םהילע םיבותכ
ודגנכו אשית אל .הניכשה רחא ףאנמ הרז הדובע דבועהש ,ףאנת אל ודגנכו היהי אל .לוכיבכ
דיעמ תבשה תא ללחמהש ,הנעת אל ודגנכו תא רוכז .רקשל עבשייש דיתע בנוגהש ,בונגת אל
תא דבכמ וניאש ןב דילומש ופוס דמוחהש ,דומחת אל ודגנכו תא דבכ .האירבב רקש תודע
םהילעש תויתואה ,םהיתוצק ורבשנו ,ויה םינשי יונל ושענש תוחולה ףאו היה ןשי ןוראה .ויבא
םישדח תוחול םמוקמב ונתנו ,םיאבגה םתוא ופילחה .קוחמ הארנ םהלש בתכו ,ושטשטינ
םלצא הררועתנ .ללק ןיעכ תוצצונ תשוחנ תויתואמ תורבידה תרשע םהילע ושעו ,םיאנו
,הזינג םיכירצו םה השודק ישימשת ,םירמוא וללה .םינשיה תוחולה ירבשב ושעי המ ,הלאש
ורסחש אלו ,ותוא ולאשיש ימ םהל היה אל .הזינג םנועט םניאו םה הוצמ יונ םירמוא וללהו
היפגאו רודאגומב ןיד תיב בא ברו ,םש היה ןיסח ןורהא יבר ירהש ,הרבעמב םימכח ידימלת
ןוויכש אלא ,גאבס דוד יברו ,םש היה וגודרב בקעי יברו ,היה ןיסח דוד יבר לש ונינו ,היה
.םשה תא תטעממש ךרדה ינפמ ,םירכינ םימכחה ויה אל םבשוממ ורקענו םמוקממ ולטלטינש
,"ךמש הלדגאו" ,אוה ךורב שודקה וחיטבה ,לארשי-ץראל ךלהשכ וניבא םהרבאב אצומ התא
לדגתנ אל ,הכרבל הכז אלש ימ ,ומש לדגתנ הכרבל הכזש אוה .םשה תא תטעממ ךרדהש ינפמ
אל ,ץראל הצוחב םימכח ינשכ בושח לארשי-ץראל הלועה םכחש ,םימכח ורמאש המו .ומש
ויהש םימכח המכו המכש םוי לכב םישעמו .טעמתמ ומש לבא תלדגתמ ותמכחש אלא ורמא
ועדי אל .םולכל ובשחנ אל םילשוריל ולעשמו ,ץראל ץוחב םהלש תוליהקב םילודג ילודג
.ולצא וכל ,םהל רמא .אוה תוכלה קסופש יבס לע עמשש דחא םש היה .ולאשי ימ תא םיאבגה
דובכו ןיסומנ תולמ רחא .םתוא יתסנכהו ,םהינפל תלדה תא ינא יתחתפ .םיאבג ינש ולצא ואב
,ונחנא םימשה רעש תסנכה תיב יאבג :ול ובישה ,םכתלעמ םישקבמ המ :יבס םתוא לאש
םראב .יבס לש וינפ ורוא .ותימאל ןידה ודובכ ונל הרוי .לואשל םישקבמ ונא הכלהב הלאשו
לארשי-ץראב וליאו ,תויופתושו תושורי ,הצילחו םובי ,תונוגעו ןיטיג יניינעב קסופ היה אבוצ
הרידקל הלפנש תבלוח ןיכס ןידב וא ,תולבא תוכלהב אל ףאו תחא הלאש ףא וינפל האב אל
.הכלהב הלאש ףוס ףוס ולצא האב ,ןאכו .רשב לש

,םה םינשיו יונל ושענש תוחול ירבש ,ול ורמא .םתלאש תא םכתלעמ ועיצי :םהל רמאו ףטעתנ
תוחולה דצל םתוא ונת ךא ,םולכל םיכירצ םניא .היבו הינימ םהל בישה .םהב השעיי המ
,םיאבגה ולעפתה .ןוראב םיחנומ תוחול ירבשו תוחולש דומלתב הל הארה ףכיתו ,םישדחה
ורטפנו ,םירופיכה םויב ונמע ללפתהל ןמזומ ודובכ :ופיסוהו .דובכ ירבדו חבש ירבד ורמאו
?םיכירצ םה בר ,וז הלאשל ,יל רמא ,יבס לצא יתרזח ,םכרדל םתוא יתיווילש רחאל .םולשל
לש ןוגינב יל רמאו ףיסוה .םהל בישמ היה ,י"שר השרפ דמלש באתוכה ןמ רענ ,אבוצ ץראב
ןוראכ תודעה ןורא ןיד ןיאו ,יונל ושענש תוחולכ תירבה תוחול ןיאש תושקהל םהל היה ,לופלפ
יתייה דועו ,היארל המוד ןודינה ןיא ,ןיד יפ לע םהל בישמ יתייהו ,תסנכה תיב לש שדוקה
ובתכ רבכש ,הזינג הכירצש ךורע ןחלושה בתכש תכורפכ םניד ןיא הלא תוחולש םהל הארמ
םניאש ןוויכו ,יונל אלא םניא הלא תוחול לבא ,הרות ירפס הב ופטע תכורפ התואש םינורחאה
תוחול ירבשש יתאבה זמר ךרדש אלא .םולכל םיכירצ םניאו ,והומכ םניד ןיא ןוראל םירבוחמ
הכלהש אלא ,ןוראב םוחיניש יתרמא אל םעט המ ךכ םאש תושקהל ולכיו .םה תוחול דצב
םהש ןוויכ .ותשודקמ ודירוהל אלש ,תולוספ תועירי שדוק ןוראב םיחינמ ןיאש איה הקוספ
לאשיב דח יפ המ ןוה" .םתעד יפ לע םתוא יתחנהו ,םולכ יתבשה אל ינא ףא ,םולכ ושקה אל
.בישיש ימ ןיאו לאושש ימ ןיא ,ןאכ ."בו'גיב דח יפ המו

םיווש תויסנכה יתב לכש יפל ,םהל הנענ ,םמע ללפתהל דובכ ךרד ותוא ונימזהש ןויכ ,ףוס ףוס
םימיב ,טרפבו .אבוצ םרא גהנמכ וללפתה אלש יפל ,ויניעב וברע אלש ,רמולכ .ויניעב ויה
ןח הלעמ וניא רחא חסונו ותליהק חסונכ תולפת רחא םיעוגעגב ךורכ םדא לכש םיארונה
.אבא תיב לש ןוגינ אלא הבושתל ררועמ ןיאש ,וינפל

עריאש םירופיכה םוי ותואב םימשה רעש תסנכה תיבב ונללפתהש תוביסה בבוסמ בביס ךכו
.עריא ףסומ לש הרזחל שחל תליפת ןיבו .השעמה וב


ך ש מ ה

           

1

1