- ה מ ש ך -מאמר שלישי פרק יג

[האם יכולה דת אלוהית להשתנות?]
וממה שראוי שנחקור בכאן הוא, אם הדת האלוהית האחת בעצמה אפשר שתתחלף לאומה אחת בעצמה בהתחלף הזמנים, או אי אפשר לה שתתחלף אבל יחויב לה שתהיה נצחית?

וכבר יראה שאי אפשר לדת האלוהית שתשתנה, וזה אם מצד הנותן ואם מצד הדת בעצמה.

[בחינה מצד הנותן]
- מצד הנותן, כי הדברים הנרצים אצל השם יתברך, שהוא הנותן, לא יצויר שירצה פעם דבר אחד, וישתנה רצונו אל שיהיה הפכו רצוי לפניו פעם אחרת.
כי אי אפשר שירצה האל יתברך היושר פעם, ויהיה רצוי לפניו העוול פעם אחרת. ואם כן למה ישנה האל הדת האלוהית בזולתה?

[בחינה מצד המקבל]
- ואם מצד המקבל, כי אחר שהאומה המקבלת אחת בעצמה, למה זה תשתנה בהמשך הזמן? כי אי אפשר לומר, כי כמו שהנהגת הבריאות בנער מתחלפת להנהגת הבחור, והנהגת הבחור להנהגת הזקן כפי השתנות הזמנים מן הילדות אל הבחרות ואל הזקנה, כן ראוי שתשתנה ההנהגה הדתית כפי השתנות הזמנים. כי אף אם יצדק זה באיש אחד שתשתנה הנהגתו כפי השתנות עתותיו בהכרח, לא יצדק זה בקיבוץ מדיני, שלא יצויר בו ההשתנות הזה שישתנה מן הילדות אל הבחרות ואל הזקנה. כי החכמה הדתית תשים כל עתותיו שוות, לא יצויר שתקבל הדת שינוי מצד המקבל בזה.

(בנושא זה עוד: אור ה' ג ה ב, אמונות ודעות ג ז, רמב"ם תשובה ג ח, יסודי התורה ט, עקרים ג' טז, מהר"ל תפארת ישראל מט-נא.)

[בחינה מצד הדת]
ואם מצד הדת בעצמה, כי אחר שהמכוון בתורה האלוהית הוא להודיע לבני האדם ציור עניינים שכליים ודעות אמיתיות, אין זה ממה שיצויר השתנותו בשום זמן. כי הדעות האמיתיות אי אפשר שייפול בהם שינוי כלל.

כי אי אפשר שיהיה האחדות אמת פעם, והשניות וכיוצא אמת פעם אחרת, כמו שאי אפשר במה שכבר יצא אל המציאות ונמצא בפועל שנאמר שלא היה ושלא נמצא כן.
ועל כן הוא מבואר שאי אפשר שייפול שינוי בדת האלוהית, לא מצד הדת בעצמה ולא מצד הנותן ולא מצד המקבל.


אלא שכאשר יעוין זה הדעת, נמצא שאינו מחויב שלא תשתנה הדת האלוהית לעם אחד בעצמו. וזה כי אף אם לא ישתנו הדעות בעצמן, ולא הנותן, כבר אפשר שייפול בו שינוי מצד המקבל.
לפי שמשלמות כל פועל שיפעל פעולתו כפי הכנת המקבלים, ולפי השתנות הכנת המקבל תשתנה פעולת הפועל בלי ספק, וזה לא יחייב שינוי בחוק הפועל.
כי כמו שהרופא ייתן הנהגה אל החולה עד זמן משוער אצלו שלא יגלהו אל החולה, וכשיגיע הזמן שראוי שנתחזק כבר החולה מחוליו, ישנה הרופא הנהגתו ויתיר מה שאסר ויאסור מה שהתיר.
ואין לחולה להפלא מזה, כי אין זה ממה שיחייב שינוי בחוק כוונת הרופא הראשונה, ולא ממה שיחייב חסרון בחוק הרופא לומר שלא נתן בתחילה הנהגה מספקת לכל הזמנים.
כי הרופא כשנתן ההנהגה הראשונה, כבר ידע הזמן שראוי שיתנהג החולה על פיה. ואף על פי שלא גלהו אל החולה, ידע הזמן הראוי שתשתנה ההנהגה ההיא כפי מה ששיער מטבע החולה הזמן שצריך לו כדי שישתנה מן החולי אל הבריאות. ובהנהגה הראשונה הייתה כוונתו לתקן טבע החולה אל שיהיה ראוי ומוכן לקבל ההנהגה השנית הראויה לבוא אחר ההכנה שהכינה ההנהגה הראשונה, ובהגיע הזמן ההוא ישנה אותה להנהגה אחרת הייתה מכוונת וידועה אצלו בתחילה.

[אולי התורה ניתנה לפי מצב התחלתי של העם?]
כן על זה הדרך איננו חסרון בחוק השם יתברך אם לא נתן בתחילה תורה והנהגה מספקת לכל הזמנים. וזה כי הוא כשנתן התורה, ידע שההנהגה ההיא תספיק עד הזמן ששיערה חכמתו שיספיק להכין המקבלים ולתקן טבעם אל שיקבלו ההנהגה השנית אף על פי שלא גלהו לאדם, וכשיגיע הזמן יצווה בהנהגה השנית. ואף אם ישנה דברים הפך ההנהגה הראשונה, כך היה מסודר אצלו בתחילה.
וכמו שיהיה חסרון בחוק הרופא שיצווה לתת המזונות החזקים כלחם והבשר והיין אל הקמים מהחולי, והילדים ויונקי שדים עד יגדלו או יתחזק טבעם לסבול המזונות החזקים, כן יהיה חסרון בחוק נותן התורה שיתן הנהגה שווה בכל הזמנים למתחילים ולמורגלים. אבל ראוי שישנה אותה כפי השתנות הכנת המקבלים. ואחר שיורגלו בהנהגה אחת דקה, יעלה אותם להנהגה יותר חזקה, תאות להם כפי טבעם, כלחם והבשר והמזונות החזקים, שאף על פי שאינן ראויים לקטנים, הם מזון ראוי ונאות אל הגדולים לפי טבעם. ואחר שהורגלו בו מעט מעט, ראוי לשנות הקטנים אליהם אחר שיגדלו.
כמו שיעשה המלמד עם התלמיד שירגילהו בתחילה בדבר קל ההבנה, עד שיורגל בלימוד מעט, ואחר יעתיק אותו למדרגה חזקה ועמוקה, שלא היה ראוי אליה בתחילת לימודו וקודם שהורגל.

ואם יאמר אומר כי אין ראוי שתקצר יד השם שלא לתת ההנהגה כוללת לכל האנשים מנער ועד זקן שווה בכל הזמנים!
הנה זה ידמה לשאלת השואל למה לא ברא השם כל האנשים צדיקים דומים לעבוד עבודתו אין בהם נפתל ועיקש, וזה היה יותר שלמות אליו.
כי זה אינו, כמו שכתב הרמב"ם על זה וכיוצא בו בפרק שנים ושלשים ממאמר השלישי.

וכמו שלא נאמר שהיה שלמות להשם יתברך לברוא כל הבעלי חיים בעלי שכל, לשבח להשם יתברך, לפי שזה יחלוק על טבע המציאות;
כן אין ראוי לומר שיהיה שבח להשם שירוצו כל הדברים בדרך נס ושלא על המנהג הטבעי.

כי הדבר המוסכם מכל החכמים התורניים הוא שהטבע יקר בעיני השם, ושלא ישנהו אלא להכרח גדול שאי אפשר זולתו. ואנחנו אין דברינו הנה אלא לפי מה שיחייבהו ההיקש לפי מה שיתנהו העיון התורי, והרוצה לחלוק ולומר שהאל יחדש נסים ונפלאות מתמידים חולקים על טבע המציאות הרשות בידו.

ורבותינו ז"ל שאמרו התורה סם תם, ושהיא סם חיים לכל (קדושין ל'), אמנם רצו בזה לכל האברים. וכן אמרו (תענית ז ב):
דברי תורה - קילורית לעין, מלוגמא ללב, כוס עיקרין לבני מעיים וכו'
שנאמר ולכל בשרו מרפא. (משלי ד' כ"ב)

אבל לא אמרו שתהיה שווה לכל האנשים ונשים ולטף, ולא בכל הזמנים.

ואמיתת דברינו יתבאר בפרק הבא אחר זה.מהדורת אינטרנט
מעוצבת בידי זהבה גרליץ ויהודה איזנברג

מאמר שלישי פרק יד

[יתכנו בתורה שינויים מהיתר לאיסור ולהפך]
כאשר חפשנו עניין הדתות האלוהיות שהיו בעולם נמצא אותן נוהגות זה הדרך שהיו משתנות מהאיסור אל ההיתר ומן ההיתר אל האיסור.

וזה כי בתחילה נצטווה אדם הראשון בקצת מצוות שנהגו בהן אנשים לפי קבלת רבותינו ז"ל עד נח;
ולנח התיר אכילת בעלי חיים שהיה אסור לאדם הראשון. כי בתחילה לא התיר להם אכילת בעלי חיים, אלא אכילת הצמחים בלבד.

אמר הכתוב (בראשית א'):
הנה נתתי לכם את כל עשב זורע זרע אשר על פני כל הארץ
ואת כל העץ אשר בו פרי-עץ זורע זרע לכם יהיה לאוכלה.
ואח"כ התיר אכילת הבעלי חיים לנח, אמר:
כל רמש אשר הוא חי לכם יהיה לאוכלה,
כירק עשב נתתי לכם את כל (בראשית ט'),

והוסיף לו מצוות אבר מן החי.
ולאברהם הוסיף מצוות המילה.

ולמשה הוסיף
מצוות אחרות רבות, ואסר קצת עריות היו מותרות לבני נח, והתיר להם דברים נאסרו לבני נח.
כי הבהמה לאחר שנשחטה מותרת לישראל אף על פי שעדיין היא מפרכסת, ובן נח נהרג עליה משום אבר מן החי עד שתמות הבהמה. וכן בן נח נהרג על הגזל, ואפילו על פחות משווה פרוטה, מה שאין כן בישראל.
ובן נח הרואה את חברו גוזל ואינו מוחה בידו נהרג עליו, ומפני זה נתחייבו כל בעלי שכם הריגה, שראו את שכם גוזל ולא עשו בו דין, לפי מה שכתב הרמב"ם ז"ל בס' שופטים.
וכן בן נח שבא על אחותו מאביו פטור, וישראל נהרג עליה.

וגדולה מזו אמרו בספרי על ולא תקים לך מצבה אשר שנא ה' אלוהיך (דברים ט"ז):
אף על פי שהייתה אהובה בימי האבות.
כלומר: ואפילו בימי משה, שבשעת מתן תורה בנה מזבח תחת ההר, והקים שתים עשרה מצבות לשנים עשר שבטי ישראל, ונאסר זה בערבות מואב בשנת הארבעים.
ויעקב אמר לו השם אנכי האל בית אל אשר משחת שם מצבה (בראשית ל"א).

הרי מפורש שאפילו דבר שהיה דרך עובדי האל לעשות לכבוד השם, והיה מותר גמור בימי משה בהר סיני, נאסר להם בערבות מואב לפי דעת רבותינו ז"ל.

והרי קצת העריות שהותרו לבני נח, נמצא הכתוב בפירוש יאסור אותם.

וכל זה ממה שיורה שהדת האלוהית הייתה משתנה מן האיסור אל ההיתר ומן ההיתר אל האיסור כפי השתנות הזמנים.

וכן היה נוהג זה העניין באדם ונח ואברהם עד שבא משה, ומשבא משה עד הנה לא נשתנית.


[דעת הרמב"ם: התורה לא תשתנה לעולם]
(ראה יסודי התורה ט. א-ב)

ודעת הרמב"ם ז"ל שלא תשתנה לעולם, לא כולה ולא מקצתה, על כן שם אחד מן העיקרים שלא תנוסח התורה ולא תשתנה. ואחר שמצאנו הדתות האלוהיות שהיו עד משה משתנות מן האיסור אל ההיתר ומן ההיתר אל האיסור, יהיה זה עיקר פרטי לתורת משה בלבד.

וסמך הדבר בעיקר זה אל מה שנזכר בתורה (דברים י"ג) לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו, וביאר הטעם בספר המורה, לפי שהדבר השווה והשלם אי אפשר להוסיף עליו ולא לגרוע ממנו, שלא ייפסד השיווי והשלמות ההוא. ולפי שהייתה התורה תמימה, כמו שהעיד עליה הכתוב (תהלים י"ט) באומרו תורת ה' תמימה, אי אפשר שתשתנה בשום זמן.
זהו תורף דבריו בזה העניין במקומות רבים.

ודבריו בזה צריכים עיון גדול. מהיכן יצא לו לרבנו ז"ל השורש הזה? כי אף על פי שהשורש הזה יקר הערך מאוד, אם קבלה הוא נקבל אותה בסבר פנים יפות. ואם לדין - יש תשובה.

כי מה שנאמר בתורה לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו לא בא להזהיר על כלל מצוות התורה, אלא על תכונת עשייתן בלבד. ובא להזהיר שלא נבדה מלבנו, ולא נלמד מעובדי עבודה זרה לעשות תוספת או גירעון בתואר עשיית המצווה, בהיותנו חושבים שזה הגדלה לה' ית'.

ועניין הפסוקים מוכיח, שעל כך נאמר בפרשת "ראה", אמר הכתוב ומזהיר על עניין עבודה זרה:
כי יכרית ה' אלוהיך את הגויים אשר אתה בא שמה לרשת אותם מפניך וגו' הישמר לך פן תנקש אחריהם אחרי השמדם מפניך, ופן תדרוש לאלוהיהם לאמור איכה יעבדו הגויים האלה את אלוהיהם ואעשה כן גם אני. לא תעשה כן לה' אלוהיך, כי כל תועבת ה' אשר שנא עשו לאלוהיהם. כי גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש לאלוהיהם. את כל הדבר אשר אנכי מצווה אתכם אותו תשמרו לעשות, לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו.

ופשט הכתובים הוא דבר מתמיה מאוד, איך יאמר הישמר לך פן תנקש אחריהם אחרי השמדם מפניך, וכי מפני שיראה אותם נשמדים מפניו ינקש אחריהם? ולמה תלה דרישת אלוהיהם באחרי השמדם מפניך?

[דחיית פירוש הרמב"ם]
אבל פירוש הפסוק כך הוא, כי לפי שחשש הכתוב שלא יתפתה האדם אחרי דרכי העבודה זרה בשום צד, אמר כי אולי יבוא אדם לטעות ולומר, כי מה שציווה השם יתברך להשמיד עובדי עבודה זרה, היה בעבור שהיו עובדים אותה בעבודות הנכבדות הראויות לש"י. ואם כן, אחר שתשמיד אתה את עובדי עבודה זרה, שמא תדרוש דרכי העבודות ההן שהיו עובדים בהם את אלוהיהם, ותחשוב לעשות כן ולעבוד את ה' באותן העבודות, בהיותך חושב שזה הגדלה אל השם, וזהו שאמר: ופן תדרוש לאלוהיהם לאמר איכה יעבדו הגויים האלה את אלוהיהם ואעשה כן גם אני. כלומר לשם, לא תעשה כן לה' אלוהיך. וביאר הטעם, כי כל תועבת ה' אשר שנא עשו לאלוהיהם, כלומר לא תחשוב שמה שאסר השם יתברך אותן עבודות היה מפני שנתקנא בהם שלא יעשו אותן לזולתו, אבל מפני שהם נמאסות בעיניו ותועבה לפניו.

וראיה לזה כי גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש לאלוהיהם והם יחשבו זה הגדלה לשם, והם תועבה לפניו, כי לא יחפוץ השם בהשחתת עולם ולא יצווה בהריגת האנשים חלילה.

כמו שאמרו רבותינו ז"ל במסכת תענית פרק קמא (ד') על מה שאמר ירמיה:
ובנו את במות התופת וגו' ושרוף את בניהם ואת בנותיהם באש
אשר לא ציוויתי ולא דברתי ולא עלתה על לבי (ירמיה ז')
אשר לא ציוויתי - זה בנו של מישע מלך מואב דכתיב:
ויקח את בנו הבכור אשר ימלוך תחתיו ויעלהו לעולה על החומה (מ"ב ג')
ולא דברתי - זו בתו של יפתח הגלעדי,
ולא עלתה על לבי - זה יצחק בן אברהם.

וביאור זה כי למישע מלך מואב לא ציווה כלל בקורבנות כמו שציווה לישראל, ועל זה אמר עליו לשון לא ציוויתי. ויפתח הגלעדי שהיה מכלל ישראל שהיה מצווה בקורבנות אמר עליו ולא דברתי. כלומר שלא דיבר אליו השם שיעשה עולה מבתו כלל, ולאברהם אף על פי שציווהו לעשות קורבנות ודבר אליו להעלות את יצחק בנו לעולה, מכל מקום לא הייתה כוונתו יתברך שיקריבנו בפועל, ולזה אמרו לא עלתה על לבי, זה יצחק בן אברהם.

הנה ביארו רבותינו ז"ל שאין עשיית הקורבנות מֵהַמְּדַבֵּר [=מין האדם] נרצה אליו יתברך. ועל כן יאמר הכתוב לא תחשוב לגדל את השם בעשותך לפניו אותן עבודות שעושים עובדי עבודה זרה לאלוהיהן, כי העבודות ההם לא די שאינן נרצות לפניו, אבל הן תועבה לפניו. כי כל תועבת ה' אשר שנא עשו לאלוהיהן כי גם אב בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש לאלוהיהם.

וסיים העניין לבאר איך תהיה העבודה לפניו יתברך, ואמר:
את כל הדבר אשר אנכי מצווה אתכם אותו תשמרו לעשות לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. כלומר: שלא די שלא יעשה עבודות שלא ציווה בהם, אבל גם בתואר העבודות אינו רשאי להוסיף.

וכן פירשה הרמב"ן ז"ל בפרשת "ראה", וכן היא שנויה ב"ספרי":
מכאן אמרו: הניתנין במתנה אחת שנתערבו עם הניתנין במתנה אחת
יתנו במתנה אחת וכו'
ועוד למדו מכאן ב"ספרי" לכל המצוות שבתורה, סמכו דבר אחר:
מניין שאין מוסיפין על הלולב ועל הציציות?
תלמוד לומר: לא תוסף עליו.
מניין שאין פוחתין מהן?
תלמוד לומר: ולא תגרע ממנו.
מניין שאם פתח לברך ברכת כוהנים, לא יאמר הואיל ופתחתי לברך, אומר ה' אלוהי אבותיכם יוסף עליכם?
תלמוד לומר: "הדבר" - אפילו דבר לא תוסף עליו.

וזה מפורש כמו שכתבנו.

ורש"י ז"ל כתב בפרשת "ואתחנן" על לא תוסיפו על הדבר אשר אנכי מצווה אתכם - כגון חמש טוטפות בתפילין, וכן לא תגרע ממנו. ואם כן אין מכאן ראיה למה שכתב הרמב"ם ז"ל.

[איך בית-דין עוקרים דבר מהתורה לשיטת רמב"ם?]
ועוד יקשה לדבריו, שאם היה הכתוב מזהיר שלא להוסיף על מניין המצוות ושלא לגרוע מהם, איך אמרו בית-דין מתנין לעקור דבר מן התורה בשב ואל תעשה, וכי בית-דין עוברים על לא תגרעו ממנו?
וכן שלמה שתיקן ערובין ונטילת ידים, עבר על לא תוסף עליו.

סוף דבר איני רואה שום ראיה מן הפסוקים שהביא הרמב"ם ז"ל אל שיהיה זה שורש לתורת משה כלל כמו שכתב הוא ז"ל.


[יתכן שינוי בתורה מצד הבורא]
ואומר עוד, שאף אם תהיה הבנת הפסוקים כמו שכתב הוא ז"ל, אין משם ראיה לדבריו כלל אל שלא תנוסח התורה ולא תשתנה לעולם. כי הכתוב לא יזהיר אלא שאנחנו לא נוסיף ולא נגרע מדעתנו על המצוות, אבל מה המונע שלא יהיה הוא יתברך מוסיף או גורע כשתגזור חכמתו יתברך.

ואם מפני שהדבר השווה אין להוסיף עליו ולא לגרוע ממנו לעולם, הנה זה אמנם יצדק בשיווי האמיתי, אבל השיווי ההיקשי כבר אפשר שישתנה כפי הכנת המקבלים, כי המזון השווה אל הילד הוא החלב, והשווה אל הבחור הוא הלחם והבשר והיין.

וכן ישתנו המצוות האלוהיות בהשתנות הזמנים, כמו שנשתנה איסור הבשר שנאסר לאדם והותר לנח ובניו, מפני קלקול הדעות שנארע לקין ולתולדותיו כמו שנבאר.
שלא כדברי מי שכתב שלכך נאסר הבשר לאדם לפי שהיה העולם חדש ואם היה מתיר לאדם אכילת בשר היה אפשר שיכלו מינים רבים מן הבעלי חיים.
וזה אינו, שאם היה הדבר כן ראוי שלא יתירנו לנח ובניו, שגם בימים ההם היו הבעלי חיים מעטים, והיו שם נח ושלשת בניו ונשיהם שהיו יותר מאדם וחווה שהיו לבדם בעת שנצטווה אדם על אכילת הבשר.
והיו ראוי לפי דבריהם גם כן שלא יחזור ויאסור קצתם לישראל.

אלא שמכאן ראיה כי הדתות האלוהיות אף אם לא ינוסחו בכל דבר, ישתנו בחילוף מן האיסור אל ההיתר ומן ההיתר אל האיסור, כפי השתנות הכנות המקבלים.
מהדורת אינטרנט
מעוצבת בידי זהבה גרליץ ויהודה איזנברג

מאמר שלישי פרק טו

[מדוע ישתנו מצוות מאדם לנח ולישראל?]
וראוי שנבאר הטעם אל השינוי הזה שמצאנו, שמה שנאסר לאדם הותר לנח, ושמה שהותר לנח נאסר קצתו לישראל.

[מה חטאו קין והבל?]
וכדי שיתבאר זה ביאור יפה, נשאל מה חטא קין בהביאו מפרי האדמה מנחה לה' שלא שעה השם אליו ואל מנחתו? ואם מפני שלא הביא מבחר הצאן ואילי נביות כמו שהביא הבל, מה חטא בזה אם נתעסק בעבודת האדמה והצליח בה, והביא מפריה מנחה לה' להודות לפניו כעל כל אשר גמלהו ה'. למה לא שעה השם אליו ואל מנחתו?

כי הדעת נותן, שכל מקבל טובה מאחר כשהאכילהו והשקהו, שישלם לו תודות מעין הטובה שקיבל ממנו. ולא יחויב להודות לפניו שהלבישו והעשירו, ושעשה עמו מה שלא עשה. אבל ראוי שתהיה ההודאה מעין קבול הטובה. ואם לא תהיה ההודאה יותר אין עליו בזה תפיסה ולא עוון אשר חטא.

ואם על שלא הביא מפרי העץ, אלא מפרי האדמה, כמו שכתבנו למעלה (מאמר ג פרק ז), לא היה ראוי לעונש גדול, שנכתב עליו הלוא אם תיטיב שאת ואם לא תיטיב לפתח חטאת רובץ וגו' (בראשית ד').

וכן יש לשאול, אחר ששעה ה' אל הבל ואל מנחתו למה נהרג, ואיך לא חנה מלאך ה' סביב ליראיו להציל ממוות נפשו?
וכן: למה נאמר בשת ויולד בדמותו כצלמו (שם ה'), ולא נאמר כן בהבל ששעה השם אל מנחתו?

[הנזק באכילת בשר]
וביאור כל זה לפי מה שאחשוב הוא על זה הדרך: כי מלבד מה שיש בהריגת הבעלי חיים אכזריות חמה, ושטף אף, ולימוד תכונה רעה אל האדם לשפוך דם חינם, עוד יוליד אכילת בשר קצת הבעלי חיים עובי ועכירות ואטימות בנפש.

כמו שביאר הכתוב זה, שאחר שאסר לישראל קצת בעלי חיים, אמר בסוף (ויקרא י') ואל תשקצו את נפשותיכם וגו' ולא תטמאו בהם ונטמתם בם. חסר אל"ף להורות על שהם מולידים עובי ואטימות בלב.

וכן אמרו רבותינו ז"ל (יומא ל"ט) על זה הפסוק:
עבירה מטמטמת נפשו של אדם:
אל תקרי ונטמאתם אלא ונטמתם.

ובעבור זה, אף על פי שבשר קצת הבעלי חיים מזון טוב ונאות אל האדם, רצה השם להסיר ממנו הטוב המועט הזה שיש באכילת הבשר, בעבור הרע וההיזק המרובה שאפשר שימשך מזה אליו. ולזה אסר אכילת הבעלי חיים לאדם.

ויתכן מה שחיסר בזה ממזונות נאותים, בשייחד אל האדם בצמחים מזונות נאותים טובים, כחיטה והשעורה וכל דבר שיש בו זרע שראוי להיזרע, וכל העץ אשר בו פרי עץ זורע זרע. ולשאר הבעלי חיים נתן להם לאכילה כל ירק עשב שאין בו זרע שראוי להיזרע. וזה להעיר על היתרון שיש בין מין האדם לזולתו מבעלי החיים.

[דעת קין]
וכשנולדו קין והבל, וראו את אדם אביהם טורח בעבודת האדמה, וזורע חיטה ושיעורה וחרצן ואוכל וניזון מן הצמחים, חשב כל אחד מהם דרך לעצמו. וכוונת כל אחד מהם הייתה נִכֶּרֶת מתוך מעשיו.

כי קין לקח לו אומנות לעבוד את האדמה, לפי שהיה חושב שאין יתרון לאדם על הבעלי חיים אלא בזה בהיותו יודע לעבוד את האדמה, להיותו ניזון ממבחר הצמחים. כי אחר שראה האדם ניזון מן הצמחים כשאר הבעלי חיים, חשב שרוח אחד לכל, וּכְמות זה כן מות זה.

ולזה הביא מנחה מפרי האדמה לשבח השם על היתרון שנתן לו על הצמחים, ולא הביא קורבן מן הבעלי חיים, כי לא חשב היתרון שיש לו עליהם בעבודת האדמה יתרון גדול שראוי להביא קורבן עליו.

אלא שלפי שהיה לו להביא מפרי העץ, שהוא מבחר הצמחים, ולא הביא אלא מפרי האדמה, כלומר מן הירקות, חטא כמו שאמרנו למעלה.

אבל עיקר החטא היה לפי שלא חשב היתרון שיש לאדם על הבעלי חיים לכלום, וחשב גם כן היותו אסור בהריגת הבעלי חיים אחר היותו שווה אליהם לפי דעתו, כי כְּמות זה כן מות זה, וחשב שעיקר תכליתו היה לאכול ולשתות אחר היותו ניזון מן הצמחים כבעלי חיים.

[דעת הבל]
והבל היה חושב שיש לאדם יתרון על הבעלי חיים, אבל חשב שהיתרון הזה הוא שיהיה לו ממשלה עליהם ויכבוש אותם תחתיו לעשות מלאכתו, אבל לא שיהיה מותר בהריגתן, כי לא חשב שיהיה לאדם יתרון על הבעלי חיים בזה.

ולזה אמר הכתוב (בראשית ד') והבל הביא גם הוא מבכורות צאנו. כלומר: גם הוא על כוונת קין, והיה חושב שיהיה האדם אסור בהריגת הבעלי חיים, אם לא לצורך גבוה ולעשות קורבן מהן לפניו, להורות שהוא יתברך הוא שיש לו יתרון על האדם והבהמה, כי כולם יאבדו והוא יעמוד.
אבל האדם אין לו יתרון עליהם כי אם בהיותו רועה אותם ומנהיג המדינות וכיוצא בזה.

ולזה נהרג הבל, להיות זה הדעת קרוב מאוד מדעת קין, ויותר מוכן לטעות בו האנשים ולהמשך אחריו.


אבל לפי שדעת הבל היה שיש לאדם יתרון על הבעלי חיים וממשלה עליהם, ויוכל להרוג אותן לצורך גבוה, והוא קרוב אל שיוכר על ידו יתרון האדם על הבעלי חיים, והכיר מעלת האדון להביא מבכורות צאנו ומחלביהן, שעה השם אל הבל ואל מנחתו, להיותו קרוב אל השלמות מדעת קין.
ולא שעה אל קין ולמנחתו, להיות רחוק מאוד מהאמת, אחר שחשב שאין לאדם יתרון על הבעלי חיים, וגם שלא הכיר מעלת האדון אחר שהביא מפרי האדמה ולא מפרי העץ כמו שאמרנו.

[טעותו של קין]
ואמר לו ה' יתברך: למה חרה לך ולמה נפלו פניך, הלא אם תטיב שאת, כלומר: אמת הוא כדבריך, כי עיר פרא אדם יולד, ואין לו יתרון והתנשאות על הבעלי חיים בפועל בעת צאתו לאוויר העולם. אבל יש לו עליהם יתרון בכוח, להיטיב במעשיו ולהוציא מה שבכוחו אל הפועל ולהכיר מעלת האדון. ואם ייטיב מעשיו יהיה לו התנשאות עליהם. וזהו הלוא אם תיטיב שאת.

ובעבור זה נכנסה קנאה בלב קין והרג את הבל, בהיותו נמשך אחר כוונתו הראשונה, שאין לאדם יתרון על הבעלי חיים, ואמר בלבו כי אחר שה' יתברך שעה אל הבל ואל מנחתו, נראה שהוא מותר להרוג את הבעלי חיים. וחשב שאין בהריגתו איסור יותר מבהריגת אחד מבעלי חיים. ולפי שעדיין לא הייתה כוונת הבל ראוי מכל, וכל לא הושגח להינצל מכף מעוול וחומץ.


וכשנגלה השם יתברך על קין ויעד לו העונש על כך, לא חשב בעבור זה שתהיה שפיכת דם האדם חמורה משפיכת דם שאר הבעלי חיים. אבל היה חושב כי כמו שהיה נענש על שפיכת דם האדם כן יהיה נענש על הבעלי חיים, אחר שלא הותר לאדם להרגם, כי רוח האדם ורוח הבהמה שווה כמות זה כן מות זה.

[דעתו של שת]
ונשאר זה הדעת הנפסד בקין ובתולדותיו עד שנולד שת, שהכיר היתרון שיש לאדם על הבעלי חיים כמו שהכיר זה אדם אביו, ולזה נאמר עליו ויולד בדמותו כצלמו, כי זה לבדו היה בצלם אלוהים כאדם, אבל הראשונים לא הכירו מעלת הצורה האנושית אשר בהם שהיא בצלם אלוהים.

[דעות קין הבל ושת - שלוש דעות בבני אדם]
ועל אלו השלש דעות מקין והבל ושת תמצא כל האנשים נחלקים לשלש כתות:

כת תמשך לסברת קין ותחשוב עבודת האדמה עיקר, ותקנא במנהיגי המדינות ותחשוב להרוג אותם, כמו שהרג קין את הבל.

וכת תמשך לסברת הבל, ותחשוב הנהגות המדינות עיקר, ויסכנו נפשם על זה כמו הבל, ויחשבו זה עיקר שלמות האדם, כמו שסופר זה על קצת מנהיגי רומי. וכן יסכנו המלכים עצמם בסיבת השררה, וכאלו זה טבעי להם אחר הבל שהיה רועה והמנהיג הראשון ונהרג.

וכת תמשך לסברת שת, ותחשוב עבודת השם יתברך עיקר, ותמאס השררה ושאר ההצלחות.

ולפי שהיה דעת שת בלתי מושגת בתחילת הדעת, לא היו הנמשכים אחריו רק יחידי סגולות, אבל דעת קין היה מתפשט מאוד בתולדותיו, ובעבור זה מלאה הארץ חמס מפניהם, כי לא היו חושבים שהיה לאדם יתרון על הבעלי חיים אלא כל דאלים גבר, ולזה היו משחיתים דרכם כבעלי חיים ובעבור זה נגזרה גזרה למחות שמם מן הארץ בימי המבול.

[מדוע הותרו קורבנות לנח]
וכאשר נמחו כולם ונשאר אך נח ואשר אתו בתיבה, רצה ה' יתברך לשרש זה הדעת ולעקור אותו מן העולם. וכשיצא נח מן התיבה הקריב קורבן לה' מן הבעלי חיים, מדעתו כי האדם יש לו יתרון כוח שכלי להכיר ולעבוד בוראו יותר מהם ולהודות לשם על זה. על כן נתקבל קורבנו ברצון כמו שכתוב (בראשית ה') וירח ה' את ריח הניחוח.

ולפי שחשש שזה הדעת אם לא יתוקן אפשר שיטו לדעת הבל, ויחשבו בני נח שמה שקיבל השם יתברך קורבן אביהם היה כמו שקיבל קורבן הבל, ויחזרו לקלקולם הראשון, על כן אחר הקורבן מיד מיהר להתיר להם אכילת הבעלי חיים והריגתם, ואמר להם: כירק עשב נתתי לכם את כל (בראשית ט').
כלומר: כמו שאפילו קין הודה שיש לאדם יתרון על הצמחים להיותם נבראים לצורך האדם, כן כל בעלי חיים הם לצורך האדם ויש לאדם יתרון עליהם שאין רוח אחד לכל.

[איסור הריגה]
ועל כן אסר שפיכת דם האדם, ונתן הטעם בזה, לפי שאין רוחו כרוח הבעלי חיים, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. כלומר שיש בו צורה שכלית יותר נכבדת מרוח הבעלי חיים.

והיה ראוי לפי זה שיתיר להם כל הבעלי חיים ולא ישים לאחד מהם יתרון על האחר, ולזה התירם כולם כדי לעקור הדעת הקודם ולמחות זכרו מן העולם.

[הגבלת התורה לאכילת חלק מן החיות]
וכשנתנה תורה לישראל, שכבר נמחה זה הדעת מן העולם, אסר להם קצת הבעלי חיים המולידים עובי ועכירות בנפש. ואפילו מה שהתיר להם, לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע, כמו שהתיר להם יפת תואר על זה הדרך. וכן אמרו רבותינו ז"ל:
כי תאווה נפשך לאכול בשר (דברים י"ב)
למדה תורה דרך ארץ
שלא יאכל אדם בשר אלא לתאבון (חולין פ"ד).
הנה גילו בפירוש, שאכילת הבשר לא הותר אלא על צד ההכרח, ועל כן נאסר בתחילת היצירה עם היותו מזון טוב, לסיבה שזכרנו בתחילת הפרק. כמו שהיין, אף על פי שהוא מזון טוב ומותר לאדם, יקרא הכתוב את הנזיר הפורש ממנו קדוש.

[מסקנה: ייתכן שדבר אסור יהפוך למותר ולהפך]
ונתבאר מכל זה כי כבר אפשר שיהיה הדבר האחד מותר אחר שנאסר ואסור אחר שהותר.

ואם כן כבר אפשר שנאמר שיבואו בתורה האלוהית דברים ימשך איסורן זמן כפי מה שתגזור החכמה האלוהית, ואחר כך יתירם כפי מה שתגזור חכמתו יתברך, ואין בכתובים ראיה על הפך זה.


ואמנם אי אלו הם הדברים שהוא אפשר שיבוא בהם הביטול, עוד יתבאר בזה המאמר בעזרת ה' יתברך.