5. המטרות החינוכיות


מבוא
ככל שנשכיל לדייק בניסוח המטרות ההתנהגותיות, כן ייקל עלינו לקבוע אם הצליחו התלמידים להשיגן. כשאנו מעוניינים בלמידה אינדיבידואלית או בעבודה קבוצתית, נוכל למסור בידי התלמידים רשימת מטרות התנהגותיות ולאפשר לכל אחד מהם לחתור לקראת השגתן בדרך ובקצב הנוחים לו. לא תמיד ניתן לנסח את מטרות ההוראה כמטרות התנהגותיות. במיוחד קשה הדבר, כשבאים לבחון מטרות בתחום הרגש, מטרות בתחום החשיבה היוצרת, כושר שיפוט והערכה, וכדומה.

א. המטרה המרכזית שהתכנית מציבה למורי החמ"ד היא עיצוב בוגר בעל השקפת עולם תורנית איתנה, שכל עשייתו בתחומי הפרט והחברה נגזרת ממנה. השקפת עולם, שתהיה מורכבת מהעמקה בלימודי הקודש ומתרגומם למחשבה, להתנהגות ולאורח חיים לאורה.

ב. התכנית מבקשת לתת ללומדים כלים לביסוס זהותם והשקפת עולמם כדי שיוכלו להתמודד בהצלחה עם התרבות המערבית ועם תרבויות אחרות, בעולם של טכנולוגיה מתקדמת ושל תקשורת רחבת היקף.

ג. כוונת התכנית ליצור אצל התלמידים מעורבות אישית מתוך הזדהות עם החומר הנלמד והעמקת החוויה שהוא מעורר אצלם. כמו כן היא מתכוונת ליצור גישה כוללנית סינתטית בלימוד, אגב פיתוח תהליכי חשיבה וכושר ללימוד עצמאי. כוונות אלה מתאורות בצורה אופרטיבית במטרות החינוכיות שלהלן.

המטרות מפורטות בתכנית לפי התחומים האלה:
א. אמונה ורגש
ב. הכרה
ג. מיומנויות.


א. מטרות בתחום האמונה והרגש

התלמידים:
1. יזדהו עם ערכי הרוח של עם ישראל הבאים לכלל ביטוי בחומר הנלמד "במחשבת ישראל".

2. ישאפו להגיע ליראת ה' ולאהבתו, לאהבת ישראל ולאהבת הבריות.

3. יבססו לעצמם השקפת עולם אשר יסודותיה אמונה באל אחד, בורא העולם ומנהיגו, שנתן תורת אמת לעם ישראל, בחר בארץ ישראל והנחילה לעמו.

4. יפתחו יכולת לקשור את התכנים הנלמדים אודות עמם וארצם אל עולמם האישי.

5. יגלו עניין ומוטיבציה להעמיק את הידע שרכשו בלימודיהם ויהיו נכונים להעלות לדיון משותף בינם לבין עצמם, ובינם לבין המורה, שאלות מרכזיות המטרידות אותם.

6. יקבעו עיתים ללימוד מחשבת היהדות במסגרת לימוד תורה מתוך אהבת תורה.

7. ישתמשו במשנה האמוּנית שרכשו לעצמם במהלך לימודיהם בהתמודדותם עם המציאות החברתית והאוניברסלית הסובבת אותם בהוויית חייהם היום-יומית ויהיו נכונים לבחון את דעותיהם ואת מעשיהם לאור הדברים שלמדו.

8. ישתדלו לגלות השקפות ביהדות על מאורעות בחברה האנושית ובטבע ולנקוט עמדה ברוח התורה.

ב. מטרות בתחום ההכרה

התלמידים, החיים בחברה פתוחה ופלורליסטית:
1. יכירו ערכים יהודיים הנוגעים לכל מעגלי החיים: בין אדם לעצמו, בין אדם לא-לקיו, בין אדם לחברו, בין אדם לעמו ולארצו, ולמעגל החיים האוניברסלי.

2. ייפגשו עם סוגיות מרכזיות בעולמה של מחשבת ישראל ושל האמונה היהודית, ויכירו דמויות מרכזיות של הוגים בתחומים אלה.

3. יעשירו את אוצר מושגיהם וירכשו כלים ללמידה עצמית של טקסטים במחשבת ישראל.

4. יפתחו בהדרגה יכולת לקרא טקסט ולהבינו, להבין את המסרים שבדברי חכמים ולהזדהות עם ערכים דתיים-לאומיים-חברתיים וכלל-אנושיים הנמצאים בהם.

5. יחפשו מענה לשאלותיהם בספרי יסוד של מחשבת עמנו.

6. יפתחו יכולת חשיבה עצמאית, ויכולת התמודדות עם מגוון דעות והשקפות הרווחות בחברה הסובבת אותם.

7. יפתחו יכולת להעריך ולשפוט יצירות הגותיות במחשבת ישראל, באופן אובייקטיבי וינתקו את הערכותיהם מהתייחסות סובייקטיבית, רגשית.

ג. מטרות בתחום המיומנויות

הלומדים:
1. יפתחו יכולת קריאת טקסט במחשבת היהדות תוך הבנת הנקרא באופן מילולי, הבנת המושגים והבנת רעיונות מרכזיים.

2. יפתחו יכולת קריאה ביקורתית: הערכת הדיוק העובדתי, חשיפת עמדות וכוונות המופיעות בטקסט.

3. יפתחו יכולת קישור של טקסט מסוים לאישיות שכתבה אותו או לזרם מחשבה בהגות היהודית שאליה הוא שייך.

4. יפתחו יכולת הבחנה בין עיקר לטפל, בין ראיות למסקנות ובין מידע להשערה.

5. יפתחו יכולת הבחנה בין טקסטים מסוגים שונים, כגון: ספרות חז"ל, פרשנות, עיון פילוסופי והגות מודרנית.