ןוגיעה תללק

םכישנ ויהו ברחב םכתא יתגרהו יפא הרחו :קוספה תא ."הללק"ל בותכה הנומ השיאה ןוגיע ילבכ
םישנהש עדוי יניא 'ברחב םכתא יתגרהו' רמאנש עמשממ" :ל"זח ושרד םימותי םכינבו תונמלא
םריתהל םידע ןהל ואצמי אלש ,ןוגכ .תונמלא אלו תונמלא ,אלא ?םימותי םינבו תונמלא ושענ
(חל ןתנ 'רד תובא) .שיא תשא ריתהל המשנ הנממ טלמנ אלש רתיב ןוגכ ;אשנהל

ולפנ ןהילעבש םישנה לש ןוגיעל םרגש אטח היבא ךלמה .אטוח ארקנ "ןוגיע-תללק"ל םרוגהו
.המחלמב
לארשי לש םינפ תרכה ריבעהש ידי לע :רמא אנהכ רב אבא 'ר ? - היבא - ףגינ המלו"
ןנתד ,ןתרוצ הלקלקתנש דע םימי 'ג םירמוש םהילע דימעהש ידי לע :רמא יול 'רו .'וכו
אוה םהילע .םימי 'ג דע אלא םידיעמ ןיאו 'וכו םטוחה םע םינפ ףוצרפ לע אלא ןידיעמ ןיא
."םימי לוחמ ויתונמלא יל ומצע רמוא

-רוכב ףסוי ברה רמוא ,הפורע הלגע לש "תאזה העיגיה לכ" םעט .השיאה ןוגיע עונמל הווצמו
תמ אוהש ודיעיו םידע ואובי ךכ ךותמו חצרנל לוק אציש ידכ תושעל ה"בקה הוצ הז לכד" רוש
.הנוגע ותשא בשת אלו


למסמך הבא