לארשי תונב תנקת לע ל"זח

:קרפה ןכות
גרובנטורמ ם"רהמ
ש"ארה
ק"ירהמה
יחרזמ והילא 'ר
ןהכ דוד 'ר
רקשלא ם"רהמה
והיתתמ ןב ןימינב 'ר
ףסוי תיבה
ט"יבמה
(ם"דשר) הנידומ יד לאומש 'ר
יקינולאשב ם"דשרה לש ותלועפ
גרפמ (ל"רהמה) לאלצב ר"ב אוויל 'ר
(ל"שר) אירול המלש 'ר
יזנכשא לאלצב 'ר
תושדחה "שדח תיב"ה תובושת
(ש"חרהמ) יתבש םייח 'ר
ףירח עשוהי 'ר
ט"ת-ח"ת תונשב
יולה םהרבא 'ר
בקעי תובש לעב - רשיר בקעי 'ר
ןגובנלענצאק לאקזחי 'ר
בקעי-בש לעב ןהכ בקעי 'ר
הדוהיב-עדונ לעב ,אדנל לאקזחי 'ר
בל ירקח לעב-ןזח ףסוי 'ר
ינע תחנמ לעב-ריפס יניס 'ר
הפי לפמיג יכדרמ 'ר
יגאלאפ םייח 'ר
שיקלעמש קחצי 'ר


םירבד הברהב וליקהו תונוגע הנראשת אלש לארשי תונב תונקת לע ל"זח ודקש הברה הברה
."ןנבר הב וליקא אנוגיע םושמ" ללכה לע םכמתסהב

- תוולמ ת"ושה ירפסב תונוגעה תולאש .םיקסופה תורפסב בחר דה האצמ תונוגע תרתה תוצמ
תויחה תונמלאה לש ןרעצב לארשי ימכח תופתתשה ישגר ,"תומיתח"בו "תוחיתפ"ב - בור יפ לע
איהו תונוגע-תיעבל םתשיג בגא ךרד ונינפל הלגתמ ךכ .רמה ןלרוג לע לקהל םתולדתשהו הלאה
.תונוגע תרתה תוצמ תא רשפאש המכ דע םייקל הבר תוצמאתה -

:ם"במרה תעד יפל אוה "הריקחו השירדב השיא ידיע ןיקדוב" ןיאש םעטה
,ךיניעב השקי לאו" ."תונוגע תרתה םושמ לקהל אלא רימחהל רבדב םימכח ורמא אלש"
יפל חיסמה ם"וכע וא החפש וא דבע וא השיא תודעב הרומחה הורעה םימכח וריתהש
."תונוגע לארשי תונב הנראשת אלש ידכ ....ומות

:קיסמ אוה ויתובושתב
רימחמה לכו הנוגע השיא תודעב ןיקדקדמ ןיאש אוהו דחא רקעל ןירזוח םירבדה ולא לכו"
םתנקת רקעש ,ונמיה החונ םימכח תעד ןיאו השוע אוה הפי אל ולא םירבדב רקוחו שרודו
."אתתאד אנוגיע םושמ ולקה אנוגעב

אלא וניא רבדב רימחמה לכו" :תונוגע תודעב ןיע תעיבט ןיינעל ותבושת תא םייסמ םת וניבר
."אטוח

תוברהל רוגינס תושעל ונל הלילחו .יאבה ירבדב הימי לכ לארשי תב ןגעל ןיאו" :טילחמ ה"יבארה
."םילוספ

גרובנטורמ ם"רהמ
ילבכמ הריתהל ול רשפא יאש לע גרובטנורמ ם"רהמה רעטצמ עבט הלעבש השיא לש הרקמב
תונב תנקת לע ודקש יכ ,הימי לכ הנוגע הרוחבה בשת אלש ,הריתהל יואר היהש יאדוב" :ןוגיעה
,וניתובר ירבד אלא ונל ןיא ,השענ המ לבא .הנוגעל הנקת ןוצרב םיאצומ ונייה ונא ףאו .לארשי
אלו רתיה דצ אוצמל ןמקלד יאמק וחרט רבכו .הרוסא ותשא ףוס םהל ןיאש םימב לפנ [ורמאש]
."םדיב ולע

ש"ארה
- הבוח עבוק ש"ארה
דומלתה ימכח םירובג ןגמ סירתב ץעננ ונאו" ."ריתהל ןידדצ לכ לע רוזחל הרומ לכל"
ימכחש ירחאו .םנוגיע םושמ םישנ תודעב וליקה רתויב דואמ דואמ רשא םינואגהו
הזה לפשה רודה ימכחל דמל התא תונוגע תנקת םושמ ולקה םינואגהו דומלתה
."םהיתובקעב תאצל

תעגמ ודיש םוקמ דע קודבל הברמה לכ" :ויתובושתב ץ"בשתה םייסמ ש"ארה תונקסמ דוסי לע
."חבושמ ז"ה תונוגעל רתיה לש חתפ אוצמל היקדסבו םישרפמה ירוחב ולכש תורנב שפחלו

יכ ,התוא רומג הווצמב תלחתהשמו ותמאל ןידה איצוהל" לאושה ברה תא זרזמ אנורבמ י"רה
."תונוגע תונקת לע םימכח ושח הברה

ק"ירהמה
השיאהל רתיה אוצמל לדתשהש לאושה תא חבשמ תונוגע יניינעב ותבושתל החיתפב ק"ירהמה
:הנוגעה
וליקה תולוק המכו אתתאד אנוגעל ושח המכו המכ רשא ל"ז וניתובר םיבוט ךרדב ךלת יכ"
םידדצב ורזח המכו המכ הז רחא הז הירחא םיאבה תורודה ימכח לכ ןכו .הז ינפמ הב
םימעטו םידדצ תדדצ התא םגו וזכ הלאש םדיל אב רשאכ אתתאד אתוירשב םידדצ ידדצו
."ירא ךחכ רשיי םיחוכנ

אנימא אד 'תוירשב ,םינשו םימי המכ הז .הנוגע הבשי רשא ,הנוגהה השיאה תשקבל"
וניא גהנמה דגנכ השיאה תאז ןגעל ,'טועימד 'טועימל שוחל הצריש ימ לכו .םינפ תוארהל
."וילא עומשל הלילחו ונמיה החונ םימכח חור ןיאו .םנח לארשי תונב ןגעמו העוט אלא

יחרזמ והילא 'ר
שיגדהל ומצעל הבוח האור יחרזמ והילא 'ר
קר ;ונירמאמ םיקלו ונתעד דימעהל וניתנווכ ןיא יכ ,בלו תוילכ ןחובו םלוע ארוב ינפל עודיו"
אכה ךייש אלד ,המע ןידהש םוקמב םידי יתשב התוא החדנו הימי לכ לארשי תב ןגענ אלש
לדתשה[ש] ןועמש" לש וחבשל ןייצמ אוה .איה אלוק ידיל יתאד ארמוח יוהד ,ארמוח םושמ
."םימי םיתנשב תונוגעה ריתהל לכוי םא ,גישהל הווצמב

ןהכ דוד 'ר
:לצנתמ תונוגע יניינעב רתויב םירימחמה ןמ דחאל בשחנה ןהכ דוד 'ר
."לקהל יל היה רמוא יבל םא ,רימחמ יתייה אלש אתתאד אנוגע אכיאד אכיה ש"כ"
."יתאצמ אל רתה וז השיאל וז תודעמש ,הל וסוח 'ה יארי שדוק ערז םתאו"

רקשלא ם"רהמה
."יתארקנ הנוגע לע לקהלו ,יתאב תוכז דמלל ינאו" הנוגע לש הרקמב םייסמ רקשלא ם"רהמה
:הנופ אוה תונוגעב רימחהל וכרדש דחא ברל
- סרדנוקה ףוג לידגהל ,ןיינעכ אלש םירבד תוכיראו תורומח שקבל ךתראפת היהת אל יכ"
ךנזא םישת אל עודמו .תונוגע ןיינעב םיעמושה ליהבהל ,תומוצע תומזגה םיזגהלו
תיצר ךיאו" "ולקה אנוגע םושמד םירמואה .םינורחאהו םינושארה ירבדל תסכרפאכ
."תונוגע תונקת ונקתש ,םימכח לש ןתציקעל תששח אלו" "ידכד ילימב השיאה ןגעל

םירבד תמחלמב ודגנכ רקשלא ם"רהמה אצי וז השיאב לקהל אלש ,ותעד לע דמע ברהשכו
:ויתובושת תא םייסמו
יתלבו םיעוטה תולצנתה אוה רשא ,ול דיגי ורומחו רמאנ וילע הב רימחמו הנגעמהו"
."ןידה לעב ינפל ןידה תא ןתיל דיתע הנגעמהו" "םיעדוי


והיתתמ ןב ןימינב 'ר
:תונוגע יניינעב לקה דצל םיטונה ןיב והיתתמ ןב ןימינב 'ר הנמנ ןהכ דוד 'רל דוגינב
ויה רשא םיקסופו ימלשורי ,דומלתו אתפסותו ארמג ,הרותב המה יבהאמ ירחא הכלא"
אתוירשב דדצל יתצר יתצא םימשבש יבא ןוצר תושע ןעמלו .אנוגעמ השיא ליצהל ,ינפל
."אתתיא יאהד

,דומלתב םיררובמ םניאש 'יקודקדמו הריתי ארמוחמ אנוגע השיאה תבשל הבס היהת אלו"
וניכרד אתתאד אנוגעב ונחנאו" ."אתתיאד אנוגיעל ל"זח ושחד ןחכשא תומוקמ המכבד
ילילפ ןוע אוהו הרתיהל הארוה ילעב ורוה רבכ אלהו" ."לקהל ןידדצה לכ רחא שפחל
םוקמב וליפא ןוגיע ןיינעל ל"זח וששחד וניארד ןויכד ,םה ו"ק ירבד ונירבד ירהו ."הנגעל
."אנגעל ןיד ןיאד םוקמב הנגעל אלש שוחל ונל שיד ש"כ ,אנגעל ןיד אכיאד

"ףסוי תיב"ה
:ש"ארה לע ודוסי הנוב ויתובושתב ףסוי תיבה
לכ לע רוזחל הרומ לכל יואר ןכו בתכש ,ויתוארוה לע םיכמוס זנכשאו דרפס לכ רשא"
ליחתהל יתמכסהו" ."הנמיה החונ םימכח חור הריתהל לפטמה לכו" ."ריתהל םידדצ
רמגיו הארוה ילעב וניתובר ואבי רחאו דצה ןמ ןיליחתמ תושפנ ינידד םושמ הז ןידב
."םהידי לע ןידה

ט"יבמה
ןידדצב תונוגעב רתיה לע וחקפיו וליכשיש רודה ימכח לכ לע איה הווצמ" :ט"יבמה םג קיסמ ךכ
אלש םיקולא תארי הזב שיו" ט"יבמה ריעמ "הארוה יארי" םימכחהל עגונב "ריתהל ואצמיש
."הער תוברתל תונוגעה לארשי תונב הנאצת

:ריעמו (ליעל) ק"ירהמה ירבד תא קיתעמ (ז"בדרה) ארמז ןב דוד 'ר
שקבמה לכו .רתהל םידדצ שקבל ךירצ הרומ לכו םכח לכד ךיניעב האור התא ירה"
."ונמיה החונ םימכח חור ןיא השיאה תא ןגעל ,רוסאלו רימחהל םיקודקדו תונדמוא
,"השיאה תא ןגעל אלש ,ןידדצ דדצל ווצ רשא םינושארה תוצמ םייקל ידכ יינעב ינאו"
יפנאא רדהימל ןל תיאד ירמאד ל"ז יארתבו יאמק ל"ז אתובר ךרד יתספת ינא"
"אתוליזו אברוח הנימ קופיל אלד התוכזב יכופאלו אתתיאד אנוגיע םושמ אתוירשד

(ם"דשר) הנידומ יד לאומש 'ר
אוה ויתובושתב תומוקמ הברהב .(ם"דשר) הנידומ יד לאומש 'ר תונוגעה תבוטל לדתשה הברה
אלש ידכ לארשי תונב תוכזב שפשפלו שפחל הארוה הרומ לכ לע תלטומה אשמה תא" שיגדמ
.תונוגע יניינעב טרפבו "הארוה יארימ" ללכ ךרדב היהש תורמל ם"דשרה ."ןגעל

.ןידדצה לכב קדקדל יונפ בלו תעדה בושיי הברה ךירצ הורעל עגונה ןיינע לכש קפס ןיא יכ"
לע חקפל איה הבר הווצמ יכ טרפבו םקיר ילאוש ינפ בישהל יתלכי אל םינפ לכ לעש אלא
רתיה שקבל הלודג הווצמ הזב שי יכ קפס הזב ןיאו .אבוט הלע ל"נ םימכח ושחד אנוגיע
."השיאה ןגעתת אלש ידכ ,הרותה פ"ע רשפאה יפכ

לש ןשנוע השק המכ עודי רשאכ ,הורע רבדב טרפבו ינא הארוה יארימש דעו עדויה 'ה"
תולוק המכו אתתיאד אנוגיעל ל"זח ושח המכ תעד יעדוי לכל עודיו יולגש אל םא תוירע
קפס ןיאש ןפואב ךיראהל ךרוצ ןיא הזמ רשא תונוגע לארשי תונב והי אלש ידכ ,ולקה
יפכ ןוגעמ לארשי תב לכ ליצהל חקפלו ומצע חירטהל םדא לכ לע תלטומ אשמש אלא
."הזה רבדב יתסנכנ םג .תמאה לעו ןידה לע וחכ

יקינולאשב ם"דשרה לש ותלועפ
הליהקהש םינמזב םג .יקינולאשב ם"דשרה לש ותלועפב בושח םוקמ ספת תונוגע יניינעב לופיטה
תייעבב לופיטה תא ם"דשרהמה חינזה אל ,תונוש תוערואמ תובקעב הגאדב היורש התיה
.ןוגיעה ילבכמ הריתהל ידכב הללמואה השיאה לש יטרפה הלרוגב ,תונוגעה

אמויכ אתוליצ אתכלה הכירצ והבא רב הבר רמא ןמחנ בר רמא ןיבוריעב ןנירמאד ג"עאו"
ריע לע החותמה ןידה תדמ לע רבשנו הכדנ ,רחרחס םדא לכ בל לכל תעכו 'ינתסאד
דע 'קבלו שפחל ינימי די רוחא בישהל יבל ינאלמ אל מ"מ לארשי ומע לע םחרי םוקמה
םימכח ושח המכ עודי רשאכ ,איה יתבר הווצמ יכ ,תאזה השיאה תוכזב תעגמ ידיש םוקמ
."אתתאד אנוגעל

הרומ לכל יוארש ש"ארו ם"במרה" לע ם"דשרה עיבצמ תונוגעה יניינעב םירימחמה םיקסופה דגנכ
הז רבד תויהלו תוריתי תורמוחב קדקדל אלשו רתיה ןהל שקבל םיירשפאה םידדצה לכב דדצל
."הרותב קסוע לכל הרטמכ

- עבוק אוה הז דוסיה לעו
דצ לע היהיש וליפא ריתהל ודוי ןדיד ןודנב םירימחמה ירבדל ףאש .רמול רשפא םא"
יקידצט לכ" ."רימחהל םידדצה לכ שקבל יואר ןיאו ריתהל ךומסל לכונ יאדו תצק קחודה
ילבכמ האיצוהל השיאל תוכז שקבל ידכ ,ם"במרהו ף"ירה יריימ אל ג"הכד רמימל ןל תיאד
."תונוגע לארשי תונב הנייהת אלש ידכ הכלה לטבמ ג"הכ גהנמד" "רמימל ןל תיא ןוגיעה

שרודו רקוחה אברדאו ילע לטומ וניא יאדו הז" :תונוגע ירקמב תוריקחב תוברהל דגנתמ אוה
."הבושתב ל"ז ם"במרה ש"מכו ונמיה החונ םימכח חור ןיא ולא םירבדב

גרפמ (ל"רהמה) לאלצב ר"ב אוויל 'ר
:גרפמ (ל"רהמה) לאלצב ר"ב אוויל 'ר הנופ תונוגע יניינעב םירימחמה יפלכ
שיש הממ רתוי רימחהל ןיאו םימכח וב וליקהש הנוגע ןיינע אוה הזה רבדהש ינפמו"
וליפא ,ללכ ןידה יפל הארנ ןיאש המ רימחהל יואר ןיאש ש"מכ ןכ םאו .ןידה יפל רימחהל
."רימחהש ימ אצמנ יכ

(ל"שר) אירול המלש 'ר
(ל"שר) אירול המלש 'ר םג דמוע הנוגעה השיאה לש הנימיל
עשי ידגב השיבלהל הקדצ הגונכ איצוא דע טוקשאו השחא אל דוד ריע ןויצ תב ןעמל"
םינשכו םלוע ימיכ םילשורי תונבכ הילכ הדעת הלככו התונמלא ידגב ריסהלו הקדצ ליעמ
."תוינומדק

יזנכשא לאלצב 'ר
םיקסופה לע ךמתסמ יזנכשא לאלצב 'ר
קופיל אלד אתוכזב ךפימל םכרד זחאיש ימל ןוירפא יטמו אנוגעד אתוירשא ירדהמ אקד"
."אמלעל אברוח

דגנתמ אוה
תובקעב ךלוהה יינעב ינא ןכל .אמשד אמשו אמשב תומודמ תורמוח שקבל הצורש ימל"
,יארתבו יאמק ל"ז וניתובר ירבדב יתרזענ ינאו .אתוירשא ןישפנ ינוכשמל אניעב םינושארה
."תונוימדו תויזהב תונוגע ןגעל אלש ונוריהזה רשא

תושדחה "שדח תיב"ה תובושת
התובישח תאטבמה "תושדחה שדח תיב"ה תובושתמ החוקלה הרמאה הרוגש תונוגע תורפסב
.תונוגע תרתה תוצמ לש

:לצנתמ לאושה
הזמ דוע יתולקנו יל ונימאת ולא םירבדב ישאר יתסנכהש הואגל יל ובשחת לא ו"ח הנהו"
תעמד יתיאר המלש רמא ימנ ז"ע רשא הנוילעה הנוגעה תניחבבש הנטק הניחב ריתהל
."םחנמ םהל ןיאו םיקושעה

:ותלאש תא םייסמו

ליצהל הנוילעה םילשורי תוברחמ תחא הנב ולאכ ז"הזב תחא הנוגע ריתמש ימ לכו"
(דס ןמיס) ."ליח תשא ןמ תחא תניחב

(ש"חרהמ) יתבש םייח 'ר
אנוגע תולאשל דחוימה ורפסב תונוגע יניינעב תושעל אילפהש ,(ש"חרהמ) יתבש םייח 'ר
השיאה ראשת םאש" :(ןמקל ןייע) יחרזמ והילא 'ר איבמש תועינצ ימעט לע ךמתסמ אתתיאד
יניינעב לפטל הבוחה ןאכמו ."תוצורפה ובר ולא םינמזב ש"כ אברוח קיפנ יאדו הימי לכ אנוגע
אשונה רמוח דצמ ןיינעה הזב לפטיל ינוצר היה אל יכ ידהסו ידע םימשב הנה"ש םגה .תונוגע
יל דגוה יכ םג ותרצפהו לאושה תשירד ךא םירחא םיניינעב דורט ינא יכ םג .הרומחה הורע לש
אצויכ לעו" קיסמ אוה רחא הרקמב "אתתיא ךהד אנוגיעמ ו"ח הבר אברוח קיפנו הכירצ העשהש
."ונמיה החונ םימכח חור ןיא רימחמה לכ ורמא הזב

ףירח עשוהי 'ר
ךיא הארי םינורחאה תובושתה ירבדב יקב אוהש" ימש ,אדבועה לע עיבצמ ,ףירח עשוהי 'ר
תוכזב ךפהל ןישועו ןיווצמ ןנא יכ ,רבד ךותמ רבד םידעה ירבדב םינתונו םיאשונו םיקדקדמ
- תונוגע יניינעב םירימחמהל דגנתמ אוה ."תונוגעה
רבכו .םתוא קורפיד רגנ רב אלו רגנ תיל יתעד יפלו .םנח לע לארשי תונב המכ ונגיעו"
אצמא ילוא הלוגה תוצופת לכל הז יקספ חלשל ,םייחב םשה רוזגי םא יתעדב יתרמג
."לארשי תונב ןגעל אלש ידי לע תוכז לגלגתיו םיכמותו םירזוע

לכ הנגעת יתלבל הכנ לכוא ילואו" "הנוגע תלחמ"ל הפורת אוצמל תונמדזהה לכב לדתשה אוה
תא םייסו בר קופיס אצמ םירימחמהל דוגינב - הנוגע ילבכמ השיא ריתהל ודיב הלעשכו "הימי
."םנח לע ה"ועב תונוגע ןהש לארשי תונב ןוע תא אצמ םיקולא יכ יניעב רורב" :ותבושת

ט"ת-ח"ת תונשב
.תונוגעה ירקמ וברתנ אניירקואו ןילופב םידוהיה תולהק תדמשה תובקעב ט"ת-ח"ת תונשב
לדנמ םחנמ 'ר הנידמה ברה לש וחתפ לע ודקש היברומב טלפמ םוקמ ואצמש תונוגעה םישנה
.ןוגיעה ילבכמ רתיה אוצמל ידכב ,קדצ חמצ לעב ,למכארק

ךליל הרומ לכל יוארש ,תונשי םגו םישדח תובושתו םיקסופ"ה ירבד תא וקל ול םש לדנמ םחנמ 'ר
ףידע אריתהד חכו תונוכנ תורבסו םירשי םימעט יפ לעו .תונוגעה רתיהב דדצלו ןייעל םיבוט ךרדב
."תנווכתמ רתויו

יולה םהרבא 'ר
םידרו תניג לעב ,יולה םהרבא 'ר עירכמ םיקסופה תקולחמב היונש הרתיהש הנוגע לש הרקמב
ויהי אתביתמ רסילתבד יאנת והלוכו ז"בדרה'ד בג לע ףא אתלמד אטשוקל" ;ומעטו םיליקמה דצל
םושמ 'יטקנ והייתווכ ,אדבוע הב ידיבעד יקינולאס ינבר לע ריתהל ךמס ונל אצמנו אידהל ןירסוא
תועינצ ימעטמ ."תונוגע תונקתל ונששחש הבוט ונל וקיזחי ומעש םיברו ז"בדרהו .תונוגע תנקת
לע אלפתמ אוהו "ריתהל יואר היה קוחד תצק השיאה רתיה היה 'יפאש הלועה ללכ" עבוק אוה
ןמ השע תוצמ וליאכ םירז םישוריפ שרפל רצ םוקמב םיקבדה ןיב הישפנ לייעמד" רימחמה ברה
.ם"דשרה ןכ השע אלו .תויח תונמלא הנייהתש לארשי תונב ןגעל הלובחתו הלילע שקבל הרותה
."םירז םישוריפ שריפו קחדנ תונוגע תונקת ליבשבש

"בקעי תובש" לעב - רשיר בקעי 'ר
קסעתמ בקעי תובש לעב - רשיר בקעי 'ר
,םימה ךותל וקרזו םהמ 'א וגרהו םידדוש םהילע ואבו ש"עב םידוהי ינש וכלהש רבדב"
תבשה םויב ריעה ךותל ואיבהו דואמ שלחנ ךרדבו דצ לכמ הכומו עוגנ טלמנ םהמ דחאו
עומשל תבשה םויב ולצא קקדזהל ןיד תיבל רתומ יא .תומל בורקש דע דואמ ןכתסנו ,שדוק
לע ןיתמהל ןיכירצ וא .הנוגע ותשא בשיל אלש ידכ םימה ךותל קרזנו גרהנש ינשה תתיממ
."תבש יאצומ

שדקל ריתמו ת"ר תטיש לע ךמוס אוה קחדה תעשבש א"מר לש וקספ לע ךמתסמ רשיר בקעי 'ר
.תבשב השיא
לבקל רתומד יאדו תונוגע תונקתל וששח הברה יכ ,הזמ לודג קחדה תעש ךל ןיאש ש"כמ"
ומכ רבדב ולצעתי לאו .תומל ןכוסמ אוהש ןויכ תבש יאצומ דע ןיתמהל ןיאו ,תבשב תודעה
.שפנ חוקיפב לצעתהל ןיאש
ושבחל (ו) ותשא תא ןגעלו חורבל הצור היהש דחאב כ"ג יתירוה יתבתכש ימעט ינהמו
רוסא הכלה קספל ד(י) ףיעס ט"לש ןמיס ע"שב ש"מ ינממ םלענ אלש ףא ,תבשה םויב
ןודל רתומ אנוגע םושמד יתחכוה רבכש ןויכ מ"מ ,- רהוסה תיב ךותל סינכהלו סופתל
."אימד הנכס תעשכ כ"ג וזו תנכסה תעשכ יוהד יכיה תבשב

ןגובנלענצאק לאקזחי 'ר
םיפדור םלוכ .ת"וש ירפס לכ(ב)" תובקעב ךלוה לאקזחי תסנכ לעב ןגובנלענצאק לאקזחי 'ר
ידיש דע שפחל ,םיבוט ךרדב ךליל יתרמא ןכ ללג .רשפאד המ לכב 'נוגע ריתהל תורנ שופיחב
."תעגמ ההכ די

"בקעי-בש" לעב ןהכ בקעי 'ר
םידעה תדגה דוסי לעש הרקמב םג הנוגעה השיאה לש הדצל דמע בקעי-בש לעב ןהכ בקעי 'ר
.ריתהל השק היה
לש הלעב אוה הזש ,תמא אוה ומצע דצמ ןיינעה םדא יניע תואר יפל פ"כע רשאב מ"מו"
השיאהל אצמי יתמיא וישכע אל םאו .רתוי רוריב ידיל אבל דוע רשפא יאו ,תאז הנוגע
ירפסב תורנ שופיחב שפחלו םידדצ ידיצ לכ לע דדצל הווצמ כ"ע ,הפורתו רזע הבולעה
יתעגי ןכל .ףידע אריתיהד אחכו .הכורא הל תולעהל ,תעד לוקישבו םינורחאו םינושארה
." 'ובושת הזיא פ"עו ס"שה פ"ע 'יריתיה הזיא 'ועמשמ ידיל אתאד יתאצמו

:לצנתמ אוה אשנהל רתיה הטיקשימ יד שימוג השמ 'ר הל אצמ אלש הנוגע הרקמ ילגרל

,ןתלחמל רוזמ איצמהל ,ןתוכזב ךפהלו אתתיאד אנוגיעל שוחל יל היה יוארה ןמש פ"עאו"
,לכב לדתשהל םהינפ תמגמ דימת .האלפנה םתמכחב הארוהה ילעב וניתובר וניאר ןכ יכ
רמאמ םרמואב ,םהימי לכ חור תובוצעו תונמלאכ תובשוי תונוגע לארשי תונב הנייהת לבל
ולא םישנ יתש לש ןידדצ לכ לע יתרזח ןדיד ןודנב הז לכ םע .וליקה אנוגיעב ארמגה
הפורתו ןוזמ ןהל אוצמל ד"על יתלוכי אלו חונמ ןהל שקבל יחוכ יצמאמ לכב יתלדתשהו
."ןוגיעה ילבכמ ןריתהל

"הדוהיב-עדונ" לעב ,אדנל לאקזחי 'ר
- לש תופידעב תונוגע יניינעב ויתובושתב טקונ ,הדוהיב-עדונ לעב ,אדנל לאקזחי 'ר
דצ לכ איצמהל םידמועו םיווצמ ונא הז לעש ירחא ,תאזה הבולעה ריתהל ארתיהד חכ"
תובקעב ךלא תונוגע ינידב לקהל ונידיב הלבקש רחא .הנוגעב לקהל ידכ רשפאש רתיה
תונוגע תנקתל מ"מ הזה רבדב ינא ןודא אלו רומגל הכאלמה ילע אלש ףאו .םינושארה
."השחא אל

תא אקבקעי 'ר שקבמ תחא הנוגע לש הרקמב .םהיבא תובקעב וכלה הדוהיב-עדונה לש וינב םג
- םישיש הדוהיב-עדונ לעב ויבא
הלוקו תללימה אד הבולעה ןמ ןוגיע ילבכ חתפל םוקמ שי .תודע תייבגהב חלודבה וניע"
שפנ היחי ותנומאב קידצו וז הכלה רבדל ומצע עקותה ןמ יקלח אהיו ,קוחרמל עמשנ
גנודכ םירוה ןה ,ותומי םירירע יכ היכב לוקב שלושמה טוח ,המאו היבא שפנו הדומלגה
."ארתיהד אחכ רואכ איצוהל םהיניע ריאי 'הו .הלאה םיחנאנה םיקושעה תעמדב םבל סמנ

לארשיב הארוה תורוהל ןידמ לע םיבשויה לכל הווצמה" תא שיגדמ אדנל לאומש 'ר ,ינשה ונב
."לארשי תונבמ ןוגיעה ילבח ריסהל תונוגע תנקת לע דוקשל ,רתיה אוצמל קקדזהל

"בל ירקח" לעב-ןזח ףסוי 'ר
- ויתובושתב רבדמ בל ירקח לעב-ןזח ףסוי 'ר
,ינא רמוא הז לכ םעש .אתתאד אתוירשב ןייעל הארוה הרומ לכ לע לטומה בויחהמ"
לארשי תונב תנקת לע ל"זח ודקש ןעי תאזה אנוגיעה תוכזב קודבל הברמה דיה לכד
."ריתהל םימעטו םידדצ אצמי ,אנוגיע ןידב ףידע ארתיהד אחכו רתיה ידדצב שפחלו רותל

ודקש המכו ריתהל אנוגיע תב תחנה אל כ"א (ד)" :ארוק אוה תונוגע יניינעב םירימחמה יפלכ
."ןוגיע םושמ רתיהל דדצל םימכח

"ינע תחנמ" לעב-ריפס יניס 'ר
:חינמ ינע תחנמ לעב-ריפס יניס 'ר
הלאכ םיניינעב םלוא ,וכומסיש המ לע םהב שי םא רובצב ורתוה תויחדו תוגשה םנמא םא"
אריתיהד אחכ הזב .תויחדו תוגשה י"פע תורמוח בבגל ,ןכ תושעל ןוכנ אל תונוגע קסעב
יאמק 'ושתמ 'ועמשמו 'ונדמוא חכמ תורמוח בבגל ונל המו .תושפנל עגונ אוה יכ ,יפט ףידע
וניתובר וב וכרד רשא ךרדה הזו .םסרופמ ןואגמ שרופמ רתיה םתמועל אצמנ םא יארתבו
הריתס הילע אצמי אל םא ,תורשפאה תואקדצט לכב תונוגע תנקתל שוחל םינורחאה
."חבושמ וניא הזב רתוי רימחמה לכו .םינושאר םיקסופו ס"שה 'גוסמ

הפי לפמיג יכדרמ 'ר
ינבר ןיב תקולחמב יונש היהש ,רמומ תצילח לש הרקמב הפי לפמיג יכדרמ 'ר םג ותעד הוחמ ןכ
:איסור
,[רתיהל] זוע לכב תונוגע תנקתב םירתוח [םא יכ] ,יכה ידבעד יאשישק ןנברל ןניזח אלד"
.לקהל םידדצ ידיצ אתתיאד אנוגיעב שפחל םינואג הברה דועו מ"ארהו ש"ארה ש"מכ
בותכל לבא .םהידי תא םיכשומ םיעונצה ,אתתיאד אתוירשל תמכסמ םתעד ןיאש ולא םגו
ןואג תארוה י"פע [וא] (אל) ,הלודג הצרפו רורבה רוסיא םוקמב קר םישוע םניא רוסיאל
."רודה לודגו רידא

יגאלאפ םייח 'ר
המל םעט דוע ףיסומו "תונוגע תרתה תוצמ" תיעבב תוכיראב קסעתמ יגאלאפ םייח 'ר
ס"שב וניתובר ירבדב וניצמש יפל .הזב לדתשהל הארוה לעב םכח לע לטומ בויחהש"
ישנ אלו לארשי תונב הז םשב םתוא וניכ המלד .לארשי תונב םשב לארשי ינבל וארקש
הארוה לעב םכח אוהש ימ לכו ןיד תיבהו ןיידה םחריש ,ונדמלל אבש הארנ ?לארשי
,הקוצו הרצ ןהילע אבב ןכבו .וכירימ ואציש ויתונב םה ולאכ לארשי ישנ לע לדתשהל
ירפסב שפחל ותמגמ לכ םישיש ,תורורצ הנייהתו היהיש ןפוא הזיאב ןהילעב ומלענש
התיה וליאכ םימשל וניב תערכמ ותעידיו תעגמ ודיש םוקמ דע שופיחמ שפיח םיקסופה
."ותב לע באה לדתשמש ומכ ,אנוגע ראשת אלש ידכ ,שממ ותב

רוסיאב ו"קו ש"כ לק רוסיאב וליפא ישאר תא סינכהל ינא המד ימוקמ תא ינא ריכמד ףא"
חרכומ יתבוטב אלש כ"עו הנממ רטפהל ןירוח ןב ינא ןיא יכ השעא המ ךא ,הרומחד הורע
."הבולעה השיאהמ הרעצב תוארב לפטהל יכנא

שיקלעמש קחצי 'ר
הווצמ הזב שיש יפל הז לכ םעו הריתהל השק רבדהש" הרקמב םג ןוכנל אצומ שיקלעמש קחצי 'ר
םע הווצמ רבדל אניפרטצמו הרותה חכב רתיה הל שקבל ,רבדב בייוחמ ישפנ תא יתאצמ הבר
."םיריתמה םילודגה


למסמך הבא