תודחוימ תוביסנב הרתה

:קרפה ןכות
יחרזמ והילא 'ר
(ז"בדר) ארמז 'ן דוד 'ר
יראדנאפלא ןרהא 'ר
יביתנע םהרבא 'ר
שאטאלמ קחצי 'ר


יחרזמ והילא 'ר
ארמגו תוידעב הנשמה דוסי לע .תועינצ ימעטמ םג תונוגע תרתה תוצמב קסעתמ יחרזמ והילא 'ר
:יחרזמ והילא 'ר עבוק םיברה דגנכ דיחיכ קוספל רתומ קחדה תעשבש .תוכרב
.הברוח הינמ קיפנ יאדו הימי לכ הנוגע השיאה ראשת םאש ,הזמ קחדה תעש ךל ןיאו"
."תועונצה וטעמתנו תוצורפה ובר םיברה וניתונועבש ,ולא םינמזב ןכש לכו

האורו השיאד הנוגע לע וימחר ורמכנו םירובגב ץימא ובל רשא םכחה" תא ם"ארה חבשמ ןכ לע
ידיל האיבמ הרמוחה ילואו ,תובוחרב םעפ ץוחב םעפ הלק םישנה לש ןתעדש ,דלונה ותמכחב
ותנוכש ןויכ ,וחבשל יואר םיריתמה ירבד עומשל רוהטה ולכש יפכו העשהו ןמזה יפכ .הצרפ
."היוצר

(ז"בדר) ארמז 'ן דוד 'ר
:םש י"שריפו ןיטיג יניינעב ןיליקמ הנכסה תעשבש ארמגה לע ךמתסמ (ז"בדר) ארמז 'ן דוד 'ר
."אנוגע בשתו רחא אצמת אל הזל ןימאת אל םאש ,אימד הנכסה תעשכ ימנ - הנוגעב - אכהו"

יוהד רתהל םידדצ שקבל ךירצ הרומ לכו םכח לכד ךיניעב האור התא ירה" :ףיסומ ז"בדרה
."ינירחא חכשת אל - םידע - ינהא תכמס אל יאד ,הנכס םוקמכ

"קחדה תעש" םיגשומה .םהירחא םיאבה םיקסופה ירבדב בחר דה ואצמ ז"בדרהו ם"ארה ירבד
השיא רתה היה וליפאש הלועה ללכ" .דחא ןבומל םיקסופה בור לצא וגזמתה "הנכסה תעש"ו
,קחדה תעשב וילע ךומסל ןועמש 'ר אוה יאדכ אמלעב ןנירמאדכ ריתהל יואר היה קוחד תצק
,תוצורפה וברש הזה ןמזב ןכש לכ .ל"ז מ"ארהומ בתכדכו ,םישנ ןוגיעמ רתוי קחדה תעש ןיאו
תעש אוהש ינפמ לוק תב יפ לע ןיאישמד ,הנשמה ילעב וניתובר רתיה לש חתפ ונל וחתפ רבכו
אמצבו בערב הימי לכ חור תבוצעו הנוגע וז הינע ראשת וז תודע לע ךומסנ אל םאש ,קחדה
('א ביבח ןב ם"רהמ ת"וש) ."וזמ הלודג קחדה תעש ןיאו ,לכ רסוחבו

אוצמלו לפטהל הלודג הווצמ איה יכ 'אה .םירבד 'ב ינפמ הרומחה הורע רתהב לפטהל יתצלאנ"
ובר ולא םינמזב ש"כ .הזמ לודג קחדה תעש ךל ןיאו ל"ז מ"ארה ןואגה בתכ יכ 'בהו .רתה
רמסת יכ ,הז וננמזב המכו המכ תחא לע ל"נהל ם"ארה ששח אוהה ןמזב םאו ,'וכו תוצירפה
."ובלב 'ה תארי עגנ רשא םדא תרעש

ירחאו "הנש א"י הבשי כ"עש ,תרחא תודע הל לדתשהל םלועב רשפא יא"ש הנוגע לש הרקמב
שדח תיב לעב עבוק תוששח הברה ולפנ וז תודעב לבא ,הלעב תתימ לע םידע ודיעה הז ןמז
הנוגע בשתו תרחא תודע אצמנ אל וללה תודעל ןימאנ אל םא ירהש ,הנכס תעשכ ימנ הוה" הזש
רשפא יאו םינש המכ הנוגע תבשויד" השיאב ןכ ומכ ('ע ןמיס תונשיה ח"בה תובושת יק) "הימי לכ
ןילופ תנידמ ףוסב וישכע הנוגעה 'בשויש םוקמל זנכשא תונידממ םיקחרממ תודע דוע גישהל
."ללכ רימחהל ןיאד יאדוו ארטסוא לילגב

יראדנאפלא ןרהא 'ר
הז תורורצ תובשויה תובולעה וללה םישנל" רתיה שפחל ,ומצעל הבוח האור יראדנאפלא ןרהא 'ר
םחצנ דבאד רבדה בורק ,הריתהל אלש ולא תוידעב הברה שוחל ונאב םאו .םינש העבשל בורק
."רתיהה ידדצ לכ לע רוזחל 'הל תושעל תע יתרמא ןכל .םתלחותו

יביתנע םהרבא 'ר
:יביתנע םהרבא 'ר םג גהנתה ןכ
,הרוחבה אתתיא יאה ןיד רואל איצוהלו תוקיפסה לכ ררבל ןלע אבויח ימר אתשהמו"
תוידעה ולא לע ךומסנ אלו וניניע םילעהל ונאב םאו .הנש הז ןוגיעה ילבכב תבשויה
הארי אלו עקתשיו רבדה חכתשיו ,תודע םוש דוע אצמי אלו םלועל ןגעתתש יאדוב
תונבל וששח המכש ,ל"ז םינושארהמ עודי רבכו .תאזה הרוחבהל רתיה דוע אצמי אלו
הז ירה תונוגעל חונמ הזיא איצמהל רותל ידכ רוקחל אבה דיה לכו .ונגעתי אלש לארשי
השיאה רלוקו ותאיקבו ותעידי רסוחמ אלא וניא הזכ ןיינעב רימחהל הצורש ימו .חבושמ
."יתלצה ישפנ תא ינאו .וראוצב יולת

שאטאלמ קחצי 'ר
לע ןעטנה תודוא ותבושתב שאטאלמ קחצי 'ר עבוק יחרזמ והילא 'ר ירבד םע רשק אלל
לע אלו תועונצה לארשי תונב לע אלא תונוגע תונקת ל"זח ונקת אלש רמאת לאו" :ותשא
.תומרוג הישעמש ,תוצורפה
אצמת םא 'יפאו .לארשיב תורזממ הברה אצמנד אכה ינאשד ,עשרל והטיעלה רמאת לאו
ןוגע ידיל םידיב איבהל מ"מ ,ןוגיע ידיל יתית אלד ןנבר וניקתד תונקת הל ונהיל אלד רמול
םירקועו ןגעלמ ןיחרוב תוצירפ םוקמב יאדוד ש"כ .ןחכשא אל הנגעל תונקת אה לע ןקתלו
."רקפה ידיל אבת אלש רוסיא


למסמך הבא