הדלי השיאב הרתה

:קרפה ןכות
יחרזמ א"ר
הנידמ יד לאומש 'ר
"תוריאמ םינפ" תובושתב
ןזח קחצי 'ר
שלושמה טוח לעב
אגניטיא באז יכדרמ 'ר
רמירד המלש 'ר


ךורב 'ר .םינושארה ירפסב רבכ אצמנ הניקז ןיבו הדלי השיא ןיב תונוגע תרתהב לדבהה םנמא
.םינב תב הניאש הניקז השיאב תונוגע תודעב רימחמ המכחה רפס לעב ,לאומש ר"ב

תלקה הפוסב הילע תרמחהש רמוח" ךותמ אוה תונוגע תודעב וליקהש תולוקה לכש אוה ומעטו
ררבתנו הנתחתהש הנוגע השיאה לע תובר תורמוח וליטה ל"זח תרמוא תאז ."התלחתב הילע
תרהממ הניאו הריהז איה המצעב השיאהש םיחינמ ונא ןכ לע .םייחב אוה הלעבש ןכ רחא
הטוהל הניאש ,הנקז השיאב ךייש אל הז םעטו .הלעב תתימ תא קוידב תררבמש דע אשניהל
.אשניהל ךכ לכ

לצא הנושארל רכזומ ,תועינצ ימעטמ וליקה הדלי השיאבש ,הנקזו הדלי השיא ןיב לדבהה םלוא
.ןימינב תאשמ לעב .קינאלס ןרהא ןימינב לארשי 'ר

יחרזמ א"ר
בשחתהל שיש ;"קחדה תעש" גשומה תא תונוגעה תיעבב סינכהש ןושארה היה יחרזמ א"ר
החנה לע ."הברוח הינימ קיפנ יאדו הימי לכ הנוגע השיאה ראשת םאש" הרקמה םע תונוגעב
:ודוסי תא ןימינב תאשמ לעב הנב וז

'יפא ךומסל שי הברוחל שחימל אכיאו הדלי השיא ןוגכ קחדה תעשב יאדוד הארנו"
שחימל אכילד ,ךכ לכ הדלי הניאש השיא הז יפלו - םיבר דגנכ לקהל - דיחי ירבדא
."םה םילודגו םיברד םירסואה תועד דגנ לקהל ןיא הברוחל יאה ילוכ

יכ תווש תונוגעה לכ ןיא ןוגיעב םג" :קקוחמ תקלחב תאצמנ ןימינב תאשמ ירבדל רואיב תפסות
אכיה טרפבו ,דיחיה ירבד לע ךומסלו לקהל םיכירצ ןיא אשנהל הפודר הניא רשא הנקז השיא
הנוגעהש אכיה םימעפלו .םהיפ לע אשנהל לכות רשא ,בורק ןמזב דוע ואביש תודע לע םיפצמש
ןוגיעל הפורת ןיא דיחיה ירבדכ לקנ אל םאו .הער תוברתל אצת ןפ שוחל שי אשניהל הפודרו הדלי
איהה הבושתב רכז ןימינב תאשמ לעב ברהש ומכו ,קחדה תעש ירקימ הז םירחא תודע י"ע הלש
.םיקסופ הברה לצא הלבקתנ ןימינב-תאשמ לעב לש ותחנה ."הזה קוליחה

תובושת תא ינשה טוחכ םירבוע הדליה הנוגעה לש רמה הלרוגב תופתתשהו םיישונא םימעט
.םיקסופה

הנידמ יד לאומש 'ר
:הנוגע ןיינעב הבושת םייסמ הנידמ יד לאומש 'ר
ב"כמ הרוחב תאזה השיאהש יל רמאנ ןעי ,יחכ יפכ ידי הגישהש המ תורוהל יתדדצ הז לכ"
."םולשו סח הער תוברתל אצת אל [ש] המיאו דחפ אכיא ו"ח טעמכ םג .רתוי אלו םינש

"תוריאמ םינפ" תובושתב
:"תוריאמ םינפ" תובושתב
םדא לש ופוג תרבשמה ,החנאו ןוגי יהנ לוקב ונינפל השגנ שפנ תרמו חור תשק השיאה"
,הגונעו הכרו הדליו םית(ו)נש םימי הז הנוגע איהו ,םימכ בל תכפושו םימשה תושורפ 'יפכו
,םיפכ תקפוס איהו .םינש םישדח יכ המע רד אל 'יה הלעבו םינש םירשעל עיגה אל ןיידע
תונכשמו לארשי יניד יתב יחתפ לע תקפודו ?םירהצב ץיבראו היטעכ היהא המל :הרמאב
הלחתמ הנהו .םידע פ"ע ריתה הל אצמי ילואו 'ירבדל קקדזהל לארשי העור םיעורה
ןיאש םימ :ורמאו ל"זר ורימחה רשא ,ףוס םהל ןיאש םימב ישאר סינכהל יל המ יתרמא
לכוי ימ ךא .ל"זר ורזג רשא הריזגו הקוח רחא רהרהל לכוי ימו .הרוסא ותשא ףוס םהל
לקהל םתעדב הלעש ,םינושאר תובקעב ךלינ [י]תרמאו םיכוב לוקל עומשל ונזא םוטאל
."ףוס םהל ןיאש םימב

ןזח קחצי 'ר
- שיגדמ ןזח קחצי 'ר
הרבע ,הרמ ימ התוש םוי לכ ,הנוגיע ינפמ הרוסו הלוג ,הינעה תאז לע ישפנ המגע ןכלו"
."הריד תיבו התחונמ הל רותל יואר ,הרוחב ןיידע איהו ,הרצו םעז

- לואש תעבג לעב םג גהנתה ןכ
הכרה השיא טרפבו תולוק המכ הזב וליקהו תונוגעה תונקת לע םימכח ודקש רבכ הנה"
."ןוגיעה ילבח רסאממ התוא ריתהל ידכ ןייעלו שפחל דואמ הלודג הווצמ יאדו םינשב

"שלושמה טוח" לעב
הדליה הנוגעה לש הנימיל דמוע שלושמה טוח לעב םג
ונילע 'ינפ המש 'להק הפמ איה רשאלו הירוענ לעב לע הכבמו הכוב וזה הבולעה הנהו"
לטומ הז רבד הנהו .ןוגיעה ילבכמ הריתהל ,התכמל רוזמ איצמהל לכונ ילוא ,בל םושל
ל"זח ושח רשאכ אתתיא יאהד אתוירשב חקפלו ןייעל םהילודגו לארשי ימכח לכ לע
אושל הנש 'כ תב ךרע םינשב הכר וז הינעו .תונוגע ויהי אלש ,לארשי תונב תנקתב דואמ
."לארשיב תאזכ אהת אל ו"ח ?הרמש

אגניטיא באז יכדרמ 'ר
לאשנ אגניטיא באז יכדרמ 'ר
.תויח תונמלאכ ןגיעה ילבכב תורוסא המהו ןהילעב תא תוכבמו תובשויה םישנה תודוא"
ובא אל בושידראב ק"קב ןידמ לע יבשוי םינברה ךא ,ןרתיהב חתפ רגולק המלש ה"ומ ברה
רתיהה רבד ןוכנ םא תורוהל ינממ שרד שורד ןכלו .הזה רתיהה םהינפל ןוכנ אל יכ ,עומש
,ןהילעמ ןגיעה תורסומ ריתהל לכוא םירחא םימעטמ ילוא וא ,ינפל י"נ המלש ר"הומ [לש]
תודלי םישנה יכ תוטרפבו .לארשי תונב תונקת לע םימכח ודקש הברה יכ ,בשחת הווצמלו
."ןלצל אנמחר השוע תודלי הברהו הנה

:תורחא תובושתב
תדוקפ רשאכ םימי תריעצ השיאמ הוקתה ירוסא תורסומ ריתהל איה הבר הווצמ יכ ילול"
."הזה ןידה ןמ ימצע יתכשח התע יכ ,הקזח ונילע םיקסופה
ךולהל יתוא ןתת אל ,תוגופה ןיאמ 'יחל לע התעמד הזב ימע תבצנה השיאה רשאלו"
תאזל יא ,םירוענה ימי לע סוחלו םירמאמב רצקל םא יכ ,אברו ייבאד תויוהב הבחרב
."תונוגעה תונקת לע דוקשנ ןנובתא םינקזמו .ןויעה לע םויה יתאב

רמירד המלש 'ר
הריתיהב דדצל הבר הווצמו םינשב הכרו הדלי וז השיאה םנמא" :רמירד המלש 'ר םג גהנתה ןכ
,ונרוד ימכח ראשל םחלשל המרה ותרות דובכ לוחמי ,תודע תיבג לכ הרזחב חלוש יננה ןכ לע
."רתיה הל ואצמי ילוא

רביד לודג רבדו" :ןוטבל יכדרמ םייח 'ר ריעמ הדלי השיאב לקהל יוארש ,ןימינב-תאשמה ירבדל
."לקהל שי הדלי השיאה אכיה מ"מ ןידה חכמ רימחהל יוארש ונאצמש םוקמב וליפאש ל"ז ברה


למסמך הבא