תוריהז ידעצ

:קרפה ןכות
(ן"ר) םיסנ וניבר
(י"ב) וראק ףסוי 'ר
(ח"ב) שיקריס לאוי 'ר
ןיקצאלק והילא 'ר
םייהנפוא דוד 'ר
ןהכ םייח 'ר
בקעי-תובש לעב ,רשיר בקעי 'ר
לאשע םייח 'ר


יארחאה דצה תא םיקסופ הברה םיטילבמ תונוגע תרתה תוצמ לש הכרע תברו התובישח לכ םע
ןיינעב תוכרוכה לארשיב תורזממ תוברתהל תוששחהו שיא תשא רוסיא רמוח אוהו ,רבדבש
.תונוגע תרתה

יניינעב םיקספהב רתויב ריהזו ןותמ תויהל ,םיקסופה תורפסב תינשנו תרזוחה האירקה ןאכמ
:תונוגע

(ן"ר) םיסנ וניבר
וניבר קיסמ רימחהלו לקהל הב התיהש ,הרורב אל תודע תיבג דוסי לע הנתחתהש הנוגע ןיינעב
:(ן"ר) םיסנ
לטומ לעבה לע ,דואמ רומח רבדה רשאמ םנמא .יתעד יפל ונינפלש ןודנב ןידה תרוש והז"
לע אוה וללה םירבדב ל"זר וליקהש המ לכש תושירדו תוריקח הברה הבריו ומצעל שוחיש
ןכו .םירבדה לש ןתתמא לע דומעתש דע תוריקחו תושירדב הברת המצע השיאהש ךמס
."ותמאל והואיצויש ידכ ןיינעב רותלו שורדל ריעה ילודג לע תאזה הווצמה

(י"ב) וראק ףסוי 'ר
:רבוס (י"ב) וראק ףסוי 'ר
ףאו .הארוה יארימ תויהל שי הברדא ,תונדמוא ךותמ ריתהלו לקהל איה אתובר ואל"
דע הפ לעב אלו בתכב אל רתיה וינפלמ אצי אל ריתהל תויאר שיש ויניעב הארי םא
."תחא העדל םבור וא םלוכ ומיכסיו הארוה ילעב לכ ופסאי רשא

(ח"ב) שיקריס לאוי 'ר
:שיגדמ (ח"ב) שיקריס לאוי 'ר םג
ןמ םיעוטנ תורמסמב הרורב 'יארו קזח דוסי אכיאד אכיה אלא תונוגעב לקהל ןיאד"
."ףרוצמ הייאר ילב ארבסה פ"ע אל ,דומלתה

:תוילגרמ רדנסכלא 'ר הנופ תונוגע יניינעב תולוקב םיזירפמה יפלכ
לכ ריתנ םינינב םהמ תושעלו םימעפל םינורחאה ושעש ןיפינסו תולוק בבגל הצרי םא"
."רבדה עקתשיו הלילח .תונוגעה םישנה

ןיקצאלק והילא 'ר
ארתיהד אחכב דדצל הווצמש אכיה" :הארוה יניינעב םיקסועה םינברב הרתמ ןיקצאלק והילא 'ר
."ונוצר הז ידי לע והטי אל תונוגעה רתיה יניינע ןוגכ

- םיקסופה ועבק תוריהז ימעטמ
ומכסיו ןינמל םלוכ ודריו ריעה ימכח םע רורב רבדב וליפא הנוגע רתיהב ךלמיל יוארש"
היל יטמילד יכיה יכו המכח םיצעוי בורבו רמואו ,ץעוי בורב העושתו ביתכ ארקו רתיהב
וניא ןכ השע אל םאו .תומוקמ המכב אתיאדכ ארבס אמיא תיעב יא .ארושכמ אביש
."האיגשמ הקונמ

םייהנפוא דוד 'ר
ועקביו :ל"זו ג"כ 'ב לאומש טוקלי שרדמב" השלשב תונוגע רתיהל ךמס אצמ םייהנפוא דוד 'ר
השלש פ"ע יתינעו יתרמא ןכל ,השלשב אלא תררבתמ הכלה ןיא ?השלש המל םירובגה השלש
."רבד םוקי

ןהכ םייח 'ר
:דיעמ ןהכ םייח 'ר
וימימ ריתה אלש - טרופאפר ןהכ החמש 'ר - ה"הלז יברו ירומ יבא ינודא גהונ יתיאר ןכו"
רמוח לדוגל" "הארוהל יתעגהש םוימ ריעצה ינא םג יתגהנ ןכו השלשמ תוחפב הנוגע
."הלאכ םיניינעב ידיחי ןודל אלש רדג ורדגו ואצמ העקב ל"ז ונינומדק(ו) שיא תשא רוסיא

בקעי-תובש לעב ,רשיר בקעי 'ר
:תונוגע יניינעב רתויב םירהזנה ןיב הנמנ בקעי-תובש לעב ,רשיר בקעי 'ר
יכ .בל ירקח ילודג ראשל ףינס יתישענ םימעפל קר ,הנוגע ינידב בישהל עונמל יכרדש ףא"
תויראל ףינס יתישענ םימעפל קר ,ארוד תולדל בקעי תיבל ןושאר תויהל רבדה ינממ דבכ
."אנוגיע רתיה ארתיהב ןושארו שאר תויהל אלו ,ימדק רשא

השענ הז רבדש ןויכ" םיקפקופמ תצק םירקמב בקעי תובש לעב גהנתה הריתי תוריהז םשל
אל םא .דבאנש םוימ שדח ב"י תאלמ דע וז השיא תא ריתהל ןיא ורכז דבא אל ןיידעו בורקב
.בלמ תמכ יתחכשנ רבדל רכזו םייחה ןיב ורכז דבא זא םייק אוהש הז ןמז ךות ונממ עמשי
םימכח ושח הברה אלה ,שדח ב"י םולשת דע התוא ןגעלו הילע רימחנ ךיא המתמה המתי לאו
אל אה םושמ יא ?פ"כע שדח ב"י התוא ןגעלו הילע רימחהל ןאכ שוחנ ךיא ,תונוגע תונקתל
ןיאצויד ,וניצמ הלעב ייחב וליפאו .וזכ ןוגיע לע ידפק אל ס"שה ימכח םגד וניצמ ירהד ,ארבת
."יאה יכ ןוגיעל ןנישייח אלד מ"ש םינש שלשו םיתש התושרב אלש

לאשע םייח 'ר
:ותבושתב קיסמ לאשע םייח 'ר
תתלו תאשל ךירצ אלא ,םיטעומ םירבדו רוציקב םישענו םירמגנ םניא וללה םיניינע"
םינברה לכו ,ףוס םהל ןיאש םימל ל"זח והומד הנוגע השיא רתה ןיינעש יפל ,הברהב
םינתונו םיאשונ ויה רשאכ ,םיתוש ונא םהימימ רשא םשה ישנא םלועמ רשא םילודגה
בר ןותימב אל םא ,לקנב ךכ לכ דימ ריתהל םינמנ ויה אלו ,םתזחא הדער ולא םיניינעב
ןידב םינותמ תויהל ולאכ םיניינעב וניכרדו וניגהנמ ךכ םהירחא ונחנא םגו .לודג תוכיראו
ונירוד ינבר תמכסהב אל םא השעמ תושעלו ריתהל םינמנ ונא ןיא הז לכ םאו .דאמ
."םינקזה

הריתהל יתמכסה אל רשא לע אלפתי רשאו" .וקל םיקסופ הברה םהל ומש בקעי-תובשה ירבד
שיא תשא תקזח םוקמב ל"ז םינורחאה תרבס לע יתכמס אל םלועמ יכ דיגא תמאה הנה ,ףכית
."ןוגיע ששח ןיא הנש ךשמבד איבה בקעי-תובש תובושתבו .שממ

וניתוברו וניתובאמ ונ[י]דיב הלבק" לע ךמתסמ אלא בקעי-תובשה תא ריכזמ וניא תויח קחצי 'ר
תטיש הזל ףרוציש ידכב ,רצק ןמזב תובר תוקיפס הב שיש הנוגע השיא ריתהל אלש ,םינואגה
."תמש חכומד אנדמוא היל הוה ורכז דבא םאש ,ןודרוומ רזעלא וניבר


למסמך הבא