הקושיים הכרוכים בקיום המצווה

הווצמה םויקב םיכורכה םיישוקה

:קרפה ןכות
ינאיילידומ קחצי לאומש 'ר
יולה םהרבא 'ר
יגלאפ םייח 'ר
יגאלאפ םהרבא 'ר


ינאיילידומ קחצי לאומש 'ר
:תונוגע תויעבב תוקסעתהב האור ינאיילידומ קחצי לאומש 'ר
ןפ רתיהה דצל םא .ועיגה לואשל רשא תוצק ינשמ רוחאו םינפ תכפהתמה ברחה טהל"
חור ןיא ירה ,ארמוחל ארוסיאד אתלמ לכד ,רוסיאה דצל םאו רומחה הורע רוסיאב ועגפי
ןימי תוטנל ךרד ןיא רשא ,קוצמבו רוצמב אבל ובל לא ברעי הז ימו .ונמיה החונ םימכח
ןידדצ םיאיבמו םירומה ורויו םיאלמ םירפסה לכ ,יתיאר הז תמועל הז תא םג םרב לאמשו
."הראפת לקמ זוע הטמל הז רבד םהל היהו .רתיהה ךרדב טטושל ןידדצ ידצו

ריתהל אריש םשכ .רוחאו םינפ ול המחלמה יכ ,בודה ועגפו יראה ןמ חרובה שיאל" לשמ ולשמ םג
ךירצ אל יאד ,םולח תינעת לע תבשב הנעתמל" תונוגע תייעב ולישמה וא "רוסאל ארי ךכ ריתהל
."הורע רוסיא אוהד אנוגע רתיהב ןכ .ול אוה לודג תוכז ךירצ אוה םאו ,ודיב איה הריבע

יולה םהרבא 'ר
הב םיטבלתמש םיישוקה םע יולה םהרבא 'ר קסעתמ תונוגע יניינעב תחא הבושתל ותמדקהב
:תישעמ הניחבמ תונוגע יניינעב םיקסעתמה הארוה ימכח
ןימי תוטנל ךרד ןיאו אישקו אקחוד ןידדצה ינשמ יכ ,םהילא הברקל יברקב דרח יבל"
,תונוגע לוקלק ינפמ ונמיה החונ םימכח חור ןיא לקהל יוארש םוקמב רימחמה יכ ,לאמשו
,לקהל תצק הטנ םאו .הער לא הערמ העשה קחודו הסנרפ חופיקב תויח תונמלאכ םתויה
הריבע איהו ,ו"ח לארשיב םירזממ תוברהל םרוגו הרומחה הוורע רבדב ןולשכ היהי אמש
רבעש המב רבכש השעא המ ךא .תוריפ יריפו תוריפ השועש תורוד ירודלו תורודל הרומש
."יתלפטתנ

:שיגדמ אוה תרחא הבושתב
ןכ רשאכ ,םתבוח ידי תאצל ןודנב שיש ,םלוע ינואג תורבס רחא קודבלו רוקחל ונאב םא"
קופקפ םוש ראשי אלש ,םיבר ירחא תוטנלו הרשי ךרד ףודרל הרותה יטפשמ לכב השענ
תויאיצמב קר הרומ יפמ הנוגעל רתה אצי אל םלוע דעו םלועמ הנה ,רבדו רבד לכב
'ירקמ םיברה וניתונועבו .לבויו םיעובש העבשל תחא םהב ןיעיקב ,רפס חותפל ןיליחתמש
ןנוח ןיאו ,תויח תורורצ תונמלא ,וניבא םהרבא לש ויתונב הנראשתו אבוט םייוצמ םיער
,הער תוברתל הנאצת אמש שוחל שיד ותו .לכ רוסחבו אמצבו בערב םהילע םחרמ ןיאו
תורבס ירחא תכלל ריעה אבנ ונרמא םאו .השוע תורחשו תורחבו השוע תוינע הברה יכ
הושבכש ךרדב קר תכלל ונל ןיא ןכ לע .ונידי לע בכעמ ןיינעה רמוח הנה ,ןיליקמה
יממ רשא םילודגה םע תמכסמ הניאש פ"עא הרשי הרבס וזיא רחא תוטנל ,םינושאר
."םיתוש ונא םתרות

יגלאפ םייח 'ר
רתהב תורוהלו ןיבהל רודה ימכחל תושר ונתנ םאד הרומה" לא הרהזאב הנופ יגלאפ םייח 'ר
לכ דחפו המיאב איהה הארוהה היהתש ךירצ פ"כע ,תעדה לוקישו אנדמואו ארבסב תונוגע
."ו"ח םלועב םירזממ םינב תויהל לשכהל ו"ח אוביו תרכו א"א רוסיא רמוח אוה יכ ,וינפ לע םויה

יגאלאפ םהרבא 'ר
:יגאלאפ םהרבא 'ר ונב םג בתוכ הז ןבומב
,יאדוב ארוסיא וא ארתיה רמול לכויד אתתאד אנוגע ןיינעב הארוה הרומה םכחה אוה ימו"
ןידה עדיש רחא ,חוטב ובל ןוכנד הרותבש םיניד ראשכ וניאו .ופקונ ובלו בבל דחפב אל םא
םיקולח ויהש (א"מרה לעב=) ם"רומו (ףסוי-תיב לעב=) ןרמ ןיינע לע ורפיס רבכו .וירוב לע
המיתח ןתנו המכחב לפלפו אריתהל תויאר איבה ם"רומו הרסא ןרמד ,אתתאד תונוגעב
תושר הז ם"רומ בתכש םויב ובד ,שודקה ןרמל דיגמה הליגו .אשנתש תושר ם"רומ
אימשמו הרסואל תמאה לא ןויכ ןרמו .יח היהש השיאה לעב תמ םוי ותואב אשנתש
."יתעמשש המ והז .ודי לע הלקת ואיבה אלו ם"רומ לש ויתויארו ולופלפ םצוע לע וחמש


למסמך הבא