הווצמה םויקמ תוטמתשה

:קרפה ןכות
ךרכב םייח ריאי 'ר
יטרופנוק לאירבג 'ר
גרובמהמ ברה ,שריה יבצ 'ר
םייח-הנחמ לעב
ןשדה-תמורת לעב ןלרסיא לארשי 'ר
ץינזאקמ שודקה דיגמה ברה
קינאלס ןרהא ןימינב לארשי 'ר
תוילגרמ ריאמ 'ר
תוילגרמ ןמלז םירפא 'ר
טענאפ לאקזחי 'ר


:תונוגע תרתה תוצמ םויקב םיכורכה םידוגנהל תעדה תא חינמה ןורתפ אוצמל םיישוקה תובקעב
תוירחאה לדוג אסיג ךדיאמ ,הנוגעה השיאה יפלכ תוירחאה שגרו הווצמה תובישח דחא דצמ
.תועד יקולח הארוה ילודג םימכחה ןיב ושבגתה ,הנוגעה תרתהב תורושקה תורומחה תואצותהו

תכל וקיחרה שיא תשא רוסיא רמוח םע םבשחתהב "הארוה יארימ" םינברה ילודג ןיב םיבר
.ללכו ללכ תונוגע תלאשב לפטל וענמנו

ךרכב םייח ריאי 'ר
יל היטמל 'יפא יכ ףינסל וליפא הנוגע ריתהל יתלפטנ אל ימימ" :ומצע לע דיעמ ךרכב םייח ריאי 'ר
."אניעב אל ארישכמ אביש

יטרופנוק לאירבג 'ר
םיבשויה םילודגה תורואמה ,ץראב םיטפוש םיהולא שי" אלה :יטרופנוק לאירבג 'ר גהנתה ןכ ומכ
ויה המכ ןנובתא םינקזמו .אנוגע ילבכמ תאזה הינעה לואגל הלואגה טפשמ םהלו ןידמ לע
."לודג ךרוצל אל םא ,ולא םיניינעב לפטהלמ םיחרובו םיטמשנ

גרובמהמ ברה ,שריה יבצ 'ר
אל הלא ללכל ןיידעו םימיל יכנא ריעצ" :גרובמהמ ברה ,שריה יבצ 'ר ריעמ הנוגע ןיינעב הבושתב
,שיא תשאד ארמוח הזכ רומח רבדב טרפבו ,י"נ םינואגה יתובר ינפב הכלה הרומ תויהל ,יתאב
םיריתמה םינבר ןיב ןינמנ תויהלמ ,םהידי תא םיכישממ םינושארה ילודגמ םימלש ןכו םיבר רשא
קומע ףוס םהל ןיאש םימ ,דומלתה םיב רבדה תוקמע תמחמו אשונה תרמוח לדוג תמחמ ,אנוגע
."השעמל רבד יתבתכ יכ ארוקה ינודשחי אל ןכ לע .ונאצמי ימ קומע

"םייח-הנחמ" לעב
יתקחר םלועמ" :ומעטו בתכב התיה תודעהש הנוגע הרקמב קסעתהל םייח-הנחמ לעב ענמנ ןכ
יתוריעה אריתיהד חכב לאושהל עייסל יתלוכי םא קר ,הנוגע םיריתמה ןמ תויהל אלש ,ימצע
"יכמס רב המהש עדיש ,םהל הבוג רשא 'ירומה יפמ לאשי אוהש וינפל יתעצהו

"ןשדה-תמורת" לעב ןלרסיא לארשי 'ר
רשפא יא תודעה דוסי לעש ,אנוגע תלאשל קקדזהל הצר אל ןשדה-תמורת לעב ןלרסיא לארשי 'ר
.םייחב וניא השיאה לעבש ,איהש העידי וזיא העיגה - ןשדה-תמורת לעבל - ול םלוא ,ריתהל היה

:הבושתה ףוסב קיסמו
,הב רמול יתיצר אל רוסיא םגו .אדבוע דבעימל ךומסל יתיצר אל ג"הכד אקוידא מ"מו"
,דאמ ינריצפהל השיאה יחא ילא אב רשאכו .שיאה ותוא תמד עדוי ונלוכ בלד םושמ
ןתאש ,ינשקב זא ללכ רוסיא אלו ריתה אל יפמ איצוהל לוכי היה אל ותוחא ןוגיע לע שוחל
.ןיריתמ הארוה ילעב םש ול ואצמי ילוא ,זעול ץראל ומע םכילוהל תוידעה ןמ תוקתעה ול
יתרמא ינאו ןיריתמה יבתכ יל הארהו השיאה יחא ילא אבו .השע ןכו הזב ול יתיצרתנו
."רתיה אלו רוסיא אל הליחתבכ

םהב הסנתנש ,םייחה-תונויסנב תופוכת םיתעל הדוסי תונוגע יניינעב לופיטמ תוטמתשה תביס
וניקז לרוג לע ורואיתב .ןידמע לארשי בקעי 'ר לצא אצמנ ,ונא ונינמזל םג - ינייפא הרקמ .םדאה
:ןידמע בקעי 'ר רפסמ לארשילו בקעיל הרצ תונש ,טת-חת תונשב בקעי 'ר
.םינשב רוחב - ט"ת-ח"ת תונשב - זא היהש ,ל"ז בקעי ר"רהומכ ינקז יבאל עריא הכו"
ותשאמו ויחאמ זלה םלשה שיאה דרפנ הנויה ברח ינפמ םשפנ לע טלמהלו סונל םזפחהבו
,הרצ רובב ועבטי אלש ,תרחא ץראל ותשאו ונב םע חרבש היבא לצא הראשנש ,הדליה
ושאר זיתהל ברחל ערכיש ,יאבשה וילע רזגו ,םיזחופה ל"ז בקעי ר"הומ ז"אאב וב ועגפו
ךאלמ הז הנה ,ותמשנ החרפ טעמכו ברח תכמב התימה לבקל ויכרב לע ונדועבו .השע ןכו
דצב הפיחד ול השעו וינש תוכר לע למחו ררוצה רצה בלב םימחר 'ה ןתנ יכ ,וב עגונ 'ה
.ךשפנל ךלו רוחב בלכ ךל םוק :ול רמאו ןויזב ךרדב וצפח ילכ לש אנרקב
םויב ברוחל היה .יח אוה םא המש ךרד םירבועהל רכנ אלו םיגורהה ןיב ךכ רחא אבחתיו
היחמ הזיא שקבל דדונ היה .הלילב חרקלו םשה שודיק לע םיגרהנה םיתמה ןיב לטומ
.ושפנ תא תויחהל םגאב םיבשעב לדגה רמ ירפמ םיבשע טקללו
דימ טלמיו ושפנ לע חרב זא ,רובעל םדל אמצה לכ םת דע ,םימי הנומשכ ראשנ זלה בצמב
.םיזחופה
ודמעו םה םג םיאבחתמ ונמע ינבמ םישנא הזיא םש ויה םישודקה םיגורה ןיב ותויהב הנהו
אל יכ ,ובשח וראוצ לע תחנומ רצה ברח םתוארכו .ינקז יבא לש השעמ לכ וארו קוחרמ
םישנאה ךא .ללכ תומ תכמ היה אלש ,ברחה ירוחאב ץראה לע הפיחדב ולפנ ירחא היחי
ושאר םרוהש ומיד ,םהילע הלפנ תומ תמיאו הלהבב םיאורו קחרמה תיב םידמועה המהה
.ץראל ךלשוהו וילעמ
רחא ,םירפא ראש לעב ןואגה םוקמל ש[טי]בירט ריעל םישנאה הלא ועיגהשכ ךכיפל
.ל"ז בקעי ר"הומ ינקז םוקמ דקפיו חטובו טקוש םוקמל ןיררעמ תנידמל ואבו וטלמנש
םיטלמנה םישנאה ונעיו .תמ וא יח ותוא ואר םא ,ל"נה ברח יטילפ לצא וירחא ורקחו
זתוהו הגירהל ערכש וניניעב וניאר יכ ,תמ בקעי :ורמאיו םמתל םיכלוהו םירשכה םהה
.ןוכנל ואר אלש המ לע ודיעה ,ושאר
המחנ ותשא תא ל"צז לישעה ר"הומכ םסרופמה ורודב לודגה ןואגה ריתה םהירבד יפ לעו
יפ לע הרותב רורב ,דואמ טושפ רבד היה יכ ,ריתהל הארוהו םכח תלאש פ"ע אשנהל
.הלצא ל"זח וליקהש הנוגעב יכ ףא ,רבד רבד םוקי םידע םינש
.הירוענ לעב יחה לע ןימוחנת לבקל התצר אל ,םישנב הפיה הדלי התיה יכ ותשא ךא
,ראפתהל עטמ ךרובי םירשי רוד ,הלודג תלשלש הנממ איצוהל התרהטב הדמע תקדצה
.תפומלו תואל יהיו וילגרב גורהה אב הנש יצח רחא יכ
קוצבו אוהה רודב הנוגע םוש ריתהל ל"נה - לישעה 'ר - ןואגה הצר אל האלהו זא ןמ
אריתנו םיזחופה דושמ אוהה שערב םידבאנה ןהילעבמ תובר תונוגע םש ויהש ,םיתעה
תאזה הלשכמהש רחאמ ,השיא תרתה םושל קקדזהל אלש וילע לבק ןכ לע .לושכממ
ינש לע וליפא ךומסל ןיא הומכ הער תעבש ,רמאו הרומג שיא תשא ריתהש ,ודי תחת
"ןוא לכ קידצל הנואי אל וב םייקתנו .םירומג םידע

היה יכ םויה יתדגה" :בל ירקח לעב ,ןזח ףסוי 'ר םלשוריב ללוכה ברהב םג המייקתנ וז החטבה
לעבה - יתפרצ קחצי ר"הד הרבה לוק עמשנ יניב יניבד יאמבו .ןדיד ןודנב ריתהל םימעט דוע יב
היחמ ךורב ,ונריעל אב בורקמו םייחב אוהש הנמאנ ונעדי השירדו הריקח רחאו .יח אוה - דבאנש
."ידי לע הלקת אב אלש ,ת"ילשו םיתמה

ץינזאקמ שודקה דיגמה ברה
שודקה דיגמה ברה לארשי תיבל ןמאנה הפוצה השעש השעמה ביבסמ םק לודג סומלופ
הז ךלעבל ארווכ ילכא רבכ :הל רמאו הלעב לע שורדל הנוגע השיא וינפל תאבש ,ץינזאקמ
ליעומ הזכ תודע םא ,תאזה הכלהב םהירתכ ולת אוהה רודה ילודג לכו אבסניאו ילזאו ריבכ ןמז
.הנוגע תודעל

ילודג הוריתהו גרופשלקינב אקלעמש 'ר םיקולא אישנ דיסחה ןואגה ובר ינפל הנוגע האב ךופיהלו
.הלעב אב כ"חאו יח הלעבש רמאו ל"נה ןואגה ינפל תאבו .תומביב דחא תופסות י"פע רודה
םתעדי אל יכו :תוחצ ךרד םהל ןעיו .אישוקב תופסותה ראשנ ןכ םא הדוהיב עדונה ינפל ושקהו
."תופסותה תישוקמ תמ םדא ןיאש

קינאלס ןרהא ןימינב לארשי 'ר
:קינאלס ןרהא ןימינב לארשי 'ר הנופ תונוגעה יניינעב לופיטמ םיטמתשמה םינברה יפלכ
ךרד יתעדיש ינפמ ,רצקל יל היהש םוקמב הז ןיינעב יאדמ רתוי יתכראהש תמאבו"
יכ ,םימש םשל לכהו םלועבש קפס לכמ קלתסהל רוא ןוכשי ךרד ,ו"צי ונירוד ימכח
רבד םוש הב לופי אלש דע הרורבו הקוספ הכלה םדיב הלעיש אל םאו ,הארוה תארימ
אל אתתיאד אונגיעב םנמא .תוארוה ראש לכב הרשיו הבוט ךרד םכרדו .רתוסה יקלחמ
םידדצ ושקבש ,'ינורחאהו םינומדקה םיעורה ןאצה יבקעב ךלוה יכנא קר ,ידמע יכנא ןכ
ל"ז םימכח וחתפש הז חתפו .אתתיאד הנוגעב לקהל םחכ יצמאמ לכב םידדצ ידיצ
."וב ואובי םיקידצ 'הל רעשה אוה םינורחאהו םינושארה

תוילגרמ ריאמ 'ר
לארשי תונב תונקת לע דוקשל ונילע הווצמש 'קה וניתוברמ הרוסמה לע ךמתסמ תוילגרמ ריאמ 'ר
םירבחמה 'ינואגה ירפסב תואצמנה תורבס לע ךומסל תושר י"פע ןתינו הפורת ןהל אוצמל ,תונוגע
םיחוטב תויהל ונחנא 'יכירצ ןכ ומכו .םימש םשל 'יוצר התיה םתנווכו םהב רבוד 'ה חור רשא
י"פע ש"של הנווכה תילכת תויהב ,ונידי תחתמ הלקת אצת אלש ,תמא ךרדב ונחיני אוה ,ת"ישהב
."לושכמו תועטמ רומשל ,הידמול לע ןגהל ,וניתרות איה יאדכ הרותה

תוילגרמ ןמלז םירפא 'ר
:ותבושתב תוילגרמ ןמלז םירפא 'ר םג רבדמ םיטמתשמה-םינברה לש םתונגב
,הדודבו הנוגע ,הדומלגו הממוש תבשוי איהו תבצענה השיאה לע ימחר .ורמכנ יכ לבא"
,והייתעדא ואלו והייסרגב ידורטד ,והייניב אכיא רודה ימכחו .הדיב קיזחמו להנמ ילבמ
האתשמ ינאו .םיבורמ ויקסעו וילעפמב דורט הנפומ ואל ימנ יאו .םיבישמ ןיאו םידמלו
םהימי ילבהב ולכי ןתודלי לטו ?לארשי תונב לש ןתבולע לע םחרמ ורטפנ המב תעדל
וניתובר ןפלא ךכ אל .ןתומ םוי דע תורורצו תונובכ ,תולובכ תונמלא תויהל ,ןתונשו
הארוהה לע דוקשי וריבחמ לודגה לכ ,םישישיו םינקז יפמ ונחנא םילבוקמ .םישודקה
."תונבהל הכזי ילוא ,תונוגע תונקת םושמ םישוח ץלחיו תאזה

תוילגרמ ןמלז םירפא 'ר םייסמ הנוגע ןיינעב לאקזחי הארמ לעב ,טענאפ לאקזחי 'רל הבושתב
הרעצ םלשמד יכיה יכ ,יאה רושא תושעל רכזנו זירז 'יהי ת"כמש יתלאשב ישפנו" :ותבושת תא
.התירחאב הל בטוי ןעמלו התודלי לט לע המוה הבלו המוגע השפנו תבשויה אתתיא ךהד

טענאפ לאקזחי 'ר
תנידמ .תונוגע יניינעב "רכזנו זירז"ל םסרופמ היה ןעגריבנעביזב הנידמה ברה ,טענאפ לאקזחי 'ר
ונגעש ,לעילב ישנא ליבשב טלקמ ריע ט"יה האמה תליחתו ח"יה האמה ףוסב התיה ןגריבנביז
.ועדונ אל םהיתובקעו םהיתושנ תא
.תונוגעה תבוטל תובושח תונקת השע אוה .ךרדה ןמ לושכמ םירהו טענאפ לאקזחי 'ר אבש דע
לכ תישאר
הנידמב רוגל רז שיא אבי םאש ,הנידמה ינב םיבוטו םישארל וינפלמ הזרכה רבד אצי"
- טענאפ לאקזחי - וניברו .ומע ינב ברקב תיראשו םש ול היהי אל תאז יתלבו והעידויש
הוצ לארשי תא טופשל הנידמה תא בבס רשאכו .ולש סקנפב ולאה םישנאה תא בתכ
ודמע רשא ברהל ןכ םג בתכו 'וכו םתומש לע םתדלומ םוקמ לע םהמ שרדו וינפל ואוביש
העושת השע וז הנקת ידי לעו .בשוי אוה ינולפ םוקמב ינולפ ןב ינולפש עדיש ,ולגד תחת
."ןוגיעה ילבכמ תונוגע תואמ 'בל בורק ריתהל ודיב התלעו לארשיב הלודג


למסמך הבא