ותביבסבש הנוגעב לופיטה

:קרפה ןכות
קקוחמ תקלח לעב - השמ 'ר
ךרכב ןושמש 'ר
גרובדירפמ ברה
יאליע יבד הירא לעב
ןיזאלומ םייח 'ר
יגאלאפ םייח 'ר
יגאלאפ םהרבא 'ר
למאכרק לדנמ םחנמ 'ר
תוילגרמ ריאמ 'ר


,תישעמ הניחבמ תונוגע יניינעב םיקוסעה הארוה ימכח לע תצבורה הלודגה תוירחאמ תואצותכ
םיכייש םניאש ,תומוקממ םיאבה תונוגע ירקמל קקדזהל אלש ,העדה םיבר םיקסופ לצא הבחרתנ
.םישנ ינידב קוספל הפי םחכש ,הארוה ילעב - םינבר םש ואצמנשו םטופיש םוחתל
הנוגע יפלכ תונוגע תרתה תוצמ םהילע הליטמה שודקה בוחהל שחכתהל םג וצר אל הז תמועל
- ברה - אוה םא" :יוטבהב םיקסופה ושמתשה הרדגה םשל .םהלש תונבר - לילגב תאצמנה
."ללחהל בורק

"קקוחמ תקלח" לעב - השמ 'ר
דימת תמאב ךא" :קיסמ לישעה 'רמ לאשנש הנוגע לע ותבושתב קקוחמ קלח לעב - השמ 'ר
וליפא הזמ ימצע קיחרמ ינא ילש ןיד תיב די תחת תבשוי הניאש הנוגע לכו ינא הארוה יארמ
."ריתהל ףינס תויהל

ךרכב ןושמש 'ר
- דחא בר םע חכוותמ ךרכב ןושמש 'ר
וב רדגתהל חינה םוקמ יכ ,רתיהל אלו רוסיאל אל תוידעה פ"ע ותעד תווחל הצר אלש"
.שיא תשא רוסיא קפס ששחמ ומצע ענמ אוהו .המה םשה ישנא ץראב רשא םילודגה[ל]
ינא רשאב ,הלדו היינע הללמואה תקעזמ ינזא םוטאל ,חכ רוצעל דוע לכוא אל ןכ םנמא
הרוקה יבועב סנכיל ינא ביוחמ ,ותריד היה ןאכ .אצמנ ןאכל ךומס יכ ,ללחה לא בורק
תאבש הווצמ םוקמב ש"כמו ךירצ ינא דומללו איה הרות יכ ינורוי המהו .תוהובגה םירהב
."ןוגיעה תורסומ ריתהל ידיל

גרובדירפמ ברה
:ותביבסבש הנוגע לש הרקמב קסעתהל ותבוח תא שיגדמ גרובדירפמ ברה
י"פעא ןכ לע ,גרובדירפ ק"קל ילש תונברהל הכייש אוהו ,ללחה לא בורק ינאש רחאמ"
עומשל ינא חרכומ פ"כע ,ינא הארוה הרומ יארימו רשפאד המ לכב קיחרהל יוארש
."לאומש ןרהא ר"רהומ ןואגה ירומ ינפל םירבד עיצהלו התקעצ

:לצנתמ הירא תגאשה לעב ויחאל ותלאשב םהרבא 'ר
םישנמ [איה] הנוגעהש תמחמ ךא ,הז דבכ אשממ ימצע תא קיחרהל יוארהמ היה"
,ונזא םוטאל לוכי ימו ,הירוענ לעב לע דימת הכבמו הכוב השיאהו ,יריע תונב תוננאש
םיקומע תורוב ,םייח םימ ראבמ ותש רשא םיברל הרעצ עידוהל ,לטומ רבדה ילע יתרמא
."דומלתה םי

יאליע יבד הירא לעב
תא יאליע יבד הירא לעב טילבמ "םינש עברא בורק הז הנוגע תבשוי רשא" השיא לש הרקמב
:ותביבסבש הנוגעה יפלכ ברה לש ותבוח

שיא תשא רתיהב הארוה לש וז הכלה רבדל ימצע עוקתל ישאר תורעש רמסת דואמ הנה"
םבבל סמנ היה הזב םילאשנ ויהשכ ,םלוא לש וחתפכ םבל רשא - םינושארה םאו .אמלעל
תאז םנמא ךא .והיירתבא הנענ המ ןנא .'וכו רמוא םא יל יוא :ורמאיו ונעי העיזבו תתרבו
הנוגיעב תבשוי ,ילוממ תבשוי איהו ילובגב איה תאזה הנוגעה רשאל יבל לא בישא
שיא שיא םגש ,יל ינששוח םילכה לא אבחנ 'יהא יכנא םג םאו .הל ןיא שרוד ןויצ תנמלאכ
םגה ןכ ללג .הזמ םהידי וכשמי המה םג בל יקקח םילודגה םינואגה ,הרותבש ותכאלממ
יתעדי םג יתעדי רשאל כ"פעא ,הנובתו תעד םהב יתאצמ אלו יתיב ילכ לכ תא יתששמש
,הזמ ימצע עונמל ארי ינא םיקולאה תא הנה .קפאתאו שירחא םא ןוגיע ששח שי ז"יעש
הנב וליאכ תחא הנוגע ריתמה לכד ,ראובמ דס ןמיס תושדחה ח"ב תובושתבש טרפבו
םרוגה תויהל ,ינא אריתמ תאזל .הושב םיכפהה תעידיו םילשורי תוברוחמ תחא הברוח
."יתעד רצוק יפכ הזב דדצל רבדב בייוחמכ ימצע תא יתאצמו ןוגיעל ו"ח

ןיזאלומ םייח 'ר
:ןיזאלומ םייח 'ר הנופ תונוגע יניינעב רימחמה ברל
יתינפ אל והומכ ינא ףאו וילע לטומ רבדה ןיאש תמחמ ,ארמוחה לא הטונ ותרות דובכ"
ר"הועבש התע ןהו .הארוה לוע ילע הלעוה םרט ,ןויעה ךותמ םילועה םירתיה ידדצ לא
םניאש ,הביבסה לכמ הארוהה לוע יראוצ לע ולעהו םימכחמ רודה םתייתנ וניתוביבסב
,ימצעל הבוח יתיארו ינוק םע יתבשחו .הלקה יתעד תמכסה יתלב ןפוא םושב םיריתמ
."תונוגע תונקת לע דוקשלו יחכ לכב קזחתהל

יגאלאפ םייח 'ר
:יגאלאפ םייח 'ר בישמ קקוחמ-תקלחהו ריאי-תוחה ירבד לע
םהל אוצמלו לדתשהל הווצמו בויח אכיא יכ ,םינורחאהו םינושארה לכ ירבדמ הארנ יכ"
ברו םכח אוה םאו .תונוגע וראשת אלש שפנ תמגע םושמ ,תעגמ ודיש םוקמ דע תוכז
המ יפכ ,רוסאל ןיב ריתהל ןיב ותעד רמוא ריתהל ןידה ןיאש םימשל וניב האורו ןייעל לוכיו
ןיידל רוטפ םוקמ המ וינפל ןידה אב םא ןידה ןמ ירמגל קלתסהל לבא .םימשה ןמ ול ורויש
היה ותושר תחת םניאש תומוקמ ראשמ וינפל אבה ןידה היהי םא ימנ יכה ןיאו ?וריעב ברו
תושעל רשפאד ל"זר בותכש המ ןיעכ היל הוהד ,קקוחמ-תקלח ברה ש"מכו רוטפ םוקמ
תחא ריעמ םיניידה םתמ וחלשש ןיינעה היהי םאד בישהל שי הזב םגו .םירחא י"ע הווצמה
המ ןייעו .םתעד תולגל םה םיבייח ריתהל ומיכסי םא םהיפ תא לואשל תרחא ריע יניידל
םאו ...ל"ז י"שריפו ...ביר לע הנעת אלו קוספ לע םיטפשמ תשרפב סולקנוא םגרתש
תוטהל םיבר ןתוא ירחא הטונה רבד בירה לע וננעת לא טפשמה ותוא לע ןודנה ךלאשי
םיברה ראוצב יולת אהי רלוקו אוה רשאכ טפשמה תא רומא אלא ,ותמאמ טפשמה תא
וליפא והזו .רבד ולאושל בישהל בייח טפשמה רבד תא ונממ לואשל םיאבשכד ירה .ל"כע
יפל ול הארנש המכ אתתאד אנוגיעבו רתיהו רוסיא ינידב ש"כו תונוממ ינידו תושפנ ינידב
."ותעד תולגל בייח רתיהל ןיב רוסיאל ןיב םימשל וניב ותעד

יגאלאפ םהרבא 'ר
:קיסמ הז ןיינעב תוטישה תא םכסמש ירחא יגאלאפ םהרבא 'ר ונב
וניאד רתיה אצמל השק אוה םאד ,ןודנה יפל לכהד ,םייח םיהולא ירבד ולאו ולאד תמאהו"
ושקבי הרותו ץרא יספא לכ וצורי וילאו רודה לודג אוה םאד ,םדאה יפלו .עונמל בוט טושפ
."ףידע השעת לאו בש םסרופמ וניאד ינוניב ח"ת ךא ?אנוגעב ענמי המל ,ילימ לכב והיפמ

תונוגע יניינעב לופיטהש םרמאב ,םתביבסבש הנוגעב םג קסעתהל תוליהקה ינבר וענמנ םימעפל
.לילגה ברה לש ודיקפת אוה

למאכרק לדנמ םחנמ 'ר
,הדעב םירבדמה םימלש םישנא המעו" למאכרק לדנמ םחנמ 'ר ינפל אבש הנוגע לש הרקמב
ינואג ,םינברה ילודג וענמנ םימלשה םישנאה לש םירבד תעצה יפכו .אתתאד אתוירשב ןייעל
ברה לע םא יכ ,רומגל הכאלמה םהילע אל יכ םרמאב ,אתתיא ךהד אתוירשב ןייעלמ םלוע
."ינולאש רשאל יתשרדנ ןכב .רמוחו לק רבד לכ אבוי וילא ,אוהה לילגבש

תוילגרמ ריאמ 'ר
יניינעב קוספל תוכזה תא םמצעל םיחקולש תוליהקה ינבר יפלכ תוילגרמ ריאמ 'ר הנופ הז תמועל
:תונוגע
'יל תילד תולהקה ינברמ והזיא הזלה םילקאב אצמנש ,האב יכ העומשה לא בל לכ סמנו"
ןתוא טרפבו ,תונוגע ריתהל די [ול] (הל) שי אוהש אמש ליקשו דיבע אתרדל אערתו אתרד
הז לע אנמרוהו תושר םהל שי וליאכו 'יתוביבסו ןעמוא 'קב 'יהש בר גרהה ןמזמ ונגעתנש
ינברל הלילחש ץרא ינואג ,יאשישק אנברד םרחה ןמ םיעדוי אלכ םמצע תא םישועו
םהל ,[תולילגה] (תולליגה) ינברל םא יכ אתתיאד אנוגיעב השעמל הכלה תורוהל תוליהקה
תלאש ןיינע ילא אובבש ,דעו עדוי אוה 'ה םיקלא ,תוילכו תובבל ןחובהו הז לע תושר ןתינ
.דואמ הברה אריאו העמד תוגלוז יניעו ןשקנ אדל אד יתובכראו תתרו ליח ינוזחא הנוגע
םימעפ יכ םיתש אלו תחא אל תולהקה ינבר וריתהש המ םימעפ הברה ינפל אב רבכו
."ה"ועב תועט ללכל ואבו םהלש תעדה לוקישב רמול ךירצ ןיאו הנשמ רבדב ועטו הברה

.הבורק הנוגעב לפטל תדחוימ הבוח "םלעתת לע ךרשבמ" יוויצהב ואר םיקסופה ילודג

ילע לטומ תצקש ליאוה" :שיגדמו תוריאמה םינפ לעב וברל הנוגע תלאשב הנופ יווליא סחנפ 'ר
ןיזירזה ןמ תויהל יברו ירומ ינודא תאמ שקבל יתאב ןכל ,וז הווצמב קסעתהל יתבורק איהש רחא
."רתיה הל איצמהל הווצמל ןימידקמו

תנכסב ןיב האריו דחפ ינפמ דיעהל דעה ארייתמ םא" :אוהו שדח רבדב ןודל אצי יגאלאפ םייח 'ר
שיש ,תונוגע תודע ןיינעל דוחיב וז הריקחב קסעתמו "דיעהלמ רוטפ םא תושפנ תנכסב ןיב ןוממ
.הנכס םוקמב םג דיעהל חירכהל םידחוימ םימעט


למסמך הבא