הלבקה יפל הנוגעה תרתה


ה"הלז ןוייח ןרהא ר"רהמכ שידקו ריע לבוקמה ברה וב םתחש ארתהל אנוגיע קספב יתיאר
אצמ יאלוזא ד"יחר ."ריתהל לפטנ ךכל הניכשל רעצ טרפ הזיאב הז ןוגיע עגונ ןעיד" ,בתכש
ןאמ אהרתסב ןימייק אמלעד יבקונ לכ אתניכשד ןיגב" :יחיו תשרפ רהזה ירבדב הזל ןיכומס
."היבגל יהיא אירש אבקונ היל תיאד

שי רהוזה יפ לע םלוא .םיקסופהו דומלתה דצמ רוסיא םוש ןיא "תינלטק" הניאש הנמלא אשיל
,םקימל התא אד" :הזל ריעמ יאלוזא דוד ףסוי םייח 'ר .הנמלא אשיל הנכס ששחו קופקפ הזיא
םסרפל אברוח הנימ קיפנו הז לע ןיחיגשמ םניא לארשי ןומה לכ יכ .ולא םירבד םסרפל ןיא יכ
"ו"ח הלקת אציו ןתרוענב תונמלא תונב תובר יחיכשד ,ולא םירבד


למסמך הבא