תונוגע יניעב תולשרתה

:קרפה ןכות
גרובנטורמ ריאמ 'ר
רקשלא ם"רהמה
ט"יבמה
רקסירב םהרבא 'ר
אדנל לאקזחי 'ר
השמ חמשי לעב - םיובלטיט השמ 'ר
אגניטיא באז יכדרמ 'ר
העד-ירעש לעב - ידארב ק"קמ ןיידה
(ב"יצנה) ןילרב הדוהי יבצ ילתפנ 'ר
ןאזרבמ ןואגה
רוטקפס ןנחלא קחצי 'ר


גרובנטורמ ריאמ 'ר
הנוגע לע הבושת םייסמ גרובנטורמ ריאמ 'ר
םדוק הפ חותפל יאדכ יניאש יפ לע ףא .םקיר ובישהל יתיצר אל תונוגע תנקת ינפמ"
ןיוכתמ יניא םנמא .תויראל שארו ןושאר חותפל םילעושל תובנז יכנא ימו יתובר ראש
."ריתנ ריתהל ומיכסי .אינולוקבש 'ובר ינפלו סונירה תולהק ויתובר ינפל ןד דימלתכ אלא

רקשלא ם"רהמה
.ונידי לע התרק תאזה השיאל הבכעה יכ וניתוצוחב ןרק העמשנ רבכו" :לצנתמ רקשלא ם"רהמה
."תונוגע לע רימחהל יכרד ןיא יכ ,תאז התיה יתעדמו יבלמ אל ינאו

ט"יבמה
םש רשא ו"צי םימכחה לעו" :הרתיהב ולשרתה הארוה ימכחש הנוגע השיא דעב לדתשה ט"יבמה
ותשא הרתוה אלו התע דע תודעה ןמזמ םינש 'גמ רתוי ורבע רבכו .הז ןמז ןוויכ תריקח ןיינע לטומ
."רתוי הנוגע היהתש יואר ןיאו

רקסירב םהרבא 'ר
:רקסירב םהרבא 'ר הנופ תובר םינש התרתה תא בכיע טרופקנרפב ןיד תיבהש הנוגע ןיינעב
.הנוע ןיאו לוק ןיאו טרופקנרפל םשל אטילד קסירב הפ ןאכמ םימעפ המכ ונבתכ רבכו"
יתוארב ינאו .הזה םויה דע הרמש אושל וז הינעו ,הנידמב םש םוריחה ינפמ איהש ילוא
יתחרטו יתעגיו .דוע קפאתהל יתלוכי אל ,דימת הייחל לע התעמדו הכבת הכב השפנ תורצ
."רפסה לע וירבד בותכאו ונממ יתרקחו יתשרד זנכשא ץראמ אבש םדא יתיאר תע לכב

אדנל לאקזחי 'ר
:תונוגע ןיינעב ותבושתב לצנתמ אוה אדנל לאקזחי 'ר
יתרמא .רפס םוש אלו חונמ םוקמ היה אלו לטלוטמו ענ יתייה תינש וירבד אובב תויהל"
(לעבה םוקמ) ףושטירמ העידי הזיא ותלעמ םורל אובי ךכ ןיב ילוא ,ןיתמא יבל םע ינא
םיחונ םינומדקה םימכח םחור ןיאו אוה ךופהנ ילוא ,יבל לא יתתנ וללה םימיב םנמאו
."םידדצה לכ שפחל היה םכרד םינומדקה לכו .אנוגע קסעב תוחדל

"השמ חמשי" לעב - םיובלטיט השמ 'ר
:תונוגע יניינעב תוזירזה לע דיפקה השמ חמשי לעב ,םיובלטיט השמ 'ר םג
יחורו םישנא לע המדרת לופנב הליל ןושיאב ,החונמ יאצומב רובעי יכ לומתא םויב הנהו"
הווצמ רבדל קקדזת אלו תחלצב ךידי ןומטת יתמ דעו ?םדרנ ךל המ :רמאל רועי יברקב
יתחתפו יתזרדזנו יצלח רבגכ יתרזאנ יתמק זא ?ןוגיעה ילבכמ לארשי תב ריתהל הבר
"ושדק ירבד יתשלש יתינשו יתירקו

אגניטיא באז יכדרמ 'ר
הזל(ו)" הנוגע תנקתל אוה ןיינעה אשונ םא וינפל תולאשה וברשכ גהנ אגניטיא באז יכדרמ 'ר
,הנידב ןותמ תויהל יתוא הנתנ אלו תודע תיבגה תא חור תשק השיאה האיבה" ."המידקה טפשמ
."הלילו םמוי העמד תוגופה ןיאמ ורגנ 'יניע יכ

"העד-ירעש" לעב - ידארב ק"קמ ןיידה
:העד-ירעש לעב ,ידארב ק"קמ ןיידה םג גהנתה ךכ
ובישהל יתשחו .הווצמה דצמ המודקה טפשמ ול יתתנ הז לכב יתודרט ובר יכ ףאו"
םילשורי לע ןילבאתמ ונאש ,באד אחרי שיר םרג אמוי יכ םג המו ,הנוגע תנקתל םדקומב
."םילשורי תוברוחמ תחא הנוב וליאכ הנוגע ריתמד תושדחה ח"בה 'ושתב אבומו ב"בות
דוע בכעל ילבל יוארהמ" :בר ןמז הנוגעה רתיהה ןיבכעמש םינברה לע דיפקה דוחיב
ןילבאתמ ונאש םימיב התע פ"כע םינש עבראכ ורכז דבאנ רבכ רשא ירחא השיאה רתיה
וליאכ אנוגע ריתמהד ל"זח רמאמ םשב ח"בה תובושתב שרופמו םילשורי לש הנברוח לע
יהיו .דוע רתיהה בכעי אל ותרות דובכ רשא יוארהמ .םילשורי תוברוחמ תחא הברוח הנב
."הרמוגה ש"ע תארקנ הווצמה

(ב"יצנה) ןילרב הדוהי יבצ ילתפנ 'ר
(ב"יצנה) ןילרב הדוהי יבצ ילתפנ 'ר
,הצילמ רבד יבלב יתרמאו .םינש שלש הז אנגעימו תבשויש אד התבולע לע רעטצמ"
םיסרטנוקב םירתיה ריתהל ןילפלפמש המ ונייה ,ןתלקלק איה לארשי ימכח תנקתד
.(בר ןמז רתיהה בכעתמ הז ידי לעש) "םלוקלק םרוג אוה אקוד םיכורא

ןאזרבמ ןואגה
לע ךמתסמ אוה .הריתיה בכעל אלש ידכ ,באב העשתב הנוגע לע ותבושת םייס ןאזרבמ ןואגה
"הנוילעה םילשורי תוברחמ תחא הנב וליאכ ןמזב תחא הנוגע ריתמש ימ לכ"ש ח"בה תבושת
ןברוח לע םוצה םויב םויה הבושתה רומגל יתקחדנ" :והשעמ לע קדטצמו (אכ 'מע ליעל ןייע)
."ונתראפת תיב

רוטקפס ןנחלא קחצי 'ר
תבוטל הברה לעפש ,רוטקפס ןנחלא קחצי 'ר ,אנבוקמ ןואגה םג וקל ול םש ח"בה תבושת תא
:תישעמ הניחבמ םג תונוגע
אנוגעה ןיינע איצוהל ןוכנה ךרדה ונינפל תורוהל םולה דע 'ה ינרזע יכ םשהל הלהתו"
אלה .םשה תרזעב הרות לש התימאל תונוכנ תודוסיב חוורומ רתיה יפ לע ארתיהב
לש רודיסהו הביתכה תכאלמ דוחיבו ,דואמ המוצעה יתדרטו יתשלוח בור לכל עודי
ןעמל אנד הבר הדובעה דובעלו קקדזהל יתיאר הז לכ םעו הזה לודגה סרטנוקה
'א אנוגע ריתמה לכ יכ םרמאמכו ,דואמ איה הבר הווצמ יכ ,אנד התבולעה תנקת
."םילשורי תוברוחמ 'א הברוח הנוב וליאכ

ליצהל ונירזעב 'יהי 'דו" "הנוגעה יניינעב םיריתמה םינברהל אנבוקמ ןואגה ףרטצמ הבר החמשב
לע לדתשהל הבר הווצמו תונוגע תונקת לע ל"זח ושח רבכ יכ ,ןוגעה ילבכמ אנד התבולע הנוגעה
"הז

:קיסמ אוה הינפב אלש הריתה ד"בהש השיא ןיינעל
ןיד תיב לכ לע הווצמ יאדוב זא ,ןוגיעה ילבכמ הל וריתיש תרדהמ השיאהד ןניעדיד אכיה"
והוריתיהד ודבע ריפש ןכ לעו ,וינפב אלש ןיכזד ,תוכז רדגב והזד ןויכ ,הריתהלו קקדזהל
."התבוט והזד ,הינפב אלש ףא

:ופקונ ובל היה רתיה הל אצמ אלש הנוגע לש הרקמב
לא ןזוא יתיטה אלו רוסיאה יטילחהב יתבוח ידי יתאצי אל יזפחב ילואו ןפ יכרד יתבשח"
הנמנ אלו הווצמ רבדל ונמנ ויריבחש לכ ל"זח ש"מב יתדכלנ ו"ח אמש ,אלוקל הלומה לוק
תורודה ילודג הב וקיזחהש הווצמ יאדו איהו תונוגע תנקתל ל"זח ושח הברה יכ .םהמע
"םהידיב התלעש ליעומה ןפוא לכב

ותשלוח תורמל םק ותריטפ ינפל ןורחאה עובשב ."תונוגע תרתה תוצמ" םייקל זרדזה ותומ םוי דע
איה םשה ךורב" :חמש רתיה הל אצמשכו ,תחא הנוגע לש הרקמב ןייעל ידכב ,הלילה עצמאב
."תרתומ


למסמך הבא