הנוגע-רתיה לע זעל תאצוה

:קרפה ןכות
אקארקמ לשעה עשוהי 'ר
(ל"שרה) אירול המלש 'ר
רוטקפס ןנחלא קחצי 'ר
טומס י"ר


.ריתהל יאשר וריבח ןיא רסאש םכח :ןידה רמאנ אל תונוגע יניינעבד ,אללכ לייכ גרפמ ל"רהמה

אקארקמ לשעה עשוהי 'ר
:אקארקמ לשעה עשוהי 'ר ריעמ הז תמועל
אל ה"הלז ח"בה לעב גלפומה ןואגהש ןויכ ,ןודנה הזמ ידי ךושמל יואר היה יכ םגה"
ןיבישמ ןיא כ"או הרתיהל םיקיפסמ תוידעה ןיא יכ ,ול הארנ היה יאדו התרתהב לדתשה
ל"נה ןואגה יכ ,ינפל ודיעה יכ ןעי קרו ךא .'וכו רסאש ותומכ םכחו ותומ רחאל יראה תא
ךליש והוצו ל"נה הנוגע השיאה יבהואמ דחאל ארק ותריטפ ינפל םימי השלש וא םינש
ירמגל היל אקיספ אלד מ"ש(ו) יתרמא זא ,התרתהב לדתשהל ינממ שקבישו ילצא
וחור בשה והנתנ אל רשא וירפס רובחב ותדרט בורמ ךא .הרוסא איהש ה"הלז ןואגהל
ילוא הפצמ היהש דועו .אתתא יאהד אתוירשב ןייעל יאנפה ול קיפסה אל ,םרמגל ידכ
וילעמ לקיה ידמ רתוי ןוגיעה ימי וכשמנש הארש ןויכו .םירורב רתוי תוידעב רבדה ררבתי
ל"זח ושח הברה יכ ,התרתהב יתלדתשהו דדועתאו ה"עב יתמק ןכל .ילע הכילשהו הלוע
."הנוגעל

:בתוכ אוה רחא הרקמב
לצא הלדתשה רבכו ל"נה םידעה ירבד לכב הל אפרי ימו התרתה דואמ השק יכ םגה"
םימעפ המכ וב הריצפה םג .ה"הלז לאוי ר"רהומ רודה תפומ ןואגה םשארו םימכח המכ
'ילע ימחר ורמכנ הרבש םיכ לודגו הנוגיע ימי וכשמנ יכ יתוארב מ"מ .םולכ הדיב הלע אלו
."ןוגיעה רסאממ הריתהל ךרד םימשה ןמ ונורוי ילוא ,ןייעל יתרמאו

ןיד תיבב ןתחתהל הרתוהש הנוגע לע זעל איצוהל אלש ,דחוימב ודיפקה הארוה ימכח םינברה
."הירחא רהרהל תושר ונל ןיא(ו) קושל תרתומ וז השיאד ונעדי אטשוק"ד הרקמב ,ועבקו

(ל"שרה) אירול המלש 'ר
:ריתהל אצי הקספש הנוגע לע זעל יאיצומב רעוג (ל"שרה) אירול המלש 'ר
םוגמגו קפס ילב ונלש ןיד תיב פ"ע תרתומ השיא התואש ,יבמופב םירבדב רמוא ינא ןכלו"
לע זעל איצוהל אלש ,םינומדקה ורזגש םימרחה ףורצב לודגה םרחב ינרזוגו .םלועבש
ןודנב םהמע יכונא ןכ ללג ,םיתפש תוזלמ קיחרהלו םישדקב םומ ליטהל אלש ידכב ,ןיטיג
תרתה וז הארוהב םיקפקפמב ינומדקה שחנכ ינועפצ סרא ינא ליטא יתבישי ףורצבו .ןדיד
.ןיאמראו ןידוי םירחא י"ע הלובחתב ןיב רובדב ןיב השעמב ןיב דוד 'ר תב הרש הנמלאה
התימ שנוע ליטהל יוארש ...ןימוחינ תנשל הכזיו םימורמ ימשמ םענוי ונירבדל עמושהו
ריהזמ ינא כ"ע .אשנתש רחאל ש"כו אשנתש םדוק 'יפא ןדיד רתיהב ןיזירתמה לע אתמשו
קפקפל ,הלובחתב וא הארמב םנושל ובברשי וא םיתפשב אטחיל וסרהי יתלב םיברב
."םישודקה ונימכח תד יפכ ןודיו ןימאי אלא ,אתתיא יאהד תוירשב

:םילודגה ראש םג ופרטצה ל"שרה לש ומרחל
.םלועה תובא םרחב ודכליו םב ולשכי אשיב אנשיל וא ןוניר וא זעל ואיצויש םיעשרהו"
לוחי ךכ טגה לע רוערע איצומ לע - םת וניבר - ןואגה לש הריזגה לחש םשכש הארנ
םעטו דחא הנקב םילוע םיניינע ינש ירהש ,אמלעל השיא תרתה לע רוערע איצומ לע
,הרתהה לע קתע ירבוד יפ םותסל ,הרהזאה לעו הרתה לע םיכסמ יננהו" ."םהל דחא
."הרפכ ואצמי אלש ,םראוצ לע ךורכ ש"חנ אהיש

ותודעב םלוא .יח הלעבש דיעהו רחא דע ףוסבל אב הריתה רגולק המלש 'רש הנוגע לש ארקמב
ימו .הרתיהל טושפ רבדה ךכל" רגולק המלש 'ר קיסמ ןכ לע .םיקופקפ הברה ויה הז דע לש
."ןידה תא ןתיל דיתע הילע בכעיש

רוטקפס ןנחלא קחצי 'ר
ק"קד ברה .אנבוק די לעש ןאיקוש ריעמ הנוגע ריתה םעפש ,רפוסמ רוטקפס ןנחלא קחצי 'רמ
ןואגה םלוא ,הז ןיינעב רוטקפס א"יר םע חכוותהל ידכ אנבוקל אב הז הזל םיכסה אלש ןאיקוש
הזב קפקפלו רבדל ישפנ ןיא ןכ לעו ינפלמ רתיהב האצי הלאשה" :ל"נה ברה לא הנפ אנבוקמ
."ללכו ללכ
רתיהב קפקפ תומביב י"שר ירבד דוסי לע הריתה רוטקפס ןנחלא קחצי 'ר ,אנבוקמ ןואגהש הנוגע
:ריעהו י"שר ירבדב העט ןנחלא י"רש וחינהב קסירבוב לש הבר ,אריפש לאפר 'ר הז
םותחה לע אב תאז לכבו ."תועט ידיל אבל לכוי אוה ףא ןנחלא קחצי יבר ומכ בישמ הנה"
רתיההש יל ירב יל תיארנ הניא ןנחלא קחצי יבר לש היארה םא יכ" וז הנוגע לש הרתיה לע
יאדו היאר ןיא י"שרמ םא ,לושכמ אצי אל ודימש ,ןנחלא קחצי יבר לע ךומסל שיו .ןוכנ אוה
."רתומ - ריתמ ןנחלא קחצי יבר םא .רחא םוקממ היאר שי

יואר ןיא לקהל גהנמה טושפש רבד" :לאומש רכב בקעי 'ר קסופ ללכו ללכ זעל תאצוה עונמל ידכ
."ואשנ רבכש םישנה לע זעל איצוהל [אלש ידכ] ,רימחהל

טומס י"ר
:ויתרבק תרימאל עגונב תודע ןיינעל טומס י"ר ליקמ הז םעטמ
וריתהש םישנה ראש לע זעל איצומ התאש ינפמ ,רימחהל ות יואר ןיא הזב ולקהד ןויכד"
רמאד איההמ הזל היארהו .הרובק םהב רכזנ אלש ןויכ ,םירזממ םהינב ןכ םאו ואשינו
וליקה ירהש ,אתתיאד הנוגיעב ןכש לכ ,ןכ ורמא םימכח םהב ורימחהש ןיטיגב םאו .ןיטיגב
."םימכח םהב


למסמך הבא