הווצמה תוכז

:קרפה ןכות
שווירט םהרבא 'ר
יזנכשא לאלצב 'ר
םייהנפוא דוד 'ר
רגולק המלש 'ר


שווירט םהרבא 'ר
.םימה תולוצמב העיבט תתיממ שווירט םהרבא 'ר לצנ תונוגע תרתה תוצמ םויק תוכזב

:םהרבא תכרב ורפסל המדקהב ורופיס הכו
.הרבדאו הנעאו יתפש חתפא ימע ושענש םיסנה לע התעו"
,הריכזא םדא לכלו
,ארית ךיקולא 'ה תא רמאל
.הרז העיבטב 'ורנהב יתעבט יכ
,הריציל ק"פל ה"סר תנש ןסינב ה"כב טרפבו
.ארהנב ףטשב דרויו הלוע םימה ינוכילוה
.הריעה אייפוקסל םוי יצחכ היהו לימ ומכ קוחר
.הרבחב ימע וולתנ רשא םידוהי השלש הז וארו
.הרובק יל תתל ינאצמי ילוא רהנה תפשב ינשקב םהמ דחאו
.הרמ ומכ יל םירמה םימהמ םיוג ינש ינואיצוהו
.הרוצ םע עבטמב םיחרפ השלש ינממ וחקלו
.הרקו המח עיז עיזהל ינוביכשהו רפכב ינוכילוהו
.הריעשו השדח רענש תרדאב הכימשב ינוסכיו
.הרוחשב הנבל האקהב םיבר םימ יתואיקהו
?הרומג העיבטמ תלצנ ךיא המיתה םיוגה ילא ורמאו
.הרתסנ םתייוגו וסוסו רגות עבטנ םש וינפלש םויב יכ
.הרי רהנב וסוסו וליחו רגותה תבכרמ
.הרובגו חכב טושל םהל ליעוה אלו
.הרבו הכז הלפת יבלב יתללפתה רהנה תולוצמב יתויהבו
.ארבגל אשנהל תונוגע ריתהל םימכחל ילש קספ םע ךלוה יננה יכ 'ה ההא
,הרוסא יתשא ראשתו ףוס םהל ןיאש םימב עבטא המל כ"או
.הרוסו הלוג הדומלג הימי לכ הנוגע
.הרכזנ ליעל רשא תונוגע ריתהל יתישעש קספה 'רותו
,הרורצ םייחה רורצב ושפנ ביבח ןב בקעי ר"רהמ םכחה יכ
.הריאמ שמשכ ודי תביתכמ הז לע בתכ ילא חלש
.ארתיהל תוטנל יניעב הארי םא תונוגעה ןיד לע קספ בותכל
.הרמוחל אלו לקהל םינפ שי םא תונוגע תנקת םושמ
.הרוחב ןיידע התיה תחאהו ורתוהש 'ה ינכזו
,הרבעתנ רכז ןבמו דמחנ רוחבל תאשנו
.הרטונ ישפנל ינומש םהרבא יתירב ילעב םהו
.הריהבה הלימה תעשב ןבה יתוערז לע תחקל
.הרפסא ויתואלפנ יל ודסח אילפה רשא 'ה ךורבו
.ארמו אניצחב רבקיהלמ זא ינליצה יכ לע
.ארוביזו אברקעכו םיגדל ינליכאהל רהנב יתתימ התיה אלו
.ארידאו לודג סנב םימב עגילמ ולוצינ םה םג ימע ויהש םירפסהו
." הרידתב תינעת ילע יתלבק םויב וב הנש לכבו

יזנכשא לאלצב 'ר
תוכזל יתכפה רשאכ תוכז ףכל יננידי לאהו" :תונוגע יניינעב תחא הבושת םייסמ יזנכשא לאלצב 'ר
."הנוגעה

םייהנפוא דוד 'ר
:יזנכשא ןושרג 'ר ,ובר חבשב הנומ םייהנפוא דוד 'ר
ןהילעבב ,םילעבב הלאש םהל שיו .םישנה ולא לארשי ינבל דיגתו בקעי תיבל רמאת הכ"
םימבו םיב ותניפס העבט התעמ אלא ,ותיבב שיאה ןיאו םיקחרמל וכלה קר ,םהמע ןיא
שקבמ אוה .ויביבס לכ האורו דמוע היה יברו ירומ ינודאו .ףוס םהל ןיא וא ףוס םהל שיש
רמא ויפ חורבו ,היוטנה ועורזו קושב האיצמ אצמו עגי .העיגיב אלא אצומ וניאו ודומיל
תונב ןוגיעל ששח הברהו .קושל אשניל הריתהו הל 'יהש לעב תוקיז בישנו חורה בישמ
."לארשי

ץרפ 'ר לא לארשי תונב" :תורח גרובסלוקינ ק"קד הבר אניד יב שאר ,ץרפ 'ר לש ותבצמ לע
."הניכו המכח הנק ,אניד תיב שאר היה" יכ ,הנוגע בשת לב ,ותשאל שיא ןיב םולש ףדור ,הניכב

רגולק המלש 'ר
:תונוגעה תבוטל הברה לדתשהש ,רגולק המלש 'ר לע בתוכ שא ירמא לעב ,רוגנוא ק"קד ברה
וימי ךיראי 'ה לא וארק ,הנזולעת הזלה ןואגה לא לארשי תונב ,ותראפת ןואג לע ארקאו"
וארק ,הניכב הזה ןואגה תומ לע לארשי תונב" :םידפוסה וילע וננוק ותריטפ תעשב ."םימיענב
."ןכלצ רס יכ ,ןכילע יהנ הנאשתו הנאובתו תוננוקמל

לע ללפתהל ויריכמ םע ךלה אנבוקמ ןואגה .רוטקפס ןנחלא קחצי 'ר לש ונב הלח ב"לרת תנשב
:םהל רפיס זא .בטוה הלוחה בצמש ול ורשב ותלפתמ ובושב .הלוחה ונב
םינש תורשע המכ הז רשא ,ךינפל עודיו יולג ע"שבר :יתרמאו 'הל ידי יתומירה יתליפתב"
םיטחוש ד"ע תונוגע ירבד לע ילא ואב תובר תובושתו תולאשו תונברב שמשמ ינא רשא
יחכ יפכמ רתוי לדתשמו למעו עגימ םעפ לכב יננהו .םרסואל םירוערע םהילע ואציש צ"שו
ילע םג םחרו סוח ןכ לעו .םב יולת ילפט רשא םישנאה דעב רתיה ידדצ שקבל יניע לכ םשו
."וב יולת ילפט רשא ינב לעו


למסמך הבא