םוריח-תעשב הווצמה םויק

:קרפה ןכות
רתיב ןברוחמ
אזרא לתב םיגורה
גרובצריו ידוהיב תוערפ
"אניוו תריזג" תנש ,פ"ק תעשב תונוגע
ט"ת-ח"ת תונשמ
ןוילופנ דגנכ רורחשה תמחלמ


בר ןויע תשרודה ,דואמ יארחא ןיינע םיליגר םיאנתבו ןנוקיתכ םינשב םג איה תונוגע תרתה
תונוגעה ירקמ םה םישק המכו המכ תחא לע .הבחרה הכלהה תורפסב הלודג תוקמעתהו
תדגה לע הרקיעב הכלה יטפשמ יפ לע תדסוימ ןוגיע ילבכמ השיאה תרתה .םוריח-תעשב
."רתיהל ףינס" רותב קר ןובשחב םיאב תוחכוה ראש .הלעב תתימ לע םידעה

םילוכיה ,םידע אוצמל תודיבכמה ,תוביסנב בור יפ לע תומרגנ םוריח תעשב תונוגעה ירקמ
תורכזנה תונוגעה תבוטל תוברה תולקהש אדבועה תא ןייצל יואר .הלעב תתימ לע תואדוב דיעהל
.ושענ םוריח-תעשב הארנכ הכלהה תורפסב

רתיב ןברוחמ
השעמ בוש" :רמאנ אתפסותבו "שיא תשא ריתהל המשנ הנממ טלמנ אלש" עודי רתיב ןברוחמ
תא ואישהו םימכח ינפל השעמ אבו דחא םהמ הלע אלו ריתיב-םוקרכל ודריש םדא ינב םיששב
."םהישנ

אזרא לתב םיגורה
שיא הימחנ רסומ תומבי הנשמב .הנקתנ םוריח-תעשב דחא דע יפ לע השיאה תא אישהל הנקתה
ירבד תא הצרה אביקע 'ר "דחא דע יפ לע השיאה תא ןיאישמש ,ןקזה לאילמג 'רמ ינלבוקמ" :ילד
ג"ר אישהו אזרא לתב םיגורה וגרהנש ,ג"ר רכזנ רבדה ךותמ" .לאילמג 'ר ינפל ילד שיא הימחנ
."דחא דע יפ לע ןהיתושנ

גרובצריו ידוהיב תוערפ
אלש ורימהש ןתוא תודע לע ךומסל ורמגו ונמנ וניתובר ףוסאב" גרובצריו ידוהיב תוערפ ימיב
:תוערפה ימימ תונוגעה םישנה תא ריתמ (ש"ארה) רשא 'ר "ןובאיתל אלו סיעכהל

תוריזגה םוקמב 'יהש םתוא לכמ בר גרה םויב הטילפ הרתונ אלש ,הרורב העידיב ראובמו יולג יכ"
."ונתרתהב הרורב תודעב ואשנש םישנ ןהילעבמ איצוהל ורוי אלו .ןיעודי ןתואו ןיריממה םתלוזו
.רודה ילודג ,םינברה ראש םג ופרטצה ש"אר לש ורתיהל

"אניוו תריזג" תנש ,פ"ק תעשב תונוגע
תודוא לע" :ןלרסיא לארשי 'ר קספ (1421-1420) "אניוו תריזג" תנש ,פ"ק תעשב תונוגעל עגונב
יתעמש אלו תוסונאה יפ לעו 'יוג יפ לע ורתוה ל"צקז ךיירטשואמ םישודקה םישנ יכ אנעדי םישנה
."רבדב ןיקפקפמ ךכ לכ

ט"ת-ח"ת תונשמ
:תרפסמ אניירקואו ןילופב תוידוהיה תולהקה תודמשה תונש ט"ת-ח"ת תונשמ אקינורכה
תובושח הברה םישנ ...תראשנה הטילפ הצעיתנו הפסאתנ ,תרצעה ירחא י"ת תנשב זאו"
,ןהילעב תתימ ועדי אלש ,תונוגע ויה ןהמ הברהו תונמלא ןהילעב ירחא וראשנ ,תונוגהו
,ןהילעב תתימב וארש ,תורחא םישנ ויה םג .ןהייח ימי לכ הנגעתו ,ןהיבוש דיב ןהש ובשחו
,םישגונה דיב םהיתושנ וארש םישנא הברה ויה םגו .תורוסא ויה ןהילעב יחא תורצהו
תורצל םהישנ הנאובת זאו ,תורחא םישנ םהל וחקיו ,םישותיו םיבובזכ וגרהנש ובשחו
,תונעהו תולשכמה ריסהל ידכ ,תונידמה ישאר ופסאתנ זאו .תורוד רודל וכבו וקעצו
."תונקת המכו המכ וניקתהו

םירצמל דעו הנידנטשוק ,ןקלבה תוצראל ואב ט"ת ח"ת תונשב הדמשהמ ולצנש םישנ הברה
היהש םוריח תעשב זנכשא ץראמ ואבש תונוגע םישנ תצקמ"ל עגונב הלאשה הררועתנו ועיגה
הפ ואצמנש וללה םישנהו .לארשי תולילג לכב ורזפתנו ףטו םישנו םישנא ובשנ תונועבו ,םש
חילשה ךליו .הלעבמ תותירכ טג דחא לכל איביו זנכשא תוצראל ךליש ,חילש םהל ורכש םירצמ
תדכ םש לש ןיד תיבב ותשאל תותירכ טג בתכ ןהמ דחא לכו ולא לש ןהילעב אצמו רקחו 'זנה
לע ודקש םירצמב םינברה םלוע ."תוקיפס המכ הזב לפנ םירצמ הפ ןיטגה אבכ יהיו .הכלהכו
.ןוגיעה ילבכמ ןתוא וריתהו תונוגע הנראשת אלש ,לארשי תונב תונקת

ןוילופנ דגנכ רורחשה תמחלמ
ד"עקת תנשב" :ץילרטסוא ק"קד הליהקה סקנפב םושר ןוילופנ דגנכ רורחשה תמחלמ תפוקתמ
םהישנש ידכב .םיאושנ םידוהי םש ותמו אבצה ישנא ליבשב םילוח-תיב ונריעב רדוס (1813/14)
םהיתובשומ-םוקמ ,םהיתומש תא התימ-תדועת יפ לע ונמשר תונוגע הנראשת אל
."םאצומ-תוצראו

םיכרד אוצמל רשפא יצאנה ןודזה ןוטלש לש עשרה תונברוק ,וננמזבש תונורקעה ירקמב םג
תרתהב םהב םילקתנ ונאש םיישקה .םוניהג ירודמ העבש ורבעש םישנה לש םלבס לע לקהל
ךפיהל תונוגע תרתה תוצמ םויקמ םידמולה יגוחו םינברה תא םירטופ םניא םוריח תעשב תונוגע
שפחל אוה ותבוחמש ,הלאה תויחה תונמלאה יפלכ לארשימ בר לכ לע תצבורה הלודגה תוירחאה
תונוגעה תיעבל שידקהל שודק בוח וילע ליטמ ןוגיעה ילבכמ ןתוא ררחשל ידכב ,רתיה ידדצ לכ
.ללכה ןמ תאצוי בל תמושת םוריח תעשב