םייתכלה םיטביה - תיאופר תוידוס

לאפר הליש ברה

גרבניטש םהרבא ר"ד תכירעב ,איסא רפס :ךותמ
ז"משת סמ תאצוה

  .דבלב האופר תוכלהל ינייפוא וניא םייאופר תודוס יוליג לש יתכלהה רוסיאה
  "ךימעב ליכר ךלת אל" :קוספב ורוקמו ,אוהש לכ דוס הלגמ יפלכ רמאנ הז רוסיא
                 :ראובמ תועד תוכלה ם"במרבו .(זט ,טי ארקיו)

  לע ןיקול ןיאש פ"עאו ךימעב ליכר ךלת אל רמאנש השעת אלב רבוע ורבחב לגרמה"
  אל' ול ךמסנ ךכל ,לארשימ תובר תושפנ גורהל םרוגו אוה לודג ןווע ,הז ואל
  ןעוטש הז ?ליכר והזיא .ימודאה גאודל ערא המ דמלו אצ ,'ךער םד לע דומעת
  פ"עא ,ינולפ לע יתעמש ךכו ךכ ,ינולפ רמא ךכ רמואו הזל הזמ ךלוהו םירבד
             .(ב-א ,ז"פ) "'וכו םלועה תא בירחמ הז ירה תמא אוהש

  ןידה קספנו וילע ובר וירבחש ,לקמה ןייד יבגל םג רמאנ תוליכר לש הז רוסיא
     :ןירדהנסב הנשמב בותכ ךכ .רבדב לקה םצעב אוהש רפסל ול ןיאש ,ארמוחל

  יירבחש השעא המ לבא ,םיבייחמ יירבחו הכזמ ינא רמאי אל אצישכל ןינמו..."
  ,טכ) "'דוס הלגמ ליכר ךלוה' רמואו 'ךימעב ליכר ךלת אל' רמאנ הז לע ילע ובר
                                    .(א

  ןיאש םג לולכ וז הכלהב .א ,טי םינייד 'לה ,מ"וח ע"ושב הכלהל קספנ ךכו
          .ותמכסה אלל ,הלוח לש יאופרה ובצמ תלוזה ינפב ףושחל אפורל

  תודוס יוליג םיבייחמ וא םירשפאמה ןודינב םיגירח ןיא םא הלאשה תלאשנ םלוא
  םיתעל ותינוכמב גהונה הגהב זחואה םדא :אמגודל .םימיוסמ םירקמב םייאופר
  םאה ,תנכוסמ ותגיהנש דע ,תישפנ וא תיזיפ ותואירב בצמ רערעתנו ,תונמוזמ
  וז הלאשל הבושתה ?יוושכעה ותואירב בצמ יושירה דרשמל עידוהל אפורה יאשר
  בייחש אלא ,הלוחה לש ותואירב בצמ לע רפסל יאשר אפור ותואש קר אל :הרורב
  ורבח רחא ףדורה..." :חצור תוכלהב תושרופמ עבוק ם"במרה .ןכ תושעל אוה
  ףדורה דימ ףדרנה ליצהל םיווצמ לארשי לכ ירה ןטק ףדורה היה וליפא וגרהל
  לע סוחל אלש השעת אל תוצמ וז ףא" :ןכו .(ו ,א"פ) "ףדורה לש ושפנב וליפאו
  רבועה ךותחל רתומ דליל השקמ איהש הרבועהש םימכח ורוה ךכיפל ,ףדורה שפנ
  לש וניד .(ט ,םש) "הגרהל הירחא ףדורכ אוהש ינפמ דיב ןיב םסב ןיב היעמב
  לכה תושעל הווצמו רוביצה םולש תא ןכסמ  והירהו ףדור ןידכ הגיהנב רוסאה
  ימ םגש תשרופמ היאר איבה (י"קס ,הכת מ"וח ע"וש) א"רגהו .ךכמ וענמל ידכ
  אמק אבב תכסמב .ףדורל בשחנ כ"ג - בל עור ךות ןכסלו ףודרל ןווכתמ וניאש
                                  :רפוסמ

  יעב ,ארבמה ישניא וקילסד ימק ארבמל ארמח קיסאו םידקאד ארבג אוהה"
  אתא ,עבטו ארהנל היידשו ארבג אוההד ארמחל היל חלמ ארבג אוהה אתא ,יעובטאל
  יאה ל"א ,אוה ורבח ןוממב ומצע ליצמ אהו ייבא היל רמא ,הירטפ הברד הימקל
                      .(ב ,זיק) 'וכו "אוה ףדור ארקיעמ
  אב .עובטל הדמע איהו ,םישנאה הנממ ודריש ינפל תרובעמ לע רומח הלעה םדא]
  רובע םולשתמ ותוא רטפ ,הבר ינפל אב .עבט רומחהו ,םימל רומחה תא קרז ,דחא
  רובע םלשל אוה ךירצו) אוה ורבח ןוממב ומצע ליצה ירהו :ייבא ול רמא .רומחה
  רומחה תא הלעהש ימ :ול רמא .(רומחה רובע םלשי :רומאל ,הלצהה תואצוה
                  [.הב םיעסונה תא ןכסמה ףדור אוה תרובעמל

  אוה בשחנ מ"מ ,הניפסה יעסונ ןכסל ללכ ןווכתה אל רומחה לעבש תורמלש ירה
  לש הכלהה םצעמ תאז חיכוהל רשפא יתעדל .ונכתסהש התייה תואיצמהש ןויכ ףדורל
           .ךכל ןווכתנ אלש רורבש פ"עא ףדורכ בשחנה ומא יעמב רבוע

  קסועש ןוגכ םיבר ןכסמש ימ..." :ןודינב תשרופמ הכלה א"מרב םג וניצמו
  .(א םש) "תוכלמל ורסמל רתומו ףדורכ וניד תודיפקמ תויוכלמהש םוקמב םיפויזב

  רוביצ ישנא לש םתואירב בצמב רוביצה תוניינעתה תכלוהו תרבוג ונרודב
  רוסמל םייאופר תודסומ וא םיאפור לע ץחל רצונ םיתעל .הלעמב הנושאר םתוכמסש
  יתייה ?ןודינב הכלהה תעד יהמ .תרחא וא וז תוישיא לע קיודמ עדימ רוביצל
  רש ,הלשממה שאר לש םגוסמ םדיב תורוסמ תוילרוג תוערכה רשא םישנאש ,רמוא
  תושק תולאש םהינפב םיאיבמו םתוא םיבבוסה ירה 'דכו ל"כטמרה ,ןוחטיבה
  םטופיש רשוכ םאהו םתואירב בצמ ,עבק ךרד ,הנמאנ תעדל יאדוב םהילע - הערכהל
  שארב תורישי רחוב וניאש ונלשכ הנידמב - בחרה רוביצה םלוא .םגפנ אל
  ןיא ויבגל - דוסי תויעב םתעד לוקישל איבמ וניאו 'דכו ןוחטיבה רש ,הלשממה
  לש םג םייאופר תודוס וינפב ףושחל םיאפורה לע ןיאו אדירג תונרקס אלא וז
      ."דוס הלגמ ליכר ךלוה" :לש ןורקיעה בוש ןאכ םייק .הלעמ ימר םישיא

  אקווד .תלוזה לש ותואירב בצמ לע רפסל הבוח ףאו רתומש םיתעל וניצמ םנמא
  .רבדב רתיה ירעש ונל חתפ ל"ז םייח ץפחה ןרמ ערה ןושל תוכלהב לודגה הרומה
  ףושחל ריתמ אוה (152 'מע ,ט ללכ ,תוליכר ירוסיא 'לה) "םייח ץפח" ורפסב
  ןיאושינ יכרוצל וב תניינעתמה תינולפ ינפב ,ינולפ לש םייאופרה ויתודוס
                     :ךכב תולבגה רפסמש אלא .(ךפהל ןכו)

               .אמלעב השלוחב אלו תישממ הלחמב אוה רבודמהשכ .א
            .תוריתי תומזגה אלל איהש יפכ הלחמה יטרפ רפסל רתומ .ב
  דצה תא ותאנשמ אל ,ןינועמה דצה תלעותל םירבדה ויהיש ןווכל רפסמה לע .ג
                                .ינשה
  טלחוה רבכ רבדהש ול רורבש ןפואב אל ,ולבקתי וירבדש רבדל םילגר שישכ .ד
       .תוליכר םתס וז ירה הזכ ןפואב .דירוי אלו הלעי אל ורופיסו
         .רפסל ול רתומ דחא דע אוה םא ףאו ךכל םידע ינשב ךרוצ ןיא .ה
  העימש י"ע אלו ול הריהנה תימצע העידי ךותמ םיטרפה תעדל רפסמה לע .ו
                               .םירחאמ

  תלחנ הניאו הווהב תמייק הילע חוודמש הלחמהש אוה רורב יאנת :ףיסוהל שיו
                                .דבלב רבעה

  תקלח" ורפסב ל"ז שיירב י"מרגה םג קסוע םייאופר תודוס תפישח לש וז הלאשב
  תחפשמל עדימ רוסמל ביוחמ אוה םאה תעדל שקיב ידרח אפור .(ולק ,ג"ח) "בקעי
  רשאמ רתוי היחי אל םיאפור תעדל רשא ,תראממ הלחמב הלוחה רוחבל תסרואמה הלכ
  אוהש אלא הלחמה לע רפסל אפורה לע רוסיא ןיאש קר אל ,ותעדל .םייתנש-הנש
  אלו ליצהל לוכיה לכ" :תושרופמ עבוק חצור תוכלהב ם"במרה .ןכ תושעל ביוחמ
  םיטסיל וא םיב עבוט ורבח תא האורה ןכו .ךער םד לע דומעת אל לע רבוע ליצה
  םירחא רכשש וא ,ומצע אוה ליצהל לוכיו וילע האב הער היח וא וילע םיאב
  וא הער וילע םיבשחמ םירסומ וא םיבכוכ ידבוע עמשש וא ,ליצה אלו וליצהל
  השועה ,ולא םירבדב אצויכ לכו 'וכו ועידוהו ורבח ןזוא הלג אלו חפ ול םינמוט
  םילימב "בקעי תקלח"ה תעדל .(די ,א"פ) "ךער םד לע דומעת אל לע רבוע םתוא
  גוסמ םירקמבש אפורל הרהזאה הלולכ ,"ולא םירבדב אצויכ לכו" :ם"במרה ףיסוהש
           .ןוסאמ תלוזה תא ליצהלו ול עודיה תא תולגל אוה בייח הז

  ליכר ךלת אל" קוספב ורוקמש טרפב יאופר דוסו ,ללכב דוס יוליג רבדב רוסיאה
  הזכ הרקמב .רבדב עדויה לש ותודעל קקזנ ןידה תיבש הרקמב רמאנ אל ,"ךימעב
  קספנו .(א ,ה ארקיו) "ונוע אשנו דיגי אל םא" :אלא רפסל רוסיא ןיאש קר אל
                               :ע"ושב הכלהל

  דיעהל בייח ותודעב תלעות ורבחל שיו ודיעהל יוארו ורבחל תודע עדויש ימ לכ"
    .(א ,חכ מ"וח) "ודבל אוהש ןיב ומע דחא דע שיש ןיב ול דיעיש ונעבתי םא

  תופכל לוכי ד"היב םאה ,ורבח לש ודוס רפסל אלש עבשנש דחאב םיקסופה וטבלתנ
  םע הב בייח אפור לכש (סטארקופיה תעובש) םיאפורה תעובש :ונניינעלו ?וילע
  ?תודע ךרוצל םייאופר תודוס תולגל וילע תרסוא םאה וידומיל קוח תא ומייס
  ,ץיבובוקעי :האר) עבשנ ינא םילימה תורכזומ אל םיאפורה תעובש חסונב םנמא
  .רפסל אלש אמלעב הלבקמ רתוי עורג הז ןיא לבא ,(258 'מע ,תודהיהו האופרה
  תולגל אלש ורבחל חיטבה דע םאש לייוו י"רהמ םשב איבמ (א"קס הכ מ"וח) ע"מסה
  חיכוהו ,םש ז"טה המת וז הכלה לע .ד"יבב ךכ לע דיעהל ורבח ול ריתי - ודוס
  הזיא לע עבשנ 'יפאו" :בתכש (גל ,חכר ד"רוי ,א"מרב ואבוה) ק"ירהמה ירבדמ
  םיקוקז ןיאש עמשמ ,"דיגהל בייח ,םרח וילע ונתנ כ"חאו ,ותולגל אלש רבד
  דיעהל ונממ םיעבות ןיא םאש (ב"מקס ,םש) הכלהל עירכה ומצע ז"טה .הרתה םושל
  םיקסופ .הלח אל ללכ ותעובש - דיעהל דעהמ עבות ד"היב םא לבא ,הרתהל קוקז -
  - םיינשב .םיינשל דחא דע ןיב םילידבמ (אקס ,חכ מ"וח םימות 'ייע) םירחא
  ."ונוע אשנו דיגי אל םא" חכמ םתעובש הלח אל - רבד לכל הרותהמ תודע םתודעש
  אלש הרקמב םלוא .םיינשב םג העובשה הלח - ללוכב .ותעובש הלח - דחא דעב
  םאו ,תולגל דעל ריתיש ,ול חטבוהש םדאה תא םיבייחמ - החטבה קר העובש התייה
  ,םיאפורה תעובשש ,םידמל ונאצמנ .דיעהל דעה תא בייחל לוכי ד"היב ,ברסמ אוה
  ת"ושב .תודע רוסמל םהילע תופכל ןידה תיב לוכי - העובש אלו איה הלבק קרש
  םיאפורה תעובש חסונ תא רמאש העש יתד אפורש ףיסומ (אפ ,ג"יח) "רזעילא ץיצ"
      .ודיב איה הריבעש ,ןיד תיבמ עדימ תמלעה הב לולכל ןוויכ אל יאדו

  לודגה ןידה תיב ינפב האבוה םייאופר תודוס תפישח לש הז ןידב תניינעמ הלאש
  ונא (331 'מע ,ט ךרכ) לארשיב םיינברה ןידה יתב לש ןיד יקספב .םילשוריב
  ךשוממ ןמז הז רשא ,ותשא דגנ העיבת שיגה לעב :תואבה תודבועה תא םיארוק
  תרגתסמ איהו תיבה תודובע לוהינב תדקפתמ הניא ,ויפלכ היתובוח תאלממ הניא
  התלח םהיאושינ תפוקת ךשמבו רערועמ השיאה לש ישפנה הבצמ וירבדל .המצעב
  תא בייחל לעבה שקבמ ןכל .ירטאיכיספ לופיטל הקקזנו םימעפ המכ שפנ תולחמב
  תאז תמועל .תדרומכ הילע זירכהל ,בוריס לש הרקמבו ,יאופר לופיט לבקל ותשא
  תורחא םימעפב .הנוירהמ האצותכ ישממ ןואכידל הסנכנ תחא םעפ קרש השיאה הנעט
  הכישממו ,ןיטולחל האירב איה םויכ .םילק םילופיטלו העגרה תופורתל קר הקקזנ
  רבדל םילגר שיש םושמ איה הלעב יפלכ תיבב הדוקפת יא תביס .הארוהב קוסעל
  לעבהמ שקיב יאפיחה ןידה תיב .רשק לכ ומע הקתינ ןכלו ,תרחאב ויניע ןתנש
  ,הב לפיטש אפורה תא ןימזהל לעבה שקיבשכו ,ותשא תלחמ לע תוחכוה איצמהל
  תובקעב .דיעהל בריס אפורהו ,םייאופרה היתודוס תא תולגל וילע השיאה הרסא
  לעבה לש ותריתעו השיאה לש התואירב תקזח הרערעתנ אל יכ ,ןידה תיב קספ הז
  .לודגה ד"היבל רוערע ןורחאה שיגה הז לע .הבצמ לע תוחכוה תאבהל דע תיחדנ
  יטרפ תא תולגל אפורה תא בייחל שי יכ ,דחא הפ ןידה תיב עבוק וניד קספב
  ורבחל רמואה" :ןעטנו ןעוט תוכלהב ם"במרה ירבדמ ךכל החכוה .השיאה לש התלחמ
  םא עדוי יניא וא ,ירטש אצומ יניא רמוא הזו וב יל שי תוכז ךדיב יל שיש רטש
  ע"ושה תעדל ףאו .(ז ,ה"פ) "ואיצוהל ותוא םיפוכ ,אל וא היאר וב ךל שי
  ובתכ ,ואיצוהל בייח ןיאש ,םירחא םינושאר לע ךמתסמו קלוחה (ד ,זט מ"וח)
  ,רחא םדאל אלא וניא רומאה לכש (ב"קס םש) "הבושת יחתפ"הו (ז"קס םש) ע"מסה
  עבותה לעב .ודיבש תויוכזה לכ איצוהל בייח והירה ,ולש עבתנל ןכ רמואה לבא
  עורג וניא ,םיוסמ לופיט הכירצהל ידכ םייאופרה היתודוס ול תולגל ותשאמ
  אפורה לש ותודעש עבק ד"היבש אלא .ייתויוכז יל הארה עבתנל רמואה עבותמ
                   .םירז ינפב היוסח היהתו וינפב קר ןתנית

  תוידוס תא תללוכה "דוס הלגמ ליכר ךלוה" לש וז הכלהש ףיסוהל שי םויסל
  הלחמב הלוח .ומצע הלוחה יפלכ םג אלא ,םירז יבגל קר הרומא הניא ,האופרה
  המכ וניצמ .ךכ לע ודימעהל אפורל ןיאש קפס ןיא ,ובצמ לע עדוי וניאש תנכוסמ
  ןיא ,תמ ול תמש הלוח" :הלוחה תא רעצל אלש תונקת ונקיתש ל"זחב םימעפ
  תא ןיקתשמו ,וינפב ןיערקמ ןיאו ,וילע ותעד ףרטית אמש תמש ותוא ןיעידומ
  "ומד ןירוסמכו ןיבותככ ערמ ביכש ירבד" :ןכו ,(ב ,וכ ק"ומ) "וינפמ םישנה
  .רתויב ונרעצתש ,אוה ובצמ לע עדימ תריסמל רמוחו לק .דועו (א ,אנק ב"ב)
  תרבוח ,'ה ךרכ) ח"לשת טבש "איסא"ב רניבא .ש ברה בתכ ןודינב טרופמ רמאמ
                                    .(ג

  ינפב דומענ אלו "ךברקמ הלחמ יתוריסהו" :קוספה ונב םייוקיש ןוצר יהי
         .ומצע הלוחל אלו םירחאל אל םייאופר תודוס יוליג לש וז היעב

"תיאופר תוידוס" ןכות