"תיאופר תוידוס" אשונב ןוידל תורוקמ


לאפר הליש ברה / םייתכלה םיטביה - תיאופר תוידוס
"תיאופר תיתכלה הידפולקיצנא" ךותמ "תיאופר תוידוס" ךרע
(א) גי ןמיס ו"ט קלח רזעילא ץיצ ת"וש
(ב) גי ןמיס ו"ט קלח רזעילא ץיצ ת"וש
אפ ןמיס ג"י קלח רזעילא ץיצ ת"וש
הלוחה תויוכז קוח
ותוריחו םדאה דובכ דוסי קוח
האופרל רפסה תיב - אפורה תעובש
סטארקופיה תעובש
(א) גי ןמיס ו"ט קלח רזעילא ץיצ ת"וש
תייאר ,הייאר הדשב ןוגכ) ,הייארב יוקיל הלוח לצא אצומ אפורהו הרקמב םימיוסמ םיאנתב - םורגל רבדה לולע אפורה תעדל רשא (םיעבצ תייארב וא ,הליל וניא הלוחהו ('וכו יאבצה תורישב ,היישעתב הדובעב ,הגיהנב ,ןוגכ) הנואתל - רומשל אפורה בייח םאה ,ותדובע םוקמ תא תונשל וא בכרב גוהנל קיספהל הצור ,הרובחתה דרשמ) םימיאתמה תונוטלשל עידוהל אוה ביוחמש וא ,הלחמה דוס תא וא ילכלכ קזנ םורגל לולע רבדהש תורמל ,הלוחה תולבגמ לע ('וכו דיבעמ ,אבצ .הלוחל יתרבח ,'וכו הגיהנמ ענמיהל חיטבמו ,הלחמה םויק תא דוסב רומשל שקבמ הלוחה םא המו ?הלוחה השעי ךכ םנמאש ענכושמ וניא אפורה לבא :יתבושת תאזו ,ויתולבגמ לע הלוחה לש ודיבעמלו םימיאתמה תונוטלשל עידוהל ביוחמ אפורה לכ ,'וכו הגיהנמ ענמיהל חיטבמו הלחמה םויק תא רומשל שקבמ הלוחה םא וליפאו .יתרכזהש יפכ עידוהל ביוחמ ,השעי ךכ םנמאש ענכושמ וניא אפורה דוע הז לע הלח אלו ,דיעהלו תכלל אוה ביוחמ ,ךכ לע דיעהל אפורה תא םינימזמ םאו ,תיטרפ העובשו החטבה אל םגו ,תיאופר תוידוס רומשל תיללכה םיאפורה תעובש .ףקות תאזכ העובשל ןיאש ,הווצמה תא לטבל עבשנה םדאל המוד רבדה יכ ותרימשש ,הזכ רבד לע ללכב התייה אל םיאפורה לש תיללכה העובשהש רבתסמ םג תוכירא רתיב יתראיבש יפכו .םדא ינבל קיזהל הלוכיו קוחה לע הריבע איה דוסב .'ג 'ב תויתוא א"פ 'יס ג"ח רזעילא ץיצ ת"וש ירפסב לע עידוהל ותמזוימ ןכ םג אוה ביוחמ ,דיעהל אפורה תא םינימזמ אל םא וליפאו םישנא ייח ןוכיס ידיל םימעפל םורגל לכוי תרחא יכ ,םימיאתמה תונוטלשל רבדה .םירחא אל" לש ואלה לע רבוע אוה ירה ,עידוהלמ ענמנ אפורה םאש אלא ,דוע אלו ."ךער םד לע דומעת ךל ןיא יכ ,הלוחל יתרבח וא ילכלכ קזנ ילוא םורגיש ךכב בשחתהל ול ןיא ןכלו .שפנ חוקיפ ינפב דמועה רבד
"תיאופר תוידוס" ןכותל הרזח (ב) גי ןמיס ו"ט קלח רזעילא ץיצ ת"וש :ו"לק 'יס 'ג קלח בקעי תקלח ת"וש רפסב יתאצמ .הזמ ללכ עדונ אל ותחפשמל םגו ומצע הלוחלו ,ןטרסה תלחמב הלוח דחא רוחב תולגל ביוחמ אפורה םאה .השאל התוא תאשל דמוע אוהו ,הרענל סראתה הלוחהו ןבומכו .םייתנש וא הנשמ רתוי רוחבה היחי אל םיאפורה תעדל יכ ,הלכל תאז .ול אשניהל םיכסת אל איה תומל הטונו הלוח רוחבהש עדת הרענה םאש אוה הזב ולש ישארה יתכלהה קומינהשכ ,הלכל תאז תולגל אפורה ביוחמש ,בישהו קספ לע ךמתסהו ."ךער םד לע דומעת אל" רוסיאה לע רובעי הלגי אל םאש ינפמ היח וא ...םיב עבוט ורבח תא האורהש ,(ו"כת 'יס מ"וחבו חצורמ א"פ) ם"במרה הליג אלו ,חפ ול םינמוט וא הער וילע םיבשחמ םייוג עמשש וא ,וילע האב הער ."ךער םד לע דומעת אל" לע רבוע - ולא םירבדב אצויכו ,ורבח ןזוא "תיאופר תוידוס" ןכותל הרזח אפ ןמיס ג"י קלח רזעילא ץיצ ת"וש
גרבנדלוו רזעילא ברה
[שדחמ םיחסונמ םיעטק] ונליציש רבד ורבחל הלגי אלש וא ,ורבח תבוטל דיעהל אלש העובש עבשנש םדא אלש עבשנש וא הלוחל חיטבמש אפורב רבדה ותואו... הלח אל העובשה - דספהה ןמ - םהל םורגל לכוי הלוחהש קזנמ םדא ינב ליציש רבד הלגי אלשו ,ותערל דיעי קזנ עונמל בייח םדאש איה הווצמה .הווצמ לטבל עבשנ אוה יכ ,הלח העובשה ןיא ןכלו .ףקות העובשל ןיא תאז תושעל אלש עבשנ אוה םאו ,עגפמ לע עידוהלו .דיעהל בייח םגו רתומ אפורה איה הרטמה רשאכ ,הלוחה תטמ דיל םיטנדוטס תכרדהב דוס יוליג םושמ שי םאה ,ריתהל טושפ רתוי דוע רבדה המ תדימב ןאכבו .הלוחל הרזע אלו טנדוטסה דומיל דיל םיטנדוטס ךירדיש אוה עדוי ,אפורה תעובש תא עבשנ אפורהש העשב ירהש לילכהל ןווכתנ אל יאדוב ןכ םא .דמל אוה רשאכ היהש ומכ ,הלוחה תטימ םע תוצעייתה ריתהל תפסונ הביס דוע שיו .םיטנדוטסל םג תולגל אלש ותעובשב ררועתמ םעפ אל ,םילאוש םהש תולאשהו םיטנדוטסל הרבסהה ידי לעש ,םיטנדוטס םג הזב שיש אצויש ןפואב ,הלוחה לש ותאופר תלעותל שדח המ רבד אפורה לצא םג .הלוחל הרזע תאו ומצע תא ןכסל הלולע ותגיהנש היספליפאה תלחמב הלוח :הנורחאה ותלאשלו ?ךכ תושעל הבוח םג שי םאו ,יושירה דרשמל ותלחמ לע רוסמל רתומ םאה ,םירחא ינפב דמועה רבד ךל ןיאש ,תויושרל ותלחמ לע רוסמל בייח םגו ,רתומש יאדוב .שפנ חוקיפ
"תיאופר תוידוס" ןכותל הרזח 1996 - ו"נשתה הלוחה תויוכז קוח יאופרה עדימהו תיאופרה המושרה :'ה קרפ יאופר עדימל לפוטמה תוכז .18 ,תיאופרה המושרהמ יאופר עדימ יאופרה דסומהמ וא לפטמהמ לבקל יאכז לפוטמ (א) .וילא תסחייתמה ,הקתעה תוברל ,דבלב וקוסיע םוחתב יאופר עדימ לפוטמל רוסמל יאשר לפטמה תווצב רבח (ב) .תווצה לע יארחאה םע םואיתבו רוסמל אלש טילחהל לפטמ יאשר ,(ב)-ו (א) םינטק םיפיעס תוארוה ףא לע (ג) קזנ םורגל לולע עדימה םא ,וילא סחייתמה יקלח וא אלמ יאופר עדימ לפוטמל טילחה .ייח תא ןכסל וא ,לפוטמה לש תישפנה וא תינפוגה ותואירבל רומח לע דימ עידוי ,הז ןטק ףיעסב רומאכ עדימ לפוטמל רוסמל ןיא יכ לפטמה יאל ויקומינ תאו לפוטמל רסמנ אלש עדימה תא ףרציו הקיתאה תדעול ותטלחה .ותריסמ .התונשל וא הלטבל ,לפטמה תטלחה תא רשאל תיאשר הקיתאה תדעו (ד) םדא וא לפוטמה תא עומשל איה תיאשר ,התטלחה תא הקיתאה תדעו ןתית םרטב (ה) .רחא תיאופר תוידוס תרימש .19 עיגהש ,לפוטמל עגונה עדימ לכ דוסב ורמשי ,יאופר דסומ דבוע וא לפטמ (א) .םתדובע ךלהמב וא םדיקפת יולימ ידכ ךות םהילא חיטבהל ידכ םישורדה םיעצמא וטקני ,דסומה להנמ - יאופר דסומבו ,לפטמ (ב) ךות םתעידיל םיאבומה םיניינעה תוידוס לע ורמשי םתורמל םינותנה םידבועש .םתדובע ךלהמב וא םדיקפת יולימ ידכ רחאל יאופר עדימ תריסמ .20 :הלאמ דחא לכב רחאל יאופר עדימ רוסמל םיאשר יאופר דסומ וא לפטמ (א) ;יאופרה עדימה תריסמל ותמכסה ןתנ לפוטמה (1) עדימה תא רוסמל ןיד יפ לע הבוח יאופרה דסומה לע וא לפטמה לע הלח (2) ;יאופרה ;לפוטמב לופיט ךרוצל רחא לפטמל איה יאופרה עדימה תריסמ (3) הרשיא הקיתאה תדעוו (ג) 18 ףיעס יפל יאופרה עדימה לפוטמל רסמנ אל (4) ;רחאל ותריסמ תא יכ ,וירבד תא עימשהל לפוטמל תונמדזה ןתמ רחאל ,העבק הקיתאה תדעו (5) תלוזה תואירב לע הנגהל תינויח ויתודוא לע יאופרה עדימה תריסמ ;ותריסמ יאב שיש ןיינעה ןמ ףידע ותריסמב ךרוצה יכו רוביצה וא וא רקחמ תורטמל ,יעדמ ןואטיבב םוסרפל הדעונ יאופרה עדימה תריסמ (6) לש םיהזמ םיטרפ ופשחנ אלש דבלבו רשה עבקש תוארוהל םאתהב הארוה .לפוטמה ךרוצל תשרדנה הדימב אלא השעית אל (א) ןטק ףיעסב רומאכ עדימ תריסמ (ב) .לפוטמה לש ותוהז תפישחמ תיברמ תוענמיה ךותו ,ןיינעה תוארוהו 19 ףיעס תוארוה וילע ולוחי ,(א) ןטק ףיעס יפל עדימ םדא לביק (ג) .םיביוחמה םייונישב ,הז ףיעס "תיאופר תוידוס" ןכותל הרזח ותוריחו םדאה דובכ דוסי קוח [ד"נשת :ןוקית] דוסי תונורקע .1 וייח תשודקב ,םדאה ךרעב הרכהה לע תותתשומ לארשיב םדאה לש דוסיה תויוכז תנידמ תמקה לע הזרכהבש תונורקעה חורב ודבוכי ןהו ,ןירוח-ןב ותויהבו .לארשי [ד"נשת :ןוקית] הרטמ .א1 תא דוסי-קוחב ןגעל ידכ ,ותוריחו םדאה דובכ לע ןגהל ותרטמ ,הז דוסי-קוח .תיטרקומדו תידוהי הנידמכ לארשי תנידמ לש היכרע דובכהו ףוגה ,םייחה לע הרימש .2 .םדא אוה רשאב םדא לש ודובכב וא ,ופוגב ,וייחב םיעגופ ןיא ןינקה לע הרימש .3 .םדא לש ונינקב םיעגופ ןיא דובכהו ףוגה ,םייחה לע הנגה .4 .ודובכ לעו ופוג לע ,וייח לע הנגהל יאכז םדא לכ תישיא תוריח .5 וא הרגסהב ,רצעמב ,רסאמב םדא לש ותוריח תא םיליבגמ ןיאו םילטונ ןיא .תרחא ךרד לכב הילא הסינכו לארשימ האיצי .6 .לארשימ תאצל ישפוח םדא לכ (א) .לארשיל סנכיהל יאכז ץראל ץוחב אצמנה ילארשי חרזא לכ (ב) טרפה תענצו תויטרפ .7 .וייח תענצלו תויטרפל יאכז םדא לכ (א) .ותמכסהב אלש םדא לש דיחיה תושרל םיסנכנ ןיא (ב) .וילכב וא ופוגב ,ופוג לע ,םדא לש דיחיה תושרב שופיח םיכרוע ןיא (ג) .ויתומושרב וא ויבתכב ,םדא לש וחיש דוסב םיעגופ ןיא (ד) [ד"נשת :ןוקית] תויוכזב העיגפ .8 לש היכרע תא םלוהה קוחב אלא הז דוסי-קוח יפלש תויוכזב םיעגופ ןיא יפל וא שרדנה לע הלוע הניאש הדימבו ,היואר תילכתל דעונש ,לארשי תנידמ .וב תשרופמ הכמסה חוכמ רומאכ קוח ןוחטבה תוחוכ יבגל גייס .9 ,לארשיל הנגה-אבצב םיתרשמה לש הז דוסי-קוח יפלש תויוכז םיליבגמ ןיא ,הנידמה לש םירחאה ןוחטיבה ינוגראבו רהוסה יתב תורישב ,לארשי תרטשמב שרדנה לע הלוע הניאש הדימבו קוח יפל אלא ,הלא תויוכז לע םינתמ ןיאו .תורישה לש ויפואמו ותוהממ םיניד תרימש .10 קוח לש ותליחת ברע םייק היהש ןיד לש ופקתב עוגפל ידכ הז דוסי-קוחב ןיא .דוסיה הלוחת .11 .הז דוסי-קוח יפלש תויוכזה תא דבכל תבייח ןוטלשה תויושרמ תושר לכ קוחה תוביצי .12 תא תינמז עיקפהל ,הז דוסי-קוח תונשל םוריח-תעש תונקת לש ןחוכב ןיא ףקותב םוריח לש בצמ הנידמב םייקש העשב םלואו ;םיאנת וב עובקל וא ופקת ןיקתהל רתומ 1948-ח"שתה טפשמהו ןוטלשה ירדס תדוקפל 9,1 ףיעס יפל הזרכה ליבגהל וא לולשל ידכ ןהב אהיש רומאה ףיעסה חוכמ םוריח-תעש תונקת היואר תילכתל ויהי הלבגהה וא הלילשהש דבלבו ,הז דוסי-קוח יפל תויוכז .שרדנה לע ולעי אלש הדימבו הפוקתלו הלשממה שאר - רימש קחצי הנידמה אישנ - גוצרה םייח תסנכה שאר בשוי - יקסנליש בד "תיאופר תוידוס" ןכותל הרזח אפורה תעובש ןירפלייה המלש ןב ןמפיל אפורה רביח רשא העובשה חסונ האופרל רפסה תיב לש ןושארה רוזחמה םויס דובכל .םילשורי ,ב"ישת רמועב ד"ל רייאב ח"י םויב האופרה יחרפ תירבב םכרבעל ,היתוקוחו האופרה יכרדב םכירומ ינפל םכלוכ םויה םיבצינ םתא ןעמלו ,בבל רשויבו לכש םושב םכדואמ לכב התרות תא ומייקת ןעמל .האופרה .יוודה םדאה תרזעל דועיי ינומאו שעמ יכורד םיאפור רוד םוק :רומאל םויה םכתא תרוכ יכונא רשא תירבה תאזו לכבו תע לכב ותקוצמב הלוחה ןימיל דומעל ,הלילו םמוי םתדקפוה םכתרמשמ לע .העש ,םימיה לכ םכתדרח שאר ומולש היהו ,ומא םחרמ םדאה ייח דואמ דע םתרמשו הלקנ םא ,חרזא םאו ירכונ םא ,רג םא ,הלוח אוה רשאב הלוחה םדאל םכתרזעו .דבכנ םאו .שונא תבהאבו תונובת יכרדב וחור תא בבושל ,הלוחה שפנל ןיבהל םתלכשהו רוכב ,הפורצה המכחה ינזאמב םכתצע תא םתלקשו ,טפשמ איצוהל ורהמת לא .ןויסינה .ליכר וכלת לאו ודוס ולגת לא ,םכב ןימאהש םדאל םינומא ורמש םעה יוודמל הכורא תולעהל ,םיברה תואירבל םג םכבל םכחי האופרה ילגעמב םכתוחנהל וצלחנש ,םכיתוברל רקיו דובכ ונת םייח תואצות הנממו םכייח איה יכ ,ופרת לאו המכח וברת םתא םג ודבוכת םה םדובכב יכ ,םכירבח דובכב ורהזיה דואמ םכילא םיבורק הלאה תירבה ירבד ןמא םכלוכ םתינעו .םתושעל םכבבלבו םכיפב השענ ןכ ןמא .האופרה תשרומ תרדאהל םכלעופ אגשיש ןוצר היהי "תיאופר תוידוס" ןכותל הרזח סטארקופיה תעובש םילאה לכו ,היקאנאפו הנייגיה ,סויפלקסא םשב ,אפרמה ולופא םשב עבשנ ינא :יתלוכיו יטופיש בטימכ ןלהלד העובשה תא םייקא יכ ,ידע תולאהו ,ותציחמב היחא ;ירוה תא ומכ יתונמוא תא יתוא דמילש ימ תא בהואו דבכא" ,וצפחי םאו ,םיחאכ יניעב ויהי וידלי ;ישוכר תא ומע קולחא ךרוצה תדימבו יתונמוא תודוסי תא דמלא ;בתכבש תוחטבה אלבו םולשת אלב ייתועידי תא םדמלא םייקל םינוכנ םה יכ וריהצי רשא ,םידימלת םתוא לכלו ירומ לש םהינבל ,ינבל .םתלוז שיאל אלו ,עוצקמה יקוח תא םס םושרא אל םלועל .שיאל קיזא אל םלועלו ,יתלוכי בטימכ ילוחל לופיט ןתא .תוומל איבת - הנשעי םא רשא ,הצע ול ץעייא אל םג ,שיאב עוגפל ידכ ינלטק .יתונמואו ייח רהוט לע רומשא .הלפה תמירגל רישכמה תא השיאל ןתא אל םלועל ;הרורב הלחמה רשאכ וליפא (הרמ-ינבא ,הילכ ינבא) םינבא קלסל ידכ חתנא אל .דחוימב ךכל םירשכומש ימל תאז ריאשא ,יותיפ לכמו הליחת הנווכב עשפ לכמ קחרא .הלוחה תבוטל אלא תיבל סנכא אל .םידבע םא ןירוח-ינב םא ,םישנו םישנא םע הבהאה תוגונעתמ דוחייבו םדא-ינב םע אשמו עגמ ידכ ךותו יתונמואב הדובע ידכ ךות יל עדוויי רשא לכ .שיאל הלגא אלו ןיפצא ,הצפהל דעונ אלשו ,התרגסמב רפא םא לבא ;הנומאב וז העובש םייקא םא יתונמואבו ייחב גנוע אצמאו ןתיי ימ ."ילרוגב הזמ ךפהה לופיי ,התוא "תיאופר תוידוס" ןכותל הרזח