תיאופר תוידוס


,"תיאופר תיתכלה הידפולקיצנא" :ךותמ
.לארשי תבשחמו הכלהה תיירלקפסאב - האופרהו הלוחה ,אפור
גרבנייטש םהרבא ר"ד ריעהו ךרע ,טקל
הרותה יפ לע האופרה רקחל ל"ז רגניזלש קלפ ר"ד ש"ע ןוכמה תאצוהב
,קדצ ירעש יאופרה זכרמה דיל
1994 ד"נשת םילשורי

(תורעהה אלל ןאכ אבומ ךרעה)

גשומה תרדגה .א

 ידבועל וא אפורל רסמנש עדימ לכ דוסב רומשל הבוחה איה "תיאופר תוידוס"
 םייעוצקמו םיישיא תודוס .וילא סחיב וא ,קדבנה ידי לע םירחא תואירב
 םילפטמ הב ךרדלו ,דוסל תושיגנ שי םהלש םישיאל ,דוסה ןכותל םאתהב םירדגומ
 תעידיל עיגהש עדימ לכל וז הבוח תסחייתמ םצמוצמ ןפואב .ידוס רמוח םילהנמו
 ןומיא ךותמ אפורל רסמנ ללכ ךרדבש עדימ אוהו ,םדיקפת ףקותב תואירבה ידבוע
 רתוי בחר ןפואב .וזכ החנה ךותמ רסמנה עדימ אוה וביט יפלו ,דוסב םרמשיש
 עדימ םג ללוכ רשא ,תואירבה ידבועל עיגהש עדימ לכל וזה הבוחה תסחייתמ
 .קדבנב לופיטהו ןוחבאה יכרוצל רישי רשק אללו ,ןיפיקעב םתעידיל עיגהש
         .תיטפשמו תירסומ ,תיתכלה הניחבמ תולבגמו םיאנת שי וז הבוחל

 איה תדרפנ היעב .תלוזל עדימה יוליג תייעבל תסחייתמ תיאופרה תוידוסה תבוח
     ."הלוחל עדימ יוליג" ךרעב הנודינ רשא ,ומצע הלוחל עדימ יוליג תלאש

 ,תביוחמ ףא וא ,תרתומ םהב םיאנתהו ,תוידוסה תבוח ירדג ונודיי הז ךרעב
                          .תיאופרה תוידוסה תרפה


םיניד יטרפ .ב

                            םיללכו תונורקע .1
 תוידוס הז ללכבו ,תיעוצקמ תוידוסל דחוימו דרפנ גשומ הכלהב וניצמ אל
 .ערה ןושלו תוליכר רוסיא לש תיללכה הבוחב הלולכ וז השירד ןכש ,תיאופר
 - םירחאל ותוא הלגמו ורבח לע רבד עדויה ,אפור הז ללכבו ,םדא לכ םנמאו
 םרוגו ,אוה לודג ןוועו ,"ךימעב ליכר ךלת אל" רמאנש ,הרותה ןמ ואל לע רבוע
 תועד ,ם"במר) "ךער םד לע דמעת אל" ול ךמסנ ךכל ,לארשימ תובר תושפנ גורהל
 רשע העבש לע רובעל ורבח לע רפסמה םדא לוכי תונוש תוביסנ תופרטצהבו ,(א,ז
 ןיא רשאכ וליפא לח תוליכרה רוסיא .םירורא השולשו ,ןישע רשע העברא ,םיוואל
 םירבדה םא וליפאו ,ינולפ ותוא לע ובלב האנש סינכהל ותוליכרב ןווכתמ רפסמה
 לע ףא ,רתס ךרד ורבח וילא הלגי רשא דוסה ריתסהל םדאה בייחו ,הרומג תמא םה
 דוסה לע רומשל הבוח שי ןכ ומכו .תוליכר ןיינע אוהה דוסה יוליגב ןיאש יפ
 ןיב ,הלוח לע רבד עדויה אפור ,ךכיפלו .תונשייתה לכ וילע הלח אלו ,םלועל
 תוקידב תובקעב האב העידיהש וא ,הלוחה לש ורופיס יפ לע איה העידיה םא
 .ערה ןושלו תוליכר ינידמ דוסה תא רפהל ול רוסא - אפורה ךרעש םירוריבו
 וירבחל רפסל אפורל רוסאש ,טושפו רורב - תוליכר תוכלה ירדג יפ לע םנמאו
 ,הלוחה ידי לע ול ורסמנש םירבד ,רחא םדא לכל וא ,ותחפשמ ינבל ,עוצקמב
 .דואמ רבדה חיכש - רורב אוה הז רבדש ףאו .הלוחל תלעות לכ ךכב ןיא רשאכ
         .ךכב םידיפקמ םניאו .ולא תוכלה םבקעב םישד האופרב םיקסועהש

 דיגהל ךירצ - דוסה תרימש ןיגב תלוזל קזנ םרגיהל לולעש ,ששח ונשי םא ,ןכא
 תוידוסל טרפה תוכז ןיב דוגינ שיש הרקמ לכב ןכש ,קזנה ןמ וליצהל ידכ ,ול
 קזנה תעינמ תא ףידעהל שי - תלוזל קזנל דשחב הרבחה תבוט ןיבל ,תיאופר
               :םיאנת רפסמ ומייקתה םא קר רתומ הז רבד .תלוזל

 תירשפא האצותב רבודמ םנמאש הריהז תוננובתהו תעד לוקיש רחאל רפסמל ררבתה -
                                 .הער
 תא רפסל רתויב דיפקהל שי .אדירג השלוחב אלו ,תישממ הלחמב אוה רבודמה -
                  .המזגה לכ אלל ,איהש יפכ הלחמה יטרפ
 .קדבנה תאנשמ אלו קזניהל לולעש םרוגה תלעותל קר תויהל הכירצ רפסמה תנווכ -
 וירבדש רבדל םילגר שישו ,ורופיסמ תלעות אצת םנמאש ,בטיה ררבל רפסמה לע -
                               .ולבקתי
 לש ודוס תא תולגל ךרטציש ילבמ היוצרה תלעותה תא איבהל לוכי רפסמה םא -
                        .וילע רפסל ןיא ,קדבנה
  .תועומש ךותמ אלו ,תינושארו תימצע העידימ הלחמה יטרפ תא תעדל רפסמה לע -
 ול הערה אהת אלו ,ודגנ םירפסמש ימל תישממ הער םרגית אלש יאנתב הז לכו -
                   .תלוזל םרגיתש תלעותהמ רתוי הלודג

 תובישח םהל שיש םיטרפ םתוא אקווד אלא רוסמל ןיאש םג הלוע ולא םיללכמ
 םרגיהל לולע קזנהש ימל אקווד אלא םיטרפ רוסמל ןיא ןכו .יופצה קזנה תעינמל
                                 .דבלב ול

 תא ול רפסיש ונממ לאוש תלוזה םא ןיב לדבה ןיא - תלוזל רפסל רתומש הרקמב
 לכב יכ ,קזנמ תלוזה תא ליצהל רפסמה ידי לע המזוי תטיקנ ןיבל ,ול עודיה
 .עדויה לש ותמזוימ ףא תלוזה תא ליצהל שי - רתיהל םימיאתמ םיאנתהש הרקמ
 ערה ןושלו תוליכר ירוסיא םילטבתמ םהיפ לעש םייתכלה תודוסי רפסמ םימייק
                      :תלוזל קזנ םרגיהל לולעש םוקמב

 םימד תוכיפש לש םיבצמ קר אל ללוכ רשא ,"ךער םד לע דומעת אל" לש רוסיאה -
לכ הערמ ורבח תא ליצהל ידכ הלועפ תושעלמ ענמנו דגנמ דמועה לכ אלא ,שממ
                       .הז רוסיא לע רבוע - איהש

 קזנ תעינמל תולועפ תושעל בויח תללוכ ונוממו ופוג לש הדבא תבשה לש הווצמה -
                                .תלוזל

 ףודרל ןיווכמ וניאש ימב םג לחש ,ותוא ףדורה ידימ ףדרנה תא ליצהל בויחה -
עונמל ידכ לכה תושעל דחא לכ לע הווצמ הזכ הרקמבו ,בל עור ךותמ ןכסלו
                         .ףדרנל קיזהל ףדורהמ

 םיאנתה לכ ומייקתהש הרקמבו ,תלוזל קזנ םרגיהל לולעש הרקמבש ,םירובסה שי
 דוסה תא תולגל רתומש קר אל - ערה ןושלו תוליכר ירוסיא םילח אל םהיפלש
 שיו ;קזנ ונממ עונמל ידכ ,תלוזל רפסל הבוח שיש אלא ,קזניהל לולעה תלוזל
 לע רבוע ונניא ןכ השועהו ,רפסל רתיה קר שי ולא םירקמב םג ילואש ,בתכש ימ
                .רפסל הבוח ןיא לבא ,ערה ןושלו תוליכר רוסיא

 הרקמ לכב אלא ,תנכוסמ הלחמב רבודמשכ אקווד ואל אוה דוסה תא תולגל בויחה
 בויחה לח ןכו ;םייחב תוערפהו ,תוחונ-יא ,לבסל תמרוגה ,העובק הלחמב רבודמש
      .יתואירב-יאופר קזנב אקווד ואלו ,תלוזל ןוממ דספהב רבודמ רשאכ םג

 לע רומשל שרוד הלוחה רשאכ םג אוה ירשפא קוזינל םיאתמ עדימ תולגל בויחה
        .ודוס תא הלגי אלש אפורה ול חיטבה עגר ותואב םא וליפאו ,ודוס

 דצל ותלחמ תא תולגל ומצעב םיכסיש הלוחה תא ענכשל לדתשהל ךירצ הרקמ לכב
 אוה םא קרו ,תאז תושעל אפורל תושרהל םיכסיש וא ,ךכמ קוזינ תויהל לולעש
            .ותמזוימ ודוס תא תולגל אפורה ךירצ - ותודגנתהב ראשנ

 ,רבדב דחא דע אוה םא םג רתומ רבדה - יאופרה דוסה תא רפהל רתומש הרקמ לכב
                      .םידע ינשב הז ןיינעל ךרוצ ןיאו


                         םירדגומ םייאופר םיבצמ .2
 בייח - ותודעב תלעות ורבחל שיו ,ודיעהל יוארו ,ורבחל תודע עדויש ימ לכ *
 ךכיפל .ודבל אוהש ןיב ,ומע דחא דע שיש ןיב ,ול דיעיש ונעבתי םא דיעהל
 ונוצר דגנ םג ,ןידל דמועה ולש הלוח לע ול עודיה לכ תא דיעהל אפורה בייח
 תיבל איצמהל ,רבדב ךרוצ שישכ ,אבצה תונוטלש לע הבוח שי ןכו ,הלוחה לש
    .ןידה לעב לש ותואירב בצמ רבדב םתושרבש םייאופרה םיכמסמה לכ תא ןידה

 ,בתכש ימ שי - ותלחמ יטרפ תא הלגי אלש ,שרופמב הלוחל אפורה עבשנ םא
 איה יכ ,ןיד תיבב דיעהל ארקנ אוה רשאכ וילע הלח העובשה ןיא ןידה רקיעמש
 ךירצ םוקמ לכמ םא םיקסופה וקלחנש אלא .תודע תדגה לש הווצמה לטבל העובש
 ,תודע תבוח שיש הרקמב ןיא הרתה םגש וא ,ותחטבהו ותעובש תא ריתי ןידה לעבש
 העובשהש ,ובתכש ימ שיו .העובשה לע הרתה םדוק תושעל הליחתכל בטומ ךכיפלו
 םא ףא ,ותלחמ רבד תא דוסב רומשיש אפור עיבשה הלוח םא ךכיפלו ,וילע הלח
 תולגל אפורל רוסאו ,הלח העובשה - ותלחמ לע דיעהל אפורה תא ןימזי ןידה תיב
 םייוליג-יאש םירבד לע רבודמש יאנתב הז לכו .הלחמה יטרפ תא ןיד תיבל וליפא
 תולגל םיבייח - תלוזה ייח תא ןכסי רבדה םא לבא ,שפנ חוקיפ ידיל איבי אל
                             .העובש דגנ וליפא

 תוידוסה לע רומשל הקסיפ םהב הלולכו ,'םיאפורה תעובש' םיעבשנ םיאפורהש המו
 ימ שיו ;ללוכבש העובש ןידמ העובשה הלח הזכ בצמבש ,בתכש ימ שי - תיאופרה
 ;הטרח ידי לע השולש לש ןיד תיבב העובשה ול וריתיש ףידע ךכיפלש ,בתכש
 ,שממ העובש אלו ,החטבה לש רדג קר 'םיאפורה תעובשב' תוארל שיש ,בתכש ימ שי
 עדימ תמלעה לולכת איהש 'םיאפורה תעובש' תלבקב ןווכתה אל יאדווב יתד אפורו
 .אפורה לע ןיד תיבב תודע תבוח לוחת ךכיפלו ,הכלהה דגנ אוהש רבד ,ןידה תיבמ

 ,הגיהנב הנואתל םורגל אוה לולע ךכ בקעו ,רומח הייאר יוקילמ לבוסה םדא *
 םא םג ,היעבה לע םימיאתמה םימרוגל עידוהל אפורה ביוחמ - אבצב וא ,הדובעב
 וא ילכלכ קזנ ול םורגל לולע רבדה םא םגו ,יאופרה ודוס יוליגל דגנתמ הלוחה
 ,'ךער םד לע דמעת אל' לש רוסיא לע אפורה רבע - ןכ השע אל םאו :יתרבח
 הבוח .םירחא םישנא ליצהל אלא ,הלוח ותואל קיזהל הנניא ותנווכ לכש דבלבו
 ,דואמ העורג ותייארש יאנתבו ,אפורה שוכרב עגפי הלוחהש ששח שי םא םג הלח וז
 אלא ,העורג ךכ לכ אל ותייאר םא לבא ;דואמ הלודג רוביצה תנכסל ששחה זאש
 לוכי - ולאכ םישנאמ הגיהנ ןוישר עונמל ןוחטב רתיל וטילחה יושירה תונוטלשש
             .ושוכרל הנכס תפקשנש םוקמב ,ךכמ ןיע םילעהל אפורה

 םא - תמא ירבד םירכינו ,םייאופרה םיאצממה רואל גוהנל אלש חיטבמה הלוח
 חוודל אלו ,וילע ךומסל אפורה יאשר - הרומח אל הרוצב יוקל הייארה רשוכ
 אפורה בשחתי לא - רתויב יוקל ותייאר רשוכ םא לבא ;יושירה תויושרל ךכ לע
                    .תונוטלשל חוודי אלא ,הלוחה תחטבהב

 לע הבוח תמייקש ,םירובסה שי- (היספליפא) ןויפכה תלחממ לבוסכ ןחבואש ימ *
 ותגיהנ ןכש ,גוהנל ונממ עונמל ידכ ,ותלחמ רבד תא יושירה דרשמל תולגל אפורה
 םא וליפאו ,ךכל דגנתמ הלוחה םא וליפא ןוכנ הז רבדו ,םיברה תא ןכסל הלולע
 ול ריבסהלו ,הלוחב תורתהל אפורה לעש ,בתכש ימ שיו ;ותגיהנב היולת ותסנרפ
 לש ודוס לע רומשל ותבוח תא ריתהל הזב ןיא לבא ,םירחאלו ומצעל ןוכיסה תא
 ךישממ םנמא הלוחהש האר ןכ םא אלא ,יושירה דרשמל חוודל ול לאו ,ולש הלוחה
              .םיברה תא ןכסמו ,ויתוארוה תא רפמו ,בכרב גוהנל

 ,תיניצר הלחמ שי םהמ דחאלש עדוי אפורהו ,וז םע הז וכדתשהש השיאו שיא *
 שי - ךודישל הצרתמ היה אל ,עדוי היה וליאו ,ךכ לע עדוי וניא ינשה דצהו
 רבכש רחאל םג אלא ,וכדתשהש ינפל קר אל אוה הז עדימ תולגל רתיהה .ול תולגל
 חוטב אפורה היהיש ךירצ ךא ,ךודישה לטבתי יוליגה בקעש יפ לע ףאו ,וכדתשה
 םא ןכא ,עדימה תלבק רחאל ןיד יפ לע וגהנתי םידדצהש עדישו ,רסומש העידיב
 רוסא - ותלחמ תורמל ומע ןתחתיו ,ינשה דצה תלחממ םלעתי עגפנה דצהש עודי
                                  .רפסל

 - ינשה דצה תא עדייל אפורה בייחש ,םיקסופה םהב ונדש תואמגוד רפסמ ןלהל
 רשא ימינפ רבד איה יכ ,הילע תעדל לוכי אל ינשה דצהש ,תיניצר תימינפ הלחמ
 םימומ בקע םירקע םהש ,השיא וא שיא ,שפנ תלחמ ,ןטרסה תלחמ ;לכל הלגנ אל
 תרכוסמ לבוס אוהש וא ,תחא הילכ קר שי םידדצה דחאל םא ,ןימה ירביאב םישק
 תולגל ןיא - ביכמ לבוס םידדצה דחא םאש ,בתכש ימ שי תאז תמועל .הרומח הגרדב
 רשאכ ןכו ,םיינמז םה םייוקילהו ,יופירל ןתינה רבד הז יכ ,ינשה דצל תאז
 לבוס ויחאש ןתח ןוגכו ,ינשה דצל תולגל ןיא ,(5% ןוגכ) ןטק אוה ןוכיסה זוחא
                 .ןתחל 4% לש יתשרות ששח שיו ,ןויפכה תלחממ

 רבד תא ןתחל ולגי םאש ששח שיו ,ןתחל העודי הנניאש הלחממ תלבוסה הלכ
 הלולע רעצ בורמו ,הנוגע ראשיהל הלכה הלולע זאו ,םהיניב רשקה דרפיי ,הלחמה
 תלחמ תא ןתחל ולגי אל הזכ הרקמבש ,בתכש ימ שי - התוא ןכסלו רבגתהל התלחמ
           .ןתחל התלחמ רבד תא המצעב רפסתש הלכל ץעייל שיו ,הלכה

 שאר ןוגכ ,םדיל תורוסמ תוילרוג תוערכהש רוביצ ישנאל סחיב בתכש ימ שי *
 םתודוא יאופר עדימ רוסמל הבוח שיש - 'דכו ל"כטמר ,ןוחטב רש ,הלשממ
 םהיבגל םג לבא .םגפנ אל םטופיש רשוכ םא הנמאנ תעדל םהילעש ,םתוא םיבבוסל
 ףושחל ןיאש ןכש לכמו ,בחרה רוביצל םתואירב תודוס תא ףושחל רתיה לכ ןיא
 חוקיפל תועגונה תוטלחהב ךורכ וניא םדיקפתש ,רוביצ ישנא לש םייאופר תודוס
                                   .שפנ

 ןוויכמ ,תוליכר רוסיא םושמ הלוחה תטימ דיל האופרל םיטנדוטס תארוהב ןיא
 תויהל לוכי םגו ,םיאפור תויהל ולכוי אל ןכ אל םאש ,תידיתע תלעות הזב שיש
 אלא ,תוקמעו טוריפ רתיב ובצמב ונודיש ידי לע ,ומצע הלוחל תלעות חמצתש
                   .ךכל הלוחה לש ותושר תא ושקביש יוארש

 החמתמ לע תעד תווח וא ,הלחמ םוכיס הספדהל הריכזמל רוסמל אפורל רתומ *
 לש וכרד הז יכ ,ערה ןושלו תוליכר םושמ הריכזמל עדימה תריסמב ןיאו ,ב"ויכו
                        .םלוכ לע םכסומ רבדהו ,םלוע


יתא עקר .ג

 רומשל הבוחה .תיעוצקמ תוידוס לש רתוי תיללכ תרגסמל תכייש תיאופרה תוידוסה
 .תלוזה לש תודוסל םיפשחנש ,םינוש עוצקמ ילעב ןיב תמייק תיעוצקמ תוידוס לע
 רישיה יעוצקמה םוחתב ןה םהילא םינופה לש םהיתודוסל םיפושח ולא םימרוג
 ךלהמב םילגתמש םינוש תודוס ןהו ,לפוטמל לפטמה ןיב רשקה רצונ וניגבש
          .תינושארה היעבל וא יעוצקמה םוחתל רישי רשק אלל ,לופיטה

 דואמ םישיגדמ דחאכ םיינרדומו םיקיתע םייתא-םייאופר םיללכ - האופרה םוחתב
 .תיאופרה תוירסומה תרימשב םיטלובה םיפיעסה דחאכ תיאופרה תוידוסה אשונ תא

 ,לופיטב אלש םגו ,לופיטה תעשב עמשאו הארא רשא לכ' :רמאנ סטרקופיה תעובשב
 יכ ,המואמ הזמ הלגא אל ,םתיבל ץוחמ עימשהל ןיא רשאו ,םישנאה ייח חרואב
                  ,"וריכזהל ןיאש אוה אלפומ דוס יכ יתעדי

          ,'םכל ןימאה רשא םדא דוס תא לגת לאו' :אפורה ףסא תעובשב

       ,'ידיב דקפוהש דוס םוש םדאל יתיליג אל' :סונטיזול סוטמא תעובשב

 לאו ,ודוס ולגת לא ,םכב ןימאהש םדאל םינומא ורמש' :ירבעה אפורה תעובשב
                               ,'ליכר וכלת

  ,'יב םחטבמ םימשה לש םהיתודוס דבכא' :הבנ'ג תנמא לש תיאופרה הקיתאה יללכב

 רומשי אפור (1' :(7 ללכ) לארשיב תיאופרה תורדתסהה לש תיאופרה הקיתאה יללכב
 ,ודיקפת יולימ ידכ ךות ומעטמ וא הלוחה ידי לע ותעידיל אבוהש רבד לכ דוסב
 וז תוידוס רפהל שרדנ םא וא ,תרחא אללכמ וא שרופמב הלוחה םיכסה םא תלוז
 ,ותושרב םידבועה םדא ינבש חיטבהל םיריבס םיעצמאב טוקני אפור (2 ,קוחה םעטמ
 'םתדובע ךלהמב םתעידיל םיעיגמה םיניינעה תוידוס לע ורמשי ,רחא אפור תוברל

 ישיאה עדימה לכ תוידוס לע תורמוש תויחאה' :תידועיס הקיתאל ימואלניבה דוקב
                               .'ןהל רסמנש

 עבטב םיעובט - וב אלמ ןומיא םדאל שיש ימ ידיב קר םתדקפהו ,תודוס תרימש
 םיללוכה רסומה תונורקע לע תססובמ תיאופרה תוידוסה לע הרימשה תבוח .םדאה
 לש הימונוטואה דוביכ ןורקעו ,תלוזל קזנ עונמל הבוחה ,תלוזל הבטהה תבוח תא
 הבוח יאופרה דוסה לע רומשל הבוחב םיאורה שי .תויטרפל ותוכז דוביכו ,הלוחה
 תססובמ ןכ ומכ .םילוחל תורישה ןתמ לש םכסההמ קלחכ ,םיזוחה ינידב תנגועמה
 ;אפור-הלוח יסחיב ןומיאה תרימשל ךרוצה - תוישעמ תושירד לע וז הבוח
 ןורחאהש ידכ ,אפורל אלמו ןימא עדימ קפסל הלוחה לש ונוצר תא ריבגהל ךרוצה
 עיגהל רתוי םיבר םילוחל רשפאל ךרוצהו ,רתוי הבוט הרוצב וב לפטל לכוי
 הבוחה .דוסב םירמשנ םש םירמאנה םירבדהש העידי ךותמ ,יאופר לופיטו ץועייל
 ןדיעב וליפאו ,תלבוקמו תנבומ ,אופא ,איה יאופרה ןויסחה לע רומשל תיסיסבה
 שי ,םיימיטניאו םיישיא םינותנ לש הבר הפישחל לאיצנטופ םייק רשאכ ,םיבשחמה
      .םיכמסומ יתלב םימרוגל םתפישח ינפמ םינותנה לע המיאתמ הנגהב ךרוצ

 הרפהל תנתינ אלש תירסומ הבוחכו ,טלחומ ךרעכ תיאופרה תוידוסל םיסחייתמה שי
 ןורקעב הרומח העיגפ איה תיאופרה תוידוסה תרפה וז העד יפל ,יאנת םושב
 רשא ,אפורל הלוחה ןיבש ןומיאה יסחיב הרורבו הרישי העיגפ איהו ,תויטרפה
 תורישבו האופרה תמרב העיגפ תמרגנ ךכבו ,םיאפורמ םילוח תוקחרתהל האיבמ
 ,דבלב ששח רדגב אוה ישילש דצל קזנ תמירג ,תאז תמועל .םילוחל יאופרה
 תעינמ תא הרקמ לכב ףידעהל שי ןכלו ,קפסב םינותנ ותומייקתה םצעו ותגרדש
 ךרע איה תיאופרה תוידוסהש ,םירובס םיאקיתאה בור ךא .יאופרה דוסה יוליג
 םחוכבש םיכרע שיו םיבצמ שי ךכיפלו ,םיינתלעות םילוקיש לע היונבו ,יסחי
                      .תיאופרה תוידוסה תבוח תא תוחדל

       :תיאופרה תוידוסה תבוח תא םיחוד רשא ,םיכרעו םילוקיש רפסמ ןלהל

 עדימ תרבעה םהבש םירקמל קר תסחייתמ תיאופרה תוידוסה תרפה - הלוחה תמכסה *
 לבא ,ומצע הלוחל עייסל ידכ םתעידיב ןיאש םימרוגלו ,הלוחה תמכסה אלל התייה
 .תוידוסה תרפה םושמ ךכב ןיאש ןבומכ ,ודוס יוליג תא תושרהל םיכסה הלוחה םא
 קוידב המ עובקל הכירצ איה ונייה ,תקיודמו הרורב אהת וז המכסהש ךירצ ,ןכא
         .דוסה תא אפורה הלגי ךרד וזיאבו ,יתמ ,ימל ןכו ,אפורה רפסי

 השענ רבדהש רורב םהבש םיבצמב יאופר דוס תרפה םושמ ןיא - הלוחה תבוט *
 ,םינוש םיחמומ ןיב עדימ ריבעהל ךרוצ שי רשאכ ןוגכ ,הלוחה לש ותבוטל
 עדימהש םיכסה הלוחהש ,חינהל שי ןכש ,וב לפטל ומצע הלוחה ידי לע ושקבתהש
 .אללכמ המכסה םושמ ךכב תוארל שיו ,עוצקמ ילעבו םיחמומ םתואל רסמיי םיאתמה

 דוגינ םייק רשאכש ,םיאקיתאה לכ לע טעמכ לבוקמ - עשפמ-ףח ישילש דצל קזנ *
 ןיבל ,דוסה לע רומשל תלוזה לש הבוחהו ,ןויסחל דיחיה תוכז ןיב םיסרטניא
 דצ לע ןגהל ךרוצהו ,הכותב םיבר וא םידיחימ קזנ עונמל הרבחה לש התוכז
 ןיב ןוכנה ןוזיאה .תלוזה לע ןגהל ירסומה ךרוצה רבוג - עשפמ-ףח אוהש ישילש
 לוקישבו ,תונושה תוביסנב יולת אוהו ,תטלחומ העיבקל ןתינ אל ולא תויוכז
 תירסומ הקדצהב ךרוצ שיש ,םכסומ ללכ ךרדב ,ןכא .תולעופה תושפנה לש תעדה
 אוה וז הרדגהל לבוקמהו םיאתמה בצמה .תיאופרה תוידוסה תא רפהל ידכ הקזח
 ,ינפוג - יניצר קזנל םורגי עדימה תעינמש ,בטיה תססובמ תיזחת תמייק רשאכ
 רדגומ יתלבו יללכ קזנ םתס אלו ,יפיצפסו רדגומ והשימל - ינוממ וא ,ישפנ
                                  .הרבחל

 לש הבוחה הלח אל ,הריבעב דושח לע דיעהל ךרוצ שיש הרקמב תיאופר תודע *
 יטנוולר עדימ לכ רוסמל םיאפורה לע תווצל לוכי טפשמה תיבו ,תוידוס תרימש
 עשפ עונמל לוכיש עדימ אפורל שיש הרקמ לכב .םתמכסה דגנ םג ,םהלש םילוחה לע
 תויושרה תעידיל הז עדימ איבהל ותבוח - עשופ תשנעהב עייסל וא .יניצר
                                .תומיאתמה

 ןכסל לולעה הלוח בצמ לע תומיאתמה תויושרל חוודל שיש רורב הדימ התואב
 תואירבה דרשמל חוויד - ןוגכ ,רוביצה םולש וא תלוזה םולש תא יתועמשמ ןפואב
 לע יושירה דרשמל חוויד ,תוילילפ תונווכ לע הרטשמל חוויד ,תוקבדמ תולחמ לע
                   .ב"ויכו ,גהנה תא ןכסל תולולעה תולחמ


  :יאופרה דוסל סחיב גוהנל דציכ המליד תמייק םהבש ,םייאופר םיבצמ רפסמ םנשי

 אוה ובש דסומל איה תינושארה ותבוח םאה ?אוה ימ לש וחולש - דסומ אפור *
 שי .ילאודיבידניאה קדבנל וא ,(ב"ויכו לעפמ ,חוטיב תרבח ,אבצה ןוגכ) קסעומ
 אבצ ,חוטיב תרבח ,ירוביצ דסומ לש ריכשכ שמשמה אפור :םיבצמ ינש ןיב ןיחבהל
 אוהש ,ויתורישב הצורש ימ לכל רורב זאש ,דסומה םעטמ דבוע אוהו ,ב"ויכו
 תוידוס תרימש הבוח ןיא ךכיפלו ,ויתוקידב תואצות תא וילע םינוממל חוודי
 דסומ ותוא יתורישב ןיינועמה קדבנהש איה דוסיה תחנה ןכש ,דסומ ותוא יפלכ
 ,דסומה ידבועב לפטל הנוממכ דסומב דבועש אפור ,ובצמ לע ול וחוודיש םיכסמ
 הנותנ ימל תירסומ המליד תמייק - דבועה לש תיאופר היעב יארקאב הלגמ אוה םא
                                  .ותבוח

 םירקחמ רקיעבו ,םיינילק-םייאופר םירקחמ אשונב - םייגולוימדיפא םירקחמ *
 תא ףושחל ךכבו ,םילוח יקיתמ עדימ ףוסאל ךרוצ שי םהבש ,םייגולוימדיפא
 ,רקחנה לש תשרופמה ותמכסה תא לבקל ךירצ הרקמ לכבש ,םירובסה שי - םהיתודוס
 לש ותוהזש יאנתבו ,תשרופמ המכסה אלל הזכ עדימב שמתשהל ןתינש ,םירובסה שיו
               .תרקובמו תינדפק הרוצב תימינונאכ תרמשנ רקחנה

 םילולכה םינותנה לע תולעב שי ימל ,איה תקולחמב היונש הלאש - יאופרה קיתה *
 קדבנ וב יאופרה דסומל וא ,אפורל ,ומצע הלוחל - הלוח לש יאופרה קיתב
 רומשל שי ימ יפלכ הלאשל הבושתה יקלח ןפואב היולת וז הלאש ןורתפב ?הלוחה
                   .יאופרה קיתב םילולכה םינותנה תא דוסב

 לש ותומ ירחא םג תכשמנ תיאופרה תוידוסה םאה ,איה חוכיווב הנותנש הלאש *
 םאה - רטפנש תלוזה תודוא היפרגויב בותכל םדא הצור רשאכ לשמלו ,הלוחה
             .ותומ רחאל תיאופרה תוידוסה לע רומשל הבוחה תרתונ

 הרימשה תבוח ןיב דוגינה דחוימב לודג םהבש ,םימיוסמ םייאופר םיחטש םימייק
            :תואמגוד רפסמ ןלהל .ותוא רפהל ךרוצה ןיבל ,דוסה לע

 םצע וליפאו ,הלוחה לש ודוס לע הרימשה תבוח ,דחא דצמ - היירטאיכיספ *
 םיירטאיכיספ םיבצמ ןכש ,רתויב הבושח איה ,רטאיכיספ לצא רקיב אוהש הדבועה
 ודשחי םא ,ישפנ לופיטל תכללמ וענמיי םישנאו ,תילילש תיתרבח תיוות םיווהמ
 ,רתויב קזניהל םביבסש הרבחהו םמצע םילוחה םילולע ךכב .ופשחיי םהיתודוסש
 ,םידליה יכמ ,םימסל םירוכמה ,םיחצורה ,םידבאתמה רפסמ תורבגתה ידי לע
 .םתביבסל רתויב םינכוסמ תויהל םילוכי ולא םילוח ,ךדיאמ ,םיינימ םיטוסו
        .חצר ידכ דע ,תלוזל רומח קזנל איבהל לוכי םהיתודוס יוליג-יאו

 תויעבו ,תילילש תיוותל תומרוג ולא תולחמ םג - תוקבדמ תולחמו ןימ תולחמ *
 ללכ ךרדב ןכש ,ןימ תלחמב הלוח לש ודוס תפישח ןיגב תומרגנ תונידעו תודחוימ
  ריקחתל הבר תובישח  שי  ,ךדיאמ ,תירסומ יתלב תוגהנתהמ עבונ רבדה
  הקבדהה תמירגב םיברועמה םיירשפאה םימרוגה לכ יוליגלו ,יגולוימדיפא
  .רכינ יתרבח קזנו תינומה הפיגמ רצווית תרחא ןכש ,תידיתע הקבדהל תורשפאבו

 הלוכי תלוזה ידי לע ותעידיש ,עדימ ףושחל תולולע תויטנג תוקידב - הקיטנג *
 הקידב - תואמגוד רפסמ ןלהל .קדבנל קיזהל הלולע ותפישח ךא ,ול ליעוהל
 ,םירחא םיאצממ יארקא ןפואב תולגל הלולע םימומ יוליג תורטמל רבוע לש תיטנג
 תא ףידעהל שיש ,םירובס םיאקיטנגה בור - רבועה-יבא ונניא השיאה לעבש ןוגכ
 שי .לעבל עדימה לש הפישחה ינפ לע ,םאה לש תיאופרה תוידוסה תרימש תבוח
 קלח - ותחפשמ יבורקל וז הדבוע תולגל ברסמ אוהו ,םדאב תיתשרות הלחמ הלגתמה
 ,םירובסה שיו ,תויטרפל קדבנה לש ותוכז תא דבכל שיש ,םירובס םיאקיטנגהמ
 ףא שיו ,תיתשרותה הלחמה תעידימ החפשמה יבורקל חמצתש תלעותה תא ףידעהל שיש
  .םדיתע תא ןנכתל ולכויש ידכ ,םהל תולגלו םיבורקה תא שפחל ךירצש ,םירובסה

 הבוחל ההז רגבתמ לש ודוס לע רומשל הבוחה יכ ,םירובסה שי - םידלי תולחמ *
 תוישפנ תויאופר תויעב םע םירגבתמ דדועל ךרוצה ללגב רקיעב ,רגובמ יפלכ וז
 םניא םירגבתמה ןכש ,תיסחי איה וז הבוחש ,םירובסה שיו ,םיאפורל תונפל
 שי ךכיפלו ,םירוהה לש תוכרדהו תויחנהל םיקוקזו ,תיתרבח הניחבמ םייד םילשב
 הרענ - וזכ היעבל תואמגוד .וירוה יפלכ ןהו ,רגבתמה יפלכ ןה תובוח אפורל
 םימסב שומיש יוליג ,רגבתמב ןימ תלחמ יוליג ,ןוירה תעינמל םיעצמא תשקבמה
                        .רגבתמ ידי לע לוהוכלאב וא

 יוהיז םיתעל ךירצמ םייאופר םיאצממ לע תיעוצקמ תורפסב חוויד - ינילק רקחמ *
 .הרקמהמ םיידומילה םינותנה לע דומעל ידכ ,ותנומת םוליצ ףאו ,הלוחה יטרפ
 םיללכ ועבקנ הנורחאל .הלוחה לש תיאופרה תוידוסב תטלוב הרוצב עגופ הז רבד
 הליעי ךרד ןיא רשאכו ,םייעדמ םימוסרפב םילוחה לש תימינונאה לע רומשל דציכ
 ותמכסהב אלא ויתודוא םינותנה תא םסרפל ןיא - הלוחה יוהיז תא עונמל
                                 .תשרופמה

 וא תלוזה תוכז ןיבל ,ודוס לע רומשל הלוחה תוכז ןיב יתימא דוגינ םייק רשאכ
 המלידה תא רותפל ןתינ - ירשפא קזנ ינפמ ןנוגתהל ידכ דוסה תא תעדל הרבחה
 רשאכ ,קדבנלו אפורל ופוגל הרקמ לכב תעדה לוקיש תא ריאשהל :םיכרד המכב
 לש דספהה לומ תלעותה לש ןזאמה תניחב לע ססובמ תויהל ךירצ תעדה לוקיש
 ןפואב טרפל ,םדאה ינב לש תופקשהבו תועדב דאמ היולת וז השיג .תלוזהו קדבנה
 .גוהנל דציכ קוחב תושרופמ עובקלו ,הרקמ לכב רוסאהו רתומה תא יטפשמו יקוח
 ללגב םיישקל תמרוג םיתעל ךא ,תוטלחהה תלבקב םידיחיה לע הליקמ וז השיג
 תודסומב תויעוצקמ-בר תודעוו םיקהל .תונתשמ תויעבט תוביסנ לומ קוחה תושקונ
   .בחר תעד לוקיש רחאלו ,ופוגל הרקמ לכב גוהנל דציכ וטילחי םהש ,םייאופר

 רואל ,תיאופרה תוידוסה לש תועמשמה םצעב קפס םיליטמה שי תונורחאה םינשב
 םידבוע ,תויחא ,םייאופר םיצעוי) םיבר םישנא ידי לע םילפוטמ םילוחש הדבועה
 םיטנדוטס ,םיחקור ,םיטנרובל ,םידיקפ ,םימקשמ ,םיגולוכיספ ,םיילאיצוס
 תא םיעדויה םישנאה םה םיבר אליממו ,םיבשחמב רגאנ םתודוא עדימהו ,(דועו
 ימיטניאה רשקה דוע םייק אל ךכיפל .הלוחה לש ויתונולתו ותלחמ יטרפ
                    .ישיאה ואפורל הלוחה ןיבש ידוחייהו


יטפשמ עקר .ד

 ןויסחל םדא לכל תוכז הנקמו ,תיאופרה תוידוסה לע הרימש בייחמ לארשיב קוחה
 ,ודיקפת ףקותב אפורה תעידיל עיגהש ,עדימ תריסמ .ויתודוא עדימה לש יאופר
 אל ןויסחה .תילילפ הריבע הנה - הלבקל ךמסומ היה אלש םדאל ,ןידכ תוכמס אלל
 יכ ,הלוע קוחב תוארוהה לולכממ .ומע דבועש םדא לכ לע אלא ,אפורה לע קר לח
 אפורל רסמנש עדימ לע קרו ךא אלא ,יאופר עדימ לכ לע לח וניא יאופר ןויסח
 תודבוע לש ןויסחל תיטפשמה הבוחל םינוש םיגירח שי ןכ ומכ .תומיוסמ תוביסנב
                        .ןלהל ראוביש יפכו ,תויאופר

 רשאכ ראשה ןיב רדגומ הזכ בצמו ,תילילפ הריבע איה םדא לש תויטרפב העיגפה
 לע העידיב שומיש השענ רשאכ ,ןידב העבקנש תוידוסה תבוח לש הרפה התייה
 ןכו ,הרסמנ המשלש הרטמל אלש ,רחאל התריסמ וא ,םדא לש םייטרפה ויניינע
 ותואירב בצמל וא ,םדא לש םיישיאה וייח תענצל עגונה ןיינע םוסרפ היה רשאכ
 עדימל סחיב תוידוסה תרימש תבוח העבקנ ןכ ומכ .דיחיה תושרב ותוגהנתהל וא
 הז קוח יפ לע .ךכל תודחוימ תוארוה ועבקנו ,םיבשחוממ עדימ ירגאמב יוצמה
 לע אקווד לח אוה ןיא ןכו ,אפורה ידיל עדימה עיגה דציכ תועמשמ לכ ןיא
 לש ותויטרפל עגונה עדימ ודיב שיש םדא לכ לע אלא ,תואירב ידבוע וא/ו אפורה
 עדימ םא םג ,דוסב ךכ לע רומשל הבוח הלח ,יאופר עדימ לכ הז ללכבו ,תלוזה
 שי ןכ םא אלא ,ועוצקמ יולימ בגא אלשו ,ודיקפת ףקותב אלש ותעידיל עיגה הז
 ,דוסי תוכזכ ילארשיה קוחב תרכומ תויטרפל תוכזה .ןויסחה תרפהל יקוח רתיה
                    .ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוחמ קלחכ

 הארוה שי ןכ םא אלא ,שפנ ילוח לע והשלכ עדימ רוסמל דחוימ יקוח רוסיא םייק
                     .הז עדימ תריסמ ריתהל קוחב תדחוימ

 םיגירח רפסמ שי יאופר עדימ ןויסח לע הרימשה תבוח לש יללכה ןורקעל
                              :קוחב םינגועמה

 ףא םיתעלו ,עדימה לע חוודל אפורל רתומ - ןויסחל ותוכז לע הלוחה רתיוו םא *
                    .עדימה תא תולגל אפורה לע הבוח הלח

 תולגל אפורה בייח אהי ןויסחה םויק תורמל יכ ,טילחהל תוכמס שי טפשמה תיבל *
 הלוע קדצ תיישע םשל עדימה תא תולגל ךרוצה יכ טפשמה תיב אצמ םא ,עדימה תא
 לעש םירחא םישיאלו םיפוגל םג הנותנ וז תוכמס .ןויסחה לע רומשל ןיינעה לע
                     .תויאר תובגל תוכמס םהל שי ןיד יפ

 ,אפורכ תיקוחה ותדובע ךות אפורה תעידיל עיגה םא קר יוסח אוה יאופר עדימ *
 עוציבל ןוגכ ,תיקוח יתלב הרטמל התייה היינפה רשאכ ןויסחה לוחי אל לבא
               .קוחל דוגינב םימס תגשהל וא ,תיקוח יתלב הלפה

 ןומיא ךותמ אפורל רסמנ ללכ ךרדבש הזכ אוה יאופר ןויסח לח וילעש עדימה *
 וניאש עדימ ,ךכיפל .וזכ החנה ךותמ רסמנה עדימ אוה וביט יפלו ,דוסב םרמשיש
 ,םדא לש ותבותכ ןוגכו ,ןויסח ויבגל לח אל - וללה תורדגהה ינש לע הנוע
 ינכת שי םנמאו .דוסב ורמשיש ןומיא ךותמ אפורל רסמנ וביט יפלש עדימ וניא
 םצע - ןוגכ ,םייוסח םניא םביט םצעבש ,עדימ תרבעה לש תוביסנ וא ,עדימ
 אפורל רסמנש עדימ ,םרפסמו רוקיבה יכיראת ,יאופר לופיט ןתינש הדבועה
 .היווג תחיתנמ תגשומה היאר ,הלוחה יוהיז אלל יעדמ םוסרפ ,ישילש דצ תוחכונב

 דימעהל ,ול םיריתמ וא ,ותוא םיבייחמ ,אפורה תא םיכימסמ םיבר םיקוקיח *
 תלוז םדא ינבל וא - ,םידיקפת יאלממל ,תונוטלשל ,הלוחל סחייתמה יאופר עדימ
 ידי לע םירדסומה םידחוימה םירקמב החנמ וק תשמשמ רוביצה תבוט .הלוחה
         :דיחיה לש סרטניאה לע רבוג ירוביצה סרטניאהו ,ולא םיקוקיח

 יכ ול עדוויהב דימ ,בייח - הלוח רקבל ארקנ רשא וא ,הלוחב לפטמה אפור -
,ול ועידוהש העשמ העש הרשע םיתש ךות - םלועלו ,תקבדמ הלחמב עוגנ הלוחה
לש יתלשממה אפורל עובקה ספוטב העדוה רוסמל ,הרקמה רבד ול עדונש וא
                                .זוחמה

 יכ רובסו ,הלחמ ולצא ןחבאמ אוהו ,םינש 16 ול ואלמש םדאב לפטמה אפור -
חוודי ,הלחמ התוא תמחמ ותלוז תא וא ,ומצע תא ןכסל ותגיהנב לולע םדא ותוא
    .(םיכרדב תוחיטבל יאופרה ןוכמה) תואירבה רש עבקש תושרל הלחמה לע

 ךכב היהת קשנ קיזחי םא יכ םירובס םהו ,םדאב םילפטמה גולוכיספ וא אפור -
וז העדוה תבוח הלח ןכו ,תואירבה דרשמ ל"כנמל ךכ לע ועידוי ,רוביצל הנכס
השקב לביקש ,יושיר דיקפ .קשנ קיזחמ ןכא םלופיטבש םדאה יכ םהל עדונ רשאכ
דיקפל עידוהל יאשר אוהו ,תואירבה דרשמ ל"כנמל הנריבעי ,היירי ילכ ןוישרל
להנמה יאשר רומאכ העדוהה ךרוצל .שפנ תלחממ לבוס וא לבס שקבמה םא יושירה
תכרעמב וא ,תואירבה דרשמב תויוצמה שפנ ילוחב לופיט לע תועידיב שמתשהל
שפנ הלוח לע העידי תריסמ תרסואה ןידב הארוה לכו ,היתוחולש לכ לע ןוחטיבה
                .הז ףיעס יפל העידי תריסמ לע לוחת אל -

 שורדה יטרפ לכ ,יאופר דסוממ וא ,אפורמ שורדל יאשר ןוחטיבה תורישל דקופ -
ץוחנה יאופר עדימ תוברל ,ןוחטב תורישל םדאה לש יללכה ורשוכ תעיבק םשל ול
לופיטל עגונה עדימ תוברלו ,םינוש םידיקפת יולימל ותמאתה תדימ תעיבק םשל
                                .ישפנ

 שיו ,תישפנה וא תינפוגה ותואירבב עגפנש ,ןיטקב םילפטמה תוחא וא אפור -
יארחאהש םושמ וא ,ןיטקה לע יארחאה ידיב המרגנ העיגפה יכ ,חינהל דוסי םהל
וא לופיטה תא חינזמ וא ,וילע חיגשהל וא וב לפטל לגוסמ וניא ןיטקה לע
                    .דעס דיקפל ךכ לע ורסמי ,החגשהה

 רוסמל בייח - ולופיטבש םדא לש הריבע ןיינעב הרטשמ שיא ידי לע רקחנש אפור -
הז רבדו ,תיתא הארוה יפ לע יוסח הז עדימ רשאכ םג ,ותושרבש עדימה תא ול
תודחוימ תונקת יפ לע .שפנ ילוחל םילוח תיבב זפשואמה הלוחל סחיב םג ןוכנ
עידוהל ,לופיטל םילוח תלבק לע םיארחאה לכו ,םילוח יתב ילהנמ לע הבוח שי
עיגהש ,תמ וא ,הרכה רסח ,עוצפ םדא לכ לע הבורקה הרטשמה תנחתל יוחיד אלל
יפמ עדויה אפור ,תומילא השעמב ברועמ היהש ריבס ששח שישו ,םילוחה תיבל
ידכ םינוכנה םיעצמאה לכב שמתשהל בייח - עשפ עצבל ןנכתמ הלהש ,ולש הלוחה
          .הרטשמל העדוה הז ללכבו ,ותמלשה וא ותיישע תא עונמל

 המושה דיקפ לש ותוכזו ,הסנכה סמל חוויד יכרוצל אפור-ןמוי להנל בייח אפור -
סמל המושה הבוג תא עובקל לכוי םהיפ לעש ,תודועתהו םיכמסמה לכב ןייעל
םושיר לע הסנכהה סמ תונוטלש יפלכ תיאופר תוידוס הלח אל ךכיפל .הסנכה
תולחמל החמומ וא רטאיכיספ ללוכ ,אפור לש ולופיטב םיאצמנש םילוחה תומש
                                 .ןימ

 ךורעל ,חתנל ,דבעל ,ףוסאל ,רתיה ןיב ,תכמסומ הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה -
הז ךרוצלו ,תואירבה םוחתב הייסולכואה תולועפל תעגונה הקיטסיטטס םסרפלו
םיאפור םג הז ללכבו ,שורדה עדימה תא קפסל ךכל שרדנש ימ לכ לע הבוח
                           .םייאופר תודסומו

 ופקותב ראשנ ךא ,תומיאתמה תויושרל קר חוויד תבוח הלח וללה םירקמה לכב
 הבוחה תלבגומ ןכ ומכ .רחא םרוג וא םדא לכ יפלכ תוידוסה תרפה לע רוסיאה
 קוחה עוציב םשל ךרוצ ךכב שיש הדימב קר ,קוחב םיעובקה םימרוגל עדימ רוסמל
 עדימה ףקיה תדיממ גורחל ןיאו ,רוביצה לע ןגהל ידכ וא ,ויפ לע תונקתה וא
                         .דיקפת ותוא ךרוצל שרדנה

 הנגההו ,תויטרפל תוכזה ןיב םיסרטניא דוגינל תעגונה הלאשל קקזנ טפשמה תיב
 םולשלו תלוזל קזנל ששח ןיבל ,דחמ םדא לש בוטה ומשו טרפה תענצ סרטניא לע
 םיאנותיע תשקבל סחייתה ןוידה .ךדיאמ תונותיעה לש יוטיבה שפוחו ,רוביצה
 דגנ ןעט הלשממל יטפשמה ץעויה .סדייאה תלחמב העוגנ השיא לש המש תא םסרפל
 ךרדהש החנה ךותמ ונייהד ,רוביצה םולש לש םיעינמ ךותמ ,הלוחה לש המש םוסרפ
 תחטבה ידי לע איה סדייאה תלחמ תוטשפתה ינפמ רוביצה לע הנגהל רתויב הליעומה
 שיש התייה טפשמה תיב תערכה .םילוחו םיאשנ ,םיקדבנה לש תיאופרה תוידוסה
 םא ךכיפלו ,ופוגל הרקמ לכב םידגונה םיסרטניאה ןיב ןוכנה ןוזיאה תא אוצמל
 ןגהל ידכ ,םיברב המש םוסרפ תא ריתהל שי - תונזב תקסועה סדייא תלוחב רבודמ
 םסרפל ןיא ,תיטרפ השאב רבודמ םא לבא ,ינימ עגמב המע םיאבה םישנאה ייח לע
 איה ומעש םדא לכ עדייל בתכב הבייחל שי ךא ,הנוצרל דוגינב םיברב המש תא
    .סדייאב הלוח וא תיאשנ התויה לע ,דעומ דועבמ ,ינימ עגמב אובל תנווכתמ