פתגמים

מתוך "מבחר הפנינים" המיוחס לרבי שלמה אבן גבירול
מעובד על ידי יהודה איזנברג על פי מהדורת ברלין 1928

שער המידות


השמר מן הקנאה,
כי היא ניכרת בך, ולא תהיה ניכרת בשונאך.

המקנא - ימיו מועטים,
מפני שדואג למה שלא יזיקהו ולא יועילהו, וימות ביגון.

אמר אדם לחברו: אני אוהב אותך.
אמר לו: ולמה לא תאהבני, ואתה אינך מאנשי אומנותי, ולא מקרוביי,
ולא משכני, ופרנסתי ע"י זולתך?!

מי שמתקשט במה שאינה בטבעו -
רוצה להכריח את הטבע, אבל הטבע יכריחהו,
כמי שצובע שער השיבה - ומגלה אותו הגידול.

מי שזורע שנאה - יקצור חרטה.

שאלו החכם: במה יתנקם אדם משונאו:
אמר: שיוסיף מעלה יתירה בעצמו.

הזהר משנאת האדם הנקלה,
כי פעמים שייחנק האדם הגדול בזבוב.

ושאלו החכם: מה היא הגאווה?
ואמר: שטות שאין בעליה יכול להניחה.

מי שמאריך בשיחתו - יקוצו בני אדם בדברו.

שמונה הם, אם יבזו אותם אל יאשימו כי אם עצמם:
הבא לסעודה שאינו קרוא לה,
והמצווה בבית אדם בפניו,
והמבקש כבוד משונאו,
והשואל שאלה מכילי,
והנכנס בדברי בני אדם מבלי שיכניסו אותו בם,
והמזלזל במלך,
והיושב במקום שאינו ראוי לו,
והמספר דברים למי שאינו מאזין לו.

מי שמביא עצמו לידי חשד -
אל יאשים מי שחושב עליו רע.

קבל התנצלות ממי שבא להתנצל לפניך,
אם אמת ואם שקר,
כי מי שמרצה אותך בגלוי - מוקירך,
ומי שממרה אותך בסתר - מכבדך.

ארבעה שמאבדים את האדם:
הגאווה והעיקשות, העצלה והמהירות.

שאל החכם: מה היא הצניעות?
אמר: שיתבייש האדם מעצמו.
אמרו לו: מהו הצניעות?
אמר: שלא תעשה בסתר, מה שתתבייש ממנו בגלוי.

חכם אחד עבר על אדם אחד.
אמר לו: היאך חריצותך בעולם?
אמר: אני רודף אחריו.
אמר לו: והשגת ממנו דבר?
אמר לו: לא, כי אם מעט מזעיר.
אמר לו: אם לא השגת מהעולם הזה, שאתה רודף אחריו, כי אם מעט מזער,
מה תשיג מהעולם האחר, שאינך רודף אחריו?!

אל תגזור דבר, עד שתיוועץ את מי שיישר אותך.

אין עושר כבריאות, ולא נעימות כמו לב הטוב.

עניינים שלושה:
עניין שטובתו נראית, דבק בו.
עניין שרעתו נראית, סור ממנו.
עניין שיש בו ספק, השלך יהבך בו על האלוהים.

וכמו שהנר עין האור,
כן השכל עין הנפש.
וכאשר השמש אור העולם,
כן הנפש אור הגוף.